בקשה לשינוי שם חברה

1. מונחת בפניי בקשה לתיקון כתב תביעה שהוגשה על ידי המבקשת. המדובר בבקשה לתיקון כתב תביעה אשר ענינו הסכם התקשרות להספקה והתקנה של מערכת גלאי עשן על ידי המשיבה אצל המבקשת וטענות המבקשת לפיהן הפרה המשיבה את ההסכם ומשכך עתרה לתשלום הוצאותיה והוצאות השמשת המערכת. 2. לטענתה, בקשה לתקן את כתב התביעה כך ששם הנתבעת יתוקן מחברת חיים קפלן בע"מ ח. משכך, נטען כי יום לאחר הגשת כתב התביעה למשיבה, הגישה זו תובענה משלה כנגד המבקשת בבית משפט השלום בנצרת וכך התבררו למבקשת פרטיה העדכניים של המשיבה. כן הוסיפה המבקשת וטענה שכעת התגבשו נזקיה ולפיכך בקשה לעדכן סכומי התביעה ולהפחית מהסכום שנרשם בכתב התביעה. 3. המשיבה התנגדה לתיקון וטענה שאין זה סביר שהמבקשת לא ידעה את פרטיה המלאים לנוכח החשבוניות שקבלה ממנה ובהן מצויין שמה המלא לרבות מספר ח.פ. לטענתה, בקלות רבה ניתן היה ללמוד שהנתבעת על פי כתב התביעה היא חברה שעיסוקה ברפואה ואין לה כל קשר לגילוי עשן, תחום עיסוקה. המשיבה הוסיפה וטענה, שהתביעה הוגשה לאחר כשלוש וחצי שנים מעת סיום עבודתה אצל המבקשת וזו מעולם לא טענה כי אינה מרוצה מעבודתה ואף טענה שהמבקשת חכתה כשלוש וחצי שנים עד שהשמישה המערכת ועשתה כן רק לאחר הגשת כתב התביעה ונראה כי עסקינן בניפוח של כתב התביעה המקורי שהוגש. לטענתה, מדובר בחוצפה מצד המבקשת, שכן המבקשת עותרת לתיקון כתב תביעתה על סמך חשבונית שהונפקה כשלוש וחצי שנים לאחר סיום העבודה ומדובר בתביעה שהוגשה בדחיפות על מנת שהנתבעת לא תגלה זאת לאחר שהצדדים לכאורה הגיעו להסכם פשרה בנוגע לסכום שישולם למשיבה על ידי המבקשת. המשיבה אף עתרה לתשלום הוצאות מיוחדות, לטענתה לאור תגובתה המורחבת והמושקעת. 4. לטענות אלו השיבה המבקשת, כי המשיבה היא שהטעתה אותה בכך שעשתה שימוש בשם מתאל חיים קפלן בע"מ שאינו שמה הרשום אצל רשם החברות ואף טענה כי פנתה למשיבה בשם שהופיע בכתב התביעה וזו לא מצאה לנכון לתקנה. המבקשת הוסיפה וטענה כי בסופו של יום כתב התביעה הומצא למשיבה ולא לנתבעת על פי כתב התביעה ואצל רשם החברות מופיע שמה של המשיבה כ- מ.ת.א.ל חיים קפלן בע"מ לטענתה, ההלכות בדבר תיקון כתב תביעה ידועות ולפיהן בית משפט ינהג בליברליות מקום בו מבוקש תיקון כתב טענות וכאן ברור שמי שקיבל את כתב התביעה הוא הנתבע הנכון. לטענתה, דין הדרישה לתשלום הוצאות להידחות שכן נפלה שגגה בידי משנשלחה הבקשה לתגובת המשיבה מאחר ולא היתה בעל דין בהתאם לכתבי הטענות ואף טענה כי לא נגרם כל נזק למשיבה כתוצאה מהתיקון וראוי היה כי לא תסרב לכך בנסיבות הענין. בכל הנוגע לתיקון סכום התביעה, טענה המבקשת שמדובר בתביעה לתשלום סכום נמוך מזה שנתבע ולכן המשיבה מושתקת מלטעון כנגדו. 5. דיון הסמכות לתיקון כתב התביעה קבועה בתקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984. מלשון התקנה ומהפרשנות שניתנה לה בפסיקה עולה כי הגישה הרווחת לתיקון כתבי טענות היא גישה ליברלית. כאשר התיקון נועד להועיל לבעלי הדין להגיע לגיבוש השאלות השנויות במחלוקת ביניהם ולסייע לבית המשפט בהכרעתן הרי שבית המשפט יעתר לבקשת התיקון ברוחב לב, אלא במקרים שהמבקש נהג בשיהוי רב או בחוסר תום לב או במקרים בהם התיקון ישלול מהצד שכנגד הגנה שהייתה קמה לו אם הייתה מוגשת הבקשה מחדש (ע"א 3092/90 צבי אגמון נ' זוהר פלדבוי, פ"ד מו(3) 214). בענין הנדון, איני רואה כל סיבה מדוע שלא להיעתר לבקשה לשינוי כתב התביעה באופן שזהות הנתבעים בכתב התביעה תשונה. אומנם הנתבעת הרשומה בכתב התביעה הינה "חיים קפלן בע"מ", אך משהוגש כתב התביעה בפועל לידי המשיבה ואין מחלוקת שהיא בעל הדין