בקשה למינוי כונס נכסים פירוק שיתוף

החלטה בבקשה מיום 4.3.12 למינוי כונס נכסים (בקשה מס' 1) , בקשה לאישור הסכמים מוצגים ת/1 - ת/3) ובקשה מיום 24.4.12 ליתן תוקף של פסק דין להסכם בין המבקש לבין יורשת של משיב מס' 4 (בקשה מס' 7): 1. נשוא התובענה והבקשות נשוא החלטה זו הינו מחובר 1 בחלקה 61 בגוש 13057 , המתואר בספרי לשכת רישום המקרקעין בנצרת כבנין בן 3 חדרים, פרוזדור ושני מטבחים מעל למבנה בחלקה 61. על פי האמור בחוות דעתו של שמאי המקרקעין גדעון קרול, שצורפה לתובענה, מחובר 1 הינו מבנה בן שני מפלסים ונמצא ברחוב משה אדרעי 14 בעיר העתיקה בצפת. נכס זה, מחובר 1, יקרא להלן - הנכס. 2. וואעיש רוזה בדוק (להלן - וואעיש) והמבקש היו הבעלים של הנכס, באופן שהמבקש היה הבעלים של 5/6 חלקים בו (מכוח ירושה) ואילו וואעיש היה הבעלים של 1/6 חלקים (מכוח מכר ללא תמורה). לאחר פטירת וואעיש, נרשמו בספרי לשכת רישום המקרקעין יורשיו, כבעלים של 1/6 החלקים בנכס אשר היו בבעלותו, באופן הבא: משיב מס' 1 - 1/18 חלקים משיב מס' 2 - 1/90 חלקים משיב מס' 3- 1/90 חלקים משיב מס' 4 - 1/90 חלקים משיב מס' 5 - 1/90 חלקים משיבה מס' 6- 1/90 חלקים משיבה מס' 7 - 1/18 חלקים. 3. המבקש הגיש תובענה לפירוק השיתוף בנכס, בדרך של רכישתו את חלקם של המשיבים בנכס על בסיס הערכת שמאי של הנכס (אשר קיזז משווי הנכס הוצאות שיפוץ והוצאות משפטיות) ושהינה 1,063,250 ₪ (לעומת הערכת האפוטרופוס הכללי בסך 2,200,000 ₪). 3. במועד הגשת הבקשה לפירוק המקרקעין הגיש המבקש בקשה במעמד צד אחד למנות את עו"ד נעמה שלף ככונסת נכסים לצורך ניהול הליך פירוק השיתוף בנכס ורכישת חלקם של המשיבים, ולהעניק לה סמכויות שונות, וביניהן הסמכות למכור למבקש את זכויות המשיבים על סמך השמאות בסך 1,063,250 ₪ או בהתאם להוראות בית המשפט, להעביר על שם התובע את הזכויות בנכס ולחתום לשם כך בשמם של המשיבים על כל הטפסים הנדרשים. בתצהיר המבקש, שצורף לבקשה, צוין כל יורשי וואעיש נפטרו ולפיכך כל המשיבים הינם עזבונותיהם של יורשים אלו. 4. מאחר שסברתי כי אין מקום ליתן החלטה במעמד צד אחד בבקשה למינוי כונס נכסים, קבעתי כי היא תידון במעמד הצדדים ביום 19.3.12 והוריתי לבאת כוח המבקש להמציאה במסירה אישית למשיבים. לדיון ביום 19.3.12 לא התייצבו המשיבים, למעט המשיב מס' 7, אשר יוצג על ידי האפוטרופוס הכללי באמצעות עו"ד מיכל ליבוביץ. 