אי תשלום אגרה מספקת

1. בפני בקשה לדחית התביעה על הסף, ולחילופין למחיקתה, מחמת התיישנות, אי תשלום הוצאות שנקבעו בהליך קודם, אי צירוף חוות דעת רפואית ותשלום אגרה בלתי מספקת. 2. כבר כעת אציין, כי הואיל ומצאתי, כי צודקת המבקשת בטענותיה לגבי אי תשלום ההוצאות ואי תשלום אגרה מספקת, הרי שנפלו פגמים בהגשת התביעה. מן הדין ליתן למשיב הזדמנות לתקנם טרם מחיקת התביעה, ולאחר שיתוקנו לדון בטענת ההתיישנות. על כן לא אכריע, בשלב זה, בטענת ההתיישנות. אי תשלום אגרה מספקת 3. על פי הנטען בכתב התביעה, ביום 25.2.04 התרחש אירוע בעקבותיו איבד המשיב את כושר עבודתו. המשיב מבוטח אצל המבקשת בפוליסה לביטוח חיים ותאונות אישיות, הכוללת גם פיצוי בגין נכות ואובדן כושר עבודה. לטענת המשיב, הוא זכאי לקבל תגמולי ביטוח חודשיים ממועד האירוע ועד לתום תקופת הביטוח, בחודש אפריל 2017. התביעה הוגשה כתביעה לסעד הצהרתי, בה מתבקש בית המשפט להצהיר, כי התובע זכאי לתגמולי ביטוח לעבר ולעתיד. 4. המבקשת טוענת, כי התביעה במהותה הינה תביעה כספית לתשלום תגמולי ביטוח על פי חוזה ביטוח עד תום תקופת הביטוח. לפיכך על המשיב לשלם אגרה בגין התביעה כתביעה כספית, ולא כתביעה לסעד הצהרתי. 5. המשיב טוען, כי הואיל ולא ידוע מתי ישוב התובע לכושר עבודה מלא, הרי שלא ניתן לכמת את התביעה, ועל כן מבקש הוא סעד הצהרתי, כי הוא זכאי לתגמולים כל עוד הוא נמצא באי כושר מלא. 6. ברע"א 10471/07 גור ישראלי נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ (2.9.09) נקבע, כי לצורך תשלום אגרה תביעה לקבלת תגמולי ביטוח לאובדן כושר עבודה הינה תביעה חוזית. 7. מכאן שעל המשיב לשום את סכום תביעתו, ולשלם אגרה בגין התביעה כתביעה כספית. אי תשלום הוצאות 8. התובע הגיש בעבר תביעה בגין אותה עילה, שנמחקה (ת.א. 5158/05 בבית משפט זה). במסגרת פסק הדין קבעה השופטת פריאל, כי "התובע ישלם לנתבעת סך של 1,000 ₪ בצירוף מע"מ כתנאי להגשת תביעה חדשה". 9. אין חולק, כי סכום זה לא שולם. לטענת המשיב, לא שילם את הסכום "בשוגג ובתום לב" ובכוונתו לשלמו. 10. לפיכך אין מקום לדון בתביעה טרם יקויים התנאי שנקבע בפסק דינה של השופטת פריאל. אי צירוף חוות דעת רפואית 11. המבקשת טוענת, כי יש לדחות את התביעה על הסף בגין אי צירוף חוות דעת רפואית לגבי אובדן כושר העבודה הנטען. לתגובתו צירף המשיב מסמך רפואי, לפיו למשיב 20% נכות צמיתה בגין בקע מפשעתי חוזר עם הפרעות ניכרות. בתשובתה טוענת המבקשת, כי לא זו בלבד שמסמך זה אינו ערוך כחוות דעת מומחה, אלא שאין הוא נוגע לשאלה שבמחלוקת בתביעה זו, דהיינו כושר עבודתו של המשיב, ענין המצוי בתחום מומחיותו של רופא תעסוקתי. 12. בהתאם לתקנה 127 ולתקנה 137(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 כאשר בעל דין לא הגיש חוות דעת רפואית מטעמו, לא ייזקק בית המשפט להוכחה של ענין שברפואה מטעמו. אלא שתקנות אלה עוסקות בדרך הוכחתה של תביעה, ולא בשאלה האם קיימת לתובע עילת תביעה. שאלת קיומה של עילת תביעה נבחנת על פי העובדות הנטענות בכתב התביעה. 13. לפיכך דוחה אני את עתירת המבקשת לדחות את התביעה על הסף בשל אי צירוף חוות דעת רפואית. סוף דבר 14. לאור האמור לעיל אני קובעת, כי עד יום 17.10.10 יתקן המשיב את כתב התביעה לתביעה כספית, וישלם את הפרשי האגרה המתחייבים מן התיקון. כמו כן, עד למועד זה ישלם המשיב למבקשת את סכום ההוצאות שנקבע בפסק דינה של השופטת פריאל. 15. אם יתוקן כתב התביעה וישולמו ההוצאות במועד שנקבע, אדון בבקשת המבקשת לדחות את התביעה על הסף מחמת התיישנות. אחרת אורה על מחיקת התביעה, ואדון בבקשת המבקשת לפסוק לה הוצאות. 16. לתזכורת פנימית ביום 20.10.10. אי תשלום אגרהאגרה