בקשה לפסיקת הוצאות לאחר פסק דין

1. ערעור על החלטת כב' הרשם ש' רומי מיום 13.2.14, לפיה נדחתה בקשה לפסיקת הוצאות שהגישה המערערת. 2. להלן אסקור בקצרה את ההליכים שהתנהלו בפני כב' הרשם: א. ביום 14.1.14 הגישה המשיבה, היא התובעת, תביעה כספית ע"ס 2,140 ₪, בגדרה טענה כי חברת "X" המחתה למערערת את זכותה לגבות מן המשיבה חוב בגין שירותי מידע באינטרנט שרכשה המערערת באמצעות מנוי. על פי הנטען, רכשה המערערת כרטיס אישי באתר האינטרנט של חברת "X" ובו הזינה את פרטיה האישיים וצרכה שירותים בתשלום. ב. ביום 4.2.14, בטרם הוגשה בקשת רשות להגן, ביקשה המשיבה למחוק את תביעתה בנימוק שהמשיבה "החליטה לפנים משורת הדין לתת לנתבעת הזדמנות לפרוע את חובה ללא הליך משפטי וללא התערבות בית המשפט הנכבד". ג. בו ביום, הורה כב' הרשם רומי על מחיקת התביעה, ללא צו להוצאות. ד. ביום 13.2.14 הגישה המערערת "בקשה לפסיקת הוצאות ופיצוי בשל הגשת תביעה ללא עילה". מבלי לקבל את עמדת המשיבה הורה כב' הרשם רומי בהחלטה מיום 13.2.14 לדחות את הבקשה וציין כי "הבקשה נדחית, הואיל והתביעה נמחקה בטרם הוגש כתב כלשהו על ידי הנתבעת". ה. מכאן הערעור שלפניי. טענות הצדדים 3. בכתב הערעור מעלה המערערת אותם הנימוקים שהעלתה בבקשתה לפסיקת הוצאות. לטענתה, מנהלת המשיבה "מסע גבייה שערורייתי" כנגד לא פחות מ- 100,000 אזרחי ותושבי ישראל "ואף מצליחה לגבות סכומים רבים תחת איומים והגשת תביעות מעין זו לבית המשפט במטרה שאותם אנשים ישלמו... ורבים משלמים מתוך פחד, ועל מנת לא להימצא בדילמת אימה מעין זו". 4. המערערת מפנה לכתבות מאתרי אינטרנט, לעמדת משרד המשפטים, לעמדת שר התקשורת (אשר פנה ליועמ"ש בנוגע לתלונות צרכנים בנושא חיובים מהמשיבה), לעמדת המועצה הישראלית לצרכנות, שעל פי הנטען קיבלה 3,800 תלונות על המשיבה, וטוענת כי התביעה שהוגשה כנגדה, הוגשה על מנת להפחיד את המערערת ומשהודיעה המערערת כי בכוונתה להתגונן, אצה רצה המשיבה וביקשה למשוך תביעתה. 5. לטענת המערערת, בעקבות הגשת התביעה, ביום 29.1.14 פנתה היא לקבלת ייצוג מבא- כוחה, כאשר עוד ביום 22.1.14 הודיע בא כוח המערערת לבא כוח המשיבה כי המערערת פנתה אליו והיא שוקלת לשכור את שירותיו כדי לייצג אותה, וזמן קצר לאחר מכן מיהרה המשיבה למשוך תביעתה, כאשר היא מודיעה כי היא החליטה לאפשר למערערת לשלם את חובה, דבר שהמערערת מכחישה, שכן לא היה בכוונתה לשלם חוב שאיננו קיים. 6. לטענת המערערת, מדובר בהתנהלות שיטתית, לפיה מוגשת תביעה ע"י המשיבה ומעת שמודיע הנתבע כי בכוונתו להתגונן, מזדרזת המשיבה למשוך תביעתה. המערערת טוענת כי שכרה את שירותיו של בא כוחה, וזאת ביום 29.1.14 ושילמה לו כשכ"ט עו"ד את הסך 2,832 ₪ כולל מע"מ, בשני שיקים, הראשון ע"ס 832 ₪ שזמן פרעונו 29.1.14 והאחר ע"ס 2,000 ₪ שזמן פרעונו 5.2.14, כפי שעולה מחשבונית מס מיום 29.1.2014 - שצורפה לכתב הערעור. 