בקשה למינוי מומחה אונקולוג

לכתב התביעה המתוקן צורפה בקשה למינוי מומחים רפואיים בשורה ארוכה של תחומי מומחיות. חלקם כבר מונו וחיוו את דעתם - ולא ברור מדוע התייחסה אליהם הבקשה. התיעוד הרפואי הוגש "בתפזורת" - מאות עמודים לא ממויינים. לא ברור אילו מסמכים נועדו לבסס כל אחת ואחת מהבקשות. בדרך זו לא ניתן לברר ברצינות את בקשות התובעת. מכיוון שבית המשפט אינו נוהג לנחש את טענות הצדדים, מוזמנת התובעת לנמק כל אחת ואחת מבקשותיה בנפרד, תוך הפניה למסמכים ספציפיים שיצורפו באופן המאפשר לבית המשפט לזהותם ולאתרם. בקשה למינוי מומחה אונקולוג הוגשה בנפרד. הטענה היא שהמתח הנפשי שממנו סבלה התובעת גרם לפריצת מחלת הסרטן אצלה. הנתבעת מתנגדת לבקשה. בקשה זו חושפת בעיה מובנית לתוך הכללים שנקבעו למינוי מומחים רפואיים ע"י בתי המשפט בהליכים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה - 1975. מינוי מומחה נדרש כאשר יש ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות עקב התאונה. לכאורה נדרשת ראשית הראיה הן לאפשרות קיומה של נכות והן לאפשרות שיש קשר סיבתי בין נכות זו לבין התאונה. די בתיעוד הרפואי שבפני כדי להניח תשתית לאפשרות קיומה של נכות בתחום האונקולוגי אצל התובעת. מתיעוד זה אין ללמוד על האפשרות שהמחלה פרצה אצל התובעת עקב התאונה. על כך מבססת הנתבעת את התנגדותה לבקשה. מקשה התובעת וטוענת, שענין הקשר הסיבתי הוא לעולם ענין לחוות-דעת מומחה. מכיוון שאסור לה להגיש חוו"ד כזו, אין היא יכולה להוכיח את שדורש ממנה הדין - והרי לפנינו מעגל שוטה. דומני שמן הראוי לברר את שתי השאלות כמקשה אחת: במקום שבו עצם קיומה של נכות מוכח לכאורה היטב, די באפשרות רחוקה למדי שהיא אכן נגרמה עקב התאונה. מכיוון ששאלת הקשר הסיבתי היא ענין מובהק שבמומחיות, קשה מאד לתובעת לשכנע בטענתה ולעמוד בדרישות הסף לקבלת בקשתה. בסופו של דבר על בית המשפט להעריך את סבירות הקשר הסיבתי באופן אינטואיטיבי. מן המפורסמות שיש רופאים המוצאים קשר סיבתי בין דחק נפשי ומחלות שונות. במקום שבו עצם קיום המחלה מוכח היטב ואין התובעת יכולה (מבחינת הדין) להוכיח יותר מזה, לא ראוי לחסום את דרכה להוכחת תביעתה. לעומת זאת, סביר שבנסיבות כאלה תישא היא בעלות הכנת חוות-הדעת. לפיכך, אני ממנה את פרופ' משה פפא ממנהל המחלקה לכירורגיה כללית ואונקולוגית בבי"ח שיבא בתל-השומר (טל': 5302714/06 - 03), כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האונקולוגי. בשכר המומחה בסך 4,000 ₪ בתוספת מע"מ, תשא התובעת. המומחה לא יתחיל בעבודתו בטרם ישולם שכרו. על המינוי יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז - 1986. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ הצדדים בתוך 30 יום, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי תוך התייחסות לשאלות שלהלן: 1. האם לוקה התובעת כיום בנכות זמנית או בנכות צמיתה? אם כן, מהו שיעורה? 2. האם יש לתובעת עבר רפואי ראוי לציון בענייננו? אם כן, נא לפרט ולהעריך את משמעותו התפקודית. 3. האם ניתן לייחס את הנכות שממנה סובלת התובעת לתאונת הדרכים שעברה, או לתוצאות הנפשיות של אותה תאונה? 4. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה בעתיד? אם כן, מהו השינוי הצפוי בשיעור הנכות? 5. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, לרבות בשים לב לעבודתה ולמקצועה. 6. האם צפויה התובעת להיזקק לטיפולים רפואיים בעתיד? אם כן, נא לפרט ולהעריך את עלויותיהם. 7. מה תוחלת החיים של התובעת? מומחהמינוי מומחה