5. המבקש לא המציא לכל המשיבים את הבקשה למינוי עורכת הדין שלו ככונס נכסים, ולפיכך מרביתם לא התייצבו לדיון בבקשה. בדיון עצמו חילקה באת כוחו של המבקש את המשיבים מס' 1 - 6 לשלוש קטגוריות: משיבים שלא אותרו, משיבים עמם כרת המבקש הסכמים ומשיב עמו מנוהל משא ומתן. משיבים מס' 2, 3 ו - 6 : באת כוח המבקש ביקשה לפעול לאיתורם. משיבים מס' 4 - 5 : באת כוח המבקש הציגה הסכמים בין משיבים אלו לבין המבקש (מוצגים ת/1 - ת/3) בדבר מכירת זכויותיהם בנכס לידי המבקש, וביקשה כי בית המשפט יאשרם. משיב מס' 1 : לדברי באת כוח המבקש, הבקשה למינוייה ככונסת נכסים נועדה לאפשר לנהל משא ומתן עם בנו של משיב זה, ששמו אהרון בן צוק, שהינו מעל גיל 80 ומתגורר בכפר סבא. 6. המשיב מס' 7 יוצג, כאמור, על ידי האפוטרופוס הכללי. באת כוחו הבהירה כי האפוטרופוס מייצגו מכוח צו ניהול אשר נרשם בלשכת רישום המקרקעין. מתוכן כתב ההגנה שהגיש משיב זה עולה הוא מתנגד לפירוק השיתוף בדרך המוצעת על ידי המבקש, קרי - על ידי מכירת חלקיהם של המשיבים לידי המבקש. מכאן ניתן ללמוד כי המשיב מתנגד למתן סמכויות לכונס נכסים, במידה וימונה, אשר יאפשרו פירוק בדרך זו. 7. משיב מס' 1 ו"הסכם בן צוק": זמן קצר לאחר הדיון הוגשה לבית המשפט בקשה שכותרתה "הודעה לבימ"ש מטעם הנתבע מס' 1", על אף שהיתה חתומה רק על ידי באת כוח המבקש, הלא הוא התובע. בבקשה נתבקש בית המשפט ליתן תוקף להסכם מכירת זכויות המשיב מס' 1 בנכס לידי התובע. העתק הסכם בן עמוד אחד הנושא את חתימותיהם של באת כוח המבקש ואהרון בן צוק, (אשר, כנזכר לעיל, תואר כבנו בן ה - 80 של המשיב מס' 1 ) צורף לבקשה. על פי תוכנו, בתמורה לתשלום 59,055 ₪ (שהינם 1/18 מתוך 1,063,250 ₪ - שווי הנכס לגרסת המבקש) לידי אהרון בן צוק, יורש של המשיב מס' 1, מוכר המשיב מס' 1 את זכויותיו בנכס. 8. ביום 3.4.12 דחיתי את הבקשה לאישור ההסכם בין באת כוח המבקש לבין אהרון בן צוק. בהחלטתי ציינתי כי ההסכם הינו נטול תאריך, ללא ציון מועדי תשלום, וללא כל אסמכתא לזכויות המוכר, לצו ירושה או לצו עזבון ולדיווח על העסקה לרשויות המס. בסמוך למתן החלטתי זו הוגשה לבית המשפט הודעתה של באת כוחו של אהרון בן צוק, ולפיה הוא הוחתם על ההסכם האמור ללא מתן הסבר ומבלי ששולם לו סכום כלשהו. עוד צוין בהודעה כי אהרון בן צוק אינו היורש היחיד של המשיב מס' 1, וכי הוא הוחתם על ההסכם מתוך והטעייה. בתגובתה ובבקשתה לעיון חוזר כפרה באת כוח המבקש בטענות אלו, הדגישה כי בטרם חתם אהרון בן צוק על ההסכם הוסבר לו כי התשלום יבוצע רק לאחר שבית המשפט יאשר את ההסכם וציינה כי המידע על היותו של אהרון בן צוק היורש של המשיב מס' 1 מבוסס על מידע שהתקבל מהאפוטרופוס הכללי. 