בקשה למחיקת תצהיר עדות ראשית

לפני בקשה לעיון חוזר ולתיקון פרוטוקול ישיבה מקדמית. בקשה לעיון חוזר מושא הבקשה הוא החלטה מיום 27.5.08 לפיה נדחתה בקשת המבקשים למחיקת התביעה מחמת היעדר תצהיר עדות ראשית למשיבה והמבקשים חויבו בהוצאות בסך 750 ₪. המחלוקת העולה מן הבקשה מצומצמת לשאלת החיוב בהוצאות בלבד במובחן מדחיית הבקשה למחיקת התביעה. טענתם המרכזית של המבקשים היא, כי תצהיר העדות הראשית מטעם המשיבה הוגש באיחור וללא שצורפה אליו בקשה להארכת מועד. במקרה כזה, טוענים המבקשים חלות הוראות תקנה 168ב לתקנות סדר הדין האזרחי ולפיה לא יורשה בעל הדין להוכיח את העובדות להן הוא טוען בתצהיר אלא אם שוכנע בית המשפט כי התצהיר לא הוגש מסיבות מוצדקות. לאור זאת, טוענים המבקשים כי לא היה מקום להשית עליהם הוצאות אלא היה מקום לחייב את המשיבה בהוצאות. המשיבה טוענת כי סדרי הדין אינם מכירים בקיומו של "עיון חוזר" בהחלטות וכי מותב זה אינו יושב כערכאת ערעור על החלטותיו. המשיבה מודה כי איחרה בהגשת תצהיר אולם לטענתה מדובר באיחור קל בלבד שלא הסב (ולא נטען שהסב) כל נזק למבקשים. כך או כך, טוענת המשיבה, הגשת תצהיר, גם אם באיחור, איננה עילה למחיקת התביעה, כפי שביקשו המבקשים. בקשה לתיקון פרוטוקול במסגרת בקשה זו עותרים המבקשים להוסיף לפרוטוקול הדיון הצהרה המיוחסת לב"כ המשיבה ולפיה אין המשיבה מעבירה זכויות בנכס על שם בעלי הזכויות כל עוד לא חתמו בעלי הזכויות הסכם ניהול עם המשיבה. לבקשה זו צורף "נספח" בדמות בקשה לצרף תצהיר לתמיכה בבקשה. בתצהיר המצורף מציין המבקש 1 כי ראה את קלדנית בית המשפט מקלידה את ההצהרה האמורה מפי ב"כ המשיבה לאחר שבאת כוחו ביקשה לרשמם בפרוטוקול אך לאחר הדיון התברר כי הדברים לא נרשמו. המשיבה טוענת כי גם דינה של בקשה זו להידחות. לטענת ב"כ המשיבה הציטוט המיוחס לו לא נאמר על ידו, מה עוד שהמשיבה אינה החברה המשכנת של הנכס וכלל אינה מטפלת ברישום זכויות ועל כן ברור כי האמירה המיוחסת לב"כ המשיבה מעולם לא נאמרה על ידו. ב"כ המשיבה מציין כי אמר בדיון על פי דרישות התב"ע תפעל המשיבה בשכונת גני אביב על מנת להבטיח את ניהול ואחזקת הפרויקט ברמה נאותה ולפיכך השימוש בשירותיה יהיה חובה והדבר מהווה חלק מהסכם הרכישה של הדיירים והמבקשים ידעו על כך במועד רכישת הנכס. דיון ומסקנות דין הבקשות להידחות. אפתח בבקשה לעיון חוזר בהחלטה להשית על המבקשים הוצאות בקשה למחיקת התביעה. ראשית, וכפי שציין בצדק ב"כ המשיבה, אין זכר לקיומו של הליך "עיון חוזר" בסדרי הדין. מכל מקום, אף אם יתכנו מקרים חריגים המצדיקים עיון חוזר כאמור, המקרה שבפנינו אינו נמנה עמם שכן אין מדובר בנסיבות חדשות שאירעו לאחר מתן ההחלטה או במקרה בו ברור לבית המשפט שנתן החלטה מוטעית ( ראה: ע"א 3604/02, אוקו נ' שמי פ"ד נ"ו(4) 505). אדגיש, כי אינני סבור כי יש לקבל את הטענה כי טעות נפלה בהחלטתי וזאת גם אליבא דב"כ המשיבה. כאמור, הגישה ב"כ המבקשים בקשה למחיקת התביעה מחמת אי הגשת תצהיר עדות ראשית. בקשה זו - למחיקת התביעה נדחתה - נוכח קיומו של תצהיר בתיק בית המשפט. המבקשים לא הגישו בקשה להוצאת תצהיר המשיבה מן התיק מחמת האיחור בהגשתו ומשכך לא ניתנה כל התייחסות לעניין במסגרת ההחלטה. אוסיף, כי גם ב"כ המבקשים סבורה ככל הנראה כי לא היה יסוד לבקשה למחיקת התביעה מאחר והיא מוצאת לנכון, במסגרת הבקשה לעיון חוזר, לאזכר את תקנה 168 (ב) לתקנות. תקנה זו, ככל שהיא רלוונטית לענייננו, כלל אינה קובעת סנקציה של מחיקת התביעה אלא סנקציה של מניעת יכולת להוכיח את העובדות המפורטות בתצהיר שהוגש באיחור וללא הסבר. מסכים אני כי אילו היו המבקשים מגישים בקשה להוצאת תצהיר המשיבה מתיק בית המשפט מכיוון שהוגש באיחור הרי שספק אם היה מקום לחייבם בהוצאות. ואולם, משבחרו המבקשים להגיש בקשה שאין לה כל עיגון עובדתי ומשפטי תוך הטרדתה של המשיבה, נראה כי לא היה מנוס מחיובם בהוצאות. גם דינה של הבקשה לתיקון פרוטוקול להידחות. גרסת המבקשים (בהנחה וניתן יהיה לקבל את תצהירם שלא צורף משום מה לבקשה) היא תמוהה. ראשית, המבקש 1 מציין בתצהיר כי ראה את קלדנית בית המשפט מקלידה את הצהרת ב"כ המשיבה לפרוטוקול. משום כך לא ברור כיצד הוקלדה ההצהרה המיוחסת לב"כ המשיבה לפרוטוקול אך הדברים נעלמו באורח פלא לאחר הדפסת הפרוטוקול. שנית, וכפי שמציין ב"כ המשיבה, המשיבה היא חברת ניהול "ובכובעה" זה הגישה את התביעה נגד המבקשים. אין בכל תיק בית המשפט כל עיגון ראייתי לטענה כי למשיבה כוח להעביר זכויות בנכסים בשכונת גני אביב בלוד או למנוע העברת זכויות כזו. הצהרת ב"כ המשיבה בתגובה לבקשה זו, כמפורט לעיל, יתווספו לפרוטוקול הדיון ויהיו חלק ממנו. סוף דבר - הבקשות נדחות. אין צו להוצאות. עדותמחיקת תצהירדיוןמסמכיםתצהיר עדות