הודעה מוקדמת 10 חודשים

זו תביעה לתשלום פיצויי פיטורין, שכר עבודה, פיצויי הלנת שכר, הפרשות לקרן השתלמות ומבטחים וזכויות סוציאליות שונות. להלן עובדות המקרה: 1. התובעים עבדו בנתבעת בתפקידים ובתקופות שונות כפי שיפורט בהרחבה בהמשך, ורובם פוטרו במסגרת תכנית הבראה של הנתבעת. 2. התובעים פוטרו מעבודתם לאור מצבה הכלכלי הקשה של הנתבעת במהלך השנים האחרונות וגירעונות תקציביים בסך של מיליוני שקלים, לרבות חובות למקורות, חברת החשמל, בזק, ספקים וכן חובות שכר לעובדים. 3. בנסיבות הללו- בתאריך 28.10.04 אושרה תכנית הבראה לנתבעת, אשר נמשכה עד סוף שנת 2006, במסגרתה צומצמו הוצאות הנתבעת ופוטרו מעל 70 עובדים, וביניהם כאמור רוב התובעים בתיק זה. 4. התובעים טוענים, בין היתר, כי הנתבעת הלינה את שכרם במשך תקופה ארוכה ולא שילמה להם את מלוא פיצויי הפיטורין וזכויותיהם הסוציאליות בגין תקופת עבודתם. 5. הנתבעת טוענת מנגד כי אי תשלום שכר עבודתם של התובעים נבע כתוצאה מהמצב הכלכלי הקשה אליו נקלעה בשנים האחרונות, כי חלק משכר העובדים שולם להם באמצעות ועד העובדים ויתרת שכר העבודה והפרשי פיצויי פיטורין שולמו בתאריך 16.1.06, וזאת לאחר קבלת כספי התמיכה ממשרדי הממשלה בחודש 1/06. עוד טוענת הנתבעת כי, קרן ההשתלמות ו"מבטחים" תובעים את החובות מטעם העובדים וכי ניתנו כבר מספר פסקי דין לטובתם. טענות התובעים: 6. להלן פירוט תביעותיהם של כל אחד מהתובעים בתיק זה - א. תובע מס' 1 סיאח חלבי (תיק עב 3884/05) - התובע עבד כשומר מיום 1.10.99 עד יום 31.8.05, מועד פיטוריו. תובע מס' 1 טוען כי הוא זכאי לתשלום הסכומים כדלקמן: שכר עבודה שלא שולם בגין חודשים 4/05 - 6/05 ו- 8/05 בסך של 14,612 ₪. פיצויי הלנת שכר בשיעור של 25% והפרשי הצמדה וריבית עד ליום 15.2.08 בגין חודשים 3/03 - 3/05, ו- 7/05, בסך של 23,283 ₪. פיצויי פיטורין בשיעור של 130% בסך של 29,640 ₪ (לפי שכר של 3,800 ₪ לחודש). דמי הבראה בסך של 4,148 ₪. פדיון חופשה שנתית בסך של 6,914 ₪. ביגוד בסך של 506 ₪. דמי הודעה מוקדמת בסך של 3,803 ₪. חודשי הסתגלות בסך של 7,606 ₪. אי העברת הפרשות לקרן השתלמות מחודש 11/02, ולמבטחים מחודש 11/01 בסך של 27,259 ₪. (חלק העובד הינו בסך של 6,815 ₪). בתאריך 16.1.06 הנתבעת הפקידה לחשבונו של התובע סך של 38,480 ₪. תובע מס' 2 נאאל אבו חמדה (תיק עב 3886/05) - התובע עובד בנתבעת החל מחודש 12/98 ועד היום. תובע מס' 2 טוען כי הוא זכאי לתשלום הסכומים כדלקמן: פיצויי הלנת שכר בשיעור של 25% והפרשי ריבית והצמדה עד ליום 15.2.08 בגין חודשים 1/03 - 9/05 בסך של 25,967 ₪. שכר עבודה בגין חודשים 5/05 ו- 6/05 בסך של 9,563 ₪. תובעים מס' 3 סלמאן נדים ותובע מס' 4 אבו טריף מג'יד (תיקים עב 3601/05 עב 3602/05) - עובדים בנתבעת החל מחודש 11/98 ועד היום. לטענת התובעים הנתבעת צירפה אותם לפנסיה תקציבית רק בחודש 3/03, אולם ממועד תחילת עבודתם בחודש 11/98 עד חודש 3/03 היו כלולים בטעות במסגרת תכנית פנסיה צוברת. לטענת התובעים, סך ההפרשות לפנסיה צוברת בתקופה כאמור עמדו על סך של 23,000 ₪ לכל אחד (חלק העובד והמעביד). לפיכך, לטענת התובעים, כל אחד מהם זכאי לתשלום 23,000 ₪ בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מחודש 3/03 ועד יום התשלום בפועל. תובע מס' 5 אבו ריש קאסם (תיקים עב 3603/05 ו- עב 452/06) - עבד בנתבעת מיום 1.12.98 עד יום 31.8.05, מועד פיטוריו. לטענת תובע מס' 5 הוא זכאי לתשלום הסכומים כדלקמן: הפרשות לפנסיה צוברת מחודש 11/98 עד חודש 3/03 בסך של 23,000 ₪. פיצויי הלנת שכר בשיעור של 25% והפרשי ריבית והצמדה עד ליום 15.2.08 בגין חודשים 2/03 - 8/05, בסך של 13,073 ₪. פיצויי פיטורין בשיעור של 130% בסך של 33,680 ₪ (לפי שכר של 4,319 ₪ לחודש). דמי הבראה בסך של 3,108 ₪. פדיון חופשה שנתית בסך של 10,797 ₪. ביגוד בסך של 820 ₪. דמי הודעה מוקדמת בסך של 4,319 ₪. חודשי הסתגלות בסך של 8,638 ₪. אי הפרשות לקרן השתלמות מחודש 11/02 ולמבטחים מחודש 11/01, בסך של 32,875 ₪. הנתבעת הפקידה לחשבונו של תובע מס' 5 סך של 46,893 ₪ בתאריך 16.1.06. תובע מס' 6 אמיל אבו ג'נב (תיק עב 4281/05) - התובע עבד בנתבעת החל מחודש 3/99 ועד מועד פיטוריו בתאריך 13.11.05. לטענת תובע מס' 6 הוא זכאי לתשלום הסכומים כדלקמן: שכר עבודה בגין חודשים 5/05 - 6/05 ו- 10/05 - 11/05 בסך של 14,875 ₪. פיצויי הלנת שכר בשיעור של 25% והפרשי ריבית והצמדה עד ליום 15.2.08 בגין חודשים 3/03 - 10/05 בסך של 21,640 ₪. פיצויי פיטורין בשיעור של 130% בסך של 36,327 ₪ (לפי שכר חודשי של 3,992 ₪). דמי הבראה בסך של 2,862 ₪. פדיון חופשה שנתית בסך של 9,979 ₪. ביגוד בסך של 1,129 ₪. דמי הודעה מוקדמת בסך של 3,992 ₪. חודשי הסתגלות בסך של 7,984 ₪. אי העברת הפרשות לקרן השתלמות מחודש 11/02 ולמבטחים מחודש 11/01 בסך של 33,216 ₪. הנתבעת הפקידה לחשבונות של תובע מס' 6 סך של 49,742 ₪ בתאריך 16.1.06. תובע מס' 7 כאמל חביש (תיק עב 4282/05) - התובע עבד בנתבעת כמהנדס המועצה החל מיום 1.1.01 ועד מועד פיטוריו בתאריך 24.10.05. לטענת תובע מס' 7, הוא זכאי לתשלום הסכומים כדלקמן: שכר עבודה בגין חודשים 4/05 - 10/05 בסך של 34,942 ₪. פיצויי הלנת שכר בשיעור של 25% והפרשי ריבית והצמדה עד ליום 15.2.08 בגין חודשים 3/03 - 10/05 בסך של 26,507 ₪. פיצויי פיטורין בשיעור של 130% בסך של 37,589 ₪ (לפי שכר חודשי של 5,783 ₪). דמי הבראה בסך של 4,148 ₪. פדיון חופשה שנתית בסך של 13,669 ₪. ביגוד בסך של 820 ₪. דמי הודעה מוקדמת בסך של 5,783 ₪. חודשי הסתגלות בסך של 11,566 ₪. אי העברת הפרשות לקרן השתלמות מחודש 11/02 ולמבטחים מחודש 11/01 בסך של 31,404 ₪. הנתבעת הפקידה לחשבונו של תובע מס' 7 סך של 37,857 ₪ בתאריך 16.1.06. תובעת מס' 8 שלה תהאני (תיק עב 4283/05) - התובעת עבדה בנתבעת כרכזת גנים מיום 1.1.01 עד למועד פיטוריה בתאריך 31.8.05. תובעת מס' 8 טוענת כי זכאית לתשלום הסכומים כדלקמן: שכר עבודה בגין חודשים 3/05 - 6/05 ו- 8/05 בסך של 17,999 ₪. שכר עבודה בגין חודש 12/04 בסך של 5,519 ₪. פיצויי הלנת שכר בשיעור של 25% והפרשי ריבית והצמדה כחוק עד ליום 15.2.08 בגין חודשים 5/03 - 9/05 בסך של 17,191 ₪. פיצויי פיטורין בשיעור של 130% בסך של 22,919 ₪ (לפי שכר חודשי של 3,526 ₪). אי העברת הפרשות לקרן השתלמות מחודש 11/02 ולמבטחים מחודש 11/01 בסך של 13,825 ₪. דמי הבראה בסך של 3,108 ₪. פדיון חופשה שנתית בסך של 4,327 ₪. ביגוד בסך של 820 ₪. דמי הודעה מוקדמת בסך של 3,526 ₪. חודשי הסתגלות בסך של 3,526 ₪. הנתבעת הפקידה לחשבונה של תובעת מס' 8 סך של 33,544 ₪ בתאריך 16.1.06. תובע מס' 9 ברכאת יוסף (תיק עב 4061/05) - התובע עבד בנתבעת החל מחודש 9/01 עד למועד פיטוריו בתאריך 24.10.05. תובע מס' 9 טוען כי הוא זכאי לתשלום הסכומים כדלקמן: שכר עבודה בגין חודש 4/05 - 6/05 ו- 8/05 - 10/05 בסך של 21,632 ₪. פיצויי הלנת שכר בשיעור של 25% והפרשי הצמדה וריבית עד ליום 15.2.08 בגין חודשים 3/03 - 10/05 בסך של 23,241 ₪. פיצויי פיטורין בשיעור של 130% בסך של 20,735 ₪ (לפי שכר חודשי של 3,753 ₪). דמי הבראה בסך של 4,148 ₪. פדיון חופשה שנתית בסך של 2,900 ₪. ביגוד בסך של 820 ₪. דמי הודעה מוקדמת בסך של 3,753 ₪. חודשי הסתגלות בסך של 3,573 ₪. אי העברת הפרשות לקרן השתלמות מחודש 11/02 ולמבטחים מחודש 11/01 בסך של 17,377 ₪. הנתבעת הפקידה לחשבונו של תובע מס' 9 סך של 10,480 ₪ בתאריך 16.1.06, ובתאריך 30.6.07 קיבל התובע ממבטחים סך של 3,452 ₪ ע"ח פיצויי פיטורין. תובעת מס' 10 אנעאם מולא (תיק עב 4062/05) - התובעת עבדה בנתבעת כסייעת החל מחודש 3/02 עד מועד פיטוריה בתאריך 20.10.05. תובעת מס' 10 טוענת כי היא זכאית לתשלום הסכומים כדלקמן: פיצויי הלנת שכר בשיעור של 25% והפרשי ריבית והצמדה עד ליום 15.2.08 בגין חודשים 4/02 - 9/05 בסך של 7,025 ₪. דמי הבראה בסך של 7,497 ₪. פדיון חופשה שנתית בסך של 7,007 ₪. דמי הודעה מוקדמת בסך של 1,693 ₪. חודשי הסתגלות בסך של 1,693 ₪. שכר עבודה בגין חודשים 8/05 - 10/05 בסך של 6,900 ₪. אי הפרשות לקרן השתלמות וביטוח מנהלים בטענה כי התובעת הינה עובדת זמנית. הנתבעת הפקידה לחשבונה של תובעת מס' 10 סך של 6,124 ₪ בתאריך 16.1.06. תובע מס' 11 כמיל שוואח (תיק עב 4063/05) - התובע עבד בנתבעת כספרן החל מחודש 4/98 עד מועד פיטוריו בתאריך 31.8.05. תובע מס' 11 טוען כי הוא זכאי לתשלום הסכומים כדלקמן: שכר עבודה בגין חודשים 4/05 - 