הודעה לצד שלישי סוכנות ביטוח

1. בפנינו הודעה לצד שלישי אשר הוגשה ע"י מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ (בניהול מיוחד) (להלן- מבטחים) כנגד בנפיט סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ (להלן- בנפיט). 2. בנפיט הגישה מטעמה בקשה לדחיית ההודעה לצד שלישי על הסף, מבטחים הגישה תגובה לבקשה ובנפיט הגישה תשובה לתגובה. יצוין כי שעה שהפרוצדורה של הודעה לצד שלישי אינה מוסדרת בתקנות היה על מבטחים להגיש בקשה להגשת הודעה לצד שלישי קודם להגשת ההודעה ( ראו: דב"ע נב/3-3 סרבניק- בוכמן, פד"ע כב 188). עם זאת ולמען ייעול ההליך רואים אנו בהודעה כאילו הוגשה כבקשה ובבקשה לדחית על הסף , כתגובה לבקשה. 3. בתחילת הודעתה מפרטת מבטחים גלגוליה הקודמים של תובענה זו. באשר לכתב התביעה המתוקן טוענת היא כי התובע תובע סכום של 49,318 ₪ ממבטחים בגין הדוח של חברת בנפיט וכן לאור תשובת חב' בנפיט מיום 7.1.09 . לשיטתה, מבטחים היא קופת גמל לקצבה וקרן גרעונית כהגדרתה בחוק, ואינה משמשת כיועץ פנסיוני ולא מעניקה ייעוץ פנסיוני. לפיכך טענות התובע לעניין התחזית לגיל פרישה, לרבות קבלת מענק השנים העודפות נוגעות למצגים של בנפיט ולהן בלבד. מבטחים לא לקחה כל חלק במערכת היחסים בין בנפיט לבין תובע ואין לה כל אחריות על המצגים שהציגה . עניין זה מצוי במערכת היחסים שבין היועץ הפניוסני - בנפיט לבין התובע אשר מבטחים אינה צד לה. התחשיב שהציגה בנפיט בפני התובע לא אושר ע"י מבטחים ולפיכך מבוקש לאשר את משלוח ההודעה לצד שלישי. 4. בתגובתה טענה בנפיט כי בית הדין נעדר סמכות לדון בהודעה באשר עניינה בטענות בעניין התרשלותה של בנפיט במתן שירות לתובע במעמדה כסוכן ביטוח . עילת ההודעה לא נכללת בעילות אשר בגדר סמכותו של בית דין זה. על מנת שלבית הדין תוקנה הסמכות הייחודית לדון יש צורך בקיום שני תנאים והם זהות הצדדים ועילת התביעה. תנאים אלה אינם מתקיימים בהודעה שהוגשה כנגד בנפיט. 5. בהתאם להלכה הפסוקה בית הדין אינו מוסמך לדון בתובענות נגד סוכנויות ביטוח אשר עילתן בדיני הנזיקין. העובדה כי מדובר בהודעה לצד שלישי אין בה כדי להקנות לבית הדין סמכות לדון בעניינים החורגים מגדר סמכותו. עניינן של הטענות המועלות ע"י מבטחים כלפי בנפיט נעדרות זיקה לדיני העבודה או למשפט העבודה , עילתן בטענה למצג שווא רשלני ביחסי סוכן ביטוח - לקוח , ואין להן כל נגיעה לעניינים המצויים בסמכות בית הדין. 6. מנגד טענה מבטחים לאחר שסקרה את הפסיקה בנושא, כי ההודעה לצד שלישי עניינה בהפרת חובות הנאמנות , גילוי ותום לב בהם חבה בנפיט כלפי התובע. בנסיבות העניין, המסכת העובדתית לעניין פיצוי בגין מענק שנים עודפות מלמדת על זיקה ישירה בין התנהלות בנפיט לבין הסעד הכספי המבוקש על ידי התובע, לרבות זכויותיו לסעד זה ממבטחים. המחלוקת בין מבטחים לבנפיט בעניין מענק השנים העודפות