בקשה לשחרור כספים מקופת פיצויי פיטורים

1. זוהי בקשה לשחרר כספים מקופת פיצויים. 2. הוגשו: בקשה, אישור מהקופה שהיא לא נוקטת עמדה, אישור רואה חשבון, תצהיר מר שפט. בית-הדין החליט לחייב את המבקשת להגיש ראיות, וכן קבע דיון במעמד נציג המפעל וועד העובדים. נתקבל מכתב מוועד העובדים התומך בבקשת המעסיק לשחרר עודף הכספים, וכן חישוב הסכומים המגיעים לעובדים לצורך חישוב פיצויי פיטורים (משכורת אחרונה כפול שנות עבודה). הרשימה הנ"ל מתייחסת ל-124 עובדים. 3. עולה מהראיות, שהמפעל מעסיק בין 140-124 עובדים. נציג החברה הודיע, שהמפעל מוצלח, פעיל ועובד, אבל זקוק לתזרים מזומנים בגלל קשיי נזילות במשק. 4. נציגי הוועד הצהירו לפני בית-הדין, כי אין להם התנגדות לשחרור עודפי כספים והם סומכים על יושרו של בעל המפעל, שעד היום לא אכזב אותם. 5. לפי בקשת בית-הדין, המציא בעל המפעל, מר אלכסנדר אכטמן, התחייבות אישית. 6. סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, קובע כי כספים שהופקדו על-ידי מעסיק בקופת פיצויים "... אינם ניתנים להחזרה, להעברה, לשעבוד או לעיקול.. . ". עיקרון זה בא להגן על כספים המיועדים לתשלום פיצויי פיטורים. תיקון החוק (מס' 3, תשל"ג-1973, ס"ח 708, תשל"ג, ע' 222) הכביד על החזרת כספים למעביד וקבע, שסכומים אלה אינם חלק מנכסי המעביד במקרה של פטירה, פשיטת רגל או פירוק. מטרת התיקון, כאמור בהצעת החוק, היא למנוע הוצאת כספים מהקרן "... כל עוד לא סופקו תביעותיהם של העובדים לפיצויי פיטורים". 7. נציג המעביד טען והמציא מסמכים על זה, שיש בקופה עודף של כ-700,000 ש"ח, אבל לא הוכיח שהעודף נוצר כתוצאה מהפסקת עבודת עובדים בנסיבות שאינן מזכות אותם בפיצויי פיטורים. כן, כתוצאה משחיקת השכר ברוטו מצד אחד, ותשואה מלאה של תוספת יוקר על הכספים בקופה, מצד שני, נוצר עודף בקופות פיצויים באופן כללי. אין עודף זה מצביע על סכומים שלא שולמו לעובדים שעזבו את עבודתם בלי לקבל פיצויים וכן אין לדעת אם המצב הקיים יימשך. כמו כן, לפי הצעת חוק, תיקון מס' 12 לחוק פיצויי פיטורים (ה"ח 1763, תשמ"ו, ע' 62), תיתכן תוספת לסכום שמעבידים יצטרכו לשלם עבור פיצויי פיטורים. 8. בית-הדין שקל את התוצאה השלילית שיכולה להיות באם לא נשחרר כספים ולא יהיה פיתרון לבעיות הנזילות העסקית של החברה. אולם, כנגד זה עומדת מדיניות החוק לשמור על כסים המיועדים לתשלום פיצויי פיטורים, ולמנוע מצב שבית-הדין ישחרר כספים ואז לא יהיו מספיק כספים בקופה לשלם פיצויי פיטורים. ואנו מוסיפים, שבמצב הכלכלי הקשה והבלתי-יציב של המשק עלול להיווצר מצב, שתוך חודשים ספורים עודף כספים בקופה ייהפך לחוסר. 9. לאור האמור לעיל הגענו למסקנה, שעם כל הרצון לעזור למפעל לצאת מקשיי נזילות, על סמך החוק והצורך להגן על כספי פיצויים, אין להעתר לבקשת המפעל לשחרר כספים מקופת הפיצויים. פיצוייםשחרור כספיםפיטוריםפיצויי פיטורים