בקשה לשינוי שם הנתבע

1. בפנינו בקשה שהגיש התובע, שכותרתה :"בקשה לשינוי שם נתבע". התובע מבקש כי שם הנתבע ישונה, ובמקום "עיתון כל- בי" ירשם: " כל בי באר-שבע בע"מ". המשיבה הגישה תגובתה, ובה מתנגדת היא לשינוי המבוקש. לאחר עיון בבקשה ובתגובה אנו קובעים כי דין הבקשה להדחות, מהנימוקים אשר יפורטו להלן. 2. יש לציין כי כתב התביעה הוגש כנגד הנתבע "עיתון כל בי ", הנתבע לא התגונן, ולפיכך ניתן כנגדו פסק דין בהעדר הגנה ביום 25.10.01, מאת מותב בראשות כבוד השופטת רות בהט. ביום 20.11.01 הגיש המבקש בקשה, ממנה עלה כי הוא מבקש לתקן את שם הנתבע, כפי שהוא מבקש כעת. כב' השופטת רות בהט דחתה את הבקשה, בהחלטה מיום 8.12.01, וקבעה כדלקמן : "פסק הדין ניתן על יסוד שם הנתבעת כפי שצויין בכתב התביעה..." מכאן, שהבקשה דנן כבר הוכרעה, ובשל כך קיים בנושא מעשה בית דין, ולא ניתן לדון בנושא מחדש ( אמנם, בהחלטת כב' השופטת בהט צויין כי התובע מבקש לתבוע את מר עמר יוסי באופן אישי, אולם אין לכך נפקות מאחר וכב' השופט בהט קבעה את שקבעה כמפורט לעיל, מה גם שאף התובע עצמו פעל בהתאם להחלטה על מנת לחייב את מר יוסי עמר אישית ). על החלטת כב' השופט בהט לא הוגש ערעור. 3. די באמור לעיל כדי להביא לדחיית הבקשה. עם זאת, למען הסדר הטוב נתייחס גם לגוף העניין; כאמור לעיל, כתב התביעה הוגש כנגד "עיתון כל בי ", ופסק הדין ניתן בהתאם לכתב התביעה כנגד הנתבע בכתב התביעה. מכאן, שההליך המשפטי נוהל כנגד "עיתון כל בי" מתחילתו ועד סיומו בפסק דין חלוט. אין לבית הדין סמכות לשנות את פסק הדין שניתן. אמנם, לבית הדין סמכות לתקן טעויות המהוות טעות סופר או השמטה מקרית, בהתאם לסעיף 81 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד - 1984,דא עקא שבמקרה דנן אין עסקינן בטעות כגון דא, אלא בשינוי מהותי ביותר בפסק הדין. אין שינוי מהותי יותר בפסק דין מאשר זהותו של הנתבע. המבקש אינו עותר כאן לתיקון שמו של הנתבע, אלא להחלפתו של הנתבע בנתבע אחר, ואת זאת אין בית הדין מוסמך לעשות. גם אם ישנו קשר בין הנתבע הראשון לבין הנתבע המבוקש, אין הדבר משנה קביעה זו, לאור העקרון הגדול בדבר אישיות משפטית נפרדת. עקרון זה יחול גם אם הנתבע הראשון אינו מהווה אישיות משפטית, באשר אותו הגיון מונח בבסיס שני המקרים. לא ניתן להגיש כתב תביעה כנגד גוף מסויים, לקבל פסק דין כנגדו, ואח"כ לבקש לשנות את שם הנתבע כך שלמעשה יהיה זה נתבע אחר. המשיבה לא היתה צד להליך אשר הסתיים במתן פסק דין, היא לא קיבלה דרישה להגיש כתב הגנה, ולא היה לה את יומה בבית הדין. בשל כך, לא ניתן בדיעבד להפוך אותה לנתבעת בתיק. 4. הובאה בפנינו השתלשלות העניינים בבית המשפט המחוזי, והחלטתו של כבוד השופט יוסף אלון מיום 12.8.04 (נספח ה' לתגובה) מדברת בעד עצמה. העובדה שלמרות שניתנה החלטה זו ממשיך המבקש בנסיונותיו לשנות את זהות הנתבע מלמדת על חוסר תום הלב מצידו, ובפרט מאחר ובעבר כבר נדחתה בקשתו ע"י כבוד השופטת בהט. ראה : בר"ע 1342/04 לרום נחי נ. חברת מוניטין בע"מ ואח' [ההחלטה טרם פורסמה - ניתנה ביום 27.6.04 מאת כבוד הנשיא אדלר ] 5. אחרית דבר; אנו מורים אודות דחיית הבקשה. לאור התנהלותו של המבקש, כפי שפורט לעיל, אנו משיתים עליו הוצאות לטובת המשיבה בגובה 2,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. 6. החלטה זו תשוגר לצדדים. שינוי שם