בקשה לביטול שינוי כתובת חברה ברשם החברות

להלן פסק דין בנושא בקשה לביטול שינוי מען חברה: החלטה 1. בקשת רשות ערעור על פסיקתה שנערכה על-ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופטת ד' קרת-מאיר) בת"א 53926-03-15 ביום 13.2.2017; ועל פסיקתה מתוקנת אשר נוסחה ביום 21.2.2017 ונחתמה ביום 28.2.2017. 2. עיקרי העובדות הן אלה: ביום 25.3.2015 הגישה המשיבה 1 (להלן: שומרוני) המרצת פתיחה בבית המשפט המחוזי, בגדרה התבקש בית המשפט להורות על ביטול רישומה של המבקשת 1 (להלן: טרקס) כבעלת מניות במשיבה 4 (להלן: גונתר), ועל הותרת שומרוני כבעלת מלוא המניות בגונתר. כמו כן, ביקשה שומרוני כי בית המשפט המחוזי יבטל שיעבוד ושינוי כתובת שביצעה טרקס ברישומיה של גונתר ברשם החברות, ויורה על ביטול מינויו של דירקטור שמינתה טרקס בגונתר. בד בבד עם המרצת הפתיחה הגישה שומרוני בקשה למתן צו מניעה, אשר יאסור על טרקס לבצע דיספוזיציות בנכסי גונתר, רישומים ברישומיה של גונתר בפנקסי רשם החברות, ופעולות בשמה בחברות בנות ובחברות מוחזקות. 3. מועד הדיון בבקשה נקבע ליום 1.4.2015, אך ביום 29.3.2015 הגישה טרקס בקשה לדחיית המועד, ובה נכתב כי "ב"כ המבקשת [שומרוני], עו"ד אילן מדוויר, נתן הסכמתו האדיבה למתן הארכה המבוקשת בכפוף לכך שלא תבוצע כל פעולה או דיספוזיציה במניות ובנכסי חברת 'גונתר אנרגיות רוח בע"מ' על ידי המשיבה 1 [טרקס] עד למועד הדיון הנדחה. המשיבה 1 נתנה הסכמתה לכך". בהחלטה שניתנה ביום 30.3.2015 (השופט י' גייפמן) נדחה הדיון וניתן צו מניעה ארעי על-פי הסכמת הצדדים. ביום 6.8.2015 ניתנה החלטה בבקשתה של שומרוני למתן צו מניעה (השופטת ד' קרת-מאיר), בגדרה נקבע כי "צו המניעה יישאר על כנו עד למתן פסק דין בתיק". לשם רישום צו המניעה בפנקסי רשם החברות, הגישה שומרוני לבית המשפט המחוזי בקשה לעריכת פסיקתה. בקשה זו נדחתה ביום 15.9.2016, ונקבע כי "ההחלטה קובעת הוראות מפורשות. אין מקום לחתימה נפרדת על פסיקתא". לאחר שרשם החברות סירב לרשום את צו המניעה מחמת העדרה של פסיקתה, פנתה שומרוני לבית המשפט המחוזי וביקשה בשנית כי תערך פסיקתה. ביום 13.2.2017 התקבלה הבקשה, ונחתמה פסיקתה כהאי לישנא (להלן: הפסיקתה הראשונה): "ניתן צו מניעה זמני, האוסר על המשיבים 1 ו/או 2 ו/או מי מטעמם, לבצע דיספוזיציות כלשהן בנכסי ובמניות חברת 'גונתר אנרגיית רוח בע"מ' [...], לבצע רישומים כלשהם ברשם החברות, ואוסר על המשיבים ו/או מי מטעמם לבצע – פעולות כלשהן (לרבות רישום שעבודים, העברת מניות, הקצאת מניות, מינוי/הסרת מנהלים, שינוי כתובת חברה), בשם החברה, בחברה, בחברות בנות ובחברות מוחזקות [...]". 4. בעקבות זאת, הגישה טרקס בקשה לעיון מחדש בהחלטה לערוך פסיקתה כדלעיל, שבה נטען בין היתר כי הפסיקתה הרחיבה את צו המניעה. ביום 21.2.2017, ולאחר דיון אשר התנהל מחוץ לפרוטוקול, ניתנה החלטה מפי השופטת ד' קרת-מאיר וזו לשונה: "באשר לפסיקתא – הפסיקתא נוסחה מחדש במסגרת הדיון ותסרק במערכת הנ"ט. כמו כן, מובהר כי באשר למינוי דירקטורים – יימסר על ידי עו"ד אלחנני שם הדירקטור אשר מבקשים למנות וכתובתו, וזאת תוך שבעה ימים מהיום או בכל מקרה של כוונה לשנות את המינוי. היה ויתבקש לבצע שינוי במינוי דירקטור – תימסר הודעה לבית משפט. ככל שיסבור צד כלשהו כי יש בשינוי כדי לפגוע במטרתו של צו המניעה – יגיש את עמדתו תוך שבעה ימים. בית המשפט ייתן החלטה לאחר שמיעת כל העמדות". ביום 28.2.2017 נחתמה הפסיקתה האמורה במערכת 'נט המשפט' (להלן: הפסיקתה המתוקנת). השינויים שבוצעו בפסיקתה זו הם כדלקמן: "ניתן צו מניעה זמני, האוסר על המשיבים 1 ו/או 2 ו/או מי מטעמם, לבצע דיספוזיציות כלשהן בנכסי ובמניות חברת 'גונתר אנרגיית רוח בע"מ' [...], לבצע רישומים כלשהם ברשם החברות לעניין שינוי כתובות ומינוי דירקטורים, ואוסר על המשיבים ו/או מי מטעמם לבצע – פעולות כלשהן (לרבות רישום שעבודים, העברת מניות, הקצאת מניות, מינוי/הסרת מנהלים, שינוי כתובת חברה), בשם החברה, בחברה, בחברות בנות ובחברות מוחזקות [...]". מכאן הבקשה שלפנַי. 5. המבקשים טוענים כי הן הפסיקתה הראשונה, הן הפסיקתה המתוקנת, מרחיבות את צו המניעה, האוסר על ביצוע דיספוזיציות בלבד. המבקשים מוצאים תימוכין לדבריהם בין היתר בדברי השופטת ר' רונן בהחלטה מיום 15.6.2015, שבה נדונה הפקדת ערבות כתנאי לצו המניעה הארעי, ונכתב כי "הצו שניתן הוא 'מאד מצומצם' [...] הצו אוסר על קיום דיספוזיציות בנכסי גונתר". זאת ועוד, לטענת המבקשים, צו המניעה הורחב במסגרת הפסיקתות גם לביצוע פעולות שונות בחברות בנות ובחברות מוחזקות. בנוסף, נטען כי בית המשפט המחוזי הרחיב עוד את צו המניעה בהחלטתו מיום 21.2.2017, שבה נקבעו הגבלות בכל הנוגע למינוי דירקטורים ולשינוי במינוי דירקטורים. עוד טוענים המבקשים, כי משנדחתה בקשתה הראשונה של שומרוני לעריכת פסיקתה, היתה מושתקת מלבקש זאת בשנית. 6. מנגד, טוענת שומרוני כי השופטת ד' קרת-מאיר, אשר נתנה את ההחלטה אודות צו המניעה, מוסמכת להבהיר את החלטתה זו ואת השלכותיה האופרטיביות באמצעות עריכת פסיקתה. אשר לטענות המבקשים על הרחבת ההגבלות שבצו המניעה גם למינוי דירקטורים, טוענת שומרוני כי עניין זה לא היה חלק מהפסיקתה המתוקנת, ותומכת את טענותיה בהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 23.2.2017, אשר על-פיה: "ההוראות לעניין החלפת דירקטורים אינן חלק מהפסיקתה אלא החלטה של בית משפט על פיה יפעלו הצדדים". נוסף על כך, העלתה שומרוני טענות דיוניות בנוגע למועד הראוי להגשת בקשת רשות הערעור. המשיבים האחרים לא השיבו לבקשה. על כן, ובהתאם להחלטתי מיום 26.4.2017, "העדר התייחסות כמוהו כהסכמה". דיון והכרעה 7. לאחר שנתתי דעתי על בקשת רשות הערעור ועל התשובה שהוגשה, אני סבור כי דינה להידחות. ראשית, אתייחס לטענות הדיוניות שהעלו המבקשים. בקשתה הראשונה של שומרוני לחתימה על פסיקתה התבססה על השערתה, כי רשם החברות יסרב לרישום צו המניעה בשל אורכה של ההחלטה מיום 6.8.2015. לעומת זאת, הבקשה השניה לחתימה על פסיקתה הוגשה לאחר שאכן נעשתה פניה לרשם החברות, וזה סירב לרשום את צו המניעה אלא אם תוגש "פסיקתא עדכנית ומבוארת היטב בעניין צו איסור הדיספוזציה (שמות החברות, מס' ח.