6/05 ו- 8/05 בסך של 15,622 ₪. פיצויי הלנת שכר בשיעור של 25% והפרשי ריבית והצמדה עד ליום 15.2.087 בגין חודשים 9/02 - 9/05 בסך של 16,174 ₪. פיצויי פיטורין בשיעור של 150% בסך של 48,034 ₪ (לפי שכר חודשי של 4,132 ₪). דמי הבראה בסך של 3,108 ₪. פדיון חופשה שנתית בסך של 10,330 ₪. ביגוד בסך של 820 ₪. דמי הודעה מוקדמת בסך של 8,264 ₪. חודשי הסתגלות בסך של 12,396 ₪. אי העברת הפרשות לקרן השתלמות מחודש 11/02 ולמבטחים מחודש 11/01 בסך של 30,241 ₪. הנתבעת הפקידה לחשבונו של תובע מס' 11 סך של 76,992 ₪ בתאריך 16.1.06, ובתאריך 16.11.05 קיבל התובע מקרן ההשתלמות סך של 21,894 ₪. תובע מס' 12 מוחמד אבו עיסא (תיק עב 6202/05) - עבד בנתבעת במחלקת שמירה וביטחון מחודש 10/99 עד מועד פיטוריו בתאריך 13.11.05. תובע מס' 12 טוען כי הוא זכאי לתשלום הסכומים כדלקמן: שכר עבודה בגין חודשים 4/05 - 6/05 ו- 10/05 - 11/05 בסך של 19,062 ₪. פיצויי הלנת שכר בשיעור של 25% והפרשי ריבית והצמדה עד ליום 15.2.08 בגין חודשים 10/02 - 10/05 בסך של 16,553 ₪. פיצויי פיטורין בשיעור של 130% בסך של 31,379 ₪ (לפי שכר חודשי של 4,023 ₪). דמי הבראה בסך של 2,862 ₪. פדיון חופשה שנתית בסך של 7,167 ₪. ביגוד בסך של 1,129 ₪. דמי הודעה מוקדמת בסך של 4,023 ₪. חודשי הסתגלות בסך של 8,046 ₪. אי העברת הפרשות לקרן השתלמות מחודש 11/02 ולמבטחים מחודש 11/01 בסך של 24,430 ₪. קיזוז בשכר חודש 11/05 בגין מיסים בסך של 12,000 ₪. הנתבעת הפקידה לחשבונו של תובע מס' 12 סך של 27,864 ₪ בתאריך 16.1.06. תובע מס' 13 גביש עלי (תיק עב 6203/05) - התובע עבד בנתבעת במחלקת שמירה וביטחון החל מיום 1.3.98 ועד מועד פיטוריו בתאריך 24.10.05. תובע מס' 13 טוען כי הוא זכאי לתשלום הסכומים כדלקמן: שכר עבודה בגין חודשים 4,6,8,10,11/05 בסך של 7,820 ₪. פיצויי הלנת שכר בשיעור של 25% והפרשי ריבית והצמדה עד ליום 15.2.08 בגין חודשים 4/03 - 11/05 בסך של 8,711 ₪. פיצויי פיטורין בשיעור של 130% בסך של 29,764 ₪ (לפי שכר חודשי של 2,862 ₪). דמי הבראה בסך של 3,198 ₪. פדיון חופשה שנתית בסך של 3,252 ₪. ביגוד בסך של 615 ₪. דמי הודעה מוקדמת בסך של 2,862 ₪. חודשי הסתגלות בסך של 5,724 ₪. אי העברת הפרשות לקרן השתלמות מחודש 11/02 ולמבטחים מחודש 11/01 בסך של 19,081 ₪. הנתבעת הפקידה לחשבונו של תובע מס' 13 סך של 31,331 ₪ בתאריך 16.1.06. תובע מס' 14 נואף חלבי (תיק עב 7231/05) - התובע עבד בנתבעת במחלקת החינוך מיום 1.9.01 עד למועד פיטוריו בתאריך 8.9.05. תובע מס' 14 טוען כי הוא זכאי לתשלום הסכומים כדלקמן: שכר עבודה בגין חודשים 6/05 ו- 9/05 בסך של 6,080 ₪. פיצויי הלנת שכר בשיעור של 25% והפרשי ריבית והצמדה עד ליום 15.2.08 בגין חודשים 3/03 - 9/05 בסך של 15,902 ₪. פיצויי פיטורין בשיעור של 130% בסך של 20,641 ₪ (לפי שכר חודשי של 3,736 ₪). דמי הבראה בסך של 3,108 ₪. פדיון חופשה שנתית בסך של 5,943 ₪. ביגוד בסך של 820 ₪. דמי הודעה מוקדמת בסך של 3,736 ₪. חודשי הסתגלות בסך של 3,736 ₪. אי העברת הפרשות לקרן השתלמות מחודש 11/02 ולמבטחים מחודש 11/01 בסך של 19,217 ₪. הנתבעת הפקידה לחשבונו של תובע מס' 14 סך של 15,648 ₪ בתאריך 16.1.06. 7. התובעים טוענים כי, פסקי הדין שניתנו לטובת "מבטחים" אינם כוללים אותם. טענות הנתבעת: 8. אי תשלום שכר עבודתם של התובעים נבע ממצבה הכלכלי הקשה של הנתבעת ומנסיבות שלא היתה לה שליטה עליהן. 9. דין תביעתם של התובעים בכל הנוגע לאי העברת הפרשות לקרן השתלמות ול"מבטחים" - דינה להידחות, שכן קרן ההשתלמות ו"מבטחים" תובעים את החובות מטעם העובדים וכבר ניתנו מספר פסקי דין לטובתם. 10. שיעור פיצויי הפיטורין נקבע לפי וותק העובד, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/97 (להלן: חוזר מנכ"ל), אשר אומץ בהסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם עם ההסתדרות בתאריך 28.2.05 (להלן: "הסכם קיבוצי מיוחד"). 11. טענות הנתבעת באשר לתביעותיהם הספציפיות של התובעים - א. תובע מס' 1 (תיק עב 3884/05) - תביעת התובע לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים התיישנה. שכר חודש 5/05 ו- 6/05, פיצויי פיטורין ושאר זכויותיו הסוציאליות של התובע שולמו לו בתאריך 16.1.06. שכר חודש 4/05 שולם בתאריך 2.1.06, ושכר חודש 8/05 שולם בתאריך 21.12.05. באשר ליתרת פיצויי הפיטורין בשיעור של 72% על התובע מס' 1 לפנות ל"מבטחים". ב. תובע מס' 2 (תיק עב 3886/05) - בתאריך 3.1.06 שולם לתובע 2,200 ₪, בתאריך 14.2.06 שולם לו סך של 1,745.79 ₪ ובתאריך 21.3.06 שולם לו סך של 7,618.48 ₪. סה"כ שולם לתובע סך של 11,564.27 ₪ בגין שכר חודשים 5/05-6/05, בעוד ששכר בגין חודשים אלה מסתכם לסך של 9/563 ₪ בלבד! ג. תובעים 3-5 (עב 3601 - 3603/05) - ההסדר התחיקתי בעניין המסלול הפנסיוני השתנה. כל העובדים שהחלו עבודתם מחודש 1/99 ואילך מצורפים למסלול של פנסיה צוברת במקום פנסיה תקציבית. תביעתו של תובע מס' 5 אינה רלוונטית מאחר ופוטר במסגרת תוכנית ההבראה בחודש 8/05, וכן הוא חתם בתאריך 8.1.02 על בקשה להצטרפות לפנסיה תקציבית. כמו כן, התובעים 3-5 קיבלו את השכר הראשון עבור חודש 1/99, מועד תחולת הפנסיה הצוברת. תובע מס' 5 (תיק עב 452/06) - התובע פוטר במסגרת תכנית ההבראה ושולם לו מלוא שכרו וזכויותיו הסוציאליות. תביעתו לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים - התיישנה. ד. תובע מס' 6 (תיק עב 4281/05) - התובע קיבלת בתאריך 16.1.06 סך של 49,742 ₪ הכולל את כל המשכורות שלא שולמו לו עד אותו מועד, פיצויי פיטורים ויתר זכויותיו הסוציאליות. ה. תובע מס' 7 (תיק עב 4282/05) - בהתאם לחוזר מנכ"ל התובע זכאי לפיצויי פיטורים בשיעור של 100% בלבד. באשר ליתרת פיצויי הפיטורין בשיעור של 72% על התובע לפנות ל"מבטחים". שכר עבודתו של התובע בגין חודשים 5/05-6/05 ו- 10/05 שולם בתאריך 16.1.06, לרבות תשלום בגין יתר זכויותיו הסוציאליות. ו. תובעת מס' 8 (תיק עב 4283/05) - שכר חודש 12/04 שולם לתובעת חלקו בתאריך 15.2.05 וחלקו בתאריך 27.4.05. באשר ליתרת פיצויי פיטורים בשיעור של 72% על התובעת לפנות למבטחים. ז. תובע מס' 9 (תיק עב 4061/05) - התובע קיבל את מלוא שכרו וזכויותיו הסוציאליות. תקופת ההסתגלות ששולמה לתובע הינה בהתאם לחוזר מנכ"ל. באשר ליתרת פיצויי פיטורין בשיעור של 72% על התובע לפנות למבטחים. ח. תובעת מס' 10 (תיק עב 4062/05) - התובעת היתה עובדת זמנית, אשר עבדה כמחליפה לפי קריאות על בסיס שעתי וזמני בלבד. על כן, התובעת אינה זכאית לתשלום בגין חודשי הסתגלות ו/או פיצויי פיטורין. לתובעת שולם ביתר סך של 6,124.73 ₪. ט. תובע מס' 11 (תיק עב 4063/05) - תביעתו של התובע לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים התיישנה. לתובע שולמו מלוא זכויותיו ושכר עבודתו. י. תובע מס' 12 (תיק עב 6202/05) - התובע קיבל את מלוא שכרו וזכויותיו הסוציאליות. באשר ליתרת פיצויי פיטורים בשיעור של 72% על התובע לפנות ל"מבטחים". שיעור פיצויי הפיטורים נקבע בהתאם לחוזר מנכ"ל. מועד תחילת הפרשות לקרן השתלמות הינן בכל מקרה שנה לאחר מועד תחילת עבודה. לתובע קוזז סך של 12,000 ₪ בגין חובותיו לנתבעת עבור מיסים שונים. תובע מס' 13 (תיק עב 6203/05) - התובע קיבל את מלוא שכרו וזכויותיו הסוציאליות. תובע מס' 14 (תיק עב 7231/05) - התובע קיבל את מלוא זכרו וזכויותיו הסוציאליות. באשר ליתרת פיצויי פיטורים בשיעור של 72% על התובע לפנות ל"מבטחים". תביעת התובע לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים - התיישנה. לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן: 12. הנתבעת הלינה את שכר עבודתם של התובעים במשך תקופה ארוכה עקב המצב הכלכלי הקשה אליו נקלעה. 