אי תשלום דמי טיפול ארגוני

1. ערעור על החלטת כב' הרשם אבו-קאעוד מיום 1.3.12 במסגרת תיק ד"ט 41369-07-11, על פיה נעתר כב' הרשם לבקשת המשיבה לצוות על המערערת להמציא אישור רואה חשבון של המערערת לגבי נתונים לחישוב דמי טיפול ארגוני. תביעת המשיבה בתיק ד"ט 41369-07-11 2. המערערת מנהלת מפעל לשימורי מזון במישור אדומים. 3. המשיבה הגישה נגד המערערת תביעה לתשלום דמי טיפול ארגוני בגין השנים 2007-2011. הסעדים להם עתרה המשיבה בתביעתה הם: א. לזמן את הנתבעת לדין ולחייבה להמציא אישור רו"ח על הנתונים לחישוב דמי הטיפול ובכללים מחזור, מס' עובדים או לחילופין משכורות העובדים לצורך ביטוח לאומי - הכל בשנים הרלוונטיות, בפירוט נפרד עבור כל שנה ושנה. ב. לזמן את הנתבעת לדין ולחייבה בתשלום דמי טיפול ארגוני מקצועי עבור השנים 2007-2011 בסך 75,575 ₪ + מע"מ כחוק בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. ג. לחייב את הנתבעת בהוצאות משפט כולל שכ"ט עו"ד ומע"מ בגינם. 4. המערערת הגישה כתב הגנה בו הכחישה שחלים עליה צוי הרחבה כלשהם של הסכמים קיבוציים כלליים שהמשיבה צד להם. בין היתר נטען שנוכח מקום פעילותה של המערערת בשטחים, אין תחולה לצו הרחבה כלשהו עליה, גם אם הגדרת מפעלה של המערערת באה בגדר סוג המעבידים שעל פי לשון צו ההרחבה כלול בצו, דבר שכשלעצמו הוכחש בכתב ההגנה. 5. בדיון מוקדם שהתקיים בתיק ביקש ב"כ המשיבה: "אני מבקשת בקשה לגילוי ספציפי של אותו אישור רו"ח שביקשנו בכתב התביעה. אני מבקשת להורות לנתבעת לגלות ולהעביר לעיון התובעת אישור רואה חשבון הנתונים לחישוב דמי טיפול ובכללם מחזור, מספר עובדים בשנים הרלוונטיות לתביעה - 2007-2011 או לחילופין בדבר משכורות העובדים לצורך ביטוח לאומי של כל העובדים גם בשנים 2007-2011." 6. תגובת המערערת לבקשה הוגשה לבית הדין בכתב, בה הביעה המערערת התנגדות לבקשה בנימוק שאין היא בגדר בקשה לגילוי מסמכים של מסמכים המצויים בידי הנתבעת אלא בקשה לסעד של מתן חשבונות, וכי אין מקום למתן סעד כזה בטרם הוכרעה המחלוקת בדבר חבות המערערת לשלם למשיבה דמי טיפול. הענקת הסעד המבוקש כמוה כמתן פסק דין סופי לגבי הסעד המבוקש, וזאת בטרם הוכרעה סוגיית החבות. החלטת כב' הרשם 7. ביום 1.3.12 ניתנה החלטת כב' הרשם, שזו לשונה: "על מנת לקדם את בירור התובענה באופן ענייני ולא להביא לסיום פורמאלי בלבד, כפי שנעשה בגלגולה הקודם, מצאתי טעם מיוחד לדון בבקשה על אף כי הועלתה באיחור. הואיל וקיימת השתק פלוגתא בשאלת חובתה של הנתבעת לשלם דמי טיפול ארגוני מקצועי מכוח פס"ד עב 2879/06 והכרעה זו לא נהפכה בערעור, הרי שהדרישה לגילוי המסמכים המבוקשים הינה בקשה מקדמית רלוונטית שנועדה לסייע לבית הדין לברר את הסעד העיקרי שנדרש והוא שיעור דמי הטיפול שעל הנתבעת לשלם לתובעת. נוכח האמור, ניתן צו לגילוי המסמכים המבוקשים כמבוקש. הנתבעת תגלה את המסמכים בתצהיר ערוך כדין ומאומת כדין בתוך 30 ימים". טענות הצדדים בערעור 8. להלן עיקרי טענות המערערת בערעור: א. אין כל השתק פלוגתא בשאלת חובת המערער לשלם למשיבה דמי טיפול, וזאת מאחר שבתיק עב 2879/06 נדחתה תביעת המשיבה לדמי טיפול ותוצאה זו אושרה על ידי בית הדין הארצי לעבודה בעע 221/09 במסגרת ערעור של המשיבה על פסק דינו של בית הדין האזורי. לעניין זה מפנה המערערת ל"הלכת מוגרבי" לפיה פסק דין שבו בעל דין זכה בדין אינו יכול לשמש כמעשה בית דין נגד אותו