9. משיבים מס' 4 - 5 ו"הסכם סימון ופיפרנו": כאמור לעיל, בדיון שהתקיים ביום באת כוח המבקש הציגה הסכם בן עמוד אחד, נטול תאריך, בינה לבין צילה סימון (יורשת המשיב מס' 4 ) , אלפרדה ריטה קימיה וסלוודור פיפרנו (יורשי המשיב מס' 5). על פי הסכם זה, בתמורה לסך 14,000 ₪ שישולם לצילה סימון ולסך 14,000 ₪ שישולם לאלפרדה ריטה קימיה וסלוודור פיפרנו, המצהירים כי הם יורשי המשיבים מס' 4 - 5, מוכרים שלושתם את זכויותיהם בנכס. 10. משיב מס' 4 ו"הסכם זהרה": ביום 24.4.12 הגישה באת כוח המבקש בקשה שכותרתה "הודעה לבימ"ש מטעם יורשת הנתבע 4 על מכירת זכויותיה לתובע". בפירוט רשימת המשיבים, מעל לכותרת הבקשה, צויין כי המשיב מס' 4 הינו מיוצג "באמצעות בתו הגב' צילה סימון", אולם בבקשה עצמה נתבקש בית המשפט ליתן תוקף של פסק דין להסכם מיום 23.4.12 בין באת כוח המבקש לבין אשתו של המשיב מס' 4, זהרה מזרחי, שהעתקו צורף, ולפיו מוכרת זהרה מזרחי למבקש את חלקה במשיב מס' 4, ובכלל זה את זכויותיו בנכס בתמורה לסך 14,000 ₪. חלק מנספחי ההסכם, אשר אף העתקו צורף, הינו צו קיום צוואה של המשיב מס' 4 מיום 3.6.79. 11. אופן פירוק השיתוף: סעיף 37(א) לחוק המקרקעין תשכ"ט - 1969 קובע כי כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש את פירוק השיתוף. סעיף 39(א) לחוק זה קובע כי במקרקעין הניתנים לחלוקה יהיה פירוק השיתוף בדרך של חלוקה בעין, וסעיף 40(א) קובע כי במקרקעין שאינם ניתנים לחלוקה, או אם נוכח בית המשפט כי חלוקה בעין תגרום הפסד ניכר, יהיה פרוק השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון. סעיף 42(א) קובע כי במידה ועיקר המקרקעין ראויים להירשם כבית משותף, רשאי בית המשפט, לאחר קבלת חוות דעת של המפקח, לצוות על פרוק השיתוף בדרך של רישום הבית כבית משותף. ברע"א 1497/09, בעלי זכויות בחלקה 10 בגוש 6884 נגד שאול ויסמן (ניתן ביום 27.7.10) סוכמה ההלכה ע"י כבוד המשנה לנשיאה ריבלין. נקבע כי לכל שותף עומדת הזכות לדרוש את פירוק השיתוף, אך החירות להשתחרר מן השיתוף איננה מקנה בהכרח לשותף המפרק את היכולת להכריע כיצד יפורק השיתוף. מתכונת הפירוק - אם פירוק בעין או מכירת הנכס, אם מכירה פומבית או התמחרות בין השותפים - נתונה לשיקול דעת בית המשפט, או להסכמת כל השותפים. המחוקק לא התכוון לאפשר לשותף לבקש את הפירוק, ובכך לגרום לשותף האחר להיפרד מנכס שבבעלותו, ובה בעת לאפשר למבקש הפירוק לדרוש גם באופן גורף את מתכונת הפירוק הנראית לו. 12. מהחוק וההלכה באשר לפירוק השיתוף ניתן לגזור את גורל הבקשות העומדות בפני. ראשית, אין מקום לדון במעמד צד אחד בבקשה לפירוק שיתוף ואף לא בבקשה למינוי כונס נכסים שיפעל לפירוק כזה. העתרות לבקשה שהגיש המבקש למינוי כונס נכסים במעמד צד אחד תסכל את כוונת המחוקק ואת אופן הפירוק שנקבע בפסיקה. אין מקום, בשלב זה, לאפשר מינוי כונס אשר ימכור את הנכס או חלק ממנו, בטרם השמיעו כל בעלי הזכויות בנכס את עמדתם באשר לאופן הפירוק הנראה להם מתאים. בכל הנוגע להליכי הפירוק המבוקש אין מקום להעמיד את המשיבים בפני עובדות גמורות, מבלי לשומעם תחילה. 