הודעה לצד שלישי סדר דין מהיר

אינני רואה צורך לבקש תגובה, וזאת לאור הצהרת המבקשים כי גם המשיבה 2 מסכימה להגשת הודעת צד ג' כלפי המשיבה הפורמלית - משיבה 1 (להלן: "המשיבה הפורמלית"), כמבוקש בבר"ע זו (ראו: הפתיח של הבר"ע וסע' 2 סיפא לבר"ע). המבקשים (הנתבעים בבימ"ש קמא) הגישו בר"ע על החלטתו של בימ"ש השלום בתל אביב (כב' השופטת כוכבה לוי) ב - ת.א. 7234-09-10, אשר דחה את בקשת המבקשים ליתן רשות להגיש הודעה לצד שלישי כנגד המשיבה הפורמלית. המשיבה 2 הגישה בבימ"ש קמא תביעה בסדר דין מהיר כנגד המבקשים בגין תאונת דרכים, שנגרמה כתוצאה מהתנתקותו של מיכל אוויר ברכבו של המבקש 1, שמבוטח ע"י המבקשת 2. כתוצאה מהתאונה נגרם נזק לרכב, שהמשיבה 2 היא המבטחת שלו. המבקשים טענו כי האחריות להתנתקותו של מיכל האוויר חלה על המשיבה הפורמלית, שהיא היבואנית והמשווקת של המשאית שבנדון והיא אשר סיפקה למבקש 1 את המשאית. המבקשים טענו, בנוסח הודעת צד ג' שצרפו לבקשתם להגיש הודעה זו, כי המשיבה הפורמלית מכרה להם משאית פגומה, לא חיברה באופן תקין את מיכל האוויר למשאית, ולא ווידאה כי החיבור נעשה בחומרים מאיכות טובה ובאופן העומד בתקנים המקובלים. בימ"ש קמא קבע שאין להתיר למבקשים להגיש הודעת צד ג', לאור סכום התביעה הנמוך, לאור העובדה שהתביעה הוגשה בסדר דין מהיר, ולאור מהות הטענות שנטענו בהודעת צד ג', כך שיהיה בהגשת הודעת צד ג' כדי לסרבל את ההליך יתר על המידה. מצאתי ליתן למבקשים רשות לערער ואני דנה בבקשה כבערעור. הגשת הודעה לצד שלישי בתביעה בסדר דין מהיר מוסדרת בתקנה 214ו לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן - "תקסד"א" או "התקנות") המפנה לתקנה 216, וכדלהלן: "214. (א) נתבע בתובענה בסדר דין מהיר רשאי, עם הגשת כתב ההגנה, להגיש בקשת רשות ליתן הודעה לצד שלישי במקרים המנויים בתקנה 216; לבקשת הרשות תצורף ההודעה לצד שלישי, ערוכה בהתאם לתקנות אלה. (ב) בית המשפט יכריע בבקשה בתוך שלושים ימים ממועד הגשתה או בישיבה המקדמית, לפי המאוחר; בהחלטתו, רשאי בית המשפט להורות, בין השאר, כי נושא ההודעה יידון לאחר סיום הדיון בתובענה או לאחר מתן פסק דין בה, או ליתן כל הוראה אחרת או נוספת ככל המתחייב ממהות הענין". "216. בתובענה שנפתחה במסירת כתב תביעה והוגש בה כתב הגנה, רשאי נתבע ליתן לכל אדם, לרבות אדם שהוא בעל דין בתובענה, הודעה לצד שלישי במקרים אלה: (1) כשהנתבע טוען נגד הצד השלישי שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי ממנו בשל כל סעד שייפסק נגדו בתובענה; (2) כשהנתבע טוען נגד הצד השלישי שהוא זכאי כלפיו לסעד הכרוך בנושא התובענה והוא בעיקרו כסעד שמבקש התובע; (3) כששאלה או פלוגתה בין הנתבע לצד השלישי הכרוכה בנושא התובענה היא בעיקרה כזו השנויה במחלוקת בין התובע לנתבע, ומן הראוי שתיפתר גם ביניהם לבין הצד השלישי". באשר לשיקולי ביהמ"ש בבואו