בקשה לשינוי יום לימודים ליום אחר

הדיון בתיק 46093-01-12 ו - 46095-01-12, בעניינם של התובעים (אחים) כנגד הנתבעים, התקיים במקביל; פסק-הדין בהליכים כאמור ניתן אפוא במאוחד. 1. התובעים, האחים ניקולאי ודימיטרי וסילבסקי (להלן - "ניקולאי" ו - "דימיטרי"), עלו ארצה בגפם בשנת 2002, שירתו בצבא והיו זכאים למענק שחרור; הם התעתדו ללמוד לימודים אקדמיים, ומאחר והם אינם זוכים לתמיכה כלכלית, הם נרשמו ללימודים אצל הנתבעת 1 (להלן - "הנתבעת"), מתוך מטרה לרכוש מקצוע באמצעותו יוכלו להתפרנס בזמן הלימודים האקדמיים. 2. התובעים נרשמו לסדרה של קורסים, אשר נועדו להקנות להם הכשרה מקצועית מקיפה בתחום המחשבים; התובעים מציינים בכתב התביעה, כי בעת ההרשמה ללימודים הם הדגישו את חשיבות מועד סיום הלימודים אצל הנתבעת עוד קודם למועד תחילת הלימודים האקדמיים ועל יסוד הבהרת הנתבעת הם נרשמו ללימודים. בהתאם לתוכנית הלימודים, אמורים היו התובעים לסיים את ארבעת הקורסים עד לתחילת שנת הלימודים האקדמית. העלות הכוללת של הקורסים אליהם נרשם ניקולאי הסתכמה בשיעור של 20,875 ₪; העלות הכוללת של הקורסים אליהם נרשם דימיטרי הסתכמה בשיעור של 21,325 ₪. 3. התובעים מציינים כי מועדי הקורסים השתנו חדשות לבקרים, תדירות מפגשי הקורסים השתנו ללא מתן הודעה והם לא קיבלו את מלוא הספרים והשירותים עבורם שילמו. התובעים דורשים לפצותם בשיעור של 31,000 ₪ (לכל אחד מהם), סכום המשקף את העלות ששולמה על ידם וכן פיצוי בגין אובדן עבודה, הוצאות וזמן, הוצאות משפטיות ועגמת נפש. 4. הנתבע 2 (להלן - "הנתבע") טוען שבנסיבות העניין אין עילה לחיובו באופן אישי; אשר לנתבעת - נטען שבטופסי ההרשמה מצוינים מועדי התחלת הקורסים ללא ציון מועדי הסיום, אין מניעה מלהוסיף וללמוד אצל הנתבעת במקביל ללימודים אקדמיים, וממילא בהסכם ההתקשרות בין הנתבעת לתובעים מצוין כי: "ימים ומועדי הקורסים עשויים להשתנות עפ"י אילוצי המערכת וייקבעו ע"י מרכז ההדרכה לפי שיקול דעתו" (סעיף 4.3 להסכם, נספח "1" לכתב ההגנה). לגופם של דברים, הנתבעת מאשרת כי תוכנית הלימודים אמורה הייתה להתקיים במתכונת של שני שיעורים בשבוע, אולם המתכונת שונתה (לאחר ההרשמה ולאחר המועד בו החלו התובעים את הלימודים במקום) "בגלל שיקולים פדגוגיים: רמת התלמידים (חסרי ידע מוקדם), רמת קושי גבוהה של הקורס הנלמד, עומס לוח הזמנים במסלול הלימודים ... רמת הסטודנטים בקבוצה הספציפית, עומס לוחות הזמנים שלהם ....." (סעיף 4 לכתב ההגנה), כאשר ההצעה לעבור למתכונת של שיעור אחד בשבוע "התקבלה בהסכמת כלל התלמידים, ללא כל מתנגדים, וגם התובע הסכים לה" (סעיף 7 לכתב ההגנה). 5. לאחר בחינת טענות הצדדים, שמיעת העדויות והראיות, החלטתי לקבל את התביעות, בחלקן. 6. לא הונחה תשתית עובדתית המצדיקה להורות על חיובו האישי של הנתבע בחובות והתחייבויות הנתבעת. אין די באמור בסעיף 3 לכתב התביעה על מנת לבסס לתובעים עילת תביעה אישית כנגד הנתבע. 7. לאחר שמיעת עדויות התובעים, אני מקבל את טענתם, לפיה הם ראו חשיבות ממשית בסיום ההכשרה המקצועית בתחום המחשבים עוד קודם לתחילת הלימודים האקדמיים. כמו כן, בהיעדר עדות מצד נציגת הנתבעת הנזכרת בסעיף 5 לכתב התביעה, עמה על פי הנטען נוהלה שיחה בה הובהר לנתבעת שההרשמה ללימודים נעשית על יסוד הנחת המוצא לפיה מועד הלימודים יסתיים עוד קודם לתחילת שנת הלימודים האקדמית הבאה - אני מקבל את גרסת התובעים, לפיה המועד המתוכנן לסיום הלימודים אצל הנתבעת היה תנאי מהותי בהסכם ההתקשרות בין הצדדים. 