13. הבקשה למינוי כונס נכסים אשר יפעל למכירה למבקש של זכויותיהם של המשיבים בטרם נקבע אופן הפירוק מנוגדת לסדר הפעולות המתחייב על פי החוק והפסיקה. בקשת המבקש לפעול על פי שמאות מטעמו, בה בוצעו הפחתות של הוצאות שיפוץ ועלויות משפטיות של המבקש, ולא על פי שמאות שנערכה על ידי האפוטרופוס הכללי, הינה מוקדמת. בטרם הוכרע אופן פירוק השיתוף בנכס ובטרם השמיעו המשיבים את עמדתם באשר לשווי השוק של הנכס אין מקום למינוי כונס נכסים אשר הצורך בו והיקף סמכויותיו עדיין אינם ידועים. 14. כל ההסכמים שאישורם מבוקש מבוססים על חוות דעת השמאי מטעם המבקש, בה הוערך שווי הנכס בכמחצית משוויו לפי חוות הדעת מטעם האפוטרופוס הכללי. אישורם של הסכמים אלו בשלב זה עשוי לקפח את זכויותיהם של המשיבים מס' 4 ו-5. בנוסף לכך, בהעדר אסמכתא משפטית כדוגמת צו ירושה או צו קיום צוואה של מי מהמשיבים אין מקום לאשר הסכם עי מאן דהו המזדהה כיורש "יחידי" של אותו משיב. הקביעה ב"הסכם זהרה" באשר ליורשי המשיב מס' 4 עומדת בניגוד להצהרה דומה ב"הסכם סימון ופיפרנו". באשר לזהותם של יורשי המשיב מס' 5 אין מקום לאישור "הסכם סימון ופיפרנו". העדר אסמכתא כזו באשר ליורשי המשיב מס' 1 עמד בבסיס דחייתי את הבקשה לאישור "הסכם בן צוק". ואכן, מיד לאחר החלטה זו, הודיעה באת כוחו של אהרון בן צוק כי אין הוא היורש היחידי של המשיב מס' 1. לא למותר לציין כי יש טעם לפגם בבקשות לאישור ההסכמים אשר הוכתרו כהודעה "מטעם יורשת הנתבע 4" או "מטעם הנתבע 1", בעוד שנתבעים - משיבים אלו כלל לא חתומים על הבקשות, וכי הן הוגשו על ידי באת כוח המבקש. טעם לפגם מצוי אף בתוכנה של הבקשה לאשר את "הסכם זהרה", בו קיימת התעלמות מקיומה של בקשה סותרת (לאישור "הסכם סימון ופיפרנו") בכל הנוגע למשיב מס' 4. 15. לאור האמור לעיל הנני מורה כדלקמן: א. הנני דוחה הבקשה למינוי כונס נכסים במעמד צד אחד (בקשה מס' 1). ב. הנני דוחה הבקשה לאשר את "הסכם סימון ופיפרנו" (מוצגים ת/1 - ת/3). ג. הנני דוחה את הבקשה לאשר את "הסכם זהרה" (בקשה מס' 7). 16. א. עד ליום 1.7.12 ימציא המבקש הודעה באשר לזהותם של יורשי המשיבים 2 - 6, בצירוף העתקי המסמכים המתאימים המאמתים את ממצאיו. ב. המבקש יבצע מסירה אישית של התובענה, על נספחיה, לידי המשיבים מס' 1 - 6 . הודעה באשר לביצוע המצאה כאמור, בצירוף העתקי אישורי המסירה, יומצאו על ידי המבקש לבית המשפט עד ליום 1.7.12. ג. המבקש ימציא העתק החלטה זו לידי זהרה מזרחי, צילה סימון אלפרדה ריטה קימיה וסלוודור פיפרנו תוך 14 יום מהיום. ד.מינוי כונס נכסיםפירוק שיתוףכינוס נכסים