הודעה מוקדמת יותר מחודש

1. הצדדים הסמיכו אותנו לפסוק לפשרה, לאחר שטענו טענות בעל פה, ולאחר שניתנה לנתבע הזכות להגיש מסמכים נוספים (שלא הוגשו). 2. פסק דין לפשרה מתאפשר מסעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, החל גם על בית הדין לעבודה, על פי סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969. אלה השיקולים העיקריים המנחים אותנו בפסיקה לפשרה 3. בענין חוזה