7. המערערת מוסיפה וטוענת, כי לא ידעה על הבקשה למחיקת התובענה, וכי ב"כ עמל על הכנת בקשה למחיקת כותרת ולהעברת דיון (שאף היא צורפה לכתב הערעור) ומשניסה ב"כ להגישה, נודע לו כי התובענה נמחקה מבלי שהדבר הובא לידיעתו ומבלי שהבקשה למחיקת התביעה תשלח אליו. 8. לטענת המערערת, יש להתערב בהחלטת כב' הרשם, ולפסוק לה את הוצאותיה המוכחות. 9. מאידך, טוענת המשיבה כי מושא הערעור הוא רצון קבוצה בפייסבוק בשם "איקיוטק טוענים שיש לך חוב, האומנם?" המנוהלת על ידי בא כוח המערערת "לחזק את הקבוצה על גבה של המערערת". בעיקרי הטיעון נטענו טענות באשר לסכסוך בין בעל המניות של המשיבה לבין ב"כ המערערת ולסיכום טענות אלה, ניסתה המשיבה להוכיח, כי הבקשה לפסיקת הוצאות הינה חלק מסכסוך כולל בין ב"כ המערערת לבין המשיבה. 10. עוד טענה המשיבה, כי היא חברה לגיטימית אשר מנסה לגבות חובותיה מן החייבים בדרכים משפטיות וחוקיות, והמערערת היא אחת הלקוחות אשר לא שילמה בגין שירותים שצרכה מאת המשיבה. 11. באשר לסיבות שהביאו אותה למחוק תביעתה - טענה המשיבה כי "מתוך מגוון שיקולים פנימיים של המשיבה, אשר חלקם פורטו בבקשה וחלקם אינם רלוונטיים לתיק הספציפי של המערערת, החליטה המשיבה למחוק את התביעה בתוך זמן קצר". בקשת המערערת לפסיקת הוצאות נדחתה על ידי כב' הרשם, חרף הנימוקים שנטענו בה ולאחר שכב' הרשם בחן ביסודיות את הבקשה ואת נימוקיה. המשיבה טענה כי פסיקת הוצאות נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של בית המשפט ואין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בעניין זה, כפי שעולה מפסיקת בית המשפט העליון. המשיבה הוסיפה וטענה, כי לא הוגש ייפוי כוח לתיק בית המשפט עד ליום זה, ואם שכרה המערערת את שירותיו של בא כוח המערערת, מדוע לא הודיע על כך לבית המשפט מיד. המשיבה טענה, כי המערערת וב"כ ידעו על הבקשה למחיקת התביעה ועל ההחלטה שניתנה בה עוד ביום 4.2.14 והשתהו באופן מכוון "כדי ליצור בסיס נוסף למסע ההכפשות נגד המשיבה". המשיבה מעלה טענה פרוצדורלית ולפיה משניתן פסק דין, לא ניתן היה להגיש בקשה לפסיקת הוצאות אלא בקשה לביטול פסק הדין, ומכאן שהבקשה בפני כבוד הרשם בדין נדחתה. הכרעה 12. לאחר שעיינתי בכתב הערעור, בעיקרי הטיעון ושמעתי את ב"כ הצדדים, מצאתי כי דין הערעור להתקבל, ומן הדין היה לפסוק הוצאות ושכ"ט עו"ד לטובת המערערת. 