בקשה למתן צו ניהול

לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית-המשפט המחוזי תל-אביב-יפו מיום 11.7.02 (השופט י' זפט) בה נדחתה בקשה למתן צו ביניים למניעת המשך ניהול משא ומתן במכרז שפורסם על-ידי המשיבה 1 להתפלת מי-ים באשדוד. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שלפניי. ביום 1.8.01 פרסמה המשיבה 1 מכרז לתכנון והקמה של מפעל להתפלת מי-ים רחב היקף. על-פי המכרז על ההצעות המוגשות לעבור שלשה שלבים, שלב תנאי הסף, שלב הבחינה הטכנית ולבסוף שלב ההצעה הכספית, המחולק אף הוא למספר שלבים, אשר בסופם מגישים המציעים אשר עלו לשלב זה את הצעותיהן המיטביות. המבקשות יצרו יחדיו קונסורציום בשם VIA MARIS לשם התמודדות במכרז (להלן: "המבקשת"). המבקשת עברה בהצלחה את שני השלבים הראשונים במכרז, וביום 26.6.02 התקיימה פגישה בינה לבין המשיבה 1 בה נתבקשה היא להציע את הצעתה המיטבית והסופית במכרז עד ליום 1.7.02 (אשר נדחה מאוחר יותר ליום 3.7.02). המבקשת הגישה את הצעתה, אשר ראתה בה את ההצעה הכספית האחרונה, וביום 4.7.02 נמסר לה טלפונית כי היא מוזמנת להמשך ניהול משא ומתן. המבקשת פנתה ביום 7.7.02 לועדת המכרזים ודרשה ממנה להודיע על הזוכה במכרז, ולהימנע מהמשך ניהול משא ומתן. המשיבה 1 השיבה כי על פי תנאי המכרז אין היא מנועה מהמשך קיום משא ומתן, וכי פגישה בעניין זה תתקיים ביום 14.7.02. ביום 11.7.02 הגישה המבקשת בקשה לצו ביניים במעמד צד אחד למניעת קיום הפגישה והמשך המשא ומתן, ולטענתה אף הגישה עתירה, אשר לא צורפה לבקשה זו. ביום 11.7.02 ניתנה החלטת בית-המשפט המחוזי תל-אביב-יפו (השופט י' זפט) לפיה אין מקום למתן צו ביניים וזאת משום שפרשנות המשיבה 1 לסעיף A-I-7.2.6 למכרז כמאפשר לה להמשיך במשא ומתן גם לאחר קבלת ההצעות היא סבירה. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור לבית-משפט זה. ביום 14.7.02 ניתנה החלטה (השופט א' ריבלין) לפיה אין מקום למתן צו ביניים כנגד עצם הפגישה, ובלבד שלא יתקבלו בה החלטות בלתי הפיכות. המשיבים הגישו תגובותיהם לבקשת רשות הערעור בעניין צו הביניים למניעת המשך ניהול המשא-ומתן עד להחלטה בעתירה. 2. טענת המבקשת היא כי טעה בית המשפט משקבע כי פרשנות המשיבה 1 לסעיף A-I-7.2.6 למכרז היא סבירה. זו לשונו של הסעיף שבמחלוקת: THE THREE...TOP RANKED BIDS SHALL ENTER INTO THE" BEST AND FINAL STAGE, ALLOWING THE OWNER TO .MAKE POST BID NEGOTIATIONS THE BEST AND FINAL COST PROPOSAL SHALL BE . SUBMITTED IN A CLOSED ENVELOPE ... THE OWNER RESERVES THE RIGHT TO NEGOTIATE WITH ANY AND/OR ALL BIDDERS IN ACCORDANCE WITH THE ."RELEVANT REGULATIONS לטענת המבקשת, יש לפרש את הסעיף האמור כמאפשר לנהל משא ומתן עד להגשת ההצעות המיטיבות ולא לאחריהן. כתמיכה לטענתה מביאה המבקשת את לשונם של סעיפים A-I-5.7 ו- A-IV-1.5 למכרז: THE FINAL SELECTION OF THE WINNING BIDDER OF THE" PROJECT SHALL BE MADE AFTER THE BEST AND FINAL COST PROPOSAL ENVELOPES OF THE BIDDERS THAT ATTAINED THIS STAGE ARE OPENED, AND IS EXPECTED ."TO BE MADE BY FEBRUARY 50, 2002 WINNING BID SELECTION: THE WINNING BID WILL" BE THE BID AWARDED THE HIGHEST SCORE, AFTER THE SUBMISSION OF THE BEST AND FINAL COST ."PROPOSALS סעיפים אלו, לטענת המבקשת, יש בהם כדי לתמוך טענתה כי בחירת הזוכה תעשה לאחר פתיחת מעטפות השלב האחרון, בלא אפשרות לניהול משא ומתן נוסף על-ידי המשיבה 1. מנגד, טוענת המשיבה 1 כי ועדת המכרזים של מקורות שמרה בידה את הסמכות לנהל משא ומתן נוסף עם המציעות לאחר הגשת ההצעות המיטביות והסופיות, ונתנה לכך ביטוי מפורש במסמכי המכרז בסעיף .A-I-7.2.6 לטענת המשיבה 1 פעולותיה היו בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, והשלב בו מצוי המכרז כעת, לאחר הגשת ההצעות המעודכנות, מאפשר ניהול משא-ומתן שבסיומו תיתן ועדת המכרזים את החלטתה. בהתחשב בכל אלה, סבורה המשיבה 1 כי סיכויי עתירתה של המבקשת להתקבל נמוכים. המשיבה 2 השיבה בתגובתה כי היא מסכימה לבקשת הערעור, ותומכת בטעמיה. 3. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובחומר שצורף להם, באתי למסקנה כי בשלב זה של ההליכים הנזק שייגרם למשיבה 1 במידה ויינתן צו ביניים כמבוקש איננו שקול כנגד הנזק הצפוי למבקשת אם תתקבל ההחלטה הסופית במכרז, שכן יהיה בכך כדי לייתר את הדיון בעתירה. בהתחשב בכך, שוכנעתי כי "מאזן הנוחות" נוטה במקרה זה למתן צו ביניים. אציין עוד, מבלי להתייחס לשאלת הפרשנות הראויה של סעיף A-I-7.2.6 למכרז כי למבקשות טענות כנגד פרשנות המשיבה 1 לסעיף האמור, שעל פניהן אינן משוללות יסוד מכל וכל. אשר על כן, הבקשה לרשות ערעור מתקבלת במובן זה שניתן בזה צו המורה למשיבה 1 להימנע מלהכריז על זוכה במכרז שלא על פי ההצעות הכספיות הסופיות וזאת עד להחלטה אחרת שתינתן לאחר שמיעת העתירה לגופה. בית המשפט המחוזי מתבקש לקבוע את שמיעת העתירה בהקדם. הוצאות בקשה זו בסך 15,000 ש"ח ייפסקו לפי תוצאות העתירה. צווים