בקשה לסילוק על הסף כתב הגנה

בפניי בקשת המבקש, הוא נתבע 3, (להלן: "נתבע 3") לסילוק התביעה נגדו על הסף, בטענה של העדר יריבות והעדר עילה. (להלן: "הבקשה לסילוק על הסף"). העובדות בתמצית 1. ביום 9.5.13 הגיש המשיב 1, הוא התובע, (להלן: "התובע") תביעה כספית כנגד נתבע 3 והמשיבים הפורמליים ,הם נתבעים 1-2 ו- 4, (להלן: "הנתבעים הנוספים" וביחד עם נתבע 3 "הנתבעים" ) . בכתב התביעה נטען כי: נתבע 1 הוא בעל מניות ומנהל חברת אלנג'ם שיווק ומסחר בע"מ. נתבעת 2 היא חברה משפחתית של משפחת עסלי שיוסדה בתאריך 8.5.12 ואשר אליה הוברחו נכסיה של חברת אלנג'ם. נתבע 3 הוא בנו של נתבע 1 ושימש כעובד בחברת אלנג'ם. נתבעת 4 היא אשתו של הנתבע 1, ועל פי הרישומים היא בעלת המניות היחידה ומנהלת נתבעת 2. התובע, הוא סוחר פחם בשיתוף פעולה עם נתבע 1 והיה לקוחו במשך שנים רבות. עוד נטען בתביעה, כי הנתבע 1 פעל באמצעות חברת אלנג'ם, שהיא חברה משפחתית של משפחת אלעסלי, ושעסקה בייבוא פחם וייצור נייר טואלט. במשך השנים נוצרו יחסים מיוחדים ויחסי אמון בין התובע לנתבעים 1 ו-3, אשר התחייבו לשאת בחובותיה של חברת אלנג'ם. 2. ביום 15.6.13 הגישו הנתבעים בקשה למתן ארכה להגשת כתב הגנה. בהחלטה מיום 16.6.13 הוארך המועד להגשת כתב הגנה כמבוקש ועד יום 10.7.13. 3. ואולם, לא הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים. על כן, וביום 15.7.13 הגיש התובע בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. 4. בהחלטה מיום 15.7.13 ניתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעים. 5. ביום 17.9.13 הגישו הנתבעים בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה. 6. ביום 12.12.13 בוטל פסק הדין שניתן בהעדר הגנה. 7. ביום 7.1.14 הוגש כתב הגנה. 8. ביום 91.14 הוגשה הבקשה לסילוק על הסף. בעטיה, הוגשו תגובה, ותשובה לתגובה. טענות הצדדים בתמצית 9. לטענת הנתבע 3, אין יריבות בינו לבין התובע, וההתקשרות נשוא התביעה לא בוצעה בין נתבע 3 לתובע אלא בין התובע לחברת אלנג'ם, ואין בתביעה עילה כלפי נתבע 3. בנוסף, טוען הנתבע כי הוא נתבע במסגרת התביעה, אך משום שהוא בנם של נתבעים 1-4 . הנתבע 3 מוסיף עוד טענות, לפיהן הוא לא עבד בחברת אלנג'ם, לא היה בעל מניות, ומעולם לא פגש את המשיב ולא ביצע עמו עסקאות, וכי משנת 2010 שוהה בלימודים בחו"ל, וכיום לומד ומתגורר בירדן. 10. לטענת הנתבע, ולאור תקנות 100 ו- 101 לתקסד"א אין יריבות ואין עילה כלפיו, ולכן מבקש סילוק התביעה נגדו על הסף. 11. מנגד, טוען התובע, כי היה על הנתבע 3 להעלות את טענתו בדבר סילוק על הסף, בהזדמנות הראשונה, ואולם, הנתבע לא עשה כן חרף כך, שהגיש תחילה בקשה למתן ארכה להגשת כתב הגנה, ולאחר מכן, בקשה לביטול פסק דין, ורק עתה, לאחר הגשת כתב ההגנה מוגשת בקשתו לסילוק על הסף. לטענת התובע, בדרך היקש מטענות בדבר סמכות מקומית והתיישנות, יש ללמוד כי טענות סף יש להעלות בהזדמנות הראשונה, ומשלא עשה כן, איבד הנתבע 3 את זכותו לטעון אותן. בנוסף, טוען התובע, כי בקשה לסילוק על הסף נבחנת על פי כתב התביעה, וכי אם היה ויוכחו העובדות הנטענות בכתב התביעה, יהיה התובע זכאי לסעד המבוקש בכתב התביעה. דיון והכרעה 12. בפסיקה נקבע, כי בית המשפט ימחק תביעה בשל העדר עילה, רק בנסיבות חריגות, מקום שאפילו יוכיח התובע את כל האמור בכתב התביעה, הוא לא יהיה זכאי לסעד המבוקש. ראה: ע"א 163/84 מ"י נ' חברת העובדים העברית השיתופית בע"מ, פ"ד לח (4) (1984). 