13. ראשית, אסלק מדרכי טענתה הפרוצדורלית של המשיבה, ולפיה לא ניתן היה להגיש את הבקשה לאחר מתן פסק הדין. תקנה 511 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד - 1984, קובעת כי "בתום הדיון בכל הליך יחליט בית המשפט או הרשם בעניין שלפניו אם לחייב בעל דין בתשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט (להלן: הוצאות) לטובת בעל דין אחר, אם לאו". אמנם, הגישה המערערת בקשה לפסיקת הוצאות אחרי מתן פסק הדין, אולם אפילו אקבל טענת המשיבה כי דרך המלך היא להגיש בקשה לביטול פסק הדין- יש להשקיף על בקשת המערערת, על פי מהותה, כבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר עמדת המערערת ככל שהוא נוגע לעניין ההוצאות, ועל כן יש לראות החלטת כב' הרשם כאילו ניתנה בבקשה מן הסוג האמור. אמנם כותרת הבקשה היא בקשה לפסיקת הוצאות, אולם על צד המהות, מדובר בבקשה לביטול פסק הדין לעניין סעיף ההוצאות. לאמור לעיל אוסיף, כי פסק הדין ניתן בטרם נשמעה עמדת המערערת, וההזדמנות הראשונה שניתנה למערערת להעלות טענותיה לעניין ההוצאות היתה בגדר אותה בקשה לפסיקת הוצאות הוצאות. 14. האם ראוי בנסיבות העניין להתערב בהחלטת כב' הרשם שלא לפסוק הוצאות? אמנם, הכלל הוא שערכאת הערעור אינה מתערבת בפסיקת הוצאות, ולא בנקל יענה בית המשפט שלערעור לערעור שמתייחס אך לשאלת ההוצאות (ראו ע"א 9296/03 אהרוני נ' מנשה פד"י נח (2) 301; ע"א 9545/04 סיעת ביאליק נ' סיעת יש עתיד לביאליק פד"י ס (1) 391). אולם, קיימים חריגים לכלל הנ"ל. כך למשל, מצאנו כי כלל אי ההתערבות אינו חל מקום שבו נפלה טעות משפטית או נתגלו פגם או פסול בשיקול הדעת בעת שקילת עניין ההוצאות, ועל כן במקרה זה תתערב ערכאת הערעור. הכלל המנחה בכגון דא הינו "בהעדר נסיבות מיוחדות אין צידוק לכך שבעל דין שזכה במשפט יצא בחסרון כיס" (ראו: ע"א 9466/05 שווקי נ' מדינת ישראל (16.3.2008) כן ראו הדברים שקבע כב' השופט עמית בע"א 10242/09 עו"ד משה בלטר ואח' נ' אילנה מזור ואח' (2.2.2011)). 15. לטעמי, מדובר במקרה שמצדיק התערבות ערכאת הערעור, ולהלן הנמקתי. 16. מקום שבעל דין מבקש למחוק הליך שיזם, רשאי הוא לעשות זאת, אולם הדבר נתון לשיקול דעת בית המשפט, וככל שבית המשפט ייעתר לבקשתו, "יפסוק גם בהוצאות המשפט" (ראו נוסח תקנה 154(א) ו- (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי). משמע, לא מוקנית זכות לבעל דין לחזור בו מתביעתו בכל זמן נתון, מבלי להתייחס לשאלת ההוצאות של הצד שכנגד, גם אם טרם הוגש כתב הגנה מטעם הנתבע. במקרה זה נמחקה התביעה, אולם לא נשמעה עמדת הנתבע לעניין ההוצאות. 17. מי שמגיש תביעה לבית המשפט, ידע שעצם המצאת התביעה לידי הנתבע, עלולה לגרום להוצאות. אזרח מן השורה שמקבל תביעה, מלבד המועקה הנפשית שנגרמת לו, פונה לעורכי דין, מבזבז זמן ועלול הוא להתקשר בהסכמי שכר טרחה ולהתחייב לשלם כספים, ומרגע שהוכח כי הנתבע נשא בהוצאות, על בית המשפט להתחשב בכך, למקרה ויוזם ההליך מבקש למחוק את תביעתו. 