הראוי, הרי שלשינוי שם הנתבעת אין שום משמעות בשלב זה, וממילא כל טענה שעמדה למבקשת כנגד המשיבה טרם הגשת התביעה עדיין עומדת לה ומשכך, וודאי שאין לחייב את המבקשת להגיש תובענה חדשה רק משום שהתובענה המקורית הוגשה בשגגה כנגד נתבעת בשם דומה אולם נמסרה למשיבה בעצמה. טענות המשיבה כלפי המבקשת בכל הנוגע לשינוי שם הנתבעת , דינן להידחות. אין מדובר בתיקון עילת התביעה או בשינוי מהותי בכתב התביעה, אלא מדובר בשינוי שם הנתבעת בלבד, ובמצב דברים זה אין הדבר מקנה יתרון לצד מהצדדים וגם לא מהווה כל פגיעה מהותית בבעל דין לאור השלב הדיוני בו אנו נמצאים. לעניון זה יפים דברי כבוד השופט אזר המנוח בת"א 2430/01 מאגא תעשיות אילום בע"מ נ' הרמן, : "במקרה שבפני, מדובר בתיקון בעל משמעות קטנה יותר הבא להעמיד בפני בית המשפט את שמה הנכון של הנתבעת, ותיקון כזה אפשרי בהתאם להחלטת כב' השופט אור, כפי שהוסבר לעיל, כל זמן שאין ספק בדבר הכוונה ושהנתבע עצמו הבין היטב, או חייב היה להבין, למי הכוונה בתביעה זו. היות שהנתבעת היא חברה אחות של החברה הנכונה, ושתיהן מתנהלות ע"י אותו מנהל, אין מנוס מהמסקנה כי המנהל שהתביעה הגיעה לידיעתו, הבין היטב למי הכוונה בתביעה. הטענות העולות בתשובה לבקשה, לא היו אלא התחכמות ואין כל הצדקה כי תביעה זו תיכשל כתוצאה מאותה טעות". לפיכך, והגם שנפלה שגגה מצד המבקשת, בכך שסברה כי הנתבעת בכתב התביעה היא המשיבה אותה בקשה לתבוע, לא מצאתי כל טעם להתנגדותה של המשיבה לתיקון שמה בכתב התביעה ובמיוחד כשלא נגרם שיהוי בהגשת הבקשה וזו הוגשה מיד עם היוודע הטעות, כשלושה וחצי שבועות לאחר הגשת כתב תביעה מקורי לתיק. אומנם טענה המבקשת כי שגגה נפלה בידי שמצאתי מקום להעביר הבקשה לתגובת המשיבה, אך אין דעתי כדעתה משמסרה את כתב התביעה למשיבה מתוך כוונה שהיא תהא בעל הדין הנכון ואף בקשה לשנות הסכומים בכתב התביעה בשים לב לכך שטענה שעלויות השמשת המערכת שונות מאלו שהתבקשו בכתב התביעה המקורי. 6. בכל הנוגע לתיקון הסכומים הנקובים בכתב התביעה, לא מצאתי כי יש בתיקונם לפגוע באפשרות המשיבה להתגונן ואין לקבל את טענת המשיבה כי יש בתיקון כתב התביעה על דרך שינוי הסכומים כהגשת תביעה חדשה, ואפילו אם המבקשת אכן השמישה המערכת רק לאחר הגשת כתב התביעה והסכומים התגבשו בשל כך באיחור ניכר, הרי עילת התביעה עצמה לא השתנתה כלל. יתרה מזאת, מדובר בבקשה לתיקון כתב התביעה על דרך של הפחתת סכום התביעה המקורי, כך שסכום התביעה המתוקן יהיה נמוך יותר מזה שנתבע מלכתחילה ובוודאי שאין בתיקון זה בכדי לפגוע במשיבה, אלא התיקון ייטיב עימה, ולכן תמוהה בעיניי התנגדות המשיבה לתיקון זה. 7. אשר על כן, וברוח הפסיקה הקוראת לליברליות בתיקון כתב טענות - לא ראיתי מקום לחסום את דרכה של המבקשת ולדחות הבקשה לתיקון כתב התביעה ואני מורה על תיקון כתב התביעה כמבוקש. 8. המשיבה עתרה לתשלום הוצאותיה בגין הבקשה לתיקון כתב התביעה ואף כימתה הוצאותיה, אלא שבנסיבות הענין ולאור העובדה שברור ונהיר היה לה שהיא בעל הדין המתאים ולא בעל דין אחר, לא היתה כל הצדקה להתנגדות לתיקון שם הנתבעת בכתב התביעה ובמיוחד כשאין מחלוקת ששמה כפי שהופיע על גבי מסמכיה היה "מתאל חיים קפלן בע"מ" ולא מ. ת. א. ל קפלן חיים בע"מ כפי שהופיע אצל רשם החברות ולכן לא מצאתי מקום לפסוק הוצאות לטובתה. עם זאת, לא מצאתי מקום לפסוק הוצאות לטובת המבקשת אשר יכלה על נקלה לברר פרטי המשיבה לנוכח העובדה שמספר הח.פ שלה הופיע על גבי החשבוניות שהוצגו מטעמה. 9. כתב תביעה מתוקן יצורף לתיק. ככל שמבקשת המשיבה להגיש כתב הגנה מתוקן הוא יוגש תוך 30 יום מיום קבלת החלטתי זו. שם חברהשינוי שם