בקשה לשינוי כתובת חברה במסגרת צו פירוק

הבקשה שלפניי הינה למתן צו פירוק כנגד החברה והוגשה על ידי המבקש שמחזיק במחצית מניותיה של החברה והינו אחד הדירקטורים בה. המחצית השנייה מוחזקת בידי חברה זרה שצורפה להליך המקורי "כמשיבה" מס' 1 (להלן : "UCT"), כאשר עילת הפירוק הינה חדלות פירעון. רקע כללי 1. ההליך נפתח ביום 20.5.09 , ובד בבד עימו הוגשה על ידי המבקש תובענה על דרך המרצת פתיחה כנגד UCT ואחרים בה עתר לבטל החלטות של הדירקטוריון הנוגעות להעסקת המבקש בחברה, הסכם שכירות והסכם הנוגע להחזקת מידע רגיש. החברה נוסדה על מנת לפתח את המצאתו של המבקשבהליך ייצור ננו - יהלומים באמצעות לייזר. המשיבים הגישו התנגדות להליך הפירוק וכן תשובה להמרצת הפתיחה. התקיים דיון בו נחקר המבקש, והמשכו נדחה ליום 30.11.09 לחקירת המצהיר מטעם המשיבים שנמצא מחוץ לישראל. בפתח הדיון אתמול הודיע עו"ד סאמט כי המשיבים מסירים את התנגדותם למתן צו פירוק לחברה, ואף ביקש לשחררו מייצוג המשיבים בהמרצת הפתיחה הואיל והמפרק שימונה ייקח המושכות בקשר עם נשוא המרצת הפתיחה שהדיון בה למעשה מתייתר. עו"ד ויינשטיין ב"כ המבקש טען שישנם סעדים שניתן להמשיך במסגרת הליך המרצת הפתיחה כגון תשלום בגין שלושה חודשי עבודה גם במקרה של הפסקת פעילות החברה. ב"כ הכנ"ר עו"ד בן ברוך טוענת כי אין סמכות מקומית שכן הכתובת הרשומה של החברה שונתה. דיון והכרעה 2. מעיון בבקשה בתגובות ובדברי הצדדים עולה כי אכן טרם החל הדיון דכאן, עוד בשנת 2008 הוגשה לרשם החברות בקשה לשינוי כתובת באופן שזו תהא בירושלים. מכל מקום, סעיף 256 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983 קובע: "בית המשפט המוסמך לפרק חברה יהיה בית המשפט המחוזי." יחד עם זאת, תקנות החברות (פירוק), התשמ"ז - 1987 מגדירות בסעיף 1 את המונח "בית משפט", כדלקמן: "בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו מצוי משרדה הרשום של החברה או מקום עסקיה העיקרי". הואיל ואין מחלוקת שעיקר עסקיה של החברה היו בירושלים כעולה מכתבי הטענות וכי היא פעלה מהמעבדה שהיתה ממוקמת באוניברסיטה העברית בירושלים, הרי שהסמכות המקומית לדון בהליך זה קנויה לבית משפט זה. 3. אשר לבקשת הפירוק. משהתמלאו התנאים וקיימת עילת פירוק, הוגשה תעודת השלמה בקשר עם הפירסומים כנדרש בדין ומשהוסרה ההתנגדות ניתן בזאת צו לפירוק החברה. בתוך ככך אני ממנה בזאת את עו"ד דורון לנגה מירושלים כמפרק זמני, עד למינוי מפרק קבוע על ידי אסיפת הנושים. צו פורמלי להינתן. 4. אשר להמרצת הפתיחה לאור מהות הסעדים שהתבקשו בה, הרי שממילא המפרק יזקק למתן הוראות לאחר שיבחן אילו מהם רלוונטים עתה. לפיכך אני מורה על מחיקתה,ובתוך גם ממילא תם ייצוגם של המשיבים על ידי עוה"ד ח' סאמט ושות' . בהינתן שספק אם הגשת התובענה יחד עם בקשה לפירוק היתה חיונית, אינני עושה צו להוצאות. צוויםפירוק חברה