דחיית בקשה להזמנת עדים

עיינתי בבקשת המבקש שהוגשה ביום 29.3.12 בהודעת פקסימיליה וכותרתה "בקשה דחופה להזמנת עדים" בה עותר הוא לזימון ארבעה עדים שהם מרים פיירברג איכר- ראש עיריית נתניה ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה, פול ויטל - מהנדס הועדה המקומית, שרה גת - המשנה ליועצת המשפטית ודליה יהודה - רכזת ועדות - אדמיניסטרציה ובאמור בבקשה זו ובתגובת המשיבה לבקשה שהוגשה ביום 3.4.12 ובתיק שבפני על המצוי בו. אין לי אלא לחזור על דברים שנקבעו בהחלטת בית המשפט מיום 29.1.12 וזו לשונם : " עיינתי בבקשת המבקש לזימון עדים בתגובת המשיבה והאמור בה ובתיק עמ"ק 7065/04 בית משפט לעניינים מקומיים נתניה על כל המצוי בו. ביום 19.6.08 הגיש הנאשם בקשה דחופה להזמנת עדים לישיבת הוכחות ההגנה שהיתה קבוע ליום 9.7.08 כשבקשתו כללה 24 עדים ולא פורטה מהות ומטרת עדותם של מי מ- 24 העדים המבוקשים. בית המשפט בהחלטתו מיום 26.6.08 קבע כי "בישיבת יום 9.7.08 יעיד הנאשם עצמו במסגרת פרשת ההגנה שתשתמע אותו יום ורק לאחר סיום עדותו ייתן בית המשפט החלטתו לבקשה לזימון עדים נוספים אלו המפורטים בבקשה ". ביום 3.7.08 הגיש הנאשם בקשה לפי סעיף 161(ג) לחוק סדר הדין הפלילי להתיר לו להעיד אחרון בפרשת ההגנה ולהורות על דחיית מועד הוכחות ושמיעת פרשת ההגנה שנקבע ליום 9.7.08. בהחלטה מיום 7.7.08 דחה בית המשפט את מועד שמיעת פרשת ההגנה ליום 25.11.08 אולם הורה שבישיבה זו תשמע עדותו של הנאשם, כפי שהורה על כך בית המשפט בהחלטתו, בציינו כי לא מצא כל מקום בשינוי הסדר בהבאת הראיות מטעם ההגנה וכי לאחר שתסתיים שמיעת עדות הנאשם ידון בית המשפט בבקשה לזימון עדים שהוגשה מטעמו ביום 19.6.08. ביום 10.11.08 שוב הגיש הנאשם בקשה דחופה לזימון עדים והפעם לזימון 25 עדים ושוב הוגשה הבקשה ללא כל פירוט באשר למהות ומטרת עדותו של מי מהעדים. בהחלטה מיום 17.11.08 הורה בית המשפט, כפי שהורה בהחלטתו לבקשה הקודמת של הנאשם להזמנת עדים, כי רק לאחר שתסתיים שמיעת עדות הנאשם ידון בית המשפט בבקשת הנאשם לזימון עדים. שמיעת פרשת ההגנה נדחתה מספר פעמים - הכל כמפורט בהחלטות שניתנו . ביום 4.1.10 נשמעה עדותו לש הנאשם במסגרת פרשת ההגנה. בסיום עדותו של הנאשם טענו הצדדים לעניין בקשות הנאשם לעניין הזמנת עדים ובהחלטה מיום 22.2.10, החלטה מפורטת ומנומקת הורה בית המשפט כי מתוך רשימות העדים שביקש הנאשם לזמן - כמפורט בבקשותיו- יזמנו לעדות העדים הבאים : עו"ד אלי וילצ'יק , האדריכלים גבי טטרו ודני וינטראוב , מפקח על הבניה אלכסנדר אוסטינוב, מנהל אגף רישוי ופיקוח - אמיליו מיטרני והעד אשר חודידה. עוד נקבע כי עדים אלה יוזמנו ע"י הנאשם במסירות אישיות לאחר שהנאשם יפקיד בקופת בית המשפט 250 ₪ לתשלום שכרם והוצאותיהם של עדים אלו. בין לבין הגיש הנאשם בקשה לביטול כתב האישום, בקשתו נדחתה בהחלטה מיום 15.9.11 והדיון נקבע להמשך שמיעת פרשת ההגנה ליום 6.12.11 . לבקשת ב"כ הנאשם, בהחלטה מיום 4.12.11, נדחה מועד שמיעת המשך שמיעת פרשת ההגנה ליום 2.2.12 . והנה, ביום 22.1.12 כ- 10 ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת המשך פרשת ההגנה ( 2.2.12) וכאילו לא ניתנה כבר החלטת בית המשפט לבקשות קודמות לזימון עדים (זו מיום 19.6.08 במסגרתה נתבקש זימונם של 24 עדים וזו מיום 10.11.08 במסגרתה נתבקש זימונם של 25 עדים) החלטה שניתנה ביום 22.2.10 , הגיש הנאשם פעם נוספת ושלישית במספר, בקשה דחופה להזמנת עדים, 16 במספר, הכוללת בחובה את העדים שבית המשפט כבר הורה להזמינם בהחלטה מיום 22.2.10 וכן 10 עדים נוספים תוך שהוא מציין שהוא שומר את זכותו לזמן עדים נוספים. שוב הוגשה בקשתו בעלמא בלא פירוט למהות הזמנת העדים וכל שציין הוא כי " העדים שסומנו לעיל י'- טז' מתבקש זימונם לאור העובדה כי במסגרת העתירה המנהלית שהתבררה בבית המשפט המחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים - הסתיימה - וערעור לגביה תלוי ועומד בבית המשפט העליון - בלא שהעדים הנ"ל נשמעו כך שאין בזימונם שמיעתם בתיק זה משום