בקשה למינוי כונס נכסים זמני

עניינה של בקשה זו היא בקשת המבקשות למנות את רו"ח רונן מרקוביץ ולחילופין, רו"ח אחר, ככונס נכסים של משיבה 1 (להלן: "מיס אל"). רקע: 1. המבקשות הגישו תביעה כספית כנגד המשיבים על סך 14,052,170 ₪ (ת.א. 2369/99). תביעה זו אוחדה עם תביעות נוספות שהגישו הצדדים זה כנגד זה. 2. במסגרת תיק אזרחי 2369/99, הגישו המבקשות בקשה לעיקול זמני כנגד המשיבות (בש"א 56208/99) ובעקבותיה, הגיעו הצדדים, ביום 1.12.99 ל"הסדר בדבר סעדים זמניים" (נספח י"ג לבקשה (להלן: "הסכם הסעדים הזמניים"). 3. במסגרת אותו הסכם הוסכם כי: "כנגד ביצוע מלא ומדוייק של התחייבויות מיס אל כאמור בהסכם זה להלן, תוגש בקשה משותפת לביטול העיקול אשר הוטל על חלק מנכסי מיס אל במסגרת בש"א 56208/99 ... ומי מהצדדים לא יבקש סעדים זמניים ו/או צוים זמניים כלשהו נגד מישנהו בהליך כלשהו אשר מתנהל ו/או אשר יתנהל בין הצדדים...". 4. ביום 15.2.01 הגישו המבקשות בקשה לצו מניעה זמני למינוי כונס נכסים זמני (במסגרת ת.א. 1920/00) כנגד המשיבות. עניינה של בקשה זו היה לאסור על המשיבים לעשות כל שימוש בסימני המסחר הרשומים על שם המבקשות או מי מהן. בהחלטה מיום 23.4.01 דחה כב' השופט זפט את הבקשה, בין היתר, משום שהסכם הסעדים הזמניים שריר וקיים ולפיו על המבקשות להימנע מבקשת סעדים זמניים. 5.ביום 29.5.05 הגישו המבקשות בקשה למינוי כונס נכסים על פי תקנה 387ב לתקנות סדר הדין האזרחי (בש"א 12236/05). בהחלטה מיום 28.8.05, דחיתי את הבקשה מן הטעם שתקנה 387ב לתקנות סדר הדין האזרחי אינה מאפשרת להיעתר לבקשה, הכל כמפורט בהחלטה. 6. ביום 29.12.05 הגישו המבקשות בקשה למתן צו עיקול זמני על הנכס הנמצא בגוש 6420 חלקה 50/19, ברח' גלגלי הפלדה 6 בהרצליה, הרשום בבעלות מיס אל לשם הבטחת ביצועו של פסק הדין שיינתן, ככל שיינתן (בש"א 1818/06) (להלן: "נכס המקרקעין"). בהחלטה מיום 20.2.06, שניתנה ע"י הרשם ש. ברוך, התקבלה הבקשה תוך קביעה כדלקמן: "מהראיות שהוצגו ע"י המבקשות בהליך העיקול, עולה בבירור שננקטים מהלכים, שאם לא יושלמו יש בהם כדי לסכל את ההליכים, ולמנוע כל אפשרות שהיא ממימוש פסה"ד שיינתן לכשיינתן בסיומו של ההליך." על החלטה זו הוגשה בר"ע לביהמ"ש העליון. 7. ביום 28.2.06 הוגשה הבקשה הנוכחית בה עתרו המבקשות למנות כונס נכסים זמני על נכסי מיס אל, הכל כמפורט בבקשה זו (בש"א 5771/06). 8. ביום 13.3.06 הגישו משיבים 1 ו- 2 בקשה למחיקת בש"א 5771/06 על הסף, מהטעמים שפורטו בבקשה (בש"א 6806/06). הדיון בשתי הבקשות אוחד והחלטה זו מתייחסת לשתיהן. 9. עובדה נוספת הראויה לציון ברקע הדברים היא העובדה לפיה, לאחרונה, נפל קרע ביחסים שבין משיב 2 למשיבה 3 והתגלעו ביניהם סכסוכים ומחלוקות. התוצאה היא כי לאורך כל השנים המחלוקת בתיק היתה בין המבקשות לבין המשיבים כאשר לאחרונה שינתה משיבה 3 חלק מעמדותיה, ובבקשה זו עמדתה של המשיבה 3 כעמדת המבקשות, והיא מסכימה לבקשה. בש"א 5771/06: 10. בבקשה זו עותרות המבקשות, כאמור, למנות לנכסי משיבה 1 כונס נכסים, לצורך הפעולות הבאות: א.