הודעה לצד שלישי בתביעות קטנות

הנתבעות הגישו כתב הגנה במשותף בתובענה. הנתבעת 1 הגישה בקשה להוספת נתבע ולחלופין להגשת הודעה לצד שלישי. התובע לא הגיב לבקשה שנשלחה לתגובתו. באשר לצירוף נתבע נוסף - התובע הוא השולט על התביעה, ואין לכפות עליו צירוף נתבע נוסף בניגוד לרצונו: "...הכלל הוא שאין לכפות על התובע נתבע אותו אין הוא מבקש כלל לתבוע. טענת נתבע כי אין הוא הנתבע הנכון וכי אין הוא אחראי כלל או אחראי יחידי לנזקי התובע, אינה עילה לחייב את התובע בצירוף נתבע נוסף. התובע, כמובן, מסתכן באפשרות שתביעתו תידחה מחמת שתבע נתבע שאינו נכון. ואולם אין לכפות עליו צירוף נתבע בניגוד לרצונו. אין גם מקום לצירוף נתבע בניגוד לרצון תובע רק כדי שניתן יהיה מאוחר יותר להסדיר שיפוי בין נתבעים. לשם מטרות אלו קיים הסעד של הודעה לצדדי ג'. בדרך זו יכול הנתבע, הסבור כי אין הוא הנתבע הנכון או שאחרים אחראים לנזק הנתבע לצרף את אותם צדדים. בדרך זו אין הוא כופה על התובע לתבוע נתבע בניגוד לרצונו, ובד בבד מביא הוא אל אולם בית המשפט את אותו הצד שלדעתו נחוץ הוא לשם הכרעה ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה (כאמור בתקנה 24 הנ"ל)..." (בש"א (מחוזי חי') 3571/04 עיריית חיפה נ' מיכאל עצמון, תק-מח 2004(2), 9626 , 9627 (2004). לפיכך לא מצאתי מקום לצרף נתבע נוסף בלא שהתובע ביקש זאת. באשר להגשת הודעה לצד שלישי - הדעות בפסיקה חלוקות, אם סעיף 60 (א) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד 1984, אשר קובע כי בית המשפט לתביעות קטנות ידון רק בתביעות של יחידים, מונע מתאגיד נתבע להגיש הודעה לצד שלישי, לפי תקנה 5 (ב) סיפא לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) תשל"ז 1976. בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע, כי ההגיון מחייב להתיר הגשת הודעה לצד שלישי ע"י נתבע תאגיד (בר"ע (מחוזי ת"א) 1468/03 שקם בע"מ נ' יניב דיטמן, תק-מח 2004(4), 11695 , 11699 (2004)). לעומת זאת, בתי משפט לתביעות קטנות, קבעו לא אחת, כי הוראה מפורשת של המחוקק, הנסמכת על טבעם הייחודי של ההליכים בבית משפט לתביעות קטנות, גוברת על הכלל הקבוע בתקנה 5 (ב) סיפא הנ"ל, ומונעת הגשת הודעה לצד שלישי (כמו גם תביעה שכנגד) המהווה למעשה תביעה עצמאית של תאגיד (ת"ק (תביעות קטנות פ"ת) 604/07 שאול צור נ' השטיח המעופף בע"מ, תק-של 2007(2), 12048 , 12051 (2007) ; ת"ק (תביעות קטנות יר') 1502/08 לוי עופר נ' מועדון מכוניות סיירות בישראל (מ.מ.ס.י) ע"ר, תק-של 2008(3), 10548 , 10549 (2008) ; ת"ק (תביעות קטנות ת"א) 4212/05 בר גיורא יעל נ' הדקה ה-90 בע"מ, תק-של 2005(3), 24520 (2005)). בענייננו, מששני הנתבעים הגישו כתב הגנה בצוותא, נראה כי אין צורך להכנס בין הרים גבוהים אלה ולהכריע בסוגיה העקרונית שבמחלוקת. הנתבעת 2 היא בגדר "יחיד", והיא ללא ספק רשאית להגיש הודעה לצד שלישי, בהתאם לתקנה 5 (ב) סיפא לעיל. נכון הוא שכבר חלף המועד להגשת הודעה לצד שלישי, בד בבד עם כתב ההגנה, ואולם בנסיבות העניין ולנוכח הבקשה מטעם הנתבעת 1, אני מאריך את המועד לנתבעת 2 להגיש הודעה לצד שלישי, אם תחפוץ בכך, עד ליום 1.5.10. להודיע לצדדים. הודעה לצד שלישיתביעות קטנות