13. הנתבעת טוענת כי מצבה הכלכלי הקשה, ריבוי ההליכים המשפטיים כנגדה מטעם העובדים והעיקולים שהוטלו על חשבונה מצדיקים סטייה מהלכת לוד והפחתת שיעור פיצויי הלנת השכר שנקבע שם. 14. בע"ע 1242/04 עיריית לוד נ' אבלין דהן יו"ר ארגון עובדי לוד ואח' ניתן ביום 28.7.05 (להלן: הלכת לוד), נידונה סוגיה הדומה מאוד למקרה דנן. באותו מקרה, דרשו עובדי עיריית לוד אשר קיבלו את שכרם באיחור רב, פיצויי הלנת שכר בגין האיחור בתשלום שכרם. בית הדין הארצי בהלכת לוד איזן בין הנזקים שיגרמו לעירייה שהינה גוף ציבורי, היה ותחויב בפיצויי הלנה, לבין הנזקים שנגרמו לעובדים לאור האיחור בתשלום שכרם: "בקביעת שיעור פיצוי הלנת השכר בו חייבת העירייה לעובדיה הבאנו בחשבון את כלל השיקולים שנימנו לעיל ועיקרם באלה: על כף אחת עמדה במלוא משקלה חובת העירייה בתשלום שכר עובדיה במלואו ובעיתו כמצוות החוק, והרתעתה מפני הפרת אותן חובות. בד בבד נשקל הצורך בפיצוי העובדים בגין המצוקה אליה נקלעו ובריפוי הנזק שנגרם להם. על הכף האחרת נשקלו טיעוני העירייה בדבר הנסיבות החיצוניות שגרמו לכשל הכלכלי אליו נקלעה, שגרמו להלנת שכר עובדיה; עמדו לנגד עינינו אף טענותיה של המדינה בדבר ההשלכות העלולות לנבוע מחיוב העירייה בתשלום פיצוי הלנה, הן על תקציב המדינה והן על עיריית לוד, והעשויות להגיע לכדי סיכול תוכניות ההבראה והשיקום לעירייה ולרשויות מקומיות אחרות כמותה. בבואנו לעיין את כפות המאזניים בשיקולינו, אף נתנו דעתנו לעמדת העירייה בהליך הראשון לפנינו, להסכמתו של מנכ"ל משרד הפנים בעת גיבוש תוכנית ההבראה לעירייה (ממנה חזרה המדינה בטיעונה לפנינו) ולטיעוני העירייה בעתירתה לבג"צ. מכל אלה נשמעה הסכמת העירייה והמדינה לתשלום פיצוי הלנת שכר לעובדים בשיעור של 18% בחישוב שנתי, כגובה "ריבית חריגה בבנקים". זאת, למצער עבור האשראי שנכפה על העובדים בעת שהולן שכרם. על שיעור הריבית החריגה ראינו להוסיף פיצוי המגלם את הסנקציה ההרתעתית של פיצוי ההלנה המחזיקה בתוכה אף פיצוי סמלי לעובדים על הנזק הממשי שנגרם להם ולמען לא תישנה עוד התופעה הפסולה של הלנת שכר. כללם של דברים: איזון ראוי ומידתי בין חומרת הלנת השכר מזה לבין חומרת הסנקציה של השתת פיצוי הלנה מזה, מחייב לדעתנו הפחתת שיעור פיצוי הלנת השכר מן השיעור המירבי שנקבע בחוק ומזה שנפסק על ידי בין הדין האזורי, והעמדת תשלום פיצוי ההלנה לעובדי עיריית לוד על שיעור שנתי של 25% (אפקטיבי) בגין השכר שלא שולם במעודו. זאת, עד לתקרת השכר הממוצע במשק כפי שתהיה ביום ביצוע התשלום בפועל." 15. לאור האמור לעיל, לא מצאנו כי בנסיבות המקרה דנן, יש מקום לסטות מהתוואי שהתווה בית הדין הארצי בעניין עיריית לוד, וכי מצב הנתבעת מחייב חריגה מההלכה שנקבעה באותו פסק דין. 16. כמו כן, לאור הלכת לוד, היה על הנתבעת לקחת בחשבון במסגרת תחשיביה, כי היא תחויב בתשלומי הלנת שכר לכל עובדיה בקשר לכל תקופות ההלנה ובמידה ולא עשתה כן, אין לה אלא להלין על עצמה. 17. לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובעים פיצויי הלנת שכר בשיעור שנתי של 25% בגין התקופות שיפורטו בהמשך בהרחבה באשר לכל אחד מהתובעים בתיק זה. 18. באשר לטענות הנתבעת להתיישנות חלק מתביעות התובעים לפיצויי הלנת שכר ו/או פיצויי פיטורים, קובע ס' 17 א לחוק הגנת השכר התשי"ח-1958 (להלן: חוק הגנת השכר) כדלקמן: "(א)הזכות לפיצויי הלנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה תובענה לבית דין...תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן... (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אם הלין המעביד את שכרו של העובד, או חלקו, שלוש פעמים בתקופה של שנים עשר חודשים רצופים שבתוך שלוש השנים הרצופות שלאחר יום תשלום השכר שבו קשור הפיצוי, תהא תקופת ההתיישנות שלוש השנים האמורות. (ג) הוראות סעיף קטן(ב) לא יחולו על פיצויי הלנת שכר שחלפה לגביהם תקופת ההתיישנות של שנה האמורה בסעיף קטן (א)". 19. לפיכך, תיבחנה טענות הנתבעת להתיישנות תביעותיהם של מי מהתובעים בהרחבה בהמשך, וזאת לאור סעיף 17א לחוק הגנת השכר. 20. באשר לטענת הנתבעת כי דין תביעתם של התובעים בכל הנוגע לאי העברת הפרשות לקרן פנסיה ולקרן השתלמות להידחות, מאחר וקרן ההשתלמות ו"מבטחים" תובעים את החובות מטעם העובדים, וביניהם התובעים, וכבר ניתנו מס' פסקי דין לטובתם - הרי שדין טענה זו להתקבל. הנתבעת הגישה לביה"ד הודעה מטעם קרן ההשתלמות המפרטת את ההפקדות בהן זוכו התובעים, פסקי דין שניתנו לטובת קרן ההשתלמות, דו"חות שהועברו לקרן ההשתלמות בנוגע לתובעים, וכן פס"ד שניתן לטובת "מבטחים" בתאריך 9.12.07 (עב 2292/07) הקובע כי על הנתבעת לשלם למבטחים סך של כ- 3.5 מיליון ₪. אין לקבל את טענת התובעים כי פסקי הדין הנ"ל שניתנו לטובת קרן ההשתלמות ו"מבטחים" אינם מעידים כי הם כוללים את התובעים, ועל כן הם זכאים לתשלום ההפרשות מהנתבעת, וזאת לאור הכלל הוא "כי המוציא מחברו עליו הראיה". התובעים לא הציגו כל ראיה ו/או מסמך המעידים כי פסקי הדין הנ"ל לא כללו אף את חובות הנתבעת בגינם לקרן ההשתלמות ול"מבטחים". ביחס לטענות התובעים לאי הפרשות לקרן ההשתלמות ולמבטחים החל ממועד תחילת עבודתם בנתבעת, טענות אלה יידונו בהרחבה בהמשך באשר לכל אחד מהתובעים בנפרד. 21. תובע מס' 1 סיאח חלבי (תיק עב 3884/05) - שכר עבודה וזכויות סוציאליות - בהתאם לדפי חשבון הבנק שהגיש התובע לביה"ד, נראה כי בניגוד לטענתו שולם לו שכר עבודה בגין חודש 8/05 בסך של 3,250.06 ₪ בתאריך 21.12.05, ובגין חודש 4/05 בסך של 3,244.56 ₪ בתאריך 2.1.06. כמו כן, בתאריך 16.1.06 שולם לתובע סך של 38,480.9 ₪, כאשר בהתאם לכרטסת עובד שהוגשה מטעם התובע, הסכום הנ"ל כולל את הסכומים כדלקמן: דמי הבראה בסך של 3,108 ₪, פדיון חופשה שנתית בסך של 6,706 ₪, פיצויי פיטורין בסך של 13,050 ₪, ביגוד בסך של 820 ₪, דמי הודעה מוקדמת בסך של 3,803 ₪ ומענק חודשי הסתגלות בסך של 7,606 ₪, בניכוי תשלומי חובה ומיסים סה"כ - 30,363 ₪. וכן, תשלום בגין שכר חודש 5/05 בסך של 3,242.66 ₪, ושכר חודש 6/05 בסך של 4,874.51 ₪. לאור האמור, הרי שתביעת התובע לתשלום שכר עבודה בגין חודשים 4,5,6,8/05 - דינה להידחות בזאת. כמו כן, התובע קיבל תשלום בגין מלוא זכויותיו הסוציאליות, בהתאם לכרטסת עובד שהוגשה כאמור מטעמו, ולא השכיל להוכיח תביעתו כי זכאי לתשלום סכומים נוספים, ולפיכך אף דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. פיצויי הלנת שכר - אין כל ספק כי במהלך השנים הולן שכר עבודתו של התובע, אולם, לאור העובדה כי שכר עבודתו בגין חודשים 4,5,6,8/05 - שולם לו כמפורט לעיל, הרי שהתובע זכאי להלנת שכר בשיעור של 25% עפ"י הלכת לוד, בסך של 11,846 ₪ בלבד. פיצויי פיטורין - לתובע שולם סך של 13,050 ₪ בגין פיצויי פיטורין, המהווים 28% מפיצויי הפיטורין (לפי שכר חודשי של 3,800 ₪) בתוספת 30% בהתאם לחוזר מנכ"ל. באשר ליתר פיצויי הפיטורין בשיעור של 72% צודקת הנתבעת בטענתה כי על התובע לפנות למבטחים. בהתאם להוראות סעיף 17א לחוק הגנת השכר כאמור לעיל, דין טענת הנתבעת כי התביעה להלנת פיצויי פיטורין התיישנה - להידחות בזאת, שכן התובע פוטר בתאריך 31.8.05 והגיש תביעתו לביה"ד בתאריך 2.11.05, וזאת בטרם שולם לו כל סכום בגין פיצויי פיטורין. לאור מועד פיטורי התובע כאמור בתאריך 31.8.05, ותקופת הודעה מוקדמת וחודשי הסתגלות של 3 חודשים, ובהתחשב במצבה הכלכלי הקשה של הנתבעת והעובדה כי חלק פיצויי הפיטורין כאמור שולמו לתובע מיד עם העברת הכספים ממשרדי הממשלה בחודש 1/06, אין הצדקה בנסיבות דנן למתן פיצויי הלנת פיצויי פיטורין, אלא הפרשי ריבית והצמדה בלבד. לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובע הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 31.8.05 ועד לתאריך 16.1.06, בגין סך פיצויי פיטורין ששולמו לתובע כאמור לעיל. אי העברת הפרשות לקרן השתלמות ומבטחים - כאמור לעיל, התובע לא הוכיח טענתו כי לא נכלל בפסקי הדין שניתנו לטובת קרן ההשתלמות ו"מבטחים", ועל כן דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. באשר למועד תחילת ההפרשות לקרן ההשתלמות, הרי שבהתאם לסעיף 80.4 לחוקת העבודה לעובדים ברשויות מקומיות, הזכאות להצטרף לקרן השתלמות היא לאחר 12 חודשי עבודה. התובע החל לעבוד בנתבעת בחודש 10/99, ועל כן על הנתבעת היה להפריש לטובתו כספים לקרן השתלמות החל מחודש 10/00, ולא מחודש 12/00. מאחר והתובע לא כימת את רכיב תביעה זה, ולא הגיש לביה"ד תלושי שכר לחודשים 10,11/00 מהם ניתן היה להסיק מהם הסכומים אותם היה על הנתבעת להפריש לקרן ההשתלמות, אין באפשרותנו לקבוע את הסכום שעל הנתבעת לשלם לתובע, אלא רק לקבוע את החובה להפריש באופן עקרוני. על הנתבעת לשלם לתובע הפרשות לקרן השתלמות בגין חודשים 10,11/00 בתוספת הפרשי ריבית והצמדה מהמועד שבו היתה אמורה להפרישם ועד למועד תשלומן בפועל. 