דחיה על הסף בשלב מקדמי

1. המבקשים פנו לבית הדין בעקבות הגשת כל תביעות התובעים כנגדם ,בבקשה למחיקה על הסף בתיק זה, המשמש התיק המוביל, במסגרת הדיונים המוקדמים (למרות שטרם הוחלט על איחוד הדיון).בהחלטה זו אכריע להלן, הן בבקשה לדחיה על הסף והן באשר לאיחוד התיקים ואופן המשך ניהולם. 2. בבקשה לדחיה על הסף טוענים המבקשים כי דין התביעות כנגד הנתבעים 2 ו-3 להידחות על הסף, בהעדר יריבות בין התובעים לנתבעים 2 ו-3 וכן בהעדר עילה משפטית להרמת מסך. בנוסף, טוענים המבקשים כי הדין הישראלי אינו חל על מערכת יחסי העסקה בין התובעים לנתבעים ועל כן יש למחוק את התביעה כולה כנגד כל המבקשים מחמת העדר עילה, וכן בשל העדר פרטים מהותיים הנחוצים לבירור התביעה. בנוסף על האמור מבקשים הם למחוק סעיפים רבים מכתב התביעה בהם מפורטות עובדות וטענות, לטענתם, שלא לצורך ובחוסר תום לב. 3. בשל סמיכות הגשת הבקשה טרם הדיון המוקדם, וכן בשל טעות במזכירות לא הועברה הבקשה בפני אלא בבקר הדיון המוקדם. על כן התנהל דיון מוקדם בין הצדדים בפני, בו נעשה נסיון נוסף להביא את הצדדים לידי הסדר פשרה, ומשזה לא צלח, טענו הצדדים קצרות לענין הבקשה והוסכם כי הכרעה בבקשה זו שהוגשה בתיק המוביל בדיונים המוקדמים כוחה יפה לכל התיקים ובית הדין איפשר לתובעים להגיש תשובתם לבקשה למחיקה על הסף, בכתב. על כן החלטתי זו תתייחס לטענות הצדדים אשר נטענו בהרחבה בבקשה ובתגובה לה ע"י ב"כ הצדדים . 4. התובעים הגישו תשובתם לבקשה למחיקה על הסף וביקשו כי לאור הדין והפסיקה כי הבקשה למחיקה על הסף, בכל העילות המבוקשות על ידי המבקשים תידחה, שכן השאלות העומדות בפני בית הדין להכרעתו לענין הדין החל וזכויות התובעים להתברר בדיון של ממש ולא בדרך של פרשנות ודחיה על הסף. בנוסף טענו התובעים כי חלק מעילות התביעה מבוססות על הדין הישראלי בצורה מובהקת ועל כן יש לנהל דיון ענייני בטענות אלו. באשר לבקשה למחיקת המבקשים 2-3 מהתביעה טענו התובעים כי כל הטענות העולות, הן בדבר הרמת מסך והן מיהות המעסיק צריכות להתברר במסגרת התביעה ולא בבקשה מקדמית. התובעים אף מבקשים כי בית הדין ידחה את בקשת המבקשים למחיקת סעיפים מכתב התביעה שכן אין כלל עילה למחיקת סעיפי התביעה שכן כל העובדות המפורטות בה יתבררו במהלך התביעה. 5. אקדים ואומר בראשיתה של החלטה כי אני מתנצלת על העיכוב שנגרם במתן ההחלטה, הן בשל עומס עבודה כבד שהיה מוטל על מותב זה לאחרונה והן בשל טעות וחוסר תשומת לב למשך הזמן שהמתין תיק זה למתן ההחלטה. עוד יאמר לענין זה כי משהתקבלו מספר הסכמי פשרה בתיקם של מספר תובעים,מקבוצת התובעים הנ"ל, סבר בית הדין כי הצדדים מקדמים המו"מ ביניהם ועל כן השתהה במתן החלטה זו. 6. ההכרעה יאמר על ידי כבר בראשיתה של החלטה זו, כי לאחר ששקלתי את כל נימוקי הבקשה והתגובה לה ובחנתי את כתבי הטענות שהוגשו על ידי הצדדים והפסיקה הרחבה העוסקת בטענות שעלו על ידי הצדדים בבקשה זו, דין הבקשה להידחות. ככלל, בתי הדין לעבודה מפעילים סעד זה של דחיה על הסף, במשורה, שכן הכרעה במחלוקת לגופה, לעולם עדיפה (דב"ע נב/217-3 אגודה ארצית של מנהלים ומורשי חתימה של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ואח' - הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, פד"ע כז 3, -15 14). הלכה זו, מתיישבת עם הדין הכללי, הרואה בסעד של דחיה על הסף סעד מרחיק לכת: "מחיקת תובענה או דחייתה על הסף הן בגדר אמצעים הננקטים בלית ברירה ופתרון ענייני של כל מחלוקת לגופה, הוא לעולם עדיף. רצוי על כן שבית המשפט יברר תמיד דיון עניני בפלוגתא, על פני פתרון דיוני פורמליסטי". (ע"א 693/83 שמש נ. רשם המקרקעין תל אביב יפו, מב (2) 668, 671 מול ז'). הטעם לגישה זו, נעוץ בכך, שמחיקה ודחייה על הסף- "שוללות מהתובע את זכותו להביא את עניינו כפי שנטען לפני בית המשפט". (זוסמן, סדר דין אזרחי, מהדורה 6, 365, 311). באשר לדחייה על הסף בשל העדר עילה נקבע: "על מנת שכתב התביעה יימחק על הסף חייב בית הדין להיות בטוח ומשוכנע כי גם אם יוכיח התובע את כל אשר הוא טוען בכתב תביעתו, לא יהיה בכך כדי להועיל לו, מאחר שאין באותה מסכת עובדות כדי ליצור עילת תביעה...." (דב"ע נו/140-3 כימיקלים לישראל בע"מ נ' ד"ר ליאונרד שור, עבודה ארצי, כרך כט (1), 376. מן הכלל אל הפרט 7. באשר לטענת המבקשים להעדר יריבות והיעדר עילה כנגד המבקשים 2-3 , בבוחננו בשלב מקדמי זה את התובענה ומשהמבקשים הינם בעלי המניות והמנהלים של המבקשת 1 וכאשר מתעוררות שאלות של עובדות העולות על ידי התובעים במסגרת כתב התביעה כנגדם, דין התובענה להתברר לגופה, אף אם לדעת המבקשים סיכויה קלושים. בנוסף שאלת "הדין החל" על הצדדים , צריכה להתברר לגופה ולא במסגרת בקשה לדחיה על הסף ואף בשל כך דין הבקשה להידחות. בנוסף לא מצאתי כי יש בסיס לטענת המבקשים כי דין התובענה להימחק בשל העדר פרטים מהותיים. יתרה מכך טענה זו של המבקשים עומדת בסתירה לבקשתם למחוק סעיפים כה רבים מהתובענה בשל העדר רלבנטיות. מעבר לכל האמור דלעיל, מן המפורסמות הוא כי סעד של דחיה או מחיקה על הסף יופעל על ידי בית הדין ביד קמוצה ובמשורה ובית הדין תמיד יעדיף שמיעת התיק לגופו חלף סילוק על הסף, אלא אם כן נחרץ הוא כי אין עילה למגיש התובענה. 8. באשר לבקשת המבקשים למחיקת סעיפים מכתב התביעה, טוב היה אילו לא היתה מועלית בקשה זו בנשימה אחת עם הבקשה לדחיה על הסף. התובעים פירטו באריכות את כל עילות התביעה אשר לדעתם מקימים את עילת התביעה כנגד מי מהמבקשים וכל אלו יבחנו במסגרת הדיון בתיק. אין כל מקום למחוק סעיפים מכתב התביעה גם אם הם מפרטים הליכים שלדעת המבקשים אינם רלבנטים לתביעות אלו, וגם אם יישארו סעיפים אלו בסופו של יום כ"אות מתה", אין למחקם היום בשלב זה . 9. לסיכום, דין הבקשות לדחיה או מחיקה על הסף להידחות. 10. באשר לקידום התיקים ושקילת איחוד הדיון - לאחר שקראתי את כתבי התביעה של התובעים בכל התביעות המפורטות בראש החלטה זו, ועל מנת להקל על ניהולו של הדיון בתיק זה והגם שמירב השאלות העקרוניות המשפטיות שעל בית הדין יהיה להכריע בהן , הן זהות עד דומות, סבורה אני כן יש לפצל את התיקים לשלוש קבוצות, כאשר כל התיקים ידונו בפני שופט אחד, הש' דניאל גולדברג , על מנת שלא תינתנה הכרעות סותרות על יד מותבים שונים של בית דין זה. לאור האמור אני קובעת כדלהלן: תביעות העובדים שסיימו עבודתם באוקטובר 2007 שהינם 10 במספר,ידונו במאוחד: עב' 2893/08, 2895/08, 2896/08, 2898/08, 2899/08, ,2901/08, 2902/08, 2903/08, 2909/08, 2910/08. תביעות העובדים שסיימו עבודתם באפריל 2008 שהינם 8 במספר ידונו במאוחד: 2549/08, 2551/08, 2894/08, 2897/08, 2900/08, 2904/08, 2907/08, 2911/08. התביעה שהוגשה על ידי התובע שסיים עבודתו בשנת 2006, היינו תיק עב' 2908/08 תידון בנפרד. כאמור כל התביעות תידונה בפני השופט דניאל גולדברג . מאחר והדיון אוחד לכל אחת מקבוצות התיקים כמפורט לעיל, יגישו התובעים תצהירי עדות ראשית לכל אחד מקבוצות התיקים בתוך 45 יום מקבלת החלטה זו. הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם בתוך 45 יום מקבלת תצהירי התובעים. התיקים המאוחדים בשתי הקבוצות וכן התיק הנוסף יועברו לשופט ד. גולדברג לקביעת מועדים להוכחות, לחודש יוני או יולי בהתאם ליומנו. דחיה על הסף