בקשה למתן צו חיוב בתשלומים

בפני בקשת רשות ערעור על החלטת כבוד רשמת ההוצאה לפועל (הגב' הברפלד יונת ) מיום 23/5/12 בתיק הוצל"פ 02-23799-99-6 במסגרתה דחתה כבוד הרשמת את בקשתו של המבקש להעמדת צו החיוב בתשלומים במסגרת תיק ההוצאה לפועל, על סך של 150 ₪ וקבעה כי על המבקש להמציא מסמכים נוספים החסרים בבקשתו למתן צו חיוב בתשלומים וכן קבעה כי ישולם ערבון בסך 3000 ₪ ע"ח פיגורי החייב. המבקש הגיש בקשתו להכריז עליו כעל חייב מוגבל באמצעים והציע לשלם את הסך של 150 ₪ בכל חודש. המבקש ציין בבקשה את הכנסותיו והוצאותיו, ציין כי רכבו מעוקל, פירט כי הוא גר לבדו, מצבו הכלכלי קשה ולפיכך הוא מבקש כי תיקיו יאוחדו. לאחר עיון במסמכים אשר הגיש המבקש, ניתנה החלטתה של הרשמת הנכבדה ולפיה על המבקש להמציא מסמכים אשר חסרו בבקשתו, על מנת שיקבע לו תשלום חודשי וכן קבעה כי יופקד ערבון ע"ס 3000 ₪ ע"ח פיגורי החייב מתיק איחוד קודם אשר פוזר. המבקש בבקשתו טוען כי אין ברשותו את המסמכים אשר דרשה רשמת ההוצאה לפועל כי ימציא, וכי המציא את כל המסמכים המצויים ברשותו. המבקש טוען אף כי אין לו אסמכתא בדבר תשלום דמי המזונות ואין ברשותו חשבון בנק. עוד טוען המבקש כי התנית הדיון בבקשתו בהפקדת סכום של 3000 ₪ אינה מעשית בשל מצבו הכלכלי ואינה סבירה. המבקש מצטט פסיקה התומכת בטענה כי אין להתנות בקשת חייב להכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים בתשלום ראשוני כלשהוא. דיון : לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור , אני דוחה אותה ללא צורך בבקשת תשובות המשיבים. עיון בהחלטת הרשמת הנכבדה, נשוא בקשת רשות ערעור זו מעלה כי ההחלטה ניתנה לאחר שהרשמת הנכבדה עיינה היטב בכל המסמכים אשר צורפו לבקשה שהגיש המבקש, נתנה דעתה עליהם, החלטתה סבירה ומנומקת ואיני מוצאת כי יש להתערב בה. הוראותיו של חוק ההוצאה לפועל התשכ"ז 1967 בעניין הגשת בקשה מטעמו של החייב למתן צו חיוב בתשלומים ברורות : "7א. (א) חייב שאין ביכולתו לשלם את החוב הפסוק במלואו או בשיעורים שנקבעו כאמור בסעיף 7(א), יגיש לרשם ההוצאה לפועל, תוך 20 ימים מיום המצאת האזהרה, בקשה לתשלום החוב הפסוק במועדים ובשיעורים שיציע בהתאם ליכולתו; לבקשה יצורפו: (1) הצהרה מנומקת, הנתמכת במסמכים, בדבר מצבו הכלכלי ובדבר יכולתו לשלם את החוב הפסוק, שבה יכלול פרטים בדבר הנכסים, ההכנסות והחובות שלו ושל בן זוגו, של ילדיו הקטינים, ושל ילדיו הבוגרים הגרים עמו, ופרטים בדבר תאגידים שבשליטתו או בשליטתם, לרבות פרטי חשבונות הבנק שלו ושל בן זוגו הגר עמו, וכן כל פרט או מסמך אחר שייקבע, הכל לגבי השנה או שנת המס שקדמה למועד הגשת הבקשה ולפי טופס שאלון שייקבע; (תיקון מס' 29) תשס"ט-2008 (2) כתב ויתור על סודיות והסכמה למסירת מידע ומסמכים בדבר כתובתו, נכסיו, גובה הכנסתו ומקורותיה המצויים בידי כל גורם, לרבות בידי גוף ציבורי כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, או בידי תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (בחוק זה - תאגיד בנקאי), וכן למסירת מידע ומסמכים בדבר מצבו הכלכלי של החייב, יציאותיו מישראל, כניסותיו לישראל, חובותיו וסך הוצאותיו, המצויים בידי גורם מהגורמים המפורטים בטור א' בחלק א' בתוספת השניה, אשר ניתן לקבל ממנו מידע ומסמכים כאמור בהתאם למפורט בטור ב' שלצדו (להלן - כתב ויתור על סודיות)." המחוקק אינו נוהג לשחת מילותיו לריק ועל כן פירט פרט היטב את מלוא המסמכים אשר על החייב להתכבד ולמסור בעת הגשת בקשתו למתן צו חיוב בתשלומים בפני רשם ההוצאה לפועל. לא זו אף זו אלא שהמחוקק קובע בהמשך אותו הסעיף, כי : " (א1) לשכת ההוצאה לפועל לא תקבל בקשה שלא צורפו לה הצהרה מנומקת הנתמכת במסמכים כאמור בסעיף קטן (א)(1) או שלא צורף לה כתב ויתור על סודיות כאמור בסעיף קטן (א)(2) " כלומר בקשה אשר אינה כוללת את מלא המסמכים הנחוצים כלל לא תתקבל ולא תובא בפני רשם ההוצאה לפועל. ללמדך מהי מידת החשיבות שיחס המחוקק לצירוף מלוא המסמכים אשר יפרשו בפני רשם ההוצאה לפועל את