בקשה למתן צו המחייב לחתום על הסכם

לפני בקשה למתן רשות להגן. במסגרת בקשה זו טענה המבקשת להעדר סמכותו המקומית של ביהמ"ש זה לדון בתביעה שהוגשה נגדה בסדר דין מקוצר. ביום 8.11.05 הוגשה תגובת המשיב, וביום 10.11.05 תגובת המבקשת לתגובת המשיב. בהתאם להוראות סע' 104 ו- 79 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד - 1984, דנתי בבקשה להעברת מקום הדיון מחוסר סמכות מקומית. רקע עובדתי. 1. המשיבה הינה חב' ציבורית העוסקת בין היתר בהשכרת מבנים לתעשיה ומלאכה, חתמה ביום 5.11.03 חוזה שכירות עם חב' סטוק קפה ישראל בע"מ. 2. חב' סטוק קפה ישראל בע"מ נקלעה לקשיים כלכליים וביום 7.12.04 נתן בית המשפט המחוזי צו להקפאת הליכים כנגדה ואף מינה נאמן לחברה. 3. במסגרת הליכי הקפאת ההליכים, פנה הנאמן למשיבה וביקש הסכמתה להסב את חוזה השכירות על שם המבקשת אשר רכשה את פעילות חב' סטוק קפה. 4. ביום 17.2.05 הודיעה המשיבה לנאמן כי בכפוף למתן הבטוחות הקבועות בהסכם השכירות, תמחה המשיבה את הסכם השכירות שנחתם בין סטוק קפה למשיבה על שמה של המבקשת. 5. ביום 17.2.05 נמסרה החזקה במושכר לידיה של המבקשת. 6. המשיבה שלחה למבקשת הסכם המחאת שכירות לחתימתה. 7. ביום 16.3.05 חתמה המבקשת על הסכם המחאת שכירות אולם השמיטה ממנו את סעיף 7.3 המחייב את בעלי המניות של המבקשת, ליתן ערבות אישית לקיום כל התחייבויות המבקשת כלפי המשיבה. 8. הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה לענין ערבותם האישית של בעלי המניות של המבקשת לחוזה השכירות וב"כ המבקשת הודיע למשיבה כי המבקשת תפנה את המושכר עד ליום 30.6.05. 9. המשיבה חתמה על הסכם המחאת השכירות במהלך חודש יולי 2005. הצדדים חלוקים איפוא בשאלה האם נכרת ביניהם חוזה שכירות מחייב . לטענת המבקשת בהעדר חוזה שכירות מחייב, יש לקבוע את הסמכות המקומית בהתאם לתקנה 3 לתקסד"א. מאידך, המשיבה טוענת כי בהסכם השכירות המחייב שבין הצדדים קיימת תניית שיפוט ייחודית לבית משפט השלום המוסמך בחיפה. דיון: 1. סעיף 32 להסכם השכירות שנחתם בין המשיבה לבין חב' סטוק קפה קובע תניית שיפוט ייחודית המקנה לבית המשפט בחיפה סמכות לדון בתביעה. 2. המבקשת רכשה את הפעילות העסקית של חב' סטוק קפה. ביום 16.2.05 הודיע הנאמן לב"כ המשיבה כי חב' סטוק קפה מסכימה להסב למבקשת את הסכם השכירות בתנאיו הקיימים. 3. ב"כ המשיבה במענה למכתב הנאמן מיום 16.2.05 מאשר כי המשיבה תסכים לחתום על הסכם שכירות חדש עם החברה החדשה בכפוף לתנאים הבאים. "1.1 1.2 1.3 1.4 יתר תנאי ההסכם יישארו כמו שהם". (ההדגשה במקור - ב.ב). 4. ביום 27.2.05 העביר ב"כ המשיבה טיוטת הסכם שכירות לב"כ המבקשת. במכתב הנלווה הנ"ל נרשם על ידי ב"כ המשיבה - "לאחר חתימת הרוכש על ההסכם המצ"ב, סילוק יתרת החוב, והסדרת נושא הבטוחות יועבר ההסכם לחתימת מרשתי". 5. המבקשת חתמה על טיוטת הסכם השכירות לרבות הנאמן מטעם חב' סטוק קפה. כאמור לעיל, המבקשת מחקה מטיוטת הסכם השכירות את סעיף הערבויות האישיות. 6. ב"כ המשיבה בתגובתו מום 12.3.05 הודיע לנאמן כי - "מחיקת הסעיף אינה מקובלת על מרשתי ועוד יותר העובדה שהנ"ל נעשה באופן חד צדדי. ככל שהשוכר החדש יבחר לחתום על ההסכם, בנוסח שהועבר אליך ולעמוד בתנאים המקדמיים שפורטו במכתבי הקודם, יועבר ההסכם לחתימת מרשתי". 7. ביום 1.6.05 הודיע ב"כ המבקשת לב"כ המשיבה לאור אי ההסכמה בנושא הערבויות, כי המבקשת תפנה את המושכר עד ליום 30.6.05. 8. במענה למכתב זה, השיב ב"כ המשיבה, כי העדר הסכמתה של המשיבה לוותר על הבטוחות האישיות של מנהלי המבקשת אינה מצביעה על ויתור המשיבה על חתימתה על ההסכם. ממכתב זה נמצאתי למד כי המשיבה חתמה על הסכם המחאת השכירות בנוסחו האחרון, אולם ככל הנראה עשתה כן, לאחר שהמבקשת הודיעה על עזיבתה את המושכר. הן הנאמן והן ב"כ המבקשת לא ראו בחתימה המאוחרת רלבנטיות לאור העדר הסכמת המשיבה לחתום על טיוטת חוזה השכירות החדש קודם ביטולו. העובדה שהמשיבה ראתה בתנאי ערבות המנהלים, תנאי מהותי ויסודי לחתימתה על ההסכם וסרבה לחתום על ההסכם, עד שמנהלי המבקשת לא יחזרו בהם, וחתמה על ההסכם רק לאחר שקיבלה את הודעת המבקשת על עזיבת המושכר, מצביעה לכאורה שבמהלך המו"מ, לא ראתה המשיבה עצמה מחוייבת להסכם השכירות. בנסיבות הענין גם אם חתמה לאחר הודעת הביטול על ההסכם, אין הדבר מביא להחייאתו בדיעבד. בשלב שבו דן בית המשפט בשאלת הסמכות המקומית, ובקיומה של מחלוקת כנה לענין השתכללותו של חוזה השכירות לחוזה מחייב בין הצדדים לאור התנהגות הצדדים בעת ניהול המו"מ, הרי לא ניתן להסתמך על תניית השיפוט כתנייה המחייבת את הצדדים באופן מוחלט. לענין זה אוסיף, כי למשיבה לא ייגרם כל נזק בניהול הדיון בבית משפט אחר שכן, המשיבה שמרה לעצמה בחוזה השכירות את האפשרות לתבוע את השוכר בכל בית משפט אחר בעל סמכות על פי תקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד - 1984. לאחר שעיינתי בנספחי כתב התביעה, הבקשה למתן רשות להגן והנספחים שצורפו לו, אני מורה להעביר את הדיון בבקשה למתן רשות להגן ובתביעה בסדר דין מקוצר לבית המשפט המוסמך בפתח תקווה. (ראה פרוטוקול הדיון שהתנהל בבית המשפט המחוזי במסגרת הקפאת ההליכים). חוזהצווים