תפיסה והשבה למיס אל של כל הנכסים "המוברחים" אשר היו בבעלותה של מיס אל ושהועברו ללא תמורה, או כנגד תמורה שאינה הולמת את ערכם האמיתי של הנכסים; ב. גבייה לחשבון מיס אל של התמורה ההולמת עבור כל נכס מהנכסים המוברחים שאינו בר השבה; ג. השבה למיס אל של כל סכום ששולם ע"י מיס אל שלא כדין לבעלי מניותיה ובני משפחתם ולמנהליה ובני משפחתם. ד. לצורך ביצוע האמור בסעיפים א'-ג' לעיל, מבוקש להקנות לכונס הנכסים סמכות לבצע את כל הפעולות הנחוצות לשם יישום יעיל של סמכויותיו, וליתן כל סעד אחר אשר ייראה לביהמ"ש נכון וצודק. 11. המבקשות טוענות בבקשה, בתמצית ובקצרה, כדלקמן: א.מיס אל היתה בעלת רשת של 13 חנויות אופנה וכדי להכביד על ביצוע פסה"ד לטובת המבקשות, הבריחו המשיבים את כל העסק של רשת החנויות לחברה בשם "אמיקה", שהיא בבעלות ילדיהם של משיבים 2 ו- 3. ב.לאחר הברחת עסק החנויות, ומשנשאר למיס אל נכס מקרקעין אחד, נעשה גם ניסיון להבריח נכס זה ובעקבותיו הוגשה בקשה להטיל עיקול על אותו נכס וניתן גם צו עיקול. בתגובה לבקשה לצו העיקול הוגש תצהיר של רו"ח מרקוביץ המוכיח את ההברחה, את שווי חלק מההברחה ואת גניבת המוניטין. ג. לאור האמור לעיל, היינו, ניסיונות להברחה והברחת נכסים, ואף שהברחת נכס המקרקעין נעצרה באמצעות העיקול, יש מקום למנות כונס נכסים לנכסי מיס אל, שכן, ככל שמתקרב מועד קבלת פסה"ד בתיק העיקרי, מתגבר החשש כי רשת החנויות תוברח גם מאמיקה, ואין זה צודק כי על המבקשות להמתין עד למתן פסה"ד כדי לקבל סעד של עקיבה. עוד מוסיפים המבקשים כי מתן הסעד לא יפגע במיס אל אלא יציל אותה ממצב של חדלות פרעון ע"י כך שיושבו לה נכסיה או שווים בכסף, ויהיה לה מקור לעמוד בהתחייבויותיה. 12. המשיבים 1 ו- 2 מתנגדים לבקשה ואילו משיבה 3 מסכימה לה. כאמור, משיבים 2 ו- 3 גם הגישו בקשה לסילוק על הסף של הבקשה למינוי כונס נכסים, הכל כמפורט בבקשות ובתגובות. 13. הצדדים הגישו סיכומיהם והחלטה זו ניתנת בבקשה למינוי כונס נכסים ובבקשה לסילוק בקשה זו (למינוי כונס נכסים) על הסף. דיון: החוב: 14. מחוות דעתו של רו"ח פלומין, אשר התמנה כמומחה מטעם ביהמ"ש, עולה, כי יתרת חובן של המשיבות מ- 11.11.94 ועד אוגוסט 99 מגיע לסך של 958,468 מרק גרמני. מהבקשה, הנתמכת בתצהירו של מר גוטסדינר ומהנספחים שצורפו לה (נספחים ג'1 - ג'7), עולה כי נכון ליום 15.11.94 חובם של המשיבים למבקשות הוא בסך 4,331,671 מרק גרמני. המסמכים תומכים היטב בטענות מר גוטסדינר לפיהן יתרת חוב זו הוסכמה בין הצדדים ולצורך הבטחת החוב חתמו משיבים 2 ו- 3 על שתי ערבויות בסכום הזהה לסכום יתרת החוב, משיבה 3 רשמה ביום 22.11.94 הערת אזהרה על דירת מגוריה ומשיבה 1 שיעבדה באגרת חוב את כל זכויותיה החוזיות בנכס המקרקעין שלה, והכל להבטחת הסכום הנ"ל. גם בהתייחס לטענת המשיבים על מחלוקת בעניין 316,766 מרק גרמני (סעיף 42 לתגובה) וכן לטענה על תשלום בסך מיליון מרק גרמני לחשבון המבקשות, עדיין הוכח, לכאורה, חוב של מיליוני מרקים גרמניים לטובת המבקשות אשר יש בו כדי לבסס בקשה לסעד ביניים. "ההברחה": 15. רו"ח רונן מרקוביץ הגיש תצהיר בתמיכה לתגובת משיבה 5 בבש"א 6806/06 (שהיא משיבה 3 בבש"א 5771/06) וממנו עולה כי בוצעה הברחה מכוונת של נכסי מיס אל, וכי המשיבות חבות סכומים גבוהים למבקשות, הכל כמפורט בתצהיר מיום 29.3.06 אשר צורף לתגובת משיבה 5 בבש"א 6806/06. עובדות אלה, בעיקרן, לא נסתרו בחקירתו הנגדית ולא הוגש תצהיר מטעמו של מר אורי רביבי הסותר עובדות אלה. המשיבות הסתפקו בתצהירה של גב' רונית רביבו, בתו של משיב 2, אשר לא התייחסה לחלק ניכר של הבקשה ולעובדות המופיעות בה, ובחקירה נגדית, בשאלות רלוואנטיות, לא ידעה להשיב לחלק חשוב מהשאלות (ר' עדותה של רונית רביבו בעמ' 79 לפרוטוקול, עמ' 251, 256-257, 274 ו- 262). 16. בנוסף על כך, ניסיון מכירת נכס המקרקעין של מיס אל שהוא הנכס האחרון שלה, אמנם נעצר באמצעות העיקול שהוטל על הנכס, אולם אין באמור לעיל כדי לשלול את טענת המבקשים לפיה המשיבים מנסים להבריח נכסים ואם יזכו בפסק דין, לא יהיה להם ממי להיפרע. 17. הבקשה הוגשה על פי סעיף 75 לחוק בתי המשפט, המסמיך את ביהמ"ש הדן בעניין אזרחי ליתן כל סעד הנראה לנכון בנסיבות שבפניו. המבקשים, אכן, הגישו בקשה למינוי כונס נכסים על בסיס תקנה 384 ובקשה זו נדחתה מן הטעם שאין מקום למנות כונס נכסים על פי תקנה זו, הכל כמפורט בהחלטה מיום 28.8.05 בבש"א 12236/05. עתה, ולאחר שהשתנו הנסיבות, והתגלה ניסיון הברחה נוסף של הנכסים באמצעות ניסיון למכירת נכס המקרקעין, הוגשה בקשה זו על בסיס סעיף 75 לחוק בתי המשפט. לאור ניסיונות ההברחה של נכסי מיס אל ולאור שינוי הנסיבות, נראה כי לא ניתן להגיע לתוצאה צודקת ללא שימוש בסעיף 75 לחוק בתי המשפט ועמדתי ומסקנתי היא כי יש להיעתר לבקשה ולמנות כונס נכסים על נכסי משיבה 1 על בסיס סעיף 75 לחוק בתי המשפט כדי להבטיח את ביצוע פסה"ד, אם יינתן פס"ד לטובת המבקשות. בעניין זה ראה ע"א 447/92 רוט נ' אינטרקונטיננטל קרדיט קורפוריישן, פ"ד מט(2) 102, 115. 18. המשיבים טוענים כי הסדר הסעדים הזמניים מונע בעד המבקשים להגיש בקשה למינוי כונס נכסים. דין טענה זו להידחות. ראשית, ספק גדול הוא אם המבקשים צפו, בעת שחתמו על הסדר הסעדים הזמניים, כי המשיבים יבריחו נכסים ויעשו ניסיונות להברחת נכסים, כפי שקרה בהמשך. יתירה מכך - קבלת עמדת המשיבים מביאה לתוצאה לפיה רשאים המשיבים לעשות כל פעולה מבלי שהמבקשים יוכלו להגיב באמצעות בקשה לסעד זמני. תוצאה זו איננה מתקבלת על הדעת, איננה ראויה ואיננה צודקת. לאור התנהלות המשיבים המעידה על ניסיונות הברחה של נכסים וריקון מיס אל מנכסיה, אין עוד מקום להסתפק בעיקול "שעצר" את הברחת נכס המקרקעין ויש להיעתר לבקשה ולמנות כונס נכסים לכל נכסיה של מיס אל, למטרות שפורטו בבקשה. 19. המשיבים מפנים להחלטתו של כב' השופט זפט בה דחה בקשה נוספת לסעדים זמניים, להחלטתי שלי אשר דחתה בקשה למינוי כונס נכסים, אולם אין באלה כדי לעזור למשיבים. שינוי הנסיבות, לרבות ניסיון מכירת המגרש, מאפשר למבקשים להגיש את הבקשה. 