כרוכה באופן מהותי במחלוקת שבין התובע לבין מבטחים. לפיכך ראוי כי מחלוקת זו תתברר בבית הדין לעבודה במסגרת בירור התובענה העיקרית על בסיס אותם מצגים לכאורה של בנפיט ,מבקש התובע לחייב את קרן הפנסיה בתשלום זכויות. שיקולי צדק ותועלת מביאים למסקנה כי יש להכריע בהודעה לצד שלישי יחד עם התביעה העיקרית. הכרעה בדבר המצג שהציגה המבקשת לתובע ומידת ההסתמכות של התובע אל מול זכויותיו התקנוניות של התובע, הינה חלק מהותי מעילת התביעה שהגיש התובע כנגד מבטחים ועניינה הפרש מענק השנים העודפות. 7. בתשובה לתגובה חזרה בנפיט על הטעמים הנזכרים בבקשה והוסיפה- מבטחים אינה נותנת מענה לעובדת היסוד לפיה עילת ההודעה לצד שלישי צריך שתהא במסגרת הכוללת של סמכות בית הדין. טענות בעניין מצג של סוכן ביטוח ללקוחו אינו עניין אשר בסמכותו של בית הדין לעבודה גם אם במקביל מתעורר דיון בעניין זכויותיו התקנוניות של הלקוח כלפי מבטחים. אף אם פיצול דיון בין ערכאות גורם לתוצאות לא פשוטות אין בכך כדי להקנות סמכות לערכאה שאינה מוסמכת. דיון והכרעה- 8. הפרוצדורה למשלוח הודעה לצד שלישי מופעלת הלכה למעשה גם בהליכים המתנהלים לפני בית הדין לעבודה מכוח סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט- 1969. 9. עם זאת, כלי זה מופעל רק במקרים בהם ככל שהיתה מוגשת התובענה בנפרד, היתה היא מצויה בסמכותו העניינית של בית הדין לעבודה. וכך נקבע - "עילתה של הודעת צד שלישי, צריך שתבוא במסגרת הכוללת של הסמכות העניינית של בית הדין לעבודה. 'בשוקלו אם להתיר הגשת הודעה לצד שלישי, יבחן בית-הדין לעבודה, האם התביעה נגד הנתבע וכן ההתדיינות בין הנתבע לבין הצד השלישי, מצויות בתחומי סמכותו העניינית הייחודית של בית-הדין לעבודה' באופן, שאילו הוגשה הודעת הצד השלישי כתביעה נפרדת, הייתה גם היא נתונה מלכתחילה בגדר סמכותו העניינית של בית- הדין לעבודה (ראו - ע"ע 617/07 מדינת ישראל - משרד החינוך נ' אילנה ליטבק ואח', מיום 23.10.08 והאסמכתאות שם, להלן: עניין ליטבק). עוד נקבע כי יש לבחון האם לאור מהות העניין ראוי הסכסוך מושא ההודעה לצד שלישי להתברר בבית הדין לעבודה, וכן האם עילת ההודעה לצד שלישי מקימה זיקה מהותית לתביעה העיקרית ואינטרס ישיר וממשי לצד השלישי או כלפיו. 10. בשקלו אם להתיר הגשת הודעה לצד שלישי, יבדוק בית הדין אם קנויה לו סמכות מהותית לדון בהודעה, וכן יברר האם עסקינן במערכת עובדות אחת שיש בה כדי להצמיח עילות שונות בין בעלי דין שונים. בכל מקרה יש לבחון, האם התרת הגשת ההודעה לצד ג', אינה "מרחיקה לכת אל המעגל החיצוני שמעבר לגבולות סמכותו העניינית" של ביה"ד (ראו : ע"ע 1229/01 מכבי נ' שרה וקסלר ואח', מיום 23.10.01). 11. בית הדין יביא בחשבון כנימוק חשוב, האם התרת משלוח הודעת צד שלישי תסרבל את ההליך ותגרום לדיון בענינים שאינם חלק מהתובענה העיקרית. במקרה כגון זה, כמו גם במקרה של ספק בסיכויי התביעה העיקרית, לא תותר הגשת ההודעה לצד השלישי (ראו : ע"ע 10-06-8715 עיריית רמלה נ' זהבה חן ואח', מיום 11.11.10). 