גוש 4586 גדרה

ערר זה הוגש על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה (להלן: ״הוועדה המקומית״) לאשר את בקשתם של העוררים להיתר לבניית בית מגורים במקרקעין הידועים כחלקה 742 גוש 4586 מגרש 85א׳ בשדרות יצחק רבין 4 בגדרה (להלן: ״המקרקעין״). הוועדה המקומית אישרה את הבקשה, אלא שהתנתה האישור בתנאים, ובין היתר: "1. תנאי למתן היתר הינו קבלת אישור מועצה להשלמת תנאי הפיתוח לפי סעיף 22א לתכנית זמ/במ/572.״ מדובר באפיזודה נוספת במסכת הרישיונות הסבוכה של מתחם התכנית האמורה לעיל, אשר עיקרה בהסכמי פיתוח שונים שנחתמו בשעתו בין חברת ״גרנדהאוז״ לבין המועצה המקומית, כאשר נתגלע סכסוך של ממש בין הצדדים, אשר מתברר בכל ערכאה אפשרית, וזאת ״על גבם״ של רוכשי הדירות, מבקשי ההיתרים, מבקשי טופס 4 וכו׳. ביום 27.12.2010 ניתנה החלטתנו בערר 235/10 במסגרתו התבקשו היתרים לחברת גרנדהאוז עצמה. במסגרת החלטה זו נותח המצב המשפטי ונקבע כי ההיתרים המתבקשים על ידי אותה חברה יותנו בהשלמת עבודות הבנייה בהתאם לקבוע בהסכם הפיתוח. ברי כי השלמת עבודות אלה על ידי גרנדהאוז תייתר התנאי הקבוע עליו עררו העוררים גם במסגרת ערר זה, וככל שיש צורך בכך אנו מורים לועדה המקומית להוציא ההיתר עם סיומן של עבודות הפיתוח על ידי גרנדהאוז (בשונה מתשלומים אחרים).קרקעותגוש חלקה