13. אולם, אין הדבר כך במקרה שבפניי. לאמור, בתביעתו, מעלה התובע טענות משפטיות ועובדתיות כנגד הנתבע 3, ואשר במידה ויוכחו, יוכל התובע לזכות בסעד המבוקש. 14. נפסק, כי עת בית המשפט בוחן אם לסלק כתב תביעה על הסף, יש לערוך את הבדיקה על סמך כתבי הטענות. ראה: ע"ר 9340-06-12 נ.נ. סלטי הנדסה וניהול פרוייקטים בע"מ נ' SCIENTOLOGY INTERNATIONAL RESERVE (12.7.12). כפי שצויין לעיל, מכתב התביעה עולה, כי לתובע טענות כנגד הנתבע 3, לרבות, סעיפים 8 , 10, 11, 58 , 59 לכתב התביעה, ואשר לכאורה, מקימות עילת תביעה כלפי נתבע 3 . על כן, טענות אלה כלפי נתבע 3, טעונות בירור עובדתי ומשפטי במסגרת דין לגופו של עניין בתיק. אף טענותיו של הנתבע 3, הן במסגרת בקשתו לסילוק על הסף והן במסגרת טענותיו בכתב התביעה, מהוות טענות עובדתיות שטעונות בירור, במסגרת הוכחות. 15. לאור האמור לעיל, דינה של הבקשה לסילוק על הסף להידחות, ואין צורך להכריע בשאלה האם הנתבע 3 העלה את בקשתו לסילוק על הסף בהזדמנות הראשונה אם לאו. 16. למעלה מן הצורך אציין, כי אומנם התקנות 100 ו- 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 , מסמיכות את בית המשפט "בכל עת" לצוות על סילוק תביעה על הסף, בין במחיקתה ובין בדחייתה על הסף, אך יחד עם זאת נפסק, כי טענות בדבר סילוק על הסף יש להעלות מוקדם ככל שניתן. ראה: ע"א 504/86 מ.ל.ר.נ. אלקטרוניקה בע"מ נ' מדינת ישראל פ"ד מג (3) . בנוסף, נפסק כי יש להגיש את הבקשה לסילוק על הסף מיד לאחר שהתברר הדבר . ראה: ע"א 9340-06-12 הנ"ל. מהאמור לעיל, עולה כי על הנתבע לבקש סילוק תביעה נגדו על הסף, בהזדמנות הראשונה . 17. לטענת התובע, משהגישו הנתבעים בקשה למתן ארכה להגשת כתב הגנה לא טענו לסילוק על הסף, ולאחר מכן הגישו בקשה לביטול פסק דין, ואף בה לא טענו לסילוק על הסף, הם איבדו את זכותם הדיוני לטעון לכך . נפסק, כי אין לראות בהגשת בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה כ"הזדמנות ראשונה" שכן עסקינן בבקשה טכנית. ואולם, הזדמנות ראשונה תהיה עת הגשת בקשה מהותית בתיק. ראה: ת"א (ת"א) 1494/09 קרד גרד השרדות מדעית בע"מ נ' פרמה-לייף בע"מ (4.5.10). 18. הנתבעים העלו לראשונה את טענתם בדבר דחיית התביעה על הסף, במסגרת טענותיהם בכתב הגנה שהוגש ביום 7.1.14 , ולא טענו אותן בבקשה שהגישו לביטול פסק הדין, אף שכללו בה את כל יתר הטענות שפורטו בכתב ההגנה. בנסיבות האלה - ספק אם הנתבע העלה את טענותיו לעניין הדחייה על הסף בהזדמנות הראשונה, ואולם, כאמור, שאלה זו לא דורשת הכרעה בנסיבות התיק שבפני. 19. לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית. הנתבע 3 (המבקש) יישא בהוצאות התובע בגין הבקשה , בסך 2,000 ₪ . כתב הגנהסילוק על הסףמסמכים