בעל דין. ב. בפסק דינו בעע 221/09 נמנע בית הדין הארצי לעבודה מלהכריע בטענת המערערת בדבר אי תחולתם של צוי הרחבה עליה בשל מקום פעילותן. טענת המערערת היא בעלת משקל נכבד דיו כדי להצדיק, בטרם מתן סעד שמהותו היא מתן חשבונות, קיום דיון ומתן הכרעה עקרונית בטענות המערערת לפיהן תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני מקצועי לארגון מעבידים), התשל"ז-1977 אינן חלק, או אינן רק חלק ממשפט העבודה הישראלי, אלא הן מהוות חלק מהמשפט הציבורי הישראלי, בהיותן מסמיכות ארגון מעבידים לגבות ממעביד שאינו חבר הארגון היטל או מס, וככאלה אינן חלות אלא בשטחי מדינת ישראל, בהיעדר חקיקה ראשית הקובעת אחרת. ג. החשבונות המבוקשים הם נתונים מסחריים חסויים ואין להטיל על המערערת לגלותם טרם הוכרעה שאלת החבות. ד. הסעד המבוקש אינו "גילוי מסמכים" אלא מתן פסק דין חלקי בעתירת המשיבה למתן חשבונות. 9. להלן עיקרי טענות המשיבה בערעור: א. בהליכים הקודמים בין הצדדים נקבע, חרף דחיית תביעת המשיבה בשל אי הוכחת סכומי דמי הטיפול המגיעים לה, כי המערערת חייבת, באופן עקרוני, לשלם דמי טיפול הואיל ועיסוקה נכלל בהגדרת המעבידים שצוי ההרחבה החילו עליהם הסכמים קיבוציים כלליים שהמשיבה חתומה עליהם. ב. משהוכרעה המחלוקת, נותרה אך שאלת כימות החוב ולעניין זה אין בבקשת המשיבה כדי להקדים את המאוחר, כטענת המערערת, ועל כן בדין קבע כב' הרשם כי היענות לבקשת המשיבה לגילוי מסמכים נועדה אך לסייע לבית הדין לברר את הסעד שיש לפסוק. ג. הסמכות לגבות דמי חבר ממעסיקים שחלים עליהם צוי הרחבה של הסכמים קיבוציים שארגון מעבידים צד להם היא חלק ממשפט העבודה הישראלי אשר חל על כל מעביד ישראלי, גם אם פעילותו היא מחוץ לשטח מדינת ישראל. דיון והכרעה 10. לאחר שעיינו בטענות הצדדים החלטנו לקבל את הערעור מטעמי המערערת. 11. מקובלת על בית הדין טענת המערערת שעל יסוד הלכת מוגרבי ובשים לב לקביעתו המפורשת של בית הדין הארצי לעבודה בעע 221/09 לפיה אינו מכריע בטענות המערערת לעניין אי תחולת צוי ההרחבה עליה בשל מקום פעילותה, אין לומר שקיים מעשה בית הדין או הכרעה משפטית מחייבת בשאלה שהמערערת מעוררת באופן חזיתי בהליך זה, שעניינה תחולת צוי הרחבה של הסכמים קיבוציים כלליים על מעבידים שפעילותם אינה בישראל. 12. בנסיבות אלה, מקובלת על בית הדין עמדת המערערת כי טרם הגיעה העת להורות לה לחשוף את הנתונים והחישובים המבוקשים בכתב התביעה של המשיבה, ויהיה מקום להורות כך רק אם תידחה טענת המערערת בעניין אי תחולתם עליה של צוי ההרחבה שמכוחם הוגשה התביעה. 13. המערערת טוענת שקיים היבט של מס בהסמכת ארגון מעבידים לגבות דמי טיפול ממעסיק שאיננו חבר בארגון המעסיקים, וכי היבט זה מצדיק סיווגן של התקנות כחלק מהמשפט הציבורי הישראלי, אשר שיטת המחוקק לגבי החלתה מחוץ לתחום מדינת ישראל היא קביעת הוראות מפורשות בחקיקה, דבר שלא נעשה בענייננו. לדעתנו, טענה זו ראויה לבחינה ולהכרעה ואין מקום, בטרם ניתנה לגביה הכרעה, להורות לנתבעת לבצע את החשבונות שנדרשה לערוך בכתב התביעה. 14. אשר על כן החלטנו לקבל את הערעור ולהורות על דחיית בקשת המשיבה לגילוי מסמכים. 15. הוצאות הליך הערעור תישקלנה בתום ההליך בד"ט 41369-07-11. 16. החלטה זו נתונה לערעור ברשות. ניתן להגיש בקשה לרשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה תוך 15 ימים מיום המצאת החלטה זו לצדדים. דמי טיפול ארגוני