הארכת מועד להגשת כתב תביעה שכנגד

בפני בית המשפט בקשה להבהיר החלטה מיום 21/7/11, להבהיר האם ניתנה החלטה עד כה המתירה לנתבע להאריך את המועד להגשת כתב תביעה שכנגד, שכן נקבעו מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית וכן מועד דיון להוכחות. בית המשפט מבהיר כי אכן לא ניתנה עד כה כל החלטה המאריכה את המועד לצורך הגשת כתב התביעה שכנגד וכי האמור בסוף ההחלטה הנ"ל בהתייחס לכתב התביעה שכנגד נבע מטעות. המזכירות כללה במסגרת כתבי הטענות המוגשים תחת התיקייה "כתבי טענות" בנט המשפט התביעה שכנגד ועל כן בית המשפט סבר בטעות כי נתנה החלטה המתירה הגשת כתב התביעה שכנגד. עיון בתיק מעלה כי היה ניסיון ראשון לבקש הארכת מועד להגשת כתב הגנה וכתב תביעה שכנגד במסגרת תיק זה, בקשה מס' 2 מיום 22/11/10 כאשר ביום 27/12/10 ניתנה החלטה המוחקת את הבקשה שכן היא הוגשה ללא תצהיר. יצוין כי נכון ליום הגשת אותה בקשה מיום 22/11/10 הנתבע ביקש ארכה בת 30 ימים בלבד. הנתבע הגיש בקשה נוספת להארכת המועד להגשת כתב ההגנה ביום 21/12/10 וזאת במסגרת בקשה מס' 3. כב' הרשם גבאי נתן החלטה מיום 26/12/10 להעביר לתגובה בהתאם. יצוין כי מדובר בבקשה בת עמוד אחד ואף היא הוגשה ללא תצהיר. במסגרת בקשה זו מבקש הנתבע ארכה בת 30 יום בלבד. בהמשך לבקשה ניתנה החלטה על ידי כב' הרשם גבאי לפיה יש להעביר לתגובה תוך 7 ימים, החלטה מיום 26/12/10. ביום 22/12/10 הגישה התובעת בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבע, בקשה מס' 4 ובסופה ניתנה החלטה לפיה יש להמתין למתן החלטה בבקשה האחרונה הנ"ל להארכת מועד בטרם מתן החלטה בבקשה זו. ביום 29/12/10 הוגשה בקשה נוספת להארכת מועד להגשת כתב ההגנה וכתב תביעה שכנגד, בקשה מס' 5, הפעם יחד עם תצהיר כאשר עדיין מבקשים 30 יום לצורך הגשת כתבי הטענות בהתאם. מבלי להתייחס לבקשות הקודמות אשר הוגשו על ידי הנתבע לצורך הארכת המועד וכן מבלי להתייחס למסירת אותן בקשות לצורך קבלת תגובה הוגשה בקשה נוספת להארכת המועד להגשת כתב ההגנה ותביעה שכנגד ביום 27/1/11 וזאת במסגרת בקשה מס' 6. לבקשה הנ"ל צורף תצהיר והוצהר בו, בין השאר, כי לאור החלטת בית המשפט כתב ההגנה הוגש לתיק "הוגש כבר ביום 5/1/11" וכן מציין כי הוא מצרף את כתב תביעתו שכנגד כבר במעמד זה. בכותרת הבקשה צוין כי מבקשים ארכה בת 30 יום על מנת להגיש כתב תביעה שכנגד. עיון בבית המשפט אכן מעלה כי בתיקיית "כתבי טענות" בנט המשפט נקלט כתב התביעה שכנגד ביום 27/1/11. ביום 7/2/11 הוגשה תגובה מטעם התובעת לפיה היא מתנגדת להגשת כתב התביעה שכנגד וזאת בין השאר על רקע ריבוי בקשות להארכת מועד כאשר חלק מהבקשות הוגשו ללא תצהירים וכאשר למעשה ניתן היה להגיש כתב תביעה שכנגד באותו מועד שבו הוגש כתב הגנה בתיק. כן נטען כי אין לנתבע כל נימוק אשר די בו כדי להצדיק העדר הגשת כתב הטענות במועד כאשר למעשה חלפו למעלה משישה חודשים ממועד מסירת כתב התביעה ועד להגשת כתבי הטענות בפועל. בקשת ההבהרה איננה מופנית לבקשה להארכת המועד להגשת כתב הגנה אלא לבקשה להארכת המועד להגשת כתב התביעה שכנגד בלבד. עיון בתיק מעלה כי עד כה לא ניתנה החלטה כלשהי המתירה הגשת כתב תביעה שכנגד ואף לא ניתנה החלטה כלשהי המתירה הגשת כתב הגנה באיחור בתיק זה. כאמור לעיל, הנתבע הגיש בקשות מרובות להארכת מועד כאשר הוא מבקש ארכה בת 30 יום בלבד אשר היו אמורים להספיק עוד מרגע הגשת הבקשה הראשונה ואילו חלף זמן רב והנתבע ממשיך ומבקש אותם 30 יום נוספים כל פעם שמוגשת בקשה נוספת להארכת מועד. כן לא ברור מדוע לא ניתן היה להגיש כתב הגנה במועד הקבוע בתקנות ואף כתב תביעה שכנגד במועד הקבוע בתקנות כאשר הנימוקים בתצהירו של הנתבע אינם משכנעים ואינם מפורטים במידה הראויה. לעניין הבקשה להארכת מועד להגשת כתב תביעה שכנגד, בהעדר חלוף תקופת ההתיישנות ניתן להגיש תובענה נפרדת ולהגיש בקשה לאיחוד איחוד דיון מקום שבו אותה תביעה מוגשת בפני שופט אחר. על רקע זאת ניתן לשקול הארכת המועד לצורך הגשת תביעה שכנגד כנגד תשלום הוצאות. בטרם מתן החלטה סופית אגב בקשת ההבהרה, כאשר אכן תלויה ועמדת בקשת התובעת לקבלת פסק דין בהעדר הגנה וכן בקשת הנתבע להארכת המועד להגשת כתב ההגנה וכתב התביעה שכנגד, על רקע התנגדות התובעת להגשת כתב התביעה שכנגד בלבד מתבקשת ב"כ התובעת להבהיר האם ניתנה ארכה הדדית להגשת כתב ההגנה במועד שהוגש על ידי הנתבע ולאחר מכן תינתן החלטה סופית בהתאם. על רקע זאת הנני מעכב את ההחלטה להגשת תצהירי עדות ראשית וזאת עד למתן החלטה אחרת. הצדדים מתבקשים להגיש הבהרה תוך 7 ימים מיום קבלת העתק מהחלטה זו אודות נסיבות הגשת כתב ההגנה לתיק. הנני קובע את התיק לת"פ בהתאם. הארכת מועדכתב תביעהמסמכיםתביעה שכנגד