18. התנהלות המשיבה, על פניה, נראית מוזרה והתנהלות זו תומכת בטענת המערערת, כי מדובר במה שקרוי בשפת העם "שיטת מצליח". המשיבה לא סיפקה הסבר המניח את הדעת מדוע מחקה את תביעתה וההסבר שנטען בבקשתה, לפיו החליטה היא כשבועיים לאחר הגשת התביעה להעניק לנתבעת הזדמנות לשלם את חובה ללא הליכים משפטיים, נשמע מאולץ ובלתי משכנע. גם בהליך הערעור התקשתה המשיבה להסביר על שום מה חזרה היא מתביעתה, ולפיכך יש יסוד לטענת המערערת כי מדובר בתביעה שנועדה מלכתחילה לגרום לה לשלם, ומשהודיעה המערערת שבכוונתה להתגונן, החליטה המשיבה למשוך תביעתה. 19. כבר נקבע, כי כאשר יוזם ההליך מבקש למוחקו בטרם קיבל את הסעד המבוקש "יש בכך כדי להצביע על כך שהגשת ההליך לא היתה מוצדקת מלכתחילה. מדובר בהנחה הניתנת לסתירה, כאשר הנטל לעשות כן מוטל על יוזם ההליך" (ע"א 11788/05 סגל שלו עו"ד נ' בן ארצי מוטי עו"ד המנהל המיוחד ואח' (טרם פורסם, 18.11.06) וכן 8396/06 בנק הפועלים ואח' נ' ארטיפו ואח' (טרם פורסם, 13.2.2007). בנסיבות שבפניי, לא סיפק יוזם ההליך כל הסבר המניח את הדעת למחיקת התביעה ולא סתר את ההנחה כי התביעה לא היתה מוצדקת מלכתחילה, ולפיכך, סבורני כי היה מקום לפסוק למערערת את הוצאותיה. הדברים מקבלים משנה תוקף לאור קביעתי דלעיל, כי טענת המערערת שמדובר בתביעה שנמחקה לאחר שנודע למשיבה על כוונת המערערת להתגונן, מוצאת בסיס בחומר שלפניי. 20. המערערת הוכיחה כי כתוצאה מהגשת התביעה נשאה היא בשכר טרחת עו"ד בסך 2,832 ₪ ולהוכחת טענה זו היא צרפה חשבונית מיום 29.1.14, המעידה על תשלום הסכום הנ"ל ובה נכללו מספרי השיקים וסכומם שנמסרו לבא כוח המערערת. לא הוכח בפניי כי בא כוח המערערת או המערערת ידעו על הבקשה למחיקת התביעה או על כוונת המשיבה למשוך את תביעתה בטרם נכרת הסכם שכ"ט או בטרם שולם שכ"ט, או בטרם הוכנה הבקשה למחיקת כותרת. משנגרמו הוצאות למערערת כתוצאה מתביעה שנמחקה בידי מגישה, על התובעת - המשיבה לשאת בהוצאות אלה. 21. באתי למסקנה כי אין לפסוק את שכר הטרחה המינמלי האמר בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימאלי המומלץ) תש"ס-2000, מאחר והוכח בפניי שכר ריאלי שאינו חורג ממתחם הסביר. תובע שמגיש תביעה מן הסוג הנדון אמור לצפות כי שכר הטרחה המוסכם יעלה על השכר המומלץ. הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח העובדה שנטען, וטענה זו לא הופרכה, כי המשיבה מגישה תביעות בסכום זעום מתוך ציפייה כי הנתבע יתפשר במקום לשלם שכר טרחת עו"ד. 22. משכך, אני מקבל את הערעור במובן זה שהחלטת בית המשפט קמא שלא לפסוק הוצאות מבוטלת. 23. המשיבה תשלם למערערת סכום שכ"ט ששולם לב"כ המערערת בסך 2,832 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 29.1.14. 24. כן תישא המשיבה בהוצאות המערערת ושכ"ט עו"ד (שני המרכיבים יחד) בגין הערעור בסך 4,500 ₪. שני הסכומים הנ"ל ישולמו תוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל. פסיקת הוצאות