פ, תחולת איסור הדיספוזיציה מעבר למניות ככל ויוגשו (דירקטורים, שיעבודים וכולי...)". שינוי הנסיבות הצדיק אפוא את הגשת הבקשה מחדש. 8. לגופו של עניין: בכל הנוגע לטענות המבקשים לגבי ההגבלות שהוטלו על מינוי דירקטורים, הרי שכפי שטענה שומרוני, בית המשפט המחוזי הבהיר בהחלטתו מיום 23.2.2017 שאין מדובר בחלק מהפסיקתה. על כן, טענות אלו נדחות. זאת ועוד, בפתח ההחלטה מיום 6.8.2015, תוארה בקשתה של שומרוני למתן צו מניעה כ"בקשה למתן צו מניעה זמני אשר יאסור על המשיבות לבצע דיספוזיציות כלשהן בנכסי חברת גונתר [...] ובמניות החברה ואת ביצועם של רישומים כלשהם ברשם החברות. כמו כן התבקש בית משפט לאסור על המשיבות לבצע פעולות כלשהן בשם החברה בחברות בנות ובחברות מוחזקות". למקרא ההחלטה ונימוקיה, לא התרשמתי כי בית המשפט המחוזי התכוון לסרב לחלקים מבקשה זו, ולבכר אחרים. לא זו אף זו, בהמשך החלטתו של בית המשפט המחוזי נכרך תיאור השינויים שבוצעו בהרכב הדירקטוריון ובמען הרשום של גונתר, בדיון לגבי הצורך בצו מניעה. כך נכתב למשל תחת הכותרת "ביצוע הרישומים האחרונים ברשם החברות על ידי טרקס": "נראה כי דווקא התנהלותה האחרונה של טרקס מצביעה על הצורך להותיר את צו המניעה האוסר על דיספוזיציות במניות ובנכסי החברה על כנו". כמו כן, נכתב כי "צו המניעה הזמני ביקש להקפיא ולשמור על המצב הקיים על מנת למנוע שינוי במערכת הנסיבות השוררת בעת הגשת התובענה". למותר לציין, כי על מנת להקפיא את המצב הקיים בעת הגשת המרצת הפתיחה, אך הגיוני כי מלבד האיסור על העברת מניות, יש למנוע גם שינויים ברישומיה של גונתר בפנקסי רשם החברות; כמו גם פעולות בחברות בנות ובחברות מוחזקות. כמו כן, הפסיקתה המתוקנת מוסיפה ו'מחדדת' את האמור בפסיקתה הראשונה, ותוחמת את תחולתה, מעבר לאיסור הכללי על ביצוע דיספוזיציות במניות ובנכסי החברה, לאותן פעולות אשר לאור ניסיון העבר יש חשש כי תבוצענה על-ידי טרקס ושלוחיה – מינוי דירקטורים, שינוי מען החברה, ורישום שיעבודים. 9. אמת נכון הדבר, כי על דרך הכלל תשקף פסיקתה באופן מדויק את התוצאה האופרטיבית של ההחלטה או של פסק הדין שאליו היא מתייחסת, ללא שינוי (רע"א 9643/09 מתן י. מערכות תקשורת ואיתור בע"מ נ' א.ד.י. מערכות סטריאו ואזעקות לרכב בע"מ, פסקה ח' (23.12.2009)). דא עקא, "כאשר הפסיקתה נחתמת על ידי אותו השופט אשר נתן את פסק הדין או ההחלטה, הרי שבמקרים מסוימים ניתן להשתמש בה לשם הבהרת החלטה או פסק דין סתום" (רע"א 426/09 ‏סאלח נ' חברת אזהר, חברה לפיתוח נכסים, פסקה 15 (20.7.2009)). בענייננו, על יסוד האמור לעיל, ובהתחשב בכלל נסיבות העניין, סבורני כי הפסיקתה אכן משקפת את אומד הדעת של השופטת ד' קרת-מאיר ואת תכליותיו של צו המניעה, אשר אפשר כי לא הובהר די צרכו בהחלטה מיום 6.8.2016. 10. הבקשה לרשות ערעור נדחית אפוא בזאת. המבקשים ישאו בהוצאותיה של המשיבה 1 (י' שומרוני חברה לבנייה ופיתוח (2002) בע"מ) בסך של 5,000 ₪.דיני חברותרשם החברות