כפילות או הרחבה יריעת הדיון כפי שבית משפט נכבד זה נימק בהחלטתו מיום 22.2.10". אין לי אלא לחזור ולציין כי בית משפט זה כבר נתן החלטתו בבקשות לזימון עדים שהגיש הנאשם כשמדובר בשתי בקשות קודמות האחת מיום 19.6.08 שכללה רשימת 24 עדים והשנייה מיום 20.11.08 אשר כללה 25 עדים ובאותה החלטה מנומקת ומפורטת מיום 22.2.10 , החלטה שניתנה לאחר שהצדדים טענו טיעוניהם לעניין זימון העדים המבוקשים, הורה בית המשפט לזמן את העדים עו"ד אלי וילצ'יק , האדריכלים גבי טטרו ודני וינטראוב , מפקח על הבניה אלכסנדר אוסטינוב, מנהל אגף רישוי ופיקוח - אמיליו מיטרני והעד אשר חודידה. אין ולא היה כל מקום לכך ש- 10 ימים לפני מועד המשך שמיעת פרשת ההגנה תוגש שוב ובשלישית ע"י הנאשם בקשה והפעם להזמנת 16 עדים שבתוכם כלולים גם אותם עדים שבית המשפט התיר זימונם והאחרים ברובם נושאי משרות ציבוריות בעיריית נתניה ובוועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה מהטעם שאלו לא נשמעו במסגרת עתירה מנהלית שהגיש הנאשם לבית משפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, עתירה שנדחתה והוגש בגינה ערעור לבית המשפט העליון. עניין זימונם של עדים נתון לביקורתו ולפיקוחו של בית המשפט הדן בעניין ובית המשפט מוסמך, כפי שנקבע לא אחת, שלא להתיר הזמנתו של עד אם הוא סבור שהעדות אינה דרושה לצורך בירור העניין שבפניו. ככלל לא נועד ההליך הפלילי לתקיפה של הליכים מנהליים. יפים הדברים שנאמרו בעניין זה בבג"צ 3326/05 משה בן סנצ'ו נ' בית משפט לעניינים מקומיים רמה"ש ואח' ואין אלא להביאם כלשונם : " בודאי הגישה התומכת בתקיפה עקיפה של הליכים מנהליים במסגרת הליך פלילי - תנקט אם בכלל במשורה, ככלל, לא לזאת נועד ההליך הפלילי, לא בסדרי הדין הנוהגים בו ולא במהותו. בענייננו מדובר בכתב אישום משנת 2000 שבמהלך הטיפול בו היה בידי העותרים לתקוף בהליך מנהלי את רשיון העסק. על פניו אין מקום לסרבל את ההליך הפלילי בטענות שיכלו להתברר כדבעי בפורום המתאים. גם מטעם זה אין מקום לעתירה..." כך בענייננו. כתב האישום הוגש בתיק זה בשנת 2004 לנאשם היה סיפק לתקוף בהליך מנהלי מתאים את נושא הרישוי ואכן כך עשה שהרי טוען הוא שהגיש עתירה מנהלית שהתבררה בבית המשפט המחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים , הדיון בעתירתו המנהלית הסתיים, עתירתו נדחתה והנאשם הגיש ערעור על דחיית עתירתו המנהלית, ערעור התלוי ועומד בבית המשפט העליון. משכך, הרי אין כל מקום לסרבל את ההליך הפלילי בטענות שיכלו להתברר והתבררו בפורום המתאים - בית משפט לעניינים מנהליים- ניתן פסק דין ע"י בית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים והדיון בה הסתיים ואף הגיש הנאשם ערעור על פסק הדין התלוי ועומד בבית המשפט העליון. לסיכום - בקשת הנאשם על זימון עדים נוספים מעבר לאלו שבית המשפט אישר זימונם בהחלטה מיום 22.2.10 - נדחית". ביום 6.3.12 נשמעה עדותם של אדריכל דן ויינטראוב ואדריכל אמיליו מיטרני במסגרת פרשת ההגנה ובסיום הישיבה ביקש ב"כ הנאשם להזמין עד נוסף מטעם ההגנה בשם בוריס טמייס. בהחלטה מיום 6.3.12 נדחתה בקשת הנאשם להזמנת העד הנוסף והדיון נדחה להמשך שמיעת פרשת ההגנה וסיומה - שמיעת עדי ההגנה שבית המשפט אישר זימונם - אלכסנדר אוסטינוב, עו"ד וילצ'יק , אדריכל טטרו והקבלן אשר חודידה. ביום 29.3.12, וכאילו לא ניתנו כבר החלטות בית המשפט, הגיש ב"כ הנאשם, פעם נוספת וחמישית במספר , בקשה דחופה להזמנת עדים- ארבעה במספר - הכוללת עדים שבחית המשפט כבר הורה בהחלטות מיום 22.2.10 ומיום 29.1.12 שאין מקום להזמינם וכן עדה נוספת שטרם נתבקש זימונה - ראש עיריית נתניה ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה - מרים פיירברג- איכר. אין ולא מצאתי כל מקום להעתר לבקשת הנאשם - הכל מאותם נימוקים שפורטו באריכות כבר בהחלטה מיום 29.1.12 . הנאשם ממחזר טענותיו בבחינת "אותה גברת בשינוי אדרת", טענות שכבר נטענו ואשר בית המשפט כבר נתן החלטותיו בהן. בנסיבות אלו בקשת הנאשם - נדחית.עדיםדיוןהזמנת עדים