התמונה המלאה על מצבו הכלכלי של החייב, הוצאותיו והכנסותיו ואף פוטנציאל ההשתכרות שלו. המבקש שבפני, עשה מלאכתו קלה, הגיש אסופת מסמכים דלה ועתר למתן צו חיוב בתשלומים על סמך התמונה החלקית מאד אשר הציג בפני רשם ההוצאה לפועל. ההסבר כי אין לחייב חשבון בנק, אינו מספק. היה על החייב להיכבד ולפרט בבקשתו, כיצד הוא מקבל משכורתו בהעדר חשבון בנק, מנין הוא משלם את חשבונות בית מגוריו, לקבל מן המוסדות השונים אישורים אודות התשלומים אשר הוא מבצע עבור כבלים ואינטרנט וכן להמציא מסמך כלשהוא, דוגמאת הסכם הגירושין או כל אסמכתא אחרת על גובה דמי המזונות בהם הוא מחוייב ועל עמידתו בתשלום המזונות. המבקש אף לא טרח להמציא הסבר, כיצד זה מוסדר הפער בין הכנסותיו להוצאותיו מדי חודש בחודשו והסתפק באמירה הכללית כי אין לו ממון אף לרכישת מוצרי מזון בסיסיים. כאמור אין די בכך והיה על המבקש להגיש בקשה מפורטת מנומקת וחשוב מכך מלווה באסמכתאות. זאת ועוד, המבקש, אשר עליו לבוא בידיים נקיות בפני רשם ההוצאה לפועל ולנהוג בתום לב בעת הצגת הנתונים אודות חיוביו ומקורות הכנסתו, לא טרח לציין בבקשה ולו ברמז כי בעברו תיק איחוד אשר פוזר בשל פיגוריו בתשלומים אשר הושתו עליו. עניין זה יש לראות בחומרה יתרה וברור כי יבוא במניין שיקוליו של רשם ההוצאה לפועל בעת מתן החלטתו. יש לתמוה מדוע זה לא סופק ולו בדל של הסבר לעניין זה בבקשת רשות הערעור אשר הגיש המבקש. הוראותיו של סעיף 7א (ג) לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז 1967 מפרטות את האפשרויות העומדות בפני רשם ההוצאה לפועל : "(ג) רשם ההוצאה לפועל רשאי להיעתר לבקשת החייב ולתת צו תשלומים לפי סעיף זה, לאחר שבדק את יכולת החייב על יסוד העיון בבקשתו ובמסמכים שצורפו לה, וכן רשאי הוא להורות לחייב להמציא מסמכים נוספים לתמיכה בבקשתו, או להזמינו לחקירת יכולת במעמד הזוכה לפי סעיף 67, או לדחות את בקשתו." ועל כן בדין , הורתה רשמת ההוצאה לפועל הנכבדה למבקש להמציא מסמכים נוספים בטרם תדון בבקשתו להכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים ואין מקום להתערב בהחלטתה זו. אשר לטענת המבקש כי הרשמת הנכבדה קבעה סכום גבוה כתנאי לפתיחת תיק האיחוד - עיון בתיקי ההוצאה לפועל של המבקש מעלה כי המבקש אינו משלם בצורה סדירה את חובותיו במסגרת תיקי ההוצאה לפועל ובחלקם אינו משלם דבר ע"ח חובו. כאמור, תיק איחוד קודם אשר היה למבקש, פוזר בשל אי עמידתו בצו החיוב בתשלומים ויצירת פיגורים. הרשמת הנכבדה ציינה בהחלטתה מפורשות כי סכום זה הינו תשלום סמלי ע"ח חובות הפיגורים של המבקש בתיק האיחוד אשר נסגר. לו היה המבקש טורח ומנצל את ההזדמנות אשר ניתנה לו בעבר ומשלם כסידרם את התשלומים בתיק האיחוד לא היה יוצר פיגורים ואין לו להלין על יצירת הפיגורים בתשלומים, אלא על עצמו בלבד. כעת ניתנה לו הזדמנות מחדש בידי הרשמת הנכבדה על אף שהעלים מעיניה קיומו של תיק איחוד קודם ולפנים משורת הדין. משכך, אני מוצאת כי החלטת הרשמת הנכבדה בדבר תשלום סכום ראשוני כתנאי לפתיחת תיק האיחוד מחדש, על חשבון ולו מקצת פיגוריו של המבקש, היא סבירה. סופו של דבר, לא מצאתי כי קיים מקום להתערב בהחלטת כבוד הרשמת הברפלד יונת נשוא הבקשה, באשר זו ניתנה כאשר היא מנומקת ומתבססת על הוראות החוק הרלבנטיות אשר צוטטו לעיל ועל נתוניו של המבקש כפי שעולים מתיקי ההוצאה לפועל השונים הפתוחים כנגדו. בקשת רשות הערעור נדחית. אשר לשאלת ההוצאות - אני סבורה כי היה בהחלט מקום לחיוב המבקש אשר תחת למלא אחר הוראותיה של רשמת ההוצאה לפועל הנכבדה, הזדרז והגיש בקשתו זו תוך העלמת פרט מהותי מעיניה של הרשמת הנכבדה בדבר קיומו של תיק איחוד בעברו ותוך התעלמות מהוראותיה של רשמת ההוצאה לפועל הנכבדה בדבר המצאת מסמכים. אף בבקשתו זו לא מצא המבקש לנכון לציין דבר קיומו של תיק איחוד שפוזר ולא טרח לספק לבית המשפט הסברים לעניין זה. יחד עם זאת סבורני כי ראוי שהמבקש יפנה משאביו לתשלום חובותיו כסידרם ומשלא נתבקשה תשובת המשיבים - איני עושה צו להוצאות. צו חיוב בתשלומיםצווים