דמי פגיעה ירידה בשמיעה

בתיק זה ניתן פסק דין על ידי בית הדין האזורי (מותב בראשות כב' השופטת מיכל אריסון-חילו) ביום 31.3.2011 במסגרתו נדחתה תביעתו של התובע. התובע ערער לבית הדין הארצי וביום 24.4.2013 ניתן פסק דין המאשר הסכמה של הצדדים, לפיה עניינו של התובע יוחזר לבית הדין על מנת שבית הדין ימנה מומחה בשאלת האותנטיות של פניות התובע בעניין הטנטון ממנו הוא סובל, ואנו נותנים החלטה זו על בסיס פסק דינו של בית הדין הארצי. תביעתו של התובע היא לעניין הטנטון ממנו הוא סובל, והוא מבקש כי בית הדין יכיר בטנטון כמחלת מקצוע, כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה 1995. המל"ל דחה את תביעת התובע לתשלום דמי פגיעה במכתבו מיום 21.11.2007. להלן העובדות בהתאם לפסק הדין של בית הדין האזורי מיום 31.3.2011: התובע, יליד 1960, תושב נהריה. החל משנת 1991 עובד התובע כפועל חיבורים לבתים וראש קבוצת חיבורים לבתים בחברת החשמל לישראל בע"מ. אין מחלוקת בין הצדדים, כי במסגרת עבודתו היה התובע חשוף לרעש מזיק התקפי ומתמשך כהגדרתו ב תקנות הבטיחות העבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) , התשמ"ד- 1984. ביום 11.9.07 הגיש התובע לנתבע תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה, בה ביקש התובע להכיר בליקוי השמיעה והטנטון להם הוא טען, כפגיעה בעבודה. במכתבו מיום 21.11.07 הכיר הנתבע בליקוי השמיעה כפגיעה בעבודה ואולם דחה את התביעה בגין הטנטון וזאת מהטעם:- " לא נגרמה לך פגיעה בכושר התפקוד ולא היו פניות חוזרות ונישנות לטיפול רפואי שתועדו ברשומה רפואית. " ועדה רפואית מיום 24.2.08 קבעה כי לתובע 0% נכות רפואית צמיתה בגין ליקוי השמיעה וזאת החל מיום 6.6.07. התובע הציג בפני בית הדין 5 מסמכים, אשר יש בהם כדי למלא, לטענתו, אחר דרישות סעיף 84א(ב)(3) לחוק: (א) בדיקת שמיעה ממכון "קשר" מיום 26.3.07 בה נרשם ב" סיבת הפניה " - " טיניטוס וירידה בשמיעה "; (ב) הפניה לרפואה תעסוקתית מיום 10.4.07 בה נרשם ב" קצור האנמנזה הרפואית " - " סובל מירידה בשמיעה. לפעמים רעשים באוזניים "; (ג) הפניה ליעוץ א.א.ג מיום 21.5.07 - " סיבת הפניה: ...ירידה בשמיעה, רעש באוזניים... החולה מופנה לשם: בשאלה על המשך טיפול "; (ד) סיכום ביקור אצל רופא א.א.ג מיום 5.6.07 - " סיבת ביקור ... מתלונן על ירידה בשמיעה וטינטון באוזניים הטנטון מטריד, בשתי האוזניים, הופך אותו לעצבני,... " (ה) סיכום ביקור אצל רופא א.א.ג. מיום 9.7.07 - " סיבת ביקור ... ירידה בשמיעה וטינטון באוזניים ללא שפור, ממשיך לסבול מטינטון מטריד עם הפרעה לשינה, מעצבן, גורם למתח ממושך... הוסבר לחולה שאין טיפול תרופתי לרעשים באוזניים, וזאת בגלל היותם נובעים מחשיפה לרעשים החולה מבקש בכל מחיר טיפול לרעשים אלה כי זה מפריע לו מאד ובגללם סובל ". מינוי מומחה רפואי: ד"ר פלוטקין יעקב, רופא א.א.ג., מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת תוך 30 ימים ממתן החלטה זו. צד המתנגד להחלטת בית הדין למנות את ד"ר פלוטקין יודיע על כך בהודעה מנומקת תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו החלטה זו. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו. השאלות: האם כושר השמיעה בתדירויות הגבוהות אצל התובע פחת בשיעור 25 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים? (התדירויות הגבוהות הכוונה ל - 3000 ו - 4000 מחזורים בשנייה). האם קיימות פניות נוספות לאלו שפורטו לעיל, במסגרתן פנה התובע לטיפול רפואי עקב הטנטון ובאילו תאריכים מתועדות פניות כאלה ברישומים הרפואיים שהועברו למומחה. מה נרשם בכל תאריך. האם לדעתך ניתן להבין מתלונות התובע, כי הוא התלונן על פגיעה בתפקוד במסגרת פניות אלה, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף. האם התובע סובל מטנטון תמידי. האם קיים קשר סיבתי בין הטנטון ממנו סובל התובע לבין חשיפתו לרעש מזיק בעבודתו, ובמידה וכן - האם הטנטון נגרם או הוחמר כתוצאה מחשיפתו של התובע לרעש במהלך עבודתו? המומחה מופנה לכך שבמועדים לפני מאי 2007, התובע ציין לפני הגורמים הרפואיים, כי "לפעמים יש רעש באוזניים", כאשר בחודש מאי 2007 צוין רעש באוזניים ואילו החל מחודש יוני 2007 נרשמו מפיו תלונות אודות טנטון מטריד בשתי האוזניים שהופך אותו לעצבני, הפרעה לשינה, גורם למתח ממושך וכו'. האם תלונות אלו יכולות לשקף מצב רפואי אותנטי של הדרדרות כמתואר. מסמכים רפואיים: להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן: מסמכים רפואיים שונים שצורפו לכתבי בית דין. תיקו הרפואי של התובע מקופת חולים מאוחדת. בדיקת שמיעה ממכון קשר שנערכה לתובע ביום 26.3.2007. לתשומת לב המומחה יוער, כי הכלל בבית הדין לעבודה, שאין בודקים את התובע, אלא אם באופן חריג מבקש זאת המומחה. כמו כן יצויין, כי אין הצדדים רשאים לפנות ישירות אל המומחה. התיק יובא לעיון ביום 30.6.2013. שכר טרחתו של המומחה ישולם מתקציב המדינה, באמצעות קופת בית הדין, כמקובל. דמי פגיעהשמיעה