הארכת מועד כשלון משא ומתן

החלטה זו הינה בבקשות להארכת מועד להגשת בקשת התנגדות לביצוע שיקים ובבקשת ההתנגדות עצמה. המבקש נחקר על תצהיריו, ובאי כוח הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה. בקשה להארכת מועד: המבקש מודה בתצהירו כי בקשת ההתנגדות מוגשת באיחור לאחר שחלף המועד להגשתה. המבקש מאשר כי קיבל אזהרה בתיק ההוצל"פ אשר במסגרתו הוגשו השיקים לביצוע, וזאת ביום 11/3/07. הבקשה להארכת המועד והתנגדות הוגשו ללשכת ההוצל"פ ביום 31/5/07, היינו באיחור למעלה מחודשיים ימים לאחר חלוף המועד להגשת ההתנגדות. על פי תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, על המבקש הארכת מועד מקום בו המועד נקבע בחיקוק כפי המקרה דנן, להראות "טעמים מיוחדים" מדוע לא הוגשה ההתנגדות במועד. המבקש טוען בתצהיר התומך בבקשה להארכת המועד כי מיד לאחר קבלת מכתב התראה מטעם המשיב בחודש דצמבר 06, פנה אל הבנק נפגש במשרדי הבנק על מנת להסדיר המחלוקת.(ראה סעיף 6.1, 6.3, 6.4 לתצהיר המבקש). המבקש טוען בסעיפים 6.5 ו- 6.6 לתצהיר התומך בבקשה להארכת מועד כי גם לאחר קבלת האזהרה בחודש מרץ פנה אל בא כוח המשיב וניהל עימו משא ומתן על מנת להסדיר העניין מחוץ לכותלי בית המשפט ולאחר שלא עלה בידו להגיע להסדר פנה לקבלת יעוץ משפטי במסגרתו הוגשו הבקשות נשוא החלטה זו. הלכה היא, כי "הטעמים המיוחדים" הנדרשים לצורך הארכת מועד הינם טעמים חיצוניים לבעל הדין ולא טעמים הקשורים לבעל הדין או במחדליו. אכן ניהול משא ומתן מבלי שניתן על ידי בא כוח המשיב ארכה להגשת ההתנגדות אין בכך כדי להוות "טעם מיוחד" לצורך הארכת מועד. יחד עם זאת בפסיקה האחרונה של בתי המשפט ניכרת הגמשה של הלכה פסוקה לכל הנוגע לסיבות המהוות "טעם מיוחד" וחוג המקרים הנכנסים בגדרו של טעם זה הלך והתרחב (ראה רע"א 9073/01 פרנקו סידי נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים - לא פורסם). כמו כן, נפסק כי חשיבות העניין, הגם שלעצמה אינה מהווה "טעם מיוחד", הרי שאם היא מצטרפת לנסיבות מיוחדות יהיה בכך משום " טעם מיוחד" המצדיק הארכת מועד הקבוע בחיקוק (ראה בש"א 3112/99, כהתי נ' יורשי המנוח זוהיר, דינים עליון נ"ו 80). כפי העולה מבקשתו של המבקש להארכת המועד , המבקש לא זילזל בבית המשפט ובסדרי הדין פנה כפי המצויין בתצהירו לבא כוח המשיב בנסיון להגיע להסדר לסילוק המחלוקת מחוץ לכותלי בית המשפט. המבקש לא נחקר בחקירתו הנגדית בעניין זה, וגרסתו לא נסתרה. על כן, אין לומר כי מחדלו של המבקש מאי הגשת בקשת התנגדות במועד נבע חלילה מזילזול בבימ"ש או בסדרי הדין. כפי שיפורט להלן, למבקש הגנה לכאורה בפני התביעה לגבי חלק מסכום השיקים המבוצעים בעילה של כשלון תמורה וכן עומדת לו טענת הגנה בעילה של קיזוז, ועל כן, בנסיבות אלה בהם מדובר באיחור שאינו גדול יחסית, של כחודשיים ימים, כאשר מביאים בחשבון העדר זילזול מחד וטענות הגנה של כשלון תמורה וקיזוז מאידך, יש בכל אלה להקים "טעם מיוחד" לצורך הארכת המועד. על כן,ניתנה למבקש הארכת מועד להגשת בקשת התנגדות. כשלון תמורה מלא: המבקש טוען טענה כשלון תמורה מלא שכן לטענתו ביחסים המשפטיים שבינו כמושך השיקים לבין הנפרעת צבעוני סלע בע"מ נפל פגם בקניין שכן לא קיבל תמורה בגין השיקים נשוא ההתנגדות. המבקש מצרף כרטסת הנהלת חשבונות נספח ב' לתצהירו לפיו טוען הוא כי בספרי חברת צבעוני סלע בע"מ שהינה הנפרעת בשיקים נרשם דבר קבלת השיקים נשוא ההתנגדות וכי נותרה למבקש יתרת זכות אצל הנפרעת אשר עולה על סך של 78,529 ש"ח. המבקש עותר אף לקיזוז סכום זה אשר נותרה חברת צבעוני סלע בע"מ חבה לו. המבקש מוסיף וטוען בתצהירו כי בנוסף השיב סחורה לחברת צבעוני סלע בע"מ בסכום השווה ל 40,000 ש"ח ועל כן עומדת לו טענת קיזוז אף בסכום זה. בא כוח המשיב בסיכומיו טען כי על פי כרטסת הנהלת חשבונות שצירף המבקש (נספח ב לבקשה) עולה כי המבקש משך סחורה בשווי של 281,866 ש"ח וזאת ביום 13/7/06, היינו שלושה ימים לאחר