בקשה למינוי מפרק

ביום 26.1.11 הגישה חברת פנינסולה פיננסים בע"מ בקשה לפירוק חברת סול-אור תעשיות גז (1988) בע"מ ויחד עמה בקשה למינוי מפרק זמני. קבעתי את הדיון בבקשה למינוי מפרק זמני ליום 30.1.11. ביום 27.1.11 הגישו החברות, שביניהן החברה האמורה, בקשה דחופה למתן צו להקפאת הליכים ולמינוי נאמן עפ"י סעיף 350 בחוק החברות. קיימתי דיון בשתי הבקשות ביום 30.1.11. לדיון התייצבו נציגי נושים אחרים, העובדים והבנקים שהם נושים מובטחים שסכום נשייתם עולה על 31 מיליון ₪, כאשר החובות לנושים רגילים עומדים על כ- 16 מיליון ₪ והנושים בדין קדימה על כ- 3.5 מיליון ₪. ב"כ הבנקים (בנק איגוד, בנק הפועלים ובנק דיסקונט) הודיעו כי בדעתם להגיש בהקדם בקשה לכינוס נכסים של החברות. הבנקים ביקשו למנות את רו"ח עליזה שרון כבעלת תפקיד מהטעם שהיא גם הנאמנת של חברת התכוף בע"מ עפ"י צו בית המשפט המחוזי בנצרת (פר"ק 39024-12-10). חברת התכוף בע"מ קשורה בקבוצת החברות דנן, כאשר בעל השליטה בקבוצת החברות דנן ובחברת התכוף עד לאחרונה הוא מר דוד אורון. כן הוברר כי רו"ח שרון כבר בחנה את החברות, בין השאר, עקב הקשרים שבין חברת התכוף לביניהם, העברות של כספים וערבויות צולבות. הוגש לי אף דו"ח על מצב העסקים של החברות ושל חברה נוספת הקשורה בהם שערכה הגב' שרון ביום 30.11.10. שמעתי טענות מכל הפרקליטים שעסקו בעיקר בשאלה אם יש מקום להקפאת הליכים ובזהות בעל התפקיד שימונה. בסיום הישיבה דחיתי את הדיון להיום (31.1.11) בשעה 13:30, והוריתי "עד אז יבואו הצדדים בדברים ובעיקר הכוונה לחברה, לבנקים ולשתי החברות המועמדות הפוטנציאליות לרכישה. במו"מ זה תהיה מעורבת גם רו"ח שרון, והיא תמסור לבית המשפט יחד עם עו"ד ורדי דו"ח על תוצאות המו"מ". סמוך לפני תחילת הישיבה היום התברר כי הבנקים (בנק איגוד ובנק הפועלים) הגישו בקשה למימוש אגרות חוב ולמינוי כונס נכסים קבוע, וכן בקשה דחופה למינוי כונס נכסים זמני (פר"ק 57583-01-11). בישיבה עצמה התברר כי החברות לא קיימו מו"מ כאמור בהחלטתי מאתמול, אלא ניהלו מו"מ עם חברת גדות המתעניינת ברכישת קבוצת החברות בלי ליידע את הבנקים או את הגב' שרון. בתחילת הישיבה המציאו החברות וחברת גדות הצעה של גדות למימון ביניים במסגרת הקפאת ההליכים. בדין מתנגדים נציגי הבנקים להצעה זו המשאירה בידי גדות את שיקול הדעת באשר למימון, מתנה תנאים אשר אינם מצביעים על אפשרות לנהל את החברות בהקפאת הליכים בתקופה הקרובה. אין לראות בהצעה זו הצעה של מימון אשר יאפשר את הקפאת ההליכים ללא תנאי. בקשת החברות להקפאת ההליכים נערכה ככל הנראה בחופזה רבה, אין בה תוכנית של ממש לשיקום החברות, וחסרים בה אף פרטים ומסמכים נוספים הנדרשים עפ"י התקנות. הלכה למעשה, הבקשה מצביעה על אפשרות לנהל מו"מ למכירת החברות כעסק חי לגדות או לגוף אחר, הא ותו לא. בנסיבות אלו, אני סבור כי יש להעדיף את עמדת הנושים המובטחים ואת זכותם מכוח השעבודים למנות כונס נכסים עפ"י אגרות החוב. עם זאת, כדי לבחון את האפשרות למכירת החברות כעסק חי, הסכימו הבנקים להמשיך לאפשר את הפעלת החברות ב- 14 יום הקרובים. תקופה זו תנוצל ע"י החברות והבנקים לבחינת אפשרויות למכירת החברות כעסק חי ולניהול מו"מ לשם כך. לא מצאתי בכל טענות אותם הפרקליטים שהתנגדו למינויה של רו"ח עליזה שרון, טעם או סיבה שלא למנותה. סבורני כי דווקא הקשרים שבין חברת התכוף לבין קבוצת החברות דנן, מצדיקים את מינויה כונסת נכסים גם לחברות. אני ממנה אפוא את רו"ח עליזה שרון, ממשרד עליזה שרון ייעוץ וניהול (1997) בע"מ, כונסת נכסים זמנית לחברות ובהסכמת הצדדים ועפ"י בקשת הכינוס גם לחברת האחזקות של הקבוצה, סול-אור החזקות וניהול בע"מ. ניתנות הוראות לכונסת הנכסים הזמנית להמשיך בהפעלת החברות, לבחון את מצבה ולבחון אפשרויות למכירתן כעסק חי. כונסת הנכסים הזמנית תמציא התחייבות לכל נזק. כונסת הנכסים הזמנית תמציא דו"ח תוך 14 יום מהיום. נקבעת ישיבה נוספת לבחינת הדו"ח ליום 16.2.11 בשעה 12:15. מפרק (חברה)