20. המשיבים טוענים כי לא צורף תצהיר התומך בבקשה. גם דין טענה זו להידחות. הבקשה נתמכה בתצהירו של מר גוטסדינר מיום 20.2.06 כשאליה מצורף תצהיר קודם מיום 28.12.05, ואלה תומכים במרבית העובדות המפורטות בבקשה. שאר העובדות נתמכות בראיות אחרות המצויות בתיק ומשום כך אין מקום לדחות את הבקשה מחמת העדר תצהיר. 21. המשיבים טוענים כי הגישו תביעה נגדית על סך 10 מיליון ₪ והיא עומדת כנגד החוב הנטען למבקשות. לא הוכח כי חוב נטען זה מבטל או מקטין, בשלב זה, את חוב המשיבים למבקשות, אשר הוכח, לכאורה, כמפורט לעיל ומשום כך, וככל שהדבר נוגע לבקשה למינוי כונס נכסים, הוכח חוב לכאורה למבקשת. 22. בסיכומיהם מבקשים משיבים 1-2 לסלק על הסף את הבקשה 5771/06 מן הטעם שהתשובה לבש"א 6806/06 הוחזרה למשיבים שם. מוטב היה אילמלא הועלתה טענה זו. הדיון בבקשות אוחד ואין מקום להיעתר לבקשה. 23. ראוי לציין כי משיב 2, מר אורי רביבי, לא הגיש תצהיר מטעמו, לא פירט במפורט, במפורש ובהרחבה את גרסתו, והמשיבים הסתפקו בתצהירה של גב' רונית רביבו שאינה בקיאה במרבית הנושאים השנויים במחלוקת. המשיבים 1-2 גם התנגדו לבקשת המבקשים להזמנתו של רביבי כעד מטעמם. רק לאחר שתמה הבאת הראיות מטעם המבקשות והוחל בהבאת הראיות מטעם המשיבים, הודיע ב"כ המשיבים כי הוא מסכים כי מר רביבי יעיד מטעם המבקשות (ובכך גם לא ייחקר נגדית על ידן). אין בהסכמה זו כדי "לרפא" את העובדה לפיה לא הגיש מר אורי רביבי תצהיר מלא ומפורט מטעמו, ונמנע מלעמוד לחקירה נגדית ע"י המבקשים. 24. מצאתי לקבל את עמדת המשיבים שלא למנות את רו"ח מרקוביץ ככונס נכסים, המשמש כרו"ח של משיבה 3. אי לכך, ככונס נכסים ימונה רו"ח חיים קמיל. 25. לא מצאתי גם להיעתר לכל בקשות המבקשים המפורטות בסעיפים א' ו- ב' בסיפא לבקשה. אי לכך אני מחליטה כדלקמן: א. אני ממנה את רו"ח חיים קמיל, משרד נס, קמיל ושות', דרך מנחם בגין 7, בית גיבור, רמת גן. טלפון: 6114455-03, ככונס נכסים על משיבה 1, מיס אל אופנת עילית לנשים (1999) בע"מ, ונכסיה. ב. כונס הנכסים יהיה רשאי לבצע תפיסה של כל הנכסים אשר היו בבעלותה של מיס אל ושהועברו ללא תמורה. ג. כונס הנכסים יהיה רשאי לבצע את כל הפעולות הנחוצות לשם יישום יעיל של סמכויותיו לביצוע האמור לעיל. ד. כונס הנכסים יהיה רשאי גם לתפוס את כל ספרי מיס אל, מסמכי מיס אל, לבצע חקירות בבנקים אצלם מתנהלים חשבונות מיס אל, אצל ספקים של מיס אל, אצל רו"ח של מיס אל ואצל מנהלי הכספים של מיס אל. פעולות אלה נדרשות הן לביצוע האמור לעיל והן כדי לאתר נכסים שהועברו ע"י מיס אל כנגד תמורה שאינה הולמת את ערכם, ולצורך גבייה עתידית של התמורה ההולמת עבור כל הנכסים המוברחים שאינם ברי השבה, וכן לצורך השבה עתידית למיס אל של כל סכום ששולם ע"י מיס אל שלא כדין לבעלי מניותיה ובני משפחתם. 26. המבקשות צירפו לבקשה כתב התחייבות עצמית חתום ע"י 4 חברות. המבקשות יצרפו גם את התחייבות עצמית של מר נתן גוטסדינר, וכן יפקידו 50,000 ₪ במזומן או בערבות בנקאית לפיצוי בגין כל נזק שייגרם למשיבים אם תופסק התובענה, או יפקע הצו מסיבה אחרת. 27. המשיבים 1-2 ישלמו למבקשים הוצאות בסך 10,000 ₪ + מע"מ. 28.מינוי כונס נכסיםכינוס נכסים