מסירת השיקים נשוא ההתנגדות. המבקש הכחיש בחקירתו הנגדית דבר משיכת הסחורה בשווי הסכום הנ"ל. עיון בכרטסת הנהלת חשבונות עצמה מלמד כי ביום 25/7/06, הוצאה חשבונית זיכוי נגדית באותו סכום עצמו, דבר אשר מתיישב עם עדות המבקש לפיה לא משך סחורה בסכום האמור. על כן, לא הוכח לי בשלב דיוני זה כי המבקש משך סחורה בשווי 281,866 ש"ח מיד בסמוך לאחר מסירת השיקים, ועל כן אין לומר כי נסתרה גרסת המבקש לעניין העדר תמורה בגין השיקים. עיון בכרטסת הנהלת חשבונות מראה כי לכאורה במועד מסירת השיקים נשוא ההתנגדות לידי צבעוני סלע בע"מ עמד המבקש ביתרת זכות של- 162,529 ש"ח, כאשר סכום זה כולל בחובו את סכום השיקים נשוא ההתנגדות בסך של 90,000 ש"ח. על כן, עובר למסירת השיקים נשוא ההתנגדות לחב' צבעוני סלע בע"מ עמדה לטובת המבקש לכאורה יתרת זכות בסך של 72,529 ש"ח. המבקש הודה בחקירתו הנגדית כי לאחר מסירת השיקים ועד להפסקת הפעילות עם חברת צבעוני סלע בע"מ משך סחורה בשווי של 100,000 ש"ח. המבקש טוען בסעיף 5 לתצהיר התומך בהתנגדות כי במסגרת עבודתו עם צבעוני סלע בע"מ נהג להעביר לחברה זו שיקים עתידיים בסכומים נכבדים וכנגד תשלומי מקדמות אלה, היה מושך סחורה כך שכל פעם משיכת הסחורה כיסתה את המקדמות והתשלומים ששילם, והיה דואג להפקדה של שיקים נוספים . גרסתו זו של המבקש לא נסתרה בחקירתו הנגדית. על כן, יש לזקוף מתוך הסחורה שמשך המבקש מחב' צבעוני סלע בע"מ לאחר מסירת השיקים שווי סחורה בסך של 72,529 ש"ח, בגין יתרת הזכות שעמדה למבקש קודם להפקדת השיקים נשוא ההתנגדות, כך שרק שהיתרה סחורה בשווי בסך 27,471 ש"ח, יש לזוקפה על חשבון השיקים נשוא ההתנגדות. על כן, יש לדחות את הטענה בדבר כשלון תמורה לגבי סכום של 27,471 ש"ח. לפיכך, לא נסתרה גרסת המבקש לעניין כשלון תמורה לגבי הסכום בסך 62,529 ש"ח, בגין סכום זה ניתנת בזה למבקש רשות להתגונן בטענה של כשלון תמורה מלא. טענת קיזוז: המבקש עותר בבקשה לקזז מסכום החוב סך של 78,529 ש"ח מגובה יתרת הזכות שנותרה לו אצל הנפרעת צבעוני סלע בע"מ כעולה מנספח ב' כרטסת הנהלת חשבונות שצורפה לבקשה, וכן לקזז סכום הזיכוי המגיע לו בסך 40,000 ש"ח מחברת - צבעוני סלע בע"מ, בגין סחורה אשר החזיר לה. הואיל וטענת הקיזוז אותה מעלה המבקש הינה ביחסים המשפטיים בין המבקש לנפרעת אזי, שטענת קיזוז מעין זו זכאי בעל דין להעלות וזאת כאמור בהוראת סעיף 53 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973 (ראה רע"א 6250/98 NORDLAND PAPIER AG נ' מפעלי ייצור והוצאה לאור). הואיל ומדובר בקיזוז של סכומים שלא מאותה עיסקה אזי שניתן לקזז סכום כסף קצוב בלבד. בנסיבות העניין, הסכום אותו מבקש המבקש לקזז הינו סכום מקדמות ששלמו ביתר כעולה מכרטסת הנהלת החשבונות נספח ב' לתצהיר המבקש, בסך של 78,529 ש"ח, ועל כן אין לומר כי סכום זה אינו סכום קצוב. על כן, עומדת למבקש טענת הגנה לכאורה בעילת קיזוז בגובה סכום הנ"ל. אשר לטענת המבקש לפיה עומד לזכותו אצל צבעוני סלע בע"מ זיכוי נוסף בסך של 40,000 ש"ח, אזי שטענה זו נטענת באופן כללי ללא פירוט עובדתי כמתחייב במסגרת בקשת רשות להתגונן. המבקש אינו מפרט המועדים המדוייקים בהם לטענתו החזיר 13 לוחות גרניט לחברה, לא צירף תעודת זיכוי או תעודת משלוח בדבר החזרת הלוחות, אינו מפרט כיצד חישב שווי הלוחות כדי סך של 40,000 ש"ח. לפיכך, בהיותה של טענה הקיזוז בסך של 40,000 ש"ח טענה בלתי מפורטת כללית וסתמית אני דוחה טענה זו. לסיכום: ניתנת למבקש ארכה להגשת ההתנגדות. ניתנת למבקש רשות להתגונן בטענה של כשלון תמורה לגבי הסכום בסך 62,529 ש"ח. ניתנת למבקש רשות להתגונן בטענת הקיזוז לגבי סכום בסך של 78,529 ש"ח. המשיב יהיה רשאי לפעול במסגרת תיק ההוצאה לפועל מס' 0118225072, לגבי הסכום העולה על סך של 78,529 ₪. תצהירו של המבקש בתמיכה לבקשת ההתנגדות ישמש כתב הגנה. אני קובע הוצאות בסך של 2500 ש"ח בצירוף מע"מ אשר ישולמו בהתאם לתוצאות בהליך העיקרי. הארכת מועדמשא ומתן