בקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד

בפני בקשה למתן צו מניעה זמני. הבקשה הוגשה ביום 2.5.11 כבקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד. בית המשפט לאחר שעיין בבקשה ובאמור בה ובמצורף בה לא מצא מקום ליתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד והורה לכן שהעתק הבקשה לסעד הזמני על המצורף לה יועבר על ידי ב"כ המבקשת לכל אחד מהמשיבים במסירה אישית ושהמשיבים יגיבו לבקשה בכתב וקצב לכך מועדים. כך גם הורה בית המשפט שהדיון בבקשה לסעד הזמני יתקיים במעמד הצדדים ביום 15.5.11 שעה 12:00 והורה לב"כ המבקשת לצרף לבקשה המועברת לכל אחד מהצדדים העתק מהחלטה זו. השעה עתה 13:05. המשיבים לא התייצבו לדיון. ב"כ המבקשת הציג לבית המשפט אישורי מסירה אשר סומנו א' ו- ב' לזימונם של המשיבים לדיון שנקבע לשעה 12:00. מאחר והמשיבים הוזמנו כדין לדיון המשפטי ולא התייצבו לדיון, אני מחליטה לדון בבקשה בהעדרם של המשיבים אשר בחרו שלא להתייצב לדיון המשפטי למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד שנקבע להיום. החלטה המשיבים הוזמנו כדין לישיבת היום לדיון במעמד הצדדים בבקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד בקשה שהוגשה על ידי המבקשת. המשיבים לא התייצבו לדיון. המבקשת המתינה משעה 12:00 עד השעה 13:05 ולאחר שהמשיבים לא התייצבו לדיון אם כי הוזמנו כדין ניתנה החלטה לפיה הדיון יתקיים בבקשה בהעדרם. לאחר שעיינתי בבקשה, באמור בה ובמצורף לה ושמעתי דברי מנהל המבקשת מר אוריאל שביט. אני נעתרת לבקשת המבקשת וניתן בזאת צו מניעה זמני האוסר על המשיבים ו/או מי מטעמם לרבות קבלני משנה ועובדים, שכירי ועצמאיים להיכנס לתחום חלקה 54 אשר בגוש 7962 ברח' יד חרוצים 11 אזור תעשיה נתניה (להלן:"החלקה") וכך גם נאסר עליהם לפרק, ליטול, להוציא ו/או לקחת בכל צורה שהיא ובכל דרך שהיא כלי עבודה, ציוד, חומר גלם, ליבנים, גדרות וכל פריט מכל מין וסוג שהוא המצוי בתחום החלקה וזאת עד למתן פסק דין בתביעה שהוגשה במסגרת ת.א. 4004-05-11 בית משפט שלום נתניה במסגרתו הוגשה הבקשה לסעד הזמני. כתב ההתחייבות שנחתם על ידי המבקשת שעה שהגישה בקשתה לסעד הזמני הוא כתב התחייבות אשר אני מורה שניתן בזאת בהתאם לתקנה 364 ו- 365 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי התמ"ד - 1984 לפצות את מי שאליו מופנה הצו הזמני בגין כל נזק שייגרם עקב מתן הצו הזמני לרבות אם תיפסק התובענה או יתברר כי לא היתה הצדקה להוצאת הצו. כתב ההתחייבות שנחתם על ידי המבקשת ישמש כתב התחייבות על פי החלטתי זו. אני מחייבת המשיבים ביחד ולחוד לשלם למבקשת הוצאות בקשה זו ושכ"ט עו"ד בסך של 5000 ₪ כפוף לתוצאות הדיון בתביעה שהוגשה בת.א. 4004-05-11 בימ"ש נ תניה במסגרתה הוגשה הבקשה למתן הסעד הזמני נשוא הדיון. העתק החלטתי יועבר ע"י המזכירות לכל אחד מהמשיבים. כך גם המבקשת תדאג למסירת החלטתי האמורה במסירה אישית לכל אחד מהמשיבים. במעמד צד אחדצו מניעה זמניצוויםצו מניעה