8. בהסכם ההתקשרות בין הצדדים (חוזה אחיד אשר לתובעים אין כל שליטה על הסעיפים בו), נספח 1 לכתב ההגנה, אומנם מצוין (בסעיף 4.3 להסכם) שלנתבעת שמורה הזכות לשנות את הימים ומועדים הקורסים. עם זאת, הוראה זו - ככל הוראה בהסכם בין צדדים לחוזה - נתונה לפרשנות. דחייה לפרק זמן קצוב של מועד תחילת הלימודים (במסגרת המתנה לרישום תלמידים נוספים וכיוב') עשויה לעמוד בהוראת הסעיף האמור. עם זאת, שינוי מהותי של מתכונת הלימודים, באופן שמביא להארכת משך הלימודים לתקופה כפולה מהתקופה עליה הוסכם, הינו שינוי שאין לראותו כשינוי לגיטימי הכלול בסעיף 4.3 להסכם (בדיוק באופן שיהיה בלתי סביר לקבוע שסטודנט לתואר ראשון שהביא בחשבון מתכונת לימודים של 3 שנים יסיים את התואר בתקופה של 6 שנים, בעקבות הארכה חד צדדית של תקופת הלימודים). שינוי כאמור מהווה שינוי מהותי של ההסכם והוא מחייב הסכמה מפורשת מצד התלמידים. 9. הנתבעת אומנם טענה שהארכת תקופת הלימודים נעשתה בהסכמת כל התלמידים, לרבות התובעים, אולם לא הונחה תשתית עובדתית מספקת המעידה על כך: התובעים לא אישרו את טענת הנתבעת בעדותם; המרצה, אשר על פי הנטען קיבל את הסכמת התובעים לשינוי מתכונת הלימודים, לא הוזמן ליתן עדות, ואסמכתא בכתב המעידה על הסכמה כאמור לא הוצגה. 10. בהיעדר הוכחה בדבר הסכמת התובעים לשינוי מתכונת הלימודים, אני קובע, כי הנתבעת הפרה את הסכם ההתקשרות בינה ובין התובעים, על כל הכרוך והמשתמע מכך. 11. מאחר והתובעים הוסיפו להגיע ללימודים, גם לאחר שהיה ברור להם שמתכונת הלימודים השתנתה (בשלב מסוים הדבר היה ברור), אין עילה להשיב לתובעים את התמורה ששולמה על ידם עבור הקורסים שהם החלו ללמוד. 12. הנתבעת טענה שעצם העובדה שהתובעים שיגרו בקשה לשינוי יום הלימודים ליום אחר, על מנת להתאים את הלימודים אצל הנתבעת עם הלימודים האקדמיים, עומדת בסתירה לטענתם. איני מקבל את הטענה. נחה דעתי, כי התובעים ערכו תכנון ארוך טווח, אשר השתבש לנוכח שינוי חד צדדי מהותי מצד הנתבעת בתוכנית הלימודים. פנייתם של התובעים אל הנתבעת לשינוי יום הלימודים מהווה אינדיקציה לכך שנעשה ניסיון לשלב בכל זאת את הלימודים אצל הנתבעת עם הלימודים האקדמיים, אולם אין באי מיצוי ניסיון זה כדי לשלול את זכאותם של התובעים להחזר כספי אגב שינוי חד צדדי מצד הנתבעת בתוכנית הלימודים. 13. אין מחלוקת שבקורס הרביעי לא השתתפו התובעים; בשים לב לאמור לעיל, זכאים התובעים לקבל את מלוא התמורה עבור הקורס הרביעי, ע"ס 9,880 ₪. כמו כן, בנסיבות העניין, כאשר העובדה שהתובעים לא סיימו את הלימודים נעוצה בנתבעת, זכאים התובעים שיושב להם הסכום ששולם עבור ספרים שלא נמסרו להם (ערכת הלימודים כללה 8 ספרים, בעלות של 300 ₪ עבור כל ספר; התקבלו 3 ספרים; 5 ספרים, בעלות כוללת של 1,500 ₪, לא התקבלו). כמו כן זכאים התובעים לעלות הבחינה המתייחסת לקורס הרביעי, ע"ס 450 ₪ (מאחר והם לא השתתפו בקורס, הם לא ניגשו לבחינה). התובעים זכאים אפוא להחזר כספי בשיעור של 11,830 ₪ לכל אחד מהם. אשר לתביעתו של דימיטרי - בכל הקשור לקורס הנזכר בסעיף 8(ב) לכתב התביעה - בנסיבות העניין, כאשר התובע לא חזר על טענותיו ביחס לקורס זה בדיון ולא ניתן הסבר מניח את הדעת כיצד החל דימיטרי את הקורס השלישי, בעוד טרם תואם מועד לפתיחת הקורס השני (קורס האנגלית השני), מחמת היעדר בהירות ביחס לקורס האמור, איני פוסק את הסכום הנתבע בגינו. 14. אשר על כן, התביעה מתקבלת באופן חלקי, כדלקמן: אני מחייב את הנתבעת לשלם לניקולאי סך של 11,830 ₪ בצירוף אגרת בימ"ש ע"ס 120 ₪ (אגרה בשיעור יחסי לסכום שנפסק), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 23.1.2012, ועד ליום התשלום בפועל; כמו כן על הנתבעת לשלם לניקולאי הוצאות משפט ע"ס 500 ₪. אני מחייב את הנתבעת לשלם לדימיטרי סך של 11,830 ₪ בצירוף אגרת בימ"ש ע"ס 120 ₪ (אגרה בשיעור יחסי לסכום שנפסק), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 23.1.2012, ועד ליום התשלום בפועל; כמו כן על הנתבעת לשלם לדימיטרי הוצאות משפט ע"ס 500 ₪. התביעה כנגד הנתבע נדחית, ללא צו להוצאות. זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי - בתוך 15 יום. השכלה גבוהה