להכריע האם ליתן רשות להגיש הודעת צד ג' בסדר דין מהיר, צויין בספרם של רחמים כהן ומנחם קליין - "סדר דין מהיר בבית משפט השלום" (בעמוד 70) כך: "... אם בית המשפט נוכח כי התביעה שכנגד או ההודעה לצד שלישי מסרבלות את הדיון ומוסיפות עניינים שאינם נדרשים לצורך הכרעה ממצה בסכסוך, הוא רשאי, ואף חייב,לסרב לבקשה ליתן הודעה לצד ג' או להפריד את התביעה שכנגד מהתובענה כולה ולהעבירה למסלול הרגיל, כדי לשמור על מסגרת המועדים לדיון במסלול המהיר. " עוד נקבע בפסיקה כי - "בספרם של השופטים ר' כהן ומ' קליין, סדר דין מהיר בבית משפט השלום (נבו, תשס"ה) עמ' 37 מציינים המחברים המלומדים את הדברים הבאים היפים לענייננו:" נתבע בתביעה בסדר דין מהיר רשאי להגיש עם הגשת כתב הגנה גם בקשה למתן רשות לשלוח הודעה לצד שלישי במקרים המנויים בתקנה 216" (ההדגשה הוספה). במלים אחרות, על אף שהתקנה החולשת על הליכי משלוח הודעה לצד שלישי בסדר דין מהיר איננה תקנה 217 או תקנה 216 אלא תקנה 214ו לתקנות סדר הדין, עדיין יש לבחון אם הטעם למשלוח ההודעה לצד שלישי עונה על הדרישות המהותיות שנקבעו בתקנה 216 לתקנות. (בש"א (רמ') 1090/07 כפיר בן אדרבא, עו"ד נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (לא פורסם)) בעניינינו נתקיים התנאי שבתקנה 216(3) לתקסד"א, מאחר שלאור המתואר בכתבי הטענות השונים, אותה המחלוקת, האם המשאית הייתה פגומה, או שחיבור מיכל האוויר בתוכה היה לקוי, הועלתה הן בין התובעת לנתבעים והן בין הנתבעים לצד ג', ולאור הוראת תקנה 216 (3) לתקנות "מן הראוי שתיפתר גם ביניהם לבין הצד השלישי", ולצורך כך יש להתיר לנתבעים (המבקשים בבר"ע) להגיש הודעת צד ג'. ונפרט: התאונה אירעה ביום 18.2.09. המשאית נרכשה ביום 28.2.08, כך שבהחלט המדובר במשאית חדשה, שלפי הנטען בהודעה לצד ג' אחריות היצרן לגביה עדיין הייתה בתוקף מכוח חוקים שונים, ולטענת המבקשים המשיבה 1 סיפקה למבקש 1 משאית פגומה. מאידך, גם בסע' 6.ה לכתב התביעה נאמר, שאחריות המבקשים לתאונה נובעת מכך שהמבקש 1 "נהג ברכב שאביזריו בלתי תקינים", ובסע' 6.יא לכתב התביעה אף נאמר שאחריות המבקשים לתאונה נובעת מכך שהמבקש 1 "לא חיזק כנדרש את מיכל האויר". האחריות למחדל זה היא לב ליבו של התיק ולכן ללא צירוף צד ג' לא ניתן יהיה לברר את הסוגיה העיקרית שבמחלוקת בתיק. צד ג' הוא בנסיבות העניין צד דרוש לבירור השאלות האמיתיות שבמחלוקת, ללא קשר לגובה הנזק. עוד ראוי לציין כשיקול התומך במתן רשות למבקשים להגיש הודעה לצד ג', את העובדה שעפ"י הנטען בבר"ע, המשיבה 2 (התובעת) מסכימה להגשת הודעת צד ג' כנגד המשיבה 1. אני מקבלת את הערעור באופן שניתנת למבקשים הרשות להגיש הודעת צד ג' כנגד המשיבה הפורמלית. לאור האמור לעיל, ולאור העובדה שהמשיבה 2 מסכימה להגשת הודעת צד ג' ע"י המבקשת, אני מקבלת את הבקשה. אין צו להוצאות. הודעה לצד שלישיסדר דין מהיר