בקשה לסילוק על הסף מחמת העדר סמכות מקומית

בקשת המשיב לסילוק על הסף מחמת העדר סמכות מקומית יחד עם הודעה מטעם המשיב. 1. מונחת לפניי עתירה במסגרתה מבוקש להורות על בטלות "הוראת שהייה" שהוצאה בלשכת המשיב בתל-אביב ביום 25.2.14, ולטענת ב"כ העותרים אושררה ביום 7.4.14 בידי הממונה על ביקורת גבולות במינהל אכיפה וזרים ברמלה. 2. העתירה הוגשה לבית-משפט זה ביום 13.4.14, ולבקשת ב"כ העותרים נקבע דיון דחוף למחר, 29.4.14, תוך מתן הוראה להגשת כתב תגובה עד לשבוע לפני הדיון. 3. בים 24.4.14, הוגשה בקשה על-ידי ב"כ העותרים לפיה מבוקש, בין השאר, להורות לפרקליטות להגיש כתב תגובה לאלתר. 4. במקום כתב- תגובה הוגשה הבקשה דנן, כאשר ב"כ המשיב ציינה, כי האיחור בהגשה נבע מחג הפסח. לטענת ב"כ המשיב, יש לסלק את העתירה על הסף, באשר ההחלטה הנתקפת בעתירה זו ניתנה בתל-אביב, ולפיכך בית-המשפט המוסמך הינו בית-המשפט המחוזי בתל-אביב. לתגובת ב"כ המשיב צורף פרוטוקול ה"תשאול" שנערך לעותר 1 בלשכה בתל-אביב בטרם הוצאה "הוראת השהייה" - כאשר יצויין, כי "תשאול" זה לא צורף לעתירה. 5. בעתירה העלה העותר 1 טענות באשר למצבו הבריאותי של בנו, העותר 2, כאשר לטענת ב"כ המשיב אלו עלו לראשונה בעתירה. על כן, בשל נסיבותיו הספציפיות של תיק זה, הודיעה ב"כ המשיב כי הכוונה היא לערוך לעותר 1 תשאול נוסף במתקן "חולות" ביום 4.5.14. לכן, לאחר תשאול זה תתקבל החלטה חדשה עליה יוכל לעתור לבית-המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב ככל שיהא צורך בכך. 6. לחילופין, מבוקש להורות על העברת הדיון לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב, ובמידת הצורך, יוכל העותר לבקש לתקן את העתירה הקיימת לאחר שתתקבל החלטת המשיב, ככל שיהא בכך צורך. 7. ב"כ העותרים העלה טענות כלפי ב"כ המשיב, אשר במקום להגיש כתב תגובה מעלה טענות פרוצדוראליות, כשלגישתו הטענה לא הועלתה בהזדמנות הראשונה; עוד טען, כי הבקשה לסילוק על הסף מחמת העדר סמכות מקומית גובלת בחוסר תום לב היות ואותה פרקליטות תייצג את המשיב ואותה לשכה (היושבת ברמלה) היא שתיתן את המענה בשם המשיב; טענת ב"כ המשיב, לפיה ההחלטה המהותית ניתנה בלשכה בתל-אביב, ואילו ההחלטה שנבעה מעיון מחדש בעקבות פניית ב"כ העותרים ניתנה ברמלה היא אך נלווית לא ראוי לה שתישמע על-ידי הפרקליטות. 8. עתירה זו הינה אחת מני רבות המוגשת בימים אלו לבית-משפט זה. אמנם, לאחר תיקון החוק אשר הסדיר את הקמת מתקן השהייה "חולות" (במסגרת החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד - 2013), הוראות השהייה הראשונות (שהוצאו, להערכתי, במהלך חודש פברואר 2014) נמסרו מבלי שנערך "תשאול" בטרם הוצאתם. בנסיבות אלו נתקבלה הטענה (לצורך קביעת סמכות מקומית), כי המדובר בהחלטת ה"מטה" ברמלה, באופן אשר מקנה סמכות מקומית לבית-משפט זה (ראו למשל בעת"מ 27920-02-14, 27862-02-14). אלא, שבשבועות האחרונים, בעקבות החלטות שיפוטיות שניתנו בבתי-המשפט השונים, הוראות השהייה מוצאות לאחר קיום "תשאול" בלשכת המשיב על-ידי ממונה ביקורת הגבולות, כשלאחריו מתקבלת ההחלטה המנהלית של הוצאת הוראת השהייה תוך חידוש אשרה לתקופה של לפחות 30 יום לצורך התארגנות. 9. כפי שעולה מנספח 1 לבקשת ב"כ המשיב (אשר כאמור לא צורף לעתירה), לעותר 1 אכן התקיים "תשאול" בלשכת המשיב בתל-אביב, לאחריו הוצאה הוראת השהייה. אמנם, עולות טענות רציניות וכבדות משקל באשר לאופן ולמתכונת התשאול. עם זאת, לצורך ההחלטה בדבר סמכות מקומית מקבלת אני גישת ב"כ המשיב, כי ההחלטה המנהלית העיקרית הנתקפת אכן ניתנה בלשכה בתל-אביב, ובהמשך, בעקבות פניית ב"כ העותרים בוצע הליך נלווה של "עיון מחדש" אשר התקיים ברמלה. 10. אכן, ראוי כי ב"כ המשיב יעמוד בזמנים הנקצבים על-ידי בית-המשפט. עם זאת, חלפו כשבועיים בלבד מאז הוגשה העתירה, ועמדת ב"כ המשיב לענין הסמכות המקומית אכן הועלתה בהזדמנות הראשונה. עוד יצויין, כי ממילא צפוי להתקיים "תשאול" נוסף ביום 4.5.14, כך שלא ייגרם לעותר נזק מביטול הדיון מחר והעברת התיק לבית-המשפט המוסמך מקומית. 11. אשר על כן, מאחר וההחלטה העיקרית והמהותית ניתנה בלשכת המשיב בתל-אביב, אני מקבלת את הבקשה החלופית של ב"כ המשיב ומורה על העברת הדיון בעתירה לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים. הדיון של מחר מבוטל בזאת. 12.סילוק על הסףסמכות מקומית