12. נוכח האמור לעיל סבורני כי בנסיבות תיק זה, דין הבקשה להדחות. ואפרט- בסיפא להודעתה טוענת מבטחים בין היתר כדלקמן - "11. יודגש כי מבטחים היא "קופת גמל לקצבה" ו"קרן גרעונית" כהגדרת מונחים אלו בפרק ז' 1 לחוק הפיקוח על שיורתים פיננסים (ביטוח) , התשמ"א- 1981 והיא איננה משמשת כיועץ פנסיוני ואינה מעניקה ייעוץ פנסיוני. בהתאם לכך , כלל טענותיו של התובע לעניין התחזית לגיל פרישה, לרבות קבלת מענק השנים העודפות , נוגעות למצגים של בנפיט כלפי התובע, ולהן בלבד. 12.יודגש כי מבטחים אינה מעניק ייעוץ פנסיוני למי מבוטחיה ואינה מוסרת נתונים כלשהם לעניין השוואות כלכליות בין חלופות פנסיונריות כמפורט בסעיף ה' לכתב התביעה. 13. ודוק; מבטחים לא לקחה כל חלק במערכת היחסים שבין חברת בנפיט לתובע ואין לה כל אחריות על המצגים שהציגה חברת בנפיט לתובע. עניין זה מצוי אך ורק במערכת היחסים שבין היועץ הפנסיוני (חב' בנפיט) לבין התובע, ובה בלבד, אשר מבטחים אינה צד לה. 14. בנסיבות העניין תטען מבטחים כי חב' בנפיט התרשלה בחישוב מענק השנים העודפות של התובע ופעלה בחוסר תום לב עת הציגה לתובע מצג לפיו חישוביה התבססו על נתונים בעניינו של התובע אשר נשלחו ממבטחים במיוחד לצורך חישוב מענק השנים העודפות". 13. מהמקובץ למדים אנו כי עילות התביעה בהודעת הצד השלישי הינן עילות נזיקיות - התרשלות ומצג שווא, עילות שאינן מצויות בתחומי סמכותו העניינית הייחודית של בית דין זה. ככל שהיתה מוגשת הודעת הצד השלישי כתביעה נפרדת, לא הייתה היא מלכתחילה בגדר סמכותו העניינית של בית הדין. 14. אכן דומה כי המחלוקת בין מבטחים לבין בנפיט כרוכה באופן מהותי במחלוקת בין התובע לבין מבטחים וקיימת זיקה ישירה בין השניים. עם זאת בהתאם לאמור לעיל, בכך אין די. על פי ההלכה הפסוקה, יש לבחון האם התרת הגשת ההודעה לצד שלישי , אינה מרחיקה לכת אל המעגל החיצוני שמעבר לגבולות סמכותו העניינית של ביה"ד. בנסיבות תיק זה, שעה שעילות ההודעה לצד שלישי מקורן בעילות נזיקיות, שאינן בסמכות בית הדין, ומשמדובר ביחסים בין סוכן ביטוח (יועץ פנסיוני) לבין לקוח, סבורני כי מתן היתר להגשת הודעה בנסיבות אלה, הינה תוצאה מרחיקת לכת החורגת מסמכות בית הדין. ככל שבסופו של יום תחויב מבטחים בתשלום בגין מענק השנים העודפות פתוחה הדרך בפניה להגשת תביעת שיפוי כנגד בנפיט , בערכאה המתאימה. 15. לא נעלמה מעיניי העובדה כי התובע לא הגיש תגובה להודעת צד שלישי. עם זאת ונוכח התוצאה אליה הגעתי ולמען ייעול ההליך, ההחלטה ניתנת בהעדר תגובת התובע. 16. סוף דבר- הבקשה להגשת הודעה לצד שלישי- בנפיט , נדחית. התיק יוחזר לרשם לצורך ניהול המשך ההליכים בתיק. אין צו להוצאות. הודעה לצד שלישי