בקשה לשינוי בעל דין

לפניי בקשה לשינוי בעל-דין עקב העברת זכויות במקרקעין. 1. שלושת הערעורים שבכותרת נסובים על פסק-דינו של בית-המשפט לעניינים מנהליים בחיפה מיום 31.5.2010, שדן בעתירה שהגישו המשיבים 1-2 כנגד החלטותיהן של הוועדה המקומית וועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה, לפיהן אושר תשריט לאיחוד שתי חלקות שבבעלות המערער בעע"ם 6923/10 (להלן: מר דורסמן). בית-המשפט לעניינים מנהליים קיבל את עתירתם של המשיבים 1-2 שחלקותיהם גובלות עם אלה של מר דורסמן, וקבע כי ההחלטה שעניינה איחוד שתי החלקות שבבעלות מר דורסמן מבוטלת. כנגד פסק-הדין האמור הוגשו בספטמבר 2010 שלושה ערעורים - ערעור מטעם ועדת הערר המחוזית, ערעור מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובניה, וערעור מטעמו של מר דורסמן. ביום 28.10.2010 ניתן צו סיכומים מאוחד בשלושת הערעורים. 2. כעת מונחת לפניי בקשה הנוגעת לשלושת ההליכים, להחלפתו של מר דורסמן בשני המבקשים - בני-הזוג שמש (להלן גם: המבקשים). בבקשה נטען כי ביום 15.2.2011 רכשו המבקשים ממר דורסמן את כל זכויותיו בשתי חלקות המקרקעין הנדונות, כך שעניינו של מר דורסמן בניהול ההליכים הפך להיות עניינם של המבקשים. מר דורסמן וכן ועדת הערר המחוזית והוועדה המקומית לתכנון ובניה, מסכימים לבקשה לחילופי בעל-דין. המשיבים 1-2 מתנגדים לבקשה. לטענתם, יש להורות על מחיקת ערעורו של מר דורסמן וכן על מחיקתו של מר דורסמן כמשיב בשני הערעורים הנוספים. 3. דין הבקשה לחילופי בעל-דין להתקבל. תקנה 37 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, החלה בערעור מכוח תקנה 426, קובעת כדלקמן: 37. חילופי בעלים "לא תיפגע תובענה על שום שתוך כדי הדיון הועבר או נסב נכס, או הועברה, נוצרה או נסבה זכות קניין או כל טובת הנאה, וברשות בית המשפט או הרשם אפשר שהמשפט יימשך בידי האדם שהנכס או הזכות הגיעו אליו או נגד אותו אדם". במקרה דנן, מר דורסמן מכר את מכלול זכויותיו בחלקות המקרקעין הנדונות as-is למבקשים. על רקע זה, הפכו המבקשים לצד נדרש וראוי לצורך בירור המחלוקות בנוגע לאיחוד שתי החלקות שעברו לבעלותם. בעקבות מכירת הזכויות במקרקעין, הפכו המבקשים להיות בעלי העניין בהמשך ניהול הערעור התלוי ועומד מטעם מר דורסמן. זאת ועוד; בהתחשב בזכויותיהם הקנייניות במקרקעין, המבקשים הם שאמורים להיות המשיבים במקומו של מר דורסמן בשני הערעורים הנוספים הנוגעים לחלקות המקרקעין שבבעלות המבקשים. לשם השלמת התמונה יוער כי לא מצאתי ממש בטעמי ההתנגדות שהעלו המשיבים 1-2. לטענתם, מר דורסמן והמבקשים מנסים "לאחוז בחבל בשני קצותיו" שכן לפי הטענה, לאחר מתן פסק-דינו של בית-המשפט לעניינים מנהליים פעל מר דורסמן למען החזרת המצב לקדמותו ופיצול החלקות המקוריות, בעוד המבקשים מעוניינים באיחודן. עם זאת, מהחומר שהובא לעיוני עולה כי כל שעשה מר דורסמן הוא לפעול לתיקון ספרי רישום המקרקעין על-מנת להתאימם לפסק-דינו של בית-המשפט לעניינים מנהליים, שהרי פסק-הדין עומד בעינו כל עוד לא נקבע אחרת. בנסיבות אלה, לא מצאתי הצדקה למנוע מהמבקשים להמשיך בניהול ההליך במקומו של מר דורסמן לאחר העברת זכויותיו לידיהם. יוער כי בניגוד למשתמע מטענות המשיבים 1-2, אין במהותו או בנוסחו של הסכם המכר כדי למנוע את המשך ניהול הערעור שהגיש בשעתו מר דורסמן על-ידי המבקשים, וזאת בהסכמתו המלאה של מר דורסמן. 4. סוף דבר; הבקשה לשינוי בעל-דין מתקבלת, ובני-הזוג שמש יבואו במקומו של מר דורסמן בשלושת הערעורים שבכותרת. בני-הזוג שמש יגישו סיכומים בהתאם לאמור בצו סיכומי הטענות מיום 28.10.2010.צירוף / החלפת בעלי דין