בקשת רשות ערעור הוצאה לפועל

1. מונחת לפני בקשה למתן רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 6.7.2012 ברע"א 12826-07-12 (כב' השופט י' בן-חמו), בגדרה נדחתה בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בנצרת מיום 5.7.2012 ברע"צ 11116-07-12 (כב' השופטת ע' הוד) אשר דחה בקשת רשות ערעור על החלטת רשמת ההוצאה לפועל מיום 4.7.2012 בתיק איחוד 10-99718-08-5 (כב' הרשמת מ' ברוטהולץ) שדחתה את בקשת המבקשת להסיר צווי עיכוב יציאה מהארץ שהוטלו עליה במסגרת תיק האיחוד. בד בבד עם הגשת הבקשה הגישה המבקשת בקשה למתן סעד זמני. 2. המבקשת הוכרזה כחייבת מוגבלת באמצעים. נוכח אי עמידתה בצו התשלומים שנקבע לה בסך של 300 ₪ לחודש, הוטלו עליה מגבלות הקבועות בסעיף 66א לחוק ההוצאה לפועל, לרבות עיכוב יציאתה מן הארץ. לטענת המבקשת, עליה לנסוע לאיטליה על מנת לבקר את בתה הלומדת שם, אשר נפלה למשכב עקב הרעלת פאצטמול וכן לצורך רישום בנה ללימודים באיטליה. עוד טוענת המבקשת כי לצורך הסדרת אזרחות אירופאית לבנה, עליה לנסוע אף למספר ימים ברומניה, ולהגיש שם את המסמכים הרלוונטיים. ביום 4.7.2012 דחתה רשמת ההוצאה לפועל את בקשת המבקשת להסרת צו עיכוב היציאה. נקבע כי מהמסמכים עולה כי בתה של המבקשת חזרה למצב בריאותי תקין. כן צוין כי "אין דעתי נוחה מכך שאדם שלו חובות בהוצאה לפועל יצא לחו"ל... אדם שצבר חובות ראוי כי יעשה שימוש במשאביו הכספיים לשם פרעונם ולא לשם נסיעות לחו"ל". בקשת רשות ערעור שהוגשה על החלטת הרשמת נדחתה ביום 5.7.2012 על ידי בית משפט השלום בנצרת (כב' השופטת ע' הוד). צוינה עובדת אי עמידתה של המבקשת בצו התשלומים שהוטל עליה, וכי "העובדה שלמבקשת ילדים המתגוררים בחו"ל נלקחה בחשבון בעת שהוטלו על המבקשת הגבלות לרבות צו עיכוב יציאה מהארץ בשל אי עמידה בצו התשלומים שהוטל עליה". על החלטה זו הגישה המבקשת בקשת רשות ערעור נוספת לבית המשפט המחוזי בנצרת. בקשה זו נדחתה ביום 6.7.2012 (כב' השופט י' בן חמו). נקבע כי אין המדובר בנסיעה לחו"ל עקב סיבות בריאותיות או צרכי עבודה. צוין כי המדובר בגלגול שלישי של הפרשה, ואין היא מצויה בגדר המקרים המצדיקים קבלת רשות ערעור. מכאן הבקשה שלפני. 3. המבקשת למעשה חוזרת בבקשתה על הטענות שנשמעו בפני הערכאות הקודמות. צוין הצורך לטפל בבת ולהסדיר את רישומו של הבן ללימודים בחו"ל. עוד נטען כי המדובר בנסיעה קצרה ביותר של עשרה ימים. הוסף כי ערכאות קמא לא בחנו כל חלופות אחרות כגון ערבים ובטוחות. עוד צוין כי לחייב שאינו משלם את חובו עדיין קיימת זכותו לנסוע לחו"ל, כל עוד אין בכוונתו לברוח מהארץ או להבריח את רכושו. הודגש כי צו עיכוב יציאה מן הארץ אינו אקט עונשי הנועד לאכוף את תשלום החוב, אלא אך להבטיח את חזרתו של החייב ארצה - חשש שאינו קיים במקרנו. המבקשת אף הציגה שני ערבים, המוכנים לערוב לחזרתה ארצה. 4. בקשת רשות ערעור כשמה כן היא. אין היא מהווה ערעור בזכות. על המבקש להראות כי קיימת עילה משפטית המצדיקה מתן רשות ערעור, מקום שהדין אינו מחייב זאת. המשוכה גבוהה יותר עת עסקינן בגלגול שלישי. הלכה היא כי רשות ערעור בגלגול שלישי תינתן במקרים המעוררים סוגיה משפטית בעלת חשיבות כללית או ציבורית, החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982)). בקשה זו הינה למעשה גלגול רביעי של ההליכים. עיון בה מגלה כי אין היא מעלה על פניה כל סוגיה משפטית בעלת חשיבות כללית המצדיקה מתן רשות ערעור, אלא אך חזרה על טענות שנטענו ונדחו בפני שלוש ערכאות. סוגיית עיכוב יציאה מן הארץ במסגרת הליכי הוצאה לפועל עשויה לעורר שאלות משפטיות חשובות בדבר המתח בין חופש התנועה של החייב לבין זכות הקניין של הזוכה. ברם, בקשה זו, על המצב העובדתי העולה ממנה לעת הזו, אינה מעלה סוגיה כזו, אלא מתמקדת בפרטי המקרה. יובהר כי לא מצאתי כל טעות משפטית בהחלטות ערכאות קמא. ככל שבבקשתה זו הציגה המבקשת, או שתציג בעתיד, ערבים אחרים בתנאים ראויים, לא רק ביחס למיהות הערבים אלא גם ביחס למהות הערבות, בקשת רשות ערעור בגלגול רביעי אינה המסלול הדיוני הראוי לבחינה ראשונית של טיבם. 5. הבקשה נדחית. בהיעדר תגובה אין צו להוצאות. רשות ערעור (בזכות או ברשות)ערעורהוצאה לפועל