22. תובע מס' 2 נאאל אבו חמדה (תיק עב 3886/05) - שכר עבודה - התובע טען כי לא שולם לו שכר בגין חודשים 5,6/05 בסך של 9,563 ₪. בהתאם לדפי חשבון בנק שהגיש התובע לביה"ד נראה כי, בתאריך 3.1.06 שולם לו ע"י הנתבעת סך של 2,200 ₪, וכי בתאריך 14.2.06 שולם לו סך של 1,745.79 ₪. כמו כן, לטענת הנתבעת, בהתאם לרשימת המשכורות ששולמו לעובדים באמצעות ועד העובדים, שולם לתובע בתאריך 21.3.06 בגין שכר חודש 6/05 סך של 7,618.48 ₪. התובע לא צירף לסיכומים ו/או לתצהירו דף חשבון מחודש 3/06, ועל כן, לא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח כי הסך הנ"ל לא שולם לו. לאור האמור, נראה כי שולם לתובע בגין חודשים 5,6/05 סך כולל של 11,564.27 ₪. לפיכך, דין רכיב התביעה לתשלום שכר עבודה בגין חודשים 5,6/05 - דינו להידחות בזאת. הלנת שכר - אין כל ספק, כי הנתבעת הלינה את שכר עבודתו של התובע החל משנת 2003, אולם לאור העובדה כי שכר עבודתו בגין חודשים 5,6/05 אכן שולם לו, הרי שהתובע זכאי לפיצויי הלנת שכר בשיעור של 25% בגין חודשים 1/03 - 9/05 - בסך של 18,092 ₪ בלבד. 23. תובעים מס' 3-4 סלמאן נדים ואבו טריף מג'יד (תיקים עב 3601/05 ו- עב 3602/05) - התובעים טוענים כי החלו לעבוד בנתבעת בחודש 11/98, אולם הנתבעת החלה להנפיק להם תלושי שכר מחודש 1/99, תוך ציון חודש זה כמועד תחילת עבודתם. הנתבעת מנגד טענה כי התובעים החלו לעבוד בחודש 1/99. מאחר וההסדר התחיקתי בעניין המסלול הפנסיוני השתנה כך שעובדים שהחלו עבודתם מחודש 1/99 ואילך צורפו למסלול של פנסיה צוברת במקום פנסיה תקציבית, ולאור העובדה כי צוין בתלושי שכרם של העובדים כי החלו עבודתם בחודש 1/99, הם צורפו למסלול של פנסיה צוברת. בתאריך 23.3.03 נשלח מכתב מטעם מר ספואת עאיק, מנהל משאבי אנוש דאז של הנתבעת אל גזבר הנתבעת, מר חלבי, בעניינו של תובע מס' 3 בו הוא ביקש כי, לאור מועד תחילת עבודתו של התובע בחודש 11/98, ובהתאם לאישורו של מר חביש, ראש המועצה המקומית, יש לצרף את התובע החל מחודש 3/03 לפנסיה תקציבית. בתאריך 16.7.03 נשלח מכתב מטעם מר עאיק לראש המועצה, מר חביש, בעניינו של תובע מס' 4, בו הוא מבקש את הנחייתו של מר חביש לאור טענת התובע כי החל עבודתו בנתבעת בסוף שנת 1998 ועל כן מבקש לצרפו לפנסיה תקציבית, כאשר מנגד בתיקו האישי מצוין כי מועד תחילת עבודתו הינו בחודש 1/99. תשובת ראש המועצה, מר חביש, בכתב ידו על גבי מכתבו הנ"ל של מר עאיק הינה כדלקמן: "לאשר לנ"ל פנסיה לפי תאריך תחילת עבודתו בפועל".(ההדגשות שלי) לטענת התובעים, החל מחודש 3/03 צורפו לפנסיה תקציבית. מר זיאד תקתוק, מנהל כח אדם ומחלקת שכר בנתבעת, המצהיר היחיד מטעם הנתבעת, לא סיפק כל הסבר מניח את הדעת באשר למכתביו הנ"ל של מר עאיק, כמו גם לתשובתו כאמור של ראש המועצה, ובייחוד לעובדה כי התובעים אכן צורפו בסופו של דבר לפנסיה תקציבית. לאור האמור, אנו קובעים כי גרסת התובעים אמינה עלינו, וכי אכן החלו עבודתם בנתבעת בסוף שנת 1998, ולא בחודש 1/99, כטענת הנתבעת, והיה על הנתבעת לצרפם לתוכנית פנסיה תקציבית ולא פנסיה צוברת, כפי שנעשה בפועל. אשר על כן, ובהתחשב בעובדה כי התובעים עדיין עובדים בנתבעת כיום, על הנתבעת לחשב את הפנסיה התקציבית לה יהיו זכאים התובעים במועד סיום עבודתם בנתבעת החל ממועד תחילת עבודתם בחודש 11/98. 24. תובע מס' 5 אבו ריש קאסם (תיקים עב 3603/05 ו- עב 452/05) - תיק עב 3603/05 - במסגרת תיק זה טען תובע מס' 5, בדומה לתובעים 3 ו- 4, כי החל עבודתו בנתבעת בחודש 12/98 ועל כן היה על הנתבעת לצרפו למסלול פנסיה תקציבית, אך חרף האמור, צוין בתיקו האישי ובתלושי שכר עבודתו כי החל עבודתו בחודש 1/99 בלבד והוא צורף למסלול פנסיה צוברת. בכתב ההגנה שהוגש בתיק הנ"ל מטעם קרן מבטחים החדשה נטען כי, התובע 3 צורף לתוכנית פנסיה צוברת החל מחודש 1/00 עד חודש 5/02. הנתבעת טענה כי בתאריך 8.1.02 חתם התובע על בקשה להצטרפות לפנסיה תקציבית החל מחודש 11/01, אולם בהתאם לנתונים שהוצגו ע"י קרן מבטחים החדשה, בנוסף לזכויות שנצברו עבור התובע בקרן הפנסיה החדשה מחודש 1/00 כאמור, הופקדו לזכות התובע 5, כמו גם לזכותם של התובעים 3 ו- 4, החל מחודש 11/01 עד חודש 5/02 כספים לקופת הגמל לתגמולים ופיצויים שהיתה במועדים הרלוונטיים בניהול מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ. לפיכך, אין כל אינדיקציה כי התובע צורף החל מחודש 11/01 לתוכנית פנסיה תקציבית כטענת הנתבעת. גרסת התובע 5 כי החל עבודתו בנתבעת בחודש 12/98 אמינה עלינו, ועל כן היה על הנתבעת לצרפו לתכנית פנסיה תקציבית. מאחר והתובעים הציגו תחשיב הכולל את הפרשות העובד והמעביד מחודש 11/98, ומאחר והנתבעת לא הציגה כל תחשיב נגדי בעניין, הרי שאין באפשרותנו לכמת רכיב תביעה זה. כמו כן לא ברור מה הסכום המדוייק שזכאי התובע לקבל היות ותביעתו מתייחסת להפרשות עובד מעביד החל מחודש 11/98 בעוד שעל פי רישומי הנתבעת התובע התחיל לעבוד בחודש 12/98 ולכן ברור כי התחשיב של התובע איננו מדוייק. לאור העובדה כי התובע פוטר מעבודתו בנתבעת בתאריך 31.8.05, על הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים שהופרשו לטובתו (חלק העובד והמעביד) במסגרת מסלול פנסיה צוברת החל מחודש 12/98 ועד חודש 3/03, בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 1.3.03 ועד מועד התשלום בפועל. תיק עב 452/05 - פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות - בתאריך 16.1.06 שולם לתובע סך של 46,893.37 ₪, אשר בהתאם לכרטסת עובד שהוגשה מטעם הנתבעת) כולל את תשלום הסכומים כדלקמן: דמי הבראה בסך של 3,108 ₪, פדיון חופשה שנתית בסך של 10,797 ₪, ביגוד בסך של 820 ₪, דמי הודעה מוקדמת בסך של 4,319 ₪ תקופת הסתגלות בסך של 8,638 ₪, ופיצויי פיטורין בסך של 16,699 ₪, בניכוי תשלומי חובה ומיסים סה"כ - 37,508.26 ₪. וכן, תשלום בגין שכר חודש 5/05 בסך של 3,842.7 ₪, ושכר חודש 6/05 בסך של 5,542.41 ₪. לאור האמור, הרי שהתובע קיבל תשלום בגין מלוא זכויותיו הסוציאליות, בהתאם לכרטסת עובד כאמור, ולפיכך דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. לתובע שולם סך של 16,699 ₪ בגין פיצויי פיטורין, המהווים 28% מפיצויי הפיטורין (לפי שכר חודשי של 4,319 ₪) בתוספת 30% בהתאם לחוזר מנכ"ל. באשר ליתר פיצויי הפיטורין בשיעור של 72% צודקת הנתבעת בטענתה כי על התובע לפנות למבטחים. בהתאם להוראות סעיף 17א לחוק הגנת השכר כאמור לעיל, דין טענת הנתבעת כי התביעה להלנת פיצויי פיטורין התיישנה - להידחות בזאת, שכן התובע הגיש תביעתו לביה"ד בתאריך 7.2.06, וזאת בטרם חלפו 60 יום ממועד תשלום פיצויי הפיטורין לתובע כאמור בתאריך 16.1.06. אולם, לאור מועד פיטורי התובע כאמור בתאריך 31.8.05, ותקופת הודעה מוקדמת וחודשי הסתגלות של 3 חודשים, ובהתחשב במצבה הכלכלי הקשה של הנתבעת והעובדה כי שיעור פיצויי הפיטורין, שהיה על הנתבעת לשלם לתובע כאמור, שולמו לתובע מיד עם העברת הכספים ממשרדי הממשלה בחודש 1/06, אין הצדקה בנסיבות דנן למתן פיצויי הלנת פיצויי פיטורין, אלא בגובה הפרשי ריבית והצמדה בלבד. לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובע הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 31.8.05 ועד לתאריך 16.1.06, בגין סך פיצויי פיטורין ששולמו לתובע כאמור לעיל. פיצויי הלנת שכר - אין כל ספק כי במהלך השנים הולן שכר עבודתו של התובע, לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובע פיצויי הלנת שכר בשיעור של 25% עפ"י הלכת לוד, בגין חודשים 2/03 - 8/05 בסך של 10,955.41 ₪. אי העברת הפרשות לקרן השתלמות ומבטחים - כאמור לעיל, התובע לא הוכיח טענתו כי לא נכלל בפסקי הדין שניתנו לטובת קרן ההשתלמות ו"מבטחים", ועל כן דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. באשר למועד תחילת ההפרשות לקרן ההשתלמות ולמבטחים, הרי שבהתאם לחוקת העבודה לעובדים ברשויות מקומיות, הזכאות להצטרף לקרן השתלמות היא לאחר 12 חודשי עבודה, אולם על הנתבעת היה להפריש לטובת התובע כספים לפנסיה ולתגמולים החל ממועד תחילת עבודתו. התובע החל לעבוד בנתבעת בחודש 12/98, ועל כן על הנתבעת היה להפריש לטובתו כספים לקרן השתלמות החל מחודש 12/99, ולמבטחים החל מחודש 12/98. בניגוד לאמור, הנתבעת החלה להפריש לטובת התובע כספים לקרן השתלמות ולמבטחים בחודש 1/00. מאחר והתובע לא כימת את רכיב תביעה זה, אין באפשרותנו לקבוע את הסכום שעל הנתבעת לשלם לתובע בגין רכיב זה, אלא אך לקבוע באופן עקרוני, כי על הנתבעת לשלם לתובע את סכומי ההפרשות לקרן השתלמות בגין חודש 12/99, ואת סכומי ההפרשות למבטחים מחודש 12/98 עד חודש 12/99 בתוספת הפרשי ריבית והצמדה מהמועד שבו היו אמורים להיות משולמים ועד למועד תשלומם בפועל. 25. תובע מס' 6 אמיל אבו ג'נב (תיק עב 4281/05) - זכויות סוציאליות ושכר עבודה - בתאריך 16.1.06 שולם לתובע סך של 49,742.91 ₪, כאשר בהתאם לכרטסת עובד, הסכום הנ"ל כולל את הסכומים כדלקמן: דמי הבראה בסך של 2,862 ₪, פדיון חופשה שנתית בסך של 9,979 ₪, פיצויי פיטורין בסך של 15,049 ₪, ביגוד בסך של 1,129 ₪, דמי הודעה מוקדמת בסך של 3,992 ₪ ומענק חודשי הסתגלות בסך של 7,984 ₪, שכר עבודה בגין חודש 11/05 בסך של 1,098.15 ₪ בניכוי תשלומי חובה ומיסים סה"כ - 35,982.29 ₪. וכן, תשלום בגין שכר חודש 5/05 בסך של 3,451.72 ₪, שכר חודש 6/05 בסך של 5,226.67 ₪ ושכר חודש 10/05 בסך של 4,782.23 ₪. לאור האמור, הרי שתביעת התובע לתשלום שכר עבודה בגין חודשים 5,6,10,11/05 - דינה להידחות בזאת. כמו כן, התובע קיבל תשלום בגין מלוא זכויותיו הסוציאליות, בהתאם לכרטסת עובד שהוגשה כאמור מטעמו, ולא השכיל להוכיח תביעתו כי זכאי לתשלום סכומים נוספים, ולפיכך אף דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. פיצויי הלנת שכר - אין כל ספק כי במהלך השנים הולן שכר עבודתו של התובע, אולם, לאור העובדה כי שכר עבודתו בגין חודשים 5,6,10,11/05- שולם לו בתאריך 16.1.06 כמפורט לעיל, הרי שהתובע זכאי להלנת שכר בשיעור של 25% עפ"י הלכת לוד, בגין התקופה מחודש 3/03 עד חודש 10/05, בסך של 12,232 ₪ בלבד. פיצויי פיטורין - לתובע שולם סך של 15,049 ₪ בגין פיצויי פיטורין, המהווים 28% מפיצויי הפיטורין (לפי שכר חודשי של 3,992 ₪) בתוספת 30% בהתאם לחוזר מנכ"ל. באשר ליתרת פיצויי הפיטורין בשיעור של 72% צודקת הנתבעת בטענתה כי על התובע לפנות למבטחים. לאור מועד פיטורי התובע כאמור בתאריך 13.11.05, ותקופת הודעה מוקדמת וחודשי הסתגלות של 3 חודשים, ולאור העובדה כי שיעור פיצויי הפיטורין שהיה על הנתבעת לשלם לתובע שולם כאמור בתאריך 16.1.06, הרי שפיצויי הפיטורין שולמו במועדם והתובע אינו זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורין. אי העברת הפרשות לקרן השתלמות ומבטחים - כאמור לעיל, התובע לא הוכיח טענתו כי לא נכלל בפסקי הדין שניתנו לטובת קרן ההשתלמות ו"מבטחים", ועל כן דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. באשר למועד תחילת ההפרשות לקרן ההשתלמות, בהתאם לדוחות קרן השתלמות שהגישה הנתבעת לביה"ד מיום 27.12.07 נראה כי הנתבעת החלה להפריש כספים לטובת התובע לקרן בחודש 2/00 ולא בחודש 2/01, כטענת התובע. בהתאם לסעיף 80.4 לחוקת העבודה לעובדים ברשויות מקומיות, הזכאות להצטרף לקרן השתלמות היא לאחר 12 חודשי עבודה. התובע החל לעבוד בנתבעת בחודש 3/99, ועל כן על הנתבעת היה להפריש לטובתו כספים לקרן השתלמות החל מחודש 2/00, כפי שאכן נעשה בפועל. על כן, אף דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. 26. תובע מס' 7 כמאל חביש (תיק עב 4282/05) - שכר עבודה וזכויות סוציאליות - בהתאם לדפי חשבון בנק שהוגשו מטעם התובע בתאריך 20.10.05 שולם לתובע שכר עבודה בגין חודש 7/05 בסך של 5,608.38 ₪, בתאריך 21.12.05 שולם לתובע שכר עבודה בגין חודשים 8,9/05 בסך של 4,456.15 ₪ ו- 4,600.93 ₪ בהתאמה, בתאריך 2.1.06 שולם לתובע שכר עבודה בגין חודש 4/05 בסך של 4,566 ₪. כמו כן, בתאריך 16.1.06 שולם לתובע סך של 37,857.85 ₪ הכולל, בהתאם לכרטסת עובד, את תשלום הסכומים כדלקמן: דמי הבראה בסך של 4,148 ₪, פדיון חופשה שנתית בסך של 13,669 ₪, פיצויי פיטורין בסך של 8,397 ₪, ביגוד בסך של 820 ₪, דמי הודעה מוקדמת בסך של 5,783 ₪ ומענק חודשי הסתגלות בסך של 5,783 ₪, ושכר עבודה בגין חודש 10/05 בסך של 4,380 ₪ בניכוי תשלומי חובה וחובות מיסים לנתבעת סה"כ - 27,545.86 ₪. וכן, תשלום בגין שכר חודש 5/05 בסך של 4,562.11 ₪ ושכר חודש 6/05 בסך של 5,749.88 ₪. בהתאם לסעיף 25 לחוק הגנת השכר, אין באפשרות הנתבעת לנכות משכר עבודתו של התובע חובות מיסים, אלא אם התובע נתן לכך את הסכמתו בכתב. אולם, מאחר והתובע לא טען כנגד ניכוי חובות המיסים משכרו בסך של כ- 4,900 ₪, לא נותר אלא להותיר את הניכוי הנ"ל על כנו. לאור האמור, הרי שתביעת התובע לתשלום שכר עבודה בגין חודשים 10/05-4 - דינה להידחות בזאת. כמו כן, התובע קיבל תשלום בגין מלוא זכויותיו הסוציאליות, בהתאם לכרטסת עובד, שהוגשה כאמור מטעמו, ולא השכיל להוכיח תביעתו כי זכאי לתשלום סכומים נוספים, ולפיכך אף דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. פיצויי הלנת שכר - אין כל ספק כי במהלך השנים הולן שכר עבודתו של התובע, אולם, לאור העובדה כי שכר עבודתו בגין חודשים 10/05-4 - שולם לו כמפורט לעיל, הרי שהתובע זכאי להלנת שכר בשיעור של 25% עפ"י הלכת לוד, בגין התקופה מחודש 3/03 עד חודש 10/05, בסך של 14,530 ₪ בלבד. פיצויי פיטורין - לתובע שולם סך של 8,397 ₪ בגין פיצויי פיטורין, המהווים 28% מפיצויי הפיטורין (לפי שכר חודשי של 5,783 ₪). באשר ליתרת פיצויי הפיטורין בשיעור של 72% צודקת הנתבעת בטענתה כי על התובע לפנות למבטחים. בהתאם לחוזר מנכ"ל, אשר אומץ בהסכם הקיבוצי המיוחד מיום 28.2.05, בעלי וותק בעבודה של עד 5 שנים, כדוגמת התובע, זכאים לפיצויי פיטורין בשיעור של 100% בלבד, ולתקופת הסתגלות של חודש אחד. לפיכך, טענת התובע כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין בשיעור של 130% ולתקופת הסתגלות של חודשיים - דינה להידחות בזאת. כמו כן, לאור מועד פיטורי התובע כאמור בתאריך 24.10.05, ותקופת הודעה מוקדמת והסתגלות של חודשיים, ולאור העובדה כי שיעור פיצויי הפיטורין שהיה על הנתבעת לשלם לתובע שולם כאמור בתאריך 16.1.06, הרי שפיצויי הפיטורין שולמו במועדם והתובע אינו זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורין. אי העברת הפרשות לקרן השתלמות ומבטחים - כאמור לעיל, התובע לא הוכיח טענתו כי לא נכלל בפסקי הדין שניתנו לטובת קרן ההשתלמות ו"מבטחים", ועל כן דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. באשר למועד תחילת ההפרשות לקרן ההשתלמות, בהתאם לדוחות קרן השתלמות שהגישה הנתבעת לביה"ד מיום 27.12.07 נראה כי הנתבעת החלה להפריש כספים לטובת התובע לקרן בחודש 5/01. בהתאם לסעיף 80.4 לחוקת העבודה לעובדים ברשויות מקומיות, הזכאות להצטרף לקרן השתלמות היא לאחר 12 חודשי עבודה. התובע החל לעבוד בנתבעת בחודש 1/01, ועל כן אין התובע זכאי לתשלום הפרשות לקרן השתלמות בגין ארבעת החודשים הראשונים לעבודתו. על כן, אף דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. 27. תובעת מס' 8 שלה תהאני (תיק עב 4283/05) - פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות - התובעת טוענת כי לא קיבלה את שכר חודש 12/04. הנתבעת טוענת מנגד כ שכר עבודתה של התובעת בגין חודש 12/04 שולם לה בשני תשלומים, האחד בתאריך 15.2.05 והשני בתאריך 27.4.05. כמו כן, לטענת הנתבעת טבלת פיצויי הלנת שכר שהוגשה מטעם התובעת שגויה, מאחר ושכר חודש 3/05 שולם בתאריך 27.4.05, שכר חודש 4/05 שולם בתאריך 21.6.05, ושכר חודש 8/05 שולם בתאריך 16.10.05. התובעת הגישה לביה"ד דף חשבון בנק אחד בלבד הכולל תנועות חשבון מיום 1.11.05 עד יום 20.1.06. לפיכך, מאחר והתובעת לא השכילה להוכיח טענתה כי שכר עבודתה לא שולם במועדים שצוינו לעיל, הרי שאנו מקבלים את גרסת הנתבעת באשר למועדי תשלום שכר עבודתה של התובעת, ופיצויי הלנת שכר ייקבעו בהתאם לכך. בתאריך 16.1.06 שולם לתובעת סך של 26,734.43 ₪, אשר לפי כרטסת עובד, כלל את תשלום הסכומים כדלקמן: דמי הבראה בסך של 3,108 ₪, פדיון חופשה שנתית בסך של 4,327 ₪, פיצויי פיטורין בסך של 4,607 ₪, ביגוד בסך של 820 ₪, דמי הודעה מוקדמת בסך של 3,526 ₪ ומענק חודשי הסתגלות בסך של 3,526 ₪, בניכוי תשלומי חובה ומיסים סה"כ - 18,927.12 ₪. וכן, תשלום בגין שכר חודש 5/05 בסך של 3,086.62 ₪ ושכר חודש 6/05 בסך של 4,720.89 ₪. לאור האמור, הרי שתביעת התובעת לתשלום שכר עבודה בגין חודשים 3,4,5,6,8/05 וכן חודש 12/04- דינה להידחות בזאת. כמו כן, התובעת קיבל תשלום בגין מלוא זכויותיה הסוציאליות, בהתאם לכרטסת עובד, ולפיכך אף דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. פיצויי הלנת שכר - אין כל ספק כי במהלך השנים הולן שכר עבודתה של התובעת, אולם, לאור העובדה כי שכר עבודתה בגין חודשים 6/05-3, 8/05 ו- 12/04 - שולם לה כמפורט לעיל, הרי שהתובעת זכאית להלנת שכר בשיעור של 25% עפ"י הלכת לוד, בגין התקופה מחודש 5/03 עד חודש 8/05, בסך של 7,659 ₪ בלבד. פיצויי פיטורין - לתובעת שולם סך של 4,607 ₪ בגין פיצויי פיטורין, המהווים 28% מפיצויי הפיטורין (לפי שכר חודשי של 3,526 ₪). באשר ליתרת פיצויי הפיטורין בשיעור של 72% צודקת הנתבעת בטענתה כי על התובעת לפנות ל"מבטחים". בהתאם לחוזר מנכ"ל, אשר אומץ בהסכם הקיבוצי המיוחד מיום 28.2.05, בעלי וותק בעבודה של עד 5 שנים, כדוגמת התובעת, זכאים לפיצויי פיטורין בשיעור של 100% בלבד, ולתקופת הסתגלות של חודש אחד. לפיכך, טענת התובעת כי היא זכאית לפיצויי פיטורין בשיעור של 130% - דינה להידחות בזאת. לאור מועד פיטורי התובעת כאמור בתאריך 31.8.05, ותקופת הודעה מוקדמת והסתגלות של חודשיים, ובהתחשב במצבה הכלכלי הקשה של הנתבעת והעובדה כי שיעור פיצויי הפיטורין, שהיה על הנתבעת לשלם לתובע כאמור, שולמו לתובעת מיד עם העברת הכספים ממשרדי הממשלה בחודש 1/06, אין הצדקה בנסיבות דנן למתן פיצויי הלנת פיצויי פיטורין, אלא בגובה הפרשי ריבית והצמדה בלבד. לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובעת הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 31.8.05 ועד לתאריך 16.1.06, בגין סך פיצויי פיטורין ששולמו לתובעת כאמור לעיל. אי העברת הפרשות לקרן השתלמות ומבטחים - כאמור לעיל, התובעת לא הוכיחה טענתה כי לא נכללה בפסקי הדין שניתנו לטובת קרן ההשתלמות ו"מבטחים", ועל כן דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. באשר למועד תחילת ההפרשות לקרן ההשתלמות, בהתאם לדוחות קרן השתלמות שהגישה הנתבעת לביה"ד מיום 27.12.07 נראה כי הנתבעת החלה להפריש כספים לטובת התובעת לקרן בחודש 4/02. בהתאם לסעיף 80.4 לחוקת העבודה לעובדים ברשויות מקומיות, הזכאות להצטרף לקרן השתלמות היא לאחר 12 חודשי עבודה. התובעת החלה לעבוד בנתבעת בחודש 1/01, ועל כן על הנתבעת היה להפריש סכומים לזכותה של התובעת לקרן ההשתלמות החל מחודש 1/02. לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובעת את סכומי ההפרשות לקרן ההשתלמות (חלק העובד והמעביד) בגין חודשים 1/02 עד 3/02, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהמועד שבו היתה אמורה להפרישם ועד למועד תשלומם בפועל. 28. תובע מס' 9 ברכאת יוסף (תיק עב 4061/05) - שכר עבודה וזכויות סוציאליות - בתאריך 16.1.06 שולם לתובע סך של 10,480.71 ₪, אשר לפי כרטסת עובד, כולל את תשלום הסכומים כדלקמן: דמי הבראה בסך של 4,148 ₪, פדיון חופשה שנתית בסך של 2,900 ₪, פיצויי פיטורין בסך של 3,853 ₪, ביגוד בסך של 820 ₪, דמי הודעה מוקדמת בסך של 3,753 ₪ ומענק חודשי הסתגלות בסך של 3,753 ₪, ושכר עבודה בגין חודש 10/05 בסך של כ- 1,900 ₪ בניכוי תשלומי חובה וחובות מיסים לנתבעת סה"כ - 8,600 ₪. וכן, תשלום בגין שכר חודש 6/05 בסך של 3,400.17 ₪ ובניכוי מפרעה ששולמה בתאריך 3.1.06 בסך של 1,520 ₪. לפיכך, נראה כי התובע קיבל את תשלום מלוא הזכויות הסוציאליות בגין תקופת עבודתו אצל הנתבעת, ועל כן דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. בהתאם לסעיף 25 לחוק הגנת השכר, אין באפשרות הנתבעת לנכות משכר עבודתו של התובע חובות מיסים, אך מאחר והתובע לא טען כנגד הניכוי משכרו, הרי שלא נותר אלא להותיר את הניכוי הנ"ל על כנו. כמו כן, בהתאם לדף חשבון שהוגש ע"י התובע נראה כי, בתאריך 21.12.05 שולם שכר עבודה בגין חודש 8/05 בסך של 3,218 ₪. אולם, דף החשבון הנ"ל הינו קטוע, התובע לא הגיש את דפי חשבון הבנק לפני המועד הנ"ל, על מנת שניתן יהיה להפריך את טענת הנתבעת כי אף שכר חודש 9/05 שולם לתובע בתאריך זה. התובע אף לא השכיל להוכיח תביעתו כי זכאי לתשלום שכר עבודה בגין חודש 10/05 הגבוה מהשכר ששולם כאמור בתאריך 16.1.06. לפיכך, דין טענתו של התובע כי לא שולם לו שכר עבודה בגין חודשים 6/05 ו- 10/05-8 - דינה להידחות בזאת. אולם, בניגוד לטענת הנתבעת ובהתאם לדפי חשבון הבנק שהציג התובע נראה כי, התובע לא קיבל תשלום שכר עבודה בגין חודשים 4/05 ו- 5/05. על כן, על הנתבעת לשלם לתובע שכר עבודה בגין חודש 4/05 בסך של 3,363 ₪ ושכר עבודה בגין חודש 5/05 בסך של 3,202 ₪. פיצויי הלנת שכר - אין כל ספק כי במהלך השנים הולן שכר עבודתו של התובע, אולם, לאור קביעתנו לעיל כי שכר עבודתו של התובע בגין חודשים 6,8,9,10/05 - שולם לו כמפורט לעיל, הרי שהתובע זכאי להלנת שכר בשיעור של 25% עפ"י הלכת לוד, בגין התקופה מחודש 3/03 עד חודש 10/05, בסך של 13,317 ₪ בלבד. פיצויי פיטורין - לתובע שולם סך של 3,853 ₪ בגין פיצויי פיטורין, המהווים 28% מפיצויי הפיטורין (לפי שכר חודשי של 3,753 ₪). באשר ליתרת פיצויי הפיטורין בשיעור של 72% צודקת הנתבעת בטענתה כי על התובע לפנות ל"מבטחים". בהתאם לחוזר מנכ"ל, אשר אומץ בהסכם הקיבוצי המיוחד מיום 28.2.05, בעלי וותק בעבודה של עד 5 שנים, כדוגמת התובע, זכאים לפיצויי פיטורין בשיעור של 100% בלבד, ולתקופת הסתגלות של חודש אחד. לפיכך, טענת התובע כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין בשיעור של 130% ולתקופת הסתגלות של חודשיים - דינה להידחות בזאת. כמו כן, לאור מועד פיטורי התובע כאמור בתאריך 24.10.05, ותקופת הודעה מוקדמת והסתגלות של חודשיים, ולאור העובדה כי שיעור פיצויי הפיטורין שהיה על הנתבעת לשלם לתובע שולם כאמור בתאריך 16.1.06, הרי שפיצויי הפיטורין שולמו במועדם והתובע אינו זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורין. אי העברת הפרשות לקרן השתלמות ומבטחים - כאמור לעיל, התובע לא הוכיח טענתו כי לא נכלל בפסקי הדין שניתנו לטובת קרן ההשתלמות ו"מבטחים", ועל כן דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. באשר למועד תחילת ההפרשות לקרן ההשתלמות, בהתאם לדוחות קרן השתלמות שהגישה הנתבעת לביה"ד מיום 27.12.07 נראה כי הנתבעת החלה להפריש כספים לטובת התובע לקרן בחודש 4/02. בהתאם לסעיף 80.4 לחוקת העבודה לעובדים ברשויות מקומיות, הזכאות להצטרף לקרן השתלמות היא לאחר 12 חודשי עבודה. התובע החל לעבוד בנתבעת בחודש 9/01, ועל כן אין התובע זכאי לתשלום הפרשות לקרן השתלמות בגין 8 החודשים הראשונים לעבודתו. על כן, אף דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. 29. תובעת מס' 10 אנעאם מולא (תיק עב 4062/05) - שכר עבודה וזכויות סוציאליות - לטענת הנתבעת מאחר והתובעת עבדה כסייעת מחליפה, היא מוגדרת כעובדת זמנית, ואינה זכאית לתשלום פיצויי פיטורין, תקופת הסתגלות, דמי הבראה, פדיון חופשה וכל זכות אחרת. לפיכך, לטענת הנתבעת על התובעת להחזיר לקופתה הציבורית את הסך ששולם לה בתאריך 16.1.06 בגין פיצויי פיטורין, הודעה מוקדמת ותקופת הסתגלות בסך של 6,124.73 ₪. אין לקבל טענתה זו של הנתבעת. התובעת עבדה כסייעת בגן החל מחודש 3/02 ועד תאריך 20.10.05, מועד פיטוריה במסגרת תכנית ההבראה, כאשר בכל שנת לימודים התובעת לא עבדה במהלך חופשת הקיץ בחודשים יולי-אוגוסט. בהתאם לפרק משנה 104 לחוקת העבודה לעובדים ברשויות מקומיות, סייעת לגננת זמנית אשר מועסקת בגן שתי עונות לימוד ברציפות, זכאית לקביעות לא יאוחר מתום עונת עבודתה השניה בגן. לפיכך, לאור תקופת עבודתה של התובעת בנתבעת, ובהתאם לחוקת העבודה היא זכאית לכל התנאים הסוציאליים החלים על כלל עובדי הנתבעת. יתרה מזאת, בפרק משנה 104 הנ"ל לחוקת העבודה נקבע כי, בחישוב הוותק וזכויות סוציאליות ייחשבו 10 חודשי עבודה של סייעת לשנת עבודה תמימה. התובעת טענה כי שכר עבודתה בגין חודשים 10/05-8 לא שולם לה. אולם, התובעת לא עבדה במהלך חודש 8/05, ועל כן אינה זכאית לשכר עבודה, זאת אף ניתן לראות לפי טבלת הלנת שכר שצורפה לסיכומי התובעת. בתאריך 16.1.06 שולם לתובעת סך של 6,124.73 ₪, אשר בהתאם לכרטסת עובד, כלל את הסכומים כדלקמן: שכר עבודה בגין חודש 10/04 בסך של 2,700 ₪, פיצויי פיטורין בסך של 4,234 ₪, דמי הודעה מוקדמת בסך של 1,639 ₪ ותקופת הסתגלות בסך של 1,639 ₪, בניכוי תשלומי חובה וחובות מיסים לנתבעת - סה"כ 6,124.73 ₪. בהתאם לסעיף 25 לחוק הגנת השכר, אין באפשרות הנתבעת לנכות משכר עבודתה של התובעת חובות מיסים, אך מאחר והתובעת לא טענה כנגד הניכוי משכרה בסך של כ- 3,800 ₪, הרי שלא נותר אלא להותיר את הניכוי הנ"ל על כנו. לאור האמור, הרי שדין תביעתה של התובעת לתשלום שכר עבודה בגין חודשים 8,10/05, ותביעתה לתשלום הודעה מוקדמת ותקופת הסתגלות - דינן להידחות בזאת. כמו כן, מהראיות שהוגשו לביה"ד עולה כי, אכן שכר עבודתה של התובעת בגין חודש 9/05 לא שולם. בנוסף, התובעת לא עבדה מדי שנת לימודים במהלך חודשי הקיץ, לפיכך, ניצלה התובעת את מלוא מכסת החופשה השנתית לה היא זכאית, ועל כן דין תביעתה לפדיון חופשה שנתית - להידחות בזאת. אשר על כן, לאור כל האמור לעיל על הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים כדלקמן: - שכר חודש 9/05 בסך של 2,637 ₪. - דמי הבראה בגין השנתיים האחרונות לעבודתה של התובעת בסך של 4,248 ₪ (2*7* 306 ₪). פיצויי הלנת שכר - אין כל ספק כי במהלך השנים הולן שכר עבודתה של התובעת. אולם, לאור העובדה כי התובעת הגישה תביעתה בתאריך 14.11.05, הרי שבהתאם לסעיף 17א לחוק הגנת השכר, תביעתה להלנת שכר מחודש 4/02 עד חודש 11/02 - התיישנה. לפיכך, לאור האמור לעיל ולאור קביעותינו לעיל באשר לתשלום שכר עבודה בגין חודשים 10/05-8, התובעת זכאית להלנת שכר בשיעור של 25% עפ"י הלכת לוד, בגין התקופה מחודש 12/02 עד חודש 9/05, בסך של 5,813 ₪ בלבד. אי העברת הפרשות לקרן השתלמות ומבטחים - הנתבעת לא הפרישה לטובת התובעת כל סכום לקרן השתלמות ולמבטחים בטענה כי מדובר בעובדת זמנית. לאור האמור בחוקת העבודה, היה על הנתבעת להפריש לזכות התובעת כספים הן לקרן השתלמות והן למבטחים, וזאת לאור העסקתה במשך שתי עונות לימוד רצופות, דהיינו, החל מחודש 3/04. לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובעת הפרשות למבטחים ולקרן השתלמות (חלק עובד ומעביד) בגין התקופה מחודש 3/04 עד חודש 10/05 בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהמועד שבו היו אמורים להיות מופרשים ועד ליום תשלומם בפועל. 30. תובע מס' 11 כמיל שוואח (תיק עב 4063/05) - שכר עבודה וזכויות סוציאליות - בהתאם לדפי חשבון בנק שהוגשו מטעם התובע נראה כי, שכר חודש 4/05 בסך של 3,558.52 ₪ שולם בתאריך 2.1.06 ושכר חודש 8/05 בסך של 3,388.62 ₪ שולם בתאריך 21.12.05. כמו כן, שולם סך של 2,550 ₪ בתאריך 3.1.06. בתאריך 16.1.06 שולם לתובע סך של 76,992.45, אשר בהתאם לכרטסת עובד, כולל את תשלום הסכומים כדלקמן: דמי הבראה בסך של 3,108 ₪, פדיון חופשה שנתית בסך של 10,564 ₪, פיצויי פיטורין בסך של 49,584 ₪, ביגוד בסך של 820 ₪, דמי הודעה מוקדמת בסך של 8,264 ₪ ומענק חודשי הסתגלות בסך של 12,396 ₪, בניכוי תשלומי חובה וחובות מיסים לנתבעת סה"כ - 75,366.27 ₪. וכן, תשלום בגין שכר חודש 6/05 בסך של 4,176.18 ₪ ובניכוי מפרעה ששולמה בתאריך 3.1.06 בסך של 2,550 ₪. בהתאם לסעיף 25 לחוק הגנת השכר, אין באפשרות הנתבעת לנכות חובות מיסים משכרו של התובע, אולם, מאחר והתובע לא טען כנגד ניכוי הסך של 200 ₪ בגין חובות מיסים, הרי שלא נותר אלא להותיר את הניכוי הנ"ל על כנו. לפיכך, נראה כי התובע קיבל את תשלום מלוא הזכויות הסוציאליות בגין תקופת עבודתו אצל הנתבעת, ועל כן דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. כמו כן, לאור האמור לעיל, דין תביעת התובע לתשלום שכר בגין חודשים 4,6,8/05 - דינה להידחות בזאת. אולם, מהראיות שהוגשו בתיק זה עולה כי, שכר חודש 5/05 לא שולם לתובע, ועל כן, על הנתבעת לשלם לתובע סך של 3,556.43 ₪ בגין שכר חודש 5/05. פיצויי הלנת שכר - אין כל ספק כי במהלך השנים הולן שכר עבודתו של התובע. אולם, לאור העובדה כי התובע הגיש תביעתו בתאריך 14.11.05, הרי שבהתאם לסעיף 17א לחוק הגנת השכר, תביעתו להלנת שכר מחודש 9/02 עד חודש 11/02 - התיישנה. לפיכך, לאור האמור לעיל ולאור קביעותינו הנ"ל כי שכר עבודה בגין חודשים 6/05-4 ו- 8/05 שולם לתובע בתאריכים המצוינים לעיל, הרי שהתובע זכאי להלנת שכר בשיעור של 25% עפ"י הלכת לוד, בגין התקופה מחודש 12/02 עד חודש 8/05, בסך של 13,535 ₪. פיצויי פיטורין - לתובע שולם סך של 49,584 ₪ בגין פיצויי פיטורין, בשיעור של 150%. דהיינו, לתובע שולמו מלוא פיצויי הפיטורין להן הוא זכאי, ועל כן דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. כמו כן, לאור מועד פיטורי התובע כאמור בתאריך 31.8.05, ותקופת הודעה מוקדמת והסתגלות של 5 חודשים, ולאור העובדה כי פיצויי הפיטורין שולמו לתובע כאמור בתאריך 16.1.06, הרי שהפיצויים שולמו במועדם והתובע אינו זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורין. אי העברת הפרשות לקרן השתלמות ומבטחים - כאמור לעיל, התובע לא הוכיח טענתו כי לא נכלל בפסקי הדין שניתנו לטובת קרן ההשתלמות ו"מבטחים", ועל כן דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. באשר למועד תחילת ההפרשות לקרן ההשתלמות, בהתאם לדוחות קרן השתלמות שהגישה הנתבעת לביה"ד מיום 27.12.07 נראה כי הנתבעת החלה להפריש כספים לטובת התובע לקרן בחודש 10/99. בהתאם לסעיף 80.4 לחוקת העבודה לעובדים ברשויות מקומיות, הזכאות להצטרף לקרן השתלמות היא לאחר 12 חודשי עבודה. התובע החל לעבוד בנתבעת בחודש 4/98, ועל כן על הנתבעת היה להתחיל להפריש לטובת התובע סכומים לקרן השתלמות החל מחודש 4/99. לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובע בגין הפרשות לקרן השתלמות (חלק העובד והמעביד) עבור התקופה מחודש 4/99 עד חודש 9/99, בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהמועד בו היתה אמורה להפרישם ועד למועד התשלום בפועל. 31. תובע מס' 12 מוחמד אבו עיסא (תיק עב 6202/05) - שכר עבודה וזכויות סוציאליות - בתאריך 16.1.06 שולם לתובע סך של 27,864.56 ₪, אשר בהתאם לכרטסת עובד, כלל את תשלום הסכומים כדלקמן: דמי הבראה בסך של 2,862 ₪, פדיון חופשה שנתית בסך של 7,167 ₪, פיצויי פיטורין בסך של 11,666 ₪, ביגוד בסך של 1,129 ₪, דמי הודעה מוקדמת בסך של 4,023 ₪ ומענק חודשי הסתגלות בסך של 8,046 ₪, שכר חודש 11/05 בסך של 1,109 ₪ בניכוי תשלומי חובה וחובות מיסים לנתבעת בסך של 12,000 ₪ סה"כ - 19,353.12 ₪. וכן, תשלום בגין שכר חודש 5/05 בסך של 1,449.82 ₪, שכר חודש 6/05 בסך של 5,078.79 ₪, וסך של 4,122.83 ₪ בניכוי מפרעה ששולמה בתאריך 3.1.06 בסך של 2,140 ₪. בהתאם לדפי חשבון בנק שהוגשו מטעם התובע נראה כי בתאריך 2.1.06 שולם לתובע סך של 1,628 ₪. לפיכך, נראה כי התובע קיבל את תשלום מלוא הזכויות הסוציאליות בגין תקופת עבודתו אצל הנתבעת, ועל כן דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. כמו כן, נראה כי דין תביעתו של התובע לתשלום שכר עבודה בגין חודש 6/05 - להידחות בזאת. בהתאם לסעיף 25 לחוק הגנת השכר, אין באפשרות הנתבעת לנכות משכר עבודתו של התובע חובות מיסים. במקרה דנן, התובע טען כנגד הניכוי האמור בסך של 12,000 ₪, ולפיכך, לאור סעיף 25 לחוק כאמור, על הנתבעת לשלם לתובע סך של 12,000 ₪ בגין ניכוי שלא כדין בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 16.1.06 ועד למועד התשלום בפועל. מהמסמכים והראיות בתיק עולה כי התובע קיבל סך של 7,200.65 ₪ בגין שכר חודשים 5/05-4 ו- 10/05. בהתאם לטבלה שצורפה לסיכומי התובע המפרטת, בין היתר, את שכר עבודתו בגין החודשים הנ"ל, נראה כי התובע היה זכאי לתשלום שכר עבודה כולל בגין החודשים הנ"ל בסך של - 9,863 ₪. לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובע את הפרש שכר העבודה בגין החודשים הנ"ל בסך של 2,662 ₪. פיצויי הלנת שכר - אין כל ספק כי במהלך השנים הולן שכר עבודתו של התובע. אולם, לאור העובדה כי התובע הגיש תביעתו בתאריך 13.12.05, הרי שבהתאם לסעיף 17א לחוק הגנת השכר, תביעתו להלנת שכר מחודש 10/02 עד חודש 12/02 - התיישנה. לפיכך, לאור האמור לעיל ולאור קביעותינו הנ"ל באשר לתשלום שכר עבודה בגין חודשים 6/05-4 ו- 10/05, הרי שהתובע זכאי להלנת שכר בשיעור של 25% עפ"י הלכת לוד, בגין התקופה מחודש 1/03 עד חודש 10/05, בסך של 10,860 ₪. פיצויי פיטורין - לתובע שולם סך של 11,666 ₪ בגין פיצויי פיטורין. על הנתבעת היה לשלם לתובע סך של 14,000 ₪ בגין פיצויי פיטורין, המהווים 28% מפיצויי הפיטורין (לפי שכר חודשי של 4,023 ₪) בתוספת שיעור של 30%. דהיינו, על הנתבעת לשלם לתובע הפרש פיצויי פיטורין בסך של 2,334 ₪. לאור מועד פיטורי התובע כאמור בתאריך 13.11.05, ותקופת הודעה מוקדמת והסתגלות של 3 חודשים, ובהתחשב במצבה הכלכלי הקשה של הנתבעת, אין הצדקה בנסיבות דנן למתן פיצויי הלנת פיצויי פיטורין, אלא בגובה הפרשי ריבית והצמדה בלבד. לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובע את הסך הנ"ל בגין פיצויי פיטורין בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 13.11.05 ועד למועד התשלום בפועל. אי העברת הפרשות לקרן השתלמות ומבטחים - כאמור לעיל, התובע לא הוכיח טענתו כי לא נכלל בפסקי הדין שניתנו לטובת קרן ההשתלמות ו"מבטחים", ועל כן דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. באשר למועד תחילת ההפרשות לקרן ההשתלמות, בהתאם לדוחות קרן השתלמות שהגישה הנתבעת לביה"ד מיום 27.12.07 נראה כי הנתבעת החלה להפריש כספים לטובת התובע לקרן בחודש 5/01. בהתאם לסעיף 80.4 לחוקת העבודה לעובדים ברשויות מקומיות, הזכאות להצטרף לקרן השתלמות היא לאחר 12 חודשי עבודה. התובע החל לעבוד בנתבעת בחודש 10/99, ועל כן על הנתבעת היה להתחיל להפריש לטובת התובע סכומים לקרן השתלמות החל מחודש 10/00. לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובע בגין הפרשות לקרן השתלמות (חלק העובד והמעביד) עבור התקופה מחודש 10/00 עד חודש 4/01, בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהמועד שבו היו אמורים להיות מופרשים ועד למועד התשלום בפועל. 32. תובע מס' 13 גביש עלי (תיק עב 6203/05) - שכר עבודה וזכויות סוציאליות - בתאריך 16.1.06 שולם לתובע סך של 31,331.76 ₪, אשר בהתאם לכרטסת עובד, כלל את הסכומים כדלקמן: דמי הבראה בסך של 3,198.45 ₪, פדיון חופשה שנתית בסך של 3,252 ₪, פיצויי פיטורין בסך של 27,904 ₪, ביגוד בסך של 615 ₪, דמי הודעה מוקדמת בסך של 2,862 ₪ ומענק חודשי הסתגלות בסך של 5,724 ₪, שכר חודש 10/05 בסך של כ- 1,000 ₪ בניכוי תשלומי חובה וחובות מיסים סה"כ - 28,629.75 ₪. וכן, תשלום בגין שכר חודש 5/05 בסך של 1,407.2 ₪, שכר חודש 6/05 בסך של 2,504.81 ₪ בניכוי מפרעה ששולמה בתאריך 3.1.06 בסך של 1,200 ₪. הנתבעת ניכתה משכר עבודתו של התובע חובות מיסים, בניגוד לסעיף 25 לחוק הגנת השכר. אולם, מאחר והתובע לא טען כנגד הניכוי משכרו בסך של כ- 11,800 ₪, הרי שלא נותר אלא להותיר את הניכוי הנ"ל על כנו. בהתאם לדפי חשבון בנק שהוגשו מטעם התובע נראה כי בתאריך 21.12.05 שולם לתובע שכר עבודה בגין חודשים 8,9/05 בסך של 1,407.2 ₪ ו- 1,098.55 ₪ בהתאמה. כמו כן, בהתאם לדפי חשבון בנק שהוגשו מטעם התובע שולם לתובע בתאריך 2.1.06 סך של 395.63 ₪. לפיכך, נראה כי התובע קיבל את תשלום מלוא הזכויות הסוציאליות בגין תקופת עבודתו אצל הנתבעת, ועל כן דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. כמו כן, נראה כי דין תביעתו של התובע לתשלום שכר עבודה בגין חודשים 5,6,8,9,10/05 - להידחות בזאת. באשר לתביעת התובע לתשלום שכר חודש 11/05, בהתחשב בעובדה כי התובע כטענתו פוטר בתאריך 24.10.05, הרי שלא ברור הבסיס לתביעה זו, ודינה - להידחות בזאת. מהמסמכים והראיות בתיק עולה כי התובע לא קיבל שכר עבודה מלא בגין חודש 4/05, אלא רק סך של 395.63 ₪ בלבד בתאריך 2.1.06 כאמור. לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובע את הפרש שכר העבודה בגין חודש 4/05 בסך של 1,012.37 ₪. פיצויי הלנת שכר - אין כל ספק כי במהלך השנים הולן שכר עבודתו של התובע. אולם, לאור קביעותינו הנ"ל באשר לתשלום שכר עבודה בגין חודשים 4,5,6,8,9,10,11/05, הרי שהתובע זכאי להלנת שכר בשיעור של 25% עפ"י הלכת לוד, בגין התקופה מחודש 4/03 עד חודש 10/05, בסך של 4,576 ₪ בלבד. פיצויי פיטורין - לתובע שולם סך של 27,904 ₪ בגין פיצויי פיטורין. על הנתבעת היה לשלם לתובע סך של 28,500 ₪ בגין פיצויי פיטורין, המהווים 28% מפיצויי הפיטורין (לפי שכר חודשי של 2,862 ₪) בתוספת שיעור של 30%. דהיינו, על הנתבעת לשלם לתובע הפרש פיצויי פיטורין בסך של 596 ₪. לאור מועד פיטורי התובע כאמור בתאריך 24.10.05, ותקופת הודעה מוקדמת והסתגלות של 3 חודשים, ובהתחשב במצבה הכלכלי הקשה של הנתבעת, אין הצדקה בנסיבות דנן למתן פיצויי הלנת פיצויי פיטורין, אלא בגובה הפרשי ריבית והצמדה בלבד. לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובע את הסך הנ"ל בגין פיצויי פיטורין בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 24.10.05 ועד למועד התשלום בפועל. אי העברת הפרשות לקרן השתלמות ומבטחים - כאמור לעיל, התובע לא הוכיח טענתו כי לא נכלל בפסקי הדין שניתנו לטובת קרן ההשתלמות ו"מבטחים", ועל כן דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. באשר למועד תחילת ההפרשות לקרן ההשתלמות, בהתאם לדוחות קרן השתלמות שהגישה הנתבעת לביה"ד מיום 27.12.07 נראה כי הנתבעת החלה להפריש כספים לטובת התובע לקרן בחודש 8/00. בהתאם לסעיף 80.4 לחוקת העבודה לעובדים ברשויות מקומיות, הזכאות להצטרף לקרן השתלמות היא לאחר 12 חודשי עבודה. התובע החל לעבוד בנתבעת בחודש 3/98, ועל כן על הנתבעת היה להתחיל להפריש לטובת התובע סכומים לקרן השתלמות החל מחודש 3/99. לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובע בגין הפרשות לקרן השתלמות (חלק העובד והמעביד) עבור התקופה מחודש 3/99 עד חודש 7/00, בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהמועד שבו היו אמורים להיות מופרשים ועד למועד התשלום בפועל. 33. תובע מס' 14 נואף חלבי (תיק עב 7231/05) - שכר עבודה וזכויות סוציאליות - בתאריך 16.1.06 שולם לתובע סך של 16,548.32 ₪, אשר בהתאם לכרטסת עובד, כלל את הסכומים כדלקמן: דמי הבראה בסך של 3,108 ₪, פדיון חופשה שנתית בסך של 4,141 ₪, פיצויי פיטורין בסך של 4,184 ₪, ביגוד בסך של 820 ₪, דמי הודעה מוקדמת בסך של 3,736 ₪ ומענק חודשי הסתגלות בסך של 3,736 ₪, בניכוי תשלומי חובה ומיסים סה"כ - 16,548.32 ₪. לפיכך, נראה כי התובע קיבל תשלום בגין מלוא זכויותיו הסוציאליות, ודין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. מנגד, לאור המסמכים ודפי חשבון הבנק שהוגשו בתיק זה, נראה כי התובע לא קיבל שכר בגין חודש 6/05. אין לקבל את טענת הנתבעת כי התובע העלה לראשונה בסיכומיו את הטענה כי עבד 8 ימים במהלך חודש 9/05, ופוטר ביום 8.9.05, שכן טענותיו אלו של התובע הועלו אף בכתב התביעה ובתצהירו. אנו קובעים כי גרסת התובע כי ביום 8.9.05 קיבל את מכתב הפיטורים הנושא את התאריך 31.8.05, הינה אמינה. בהתאם לדפי חשבון בנק שהוגשו מטעם התובע שולם לתובע בתאריך 2.1.06 סך של 395.63 ₪. לפיכך, לאור האמור לעיל, על הנתבעת לשלם לתובע סך של 4,835 ₪ בגין שכר חודש 6/05 וסך של 600.37 ₪ בגין 8 ימי עבודה בחודש 9/05 (996 ₪ בגין 8 ימי עבודה בניכוי הסך של 395.63 ₪ ששולם כאמור בתאריך 2.1.06). פיצויי הלנת שכר - אין כל ספק כי במהלך השנים הולן שכר עבודתו של התובע. לפיכך, התובע זכאי להלנת שכר בשיעור של 25% עפ"י הלכת לוד, בגין התקופה מחודש 3/03 עד חודש 9/05, בסך של 12,062 ₪ בלבד. פיצויי פיטורין - לתובע שולם סך של 4,184 ₪ בגין פיצויי פיטורין, המהווים 28% מפיצויי הפיטורין. באשר ליתרת פיצויי הפיטורין בשיעור של 72% צודקת הנתבעת בטענתה כי על התובע לפנות ל"מבטחים". בהתאם לחוזר מנכ"ל, אשר אומץ בהסכם הקיבוצי המיוחד מיום 28.2.05, בעלי וותק בעבודה של עד 5 שנים, כדוגמת התובע, זכאים לפיצויי פיטורין בשיעור של 100% בלבד, ולתקופת הסתגלות של חודש אחד. לפיכך, טענת התובע כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין בשיעור של 130% ולתקופת הסתגלות של חודשיים - דינה להידחות בזאת. כמו כן, לאור מועד פיטורי התובע כאמור בתאריך 8.9.05, ותקופת הודעה מוקדמת והסתגלות של חודשיים, ובהתחשב במצבה הכלכלי הקשה של הנתבעת, אין הצדקה בנסיבות דנן למתן פיצויי הלנת פיצויי פיטורין, אלא בגובה הפרשי ריבית והצמדה בלבד. לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובע הפרשי ריבית והצמדה מיום 8.9.05 ועד תאריך 16.1.06, בגין סך פיצויי הפיטורין ששולמו כאמור לתובע. אי העברת הפרשות לקרן השתלמות ומבטחים - כאמור לעיל, התובע לא הוכיח טענתו כי לא נכלל בפסקי הדין שניתנו לטובת קרן ההשתלמות ו"מבטחים", ועל כן דין רכיב תביעה זה - להידחות בזאת. באשר למועד תחילת ההפרשות לקרן ההשתלמות, בהתאם לדוחות קרן השתלמות שהגישה הנתבעת לביה"ד מיום 27.12.07 נראה כי הנתבעת החלה להפריש כספים לטובת התובע לקרן בחודש 12/01. בהתאם לסעיף 80.4 לחוקת העבודה לעובדים ברשויות מקומיות, הזכאות להצטרף לקרן השתלמות היא לאחר 12 חודשי עבודה. התובע החל לעבוד בנתבעת בחודש 9/01, ועל כן אין התובע זכאי לתשלום בגין הפרשות לקרן השתלמות, ודין תביעתו להידחות. 34. לסיכום - על הנתבעת לשלם לכל אחד מהתובעים בגין זכויותיהם עבור תקופת עבודתם, וזאת כמפורט לעיל בפסק הדין. 35. אמנם כל התביעות אוחדו וניתן פסק דין אחד המתייחס לכולם, אך בפועל מדובר ב- 14 תובעים עם 14 תביעות, כשלכל אחד מהם היו זכויות שונות והיה צורך לערוך תחשיבים כספיים נפרדים ומפורטים לכל תובע ותובע. על כן, על הנתבעת לשלם לכל אחד מהתובעים הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 3,500 ₪ תוך 30 יום מהיום, אחרת ישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל. הודעה מוקדמת