דחיית בקשה לאיחוד תיקים

1. בקשת רשות ערעור על החלטת רשמת ההוצאה לפועל, כתוארה אז (כבוד הרשמת קרן מרגולין-פלדמן) לדחות על אתר, ללא קיום חקירת יכולת, בקשה לאיחוד תיקים שהגישה המבקשת. 2. ביום הגשת בקשתה הייתה המבקשת חייבת בשמונה תיקי הוצאה לפועל, וסכום חובותיה עמד ע"ס 32,544 ₪. בבקשתה לאיחוד תיקים, שהוגשה עפ"י פרק ז3 לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז- 1967 (להלן: "החוק") (בקשה רגילה, שאינה אגב הכרזה על החייב כמוגבל באמצעים), טענה המבקשת כי בעבר היא הגישה בקשה דומה ואף הפקידה סך 3% מסכום חובותיה, אולם תיק האיחוד לא נפתח "מבלי לדעת מה הסיבה". ההחלטה מושא הבקשה היא ההחלטה שניתנה ע"י כבוד רשמת ההוצאה לפועל (שניתנה ביום הגשת הבקשה) ולפיה: "בפניי בקשת החייבת לאחד תיקיה בתיק איחוד 3%. עיון בבקשת החייבת מגלה כל על פניו הוצאותיה של החייבת עומדות על סך של 4,050 ₪ לחודש, ואילו הכנסותיה עומדות על סך של 3,933 ₪ לחודש בלבד. ככל שיש ממש בטענות אלו של החייבת, הרי שהחייבת לא הרימה הנטל המוטל עליה להוכיח כי תוכל לסלק חובותיה בתוך המועדים הקבועים בהוראות סעיף 69 ג לחוק ההוצאה לפועל, ודין בקשתה לפתיחת תיק איחוד רגיל להדחות. משכך הם פני הדברים, אני מורה על דחיית הבקשה, והמזכירות תפזר התיק שנפתח" 3. בבקשתה, טוענת המבקשת כי רשמת ההוצאה לפועל נתפסה לכלל טעות משלא דנה בבקשתה לגופה, ומבלי שהמבקשת הוזמנה לחקירת יכולת. לטענת המבקשת היא עמדה בכל התנאים האמורים בסעיף 74 ו לחוק. עוד טענת המבקשת כי רשמת ההוצאה לפועל לא בדקה את יכולתה. באשר לכושר השתכרותה, טענה המבקשת כי היא ניסתה את מזלה בעבודות מזדמנות. 4. הוריתי על העברת בקשת המבקשת לנושים, והמשיב מס' 6 הגיש תגובה בגדרה מתנגד הוא לבקשה וטוען כי בדין נדחתה בקשת המבקשת. בתגובתו פירט המשיב מס' 6 שלל בקשות לאיחוד תיקים ולהכרזה על המבקשת כמוגבלת באמצעים - שנדחו אחת לאחת. 5. בדיון שהתקיים בפניי, השלימו ב"כ הצדדים את טענותיהם, המבקשת טענה כי אינה מוצאת עבודה, ועל כן לא ניתן לבוא אליה בטענות על כי אינה משתכרת, ואילו המשיב מס' 6 הפנה לעובדה כי בקשה לאיחוד תיקים קודמת נדחתה לגופה, וכי למעשה, בפנינו השגה על אותה החלטה (בבקשה הראשונה) שקבעה, כי עד לדיון בבקשה על המבקשת לשלם סך 800 ₪ ואילו המבקשת החליטה לא לשלם את הסכום הנ"ל. 6. עיינתי בבקשה, בתגובה ולאחר ששמעתי טענות הצדדים החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה הרשות, ולקבל את הערעור, בכפוף לאמור להלן. 7. אלה הבקשות וההחלטות שהתקבלו בעניינה של המבקשת: א. ביום 21.3.2010 הגישה המבקשת בקשה לאיחוד תיקיה לפי סעיף 74ב לחוק והיא הפקידה 3% מסך כל חובותיה כמצוות סעיף 74 ו(2) לחוק. כבוד רשם ההוצאה לפועל (כבוד הרשם ש' רומי) החליט ביום 27.3.2012 כי עד החלטה אחרת תשלם המבקשת צו תשלומים חודשי בסך 800 ₪ למן חודש 4/2010 והעביר את הבקשה לתגובת הזוכים. המשיבה לא הפקידה ולו תשלום אחד, ולפיכך ביום 15.5.2010 הורה כבוד הרשם כי הוא רואה את המבקשת כמי שזנחה את בקשתה והוא החליט לדחות הבקשה לגופה. ב. חלפה לה כשנה, והמבקשת הגישה בקשה להכרזתה כמוגבלת באמצעים כאשר היא מציעה לשלם תשלום חודשי בסך 200 ₪. כבוד רשמת ההוצאה לפועל ק' מרגולין- פלדמן נתנה החלטתה ביום 4/8/2011, ולפיה לאור העובדה שלטענת המבקשת היא ובעלה אינם עובדים, וכל עוד לא תראה המבקשת נכונות וכוונה ממשית לעבוד ולהשתכר, אין מקום להיעתר לבקשה. ג. ביום 5.1.2012 הגישה המבקשת בקשה נוספת, בגדרה היא עתרה להכרזתה כמוגבלת באמצעים, ואף בקשה זו נדחתה על אתר, לאחר שכבוד הרשמת מצאה, כי המבקשת אינה ממצה את כושר השתכרותה ואינה פועלת כנדרש לסילוק החובות. ד. הבקשה האחרונה היא הבקשה שבה ניתנה ההחלטה מושא הבקשה. 8. אין בפניי כל בקשת רשות ערעור על ההחלטות הקודמות, ואין בכוונתי לבחון אותן לגופן. המבקשת משיגה אך על ההחלטה שניתנה ביום 29.1.2012, הא ותו לא. 9. מצאתי, כי יש מקום לאפשר דיון לגופו של עניין בבקשת המבקשת, שכן עד היום, נדחו בקשות המבקשת, כולן, מאחר וכבוד רשמת ההוצאה לפועל מצאה כי המבקשת אינה ממצה את יכולת השתכרותה. יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מן העובדה כי עד היום יכולתה של המבקשת טרם נבחנה ע"י עריכת חקירת יכולת וראוי היה לעשות כן במסגרת הבקשה האחרונה. 10. טוען המשיב כי בקשתה הראשונה של המבקשת נדחתה לגופה, ואין לדון בבקשה לאיחוד תיקים אם לא הוכיח המבקש שינוי נסיבות. אני דוחה טענה זו; כאמור, כבוד הרשם רומי בדק ומצא כי המבקשת לא שילמה תשלום אחד ע"ס 800 ₪ ומכך הוא הסיק כי המבקשת זנחה את בקשתה. הבקשה לא נידונה לגופה (למרות האמור בהחלטה) שכן דיון בגוף הבקשה, עפ"י הוראות סעיף 74 ח לחוק יתבצע כדלקמן: (א) רשם ההוצאה לפועל רשאי, לאחר שנתן הזדמנות לכל אדם הנוגע בדבר לטעון טענותיו, להיעתר לבקשת האיחוד או לדחותה. (ב) לפני שיתן החלטתו בבקשת האיחוד יקיים רשם ההוצאה לפועל חקירת יכולת של החייב, והוראות סעיף 67 יחולו בשינויים המחוייבים, ובלבד שכל אדם הנוגע בדבר יהיה רשאי לחקור חקירה שכנגד כל אדם שנתן עדות בקשר ליכולתו של החייב לפרוע את חובותיו. 11. דיון לגופה של בקשה, כאמור לעיל, ייעשה לאחר שתינתן לכל אחד מן הצדדים הזדמנות להעלות טענותיהם. כמו-כן נקבע בסעיף 74 ח (ב) כי רשם ההוצאה לפועל יקיים חקירת יכולת, בטרם תוכרע הבקשה לגופה. 12. בנוסף, חלפו כשנתיים מיום הגשת הבקשה הראשונה ועד להגשת הבקשה השנייה, כאשר אין מחלוקת כי בתקופה זו החלה המבקשת לעבוד, אולם השתכרה משכורת נמוכה. על כן, ראוי יהיה לבחון את שכרה של המבקשת ואת כושר השתכרותה לעת הזאת. 13. ועוד, הנימוק היחיד שהוביל לדחיית הבקשה הוא נימוק אחר (ולא הנימוק כי הוגשה בקשה קודמת שנדחתה לגופה). עיון בהחלטת כבוד רשמת ההוצאה לפועל מעלה, כי "החייבת לא הרימה הנטל המוטל עליה להוכיח כי תוכל לסלק חובותיה בתוך המועדים הקבועים בהוראות סעיף 69 ג לחוק ההוצאה לפועל, ודין בקשתה לפתיחת תיק איחוד רגיל להדחות". נראה, כי הנימוק הנ"ל יכול ויהיה נימוק לדחיית בקשה לאיחוד תיקים לאחר דיון בבקשה, ולא על אתר - ללא דיון בבקשה, וללא שמיעת הזוכים, שכן כך קובע סעיף 74ט (א) לחוק: "לא יינתן צו איחוד אלא אם כן נוכח רשם ההוצאה לפועל, לאחר חקירת היכולת של החייב ובהתחשב בנכסיו העתידיים, לרבות בכושר השתכרותו, כי החייב יוכל לפרוע את חובותיו בכל התיקים התלויים ועומדים נגדו תוך פרקי הזמן הקבועים בסעיף 69ג(א), או - מטעמים מיוחדים שיירשמו או אם הסכימו לכך כל הזוכים - תוך פרק זמן ארוך יותר." 14. הנה כי כן, רשאי רשם ההוצאה לפועל ליתן צו איחוד אף אם לא הוכח כי יכולה המבקשת לפרוע חובותיה בפרקי הזמן האמורים בסעיף 69ג לחוק, אם הסכימו לכך כל הנושים או מטעמים מיוחדים שיירשמו. 15. מאחר וזהו הנימוק היחיד שהוביל את רשם ההוצאה לפועל לדחות הבקשה (ולא דחיית בקשה קודמת- כנטען), הרי יש מקום להורות על דיון לגופה של בקשה. 16. המסקנה מן האמור לעיל, שמצאתי כי ראוי שבקשת המבקשת תידון ותוכרע לגופה. התיק יוחזר לרשם ההוצאה לפועל לשם דיון בבקשה לגופה, ע"י העברת לתגובת הזוכים, אולם בתנאים שלהלן: א. כתנאי לדון בבקשה, המבקשת תפקיד 3% מסכום החוב ו 3% בגין כל חודש החל מחודש 2/2012 ועד לדיון בבקשה (דהיינו עד היום על המבקשת להפקיד 3% מיתרת החוב בחודשים 2/2012 ועד 7/2012). ב. לא יופקד הסכום תוך 30 ימים תידחה הבקשה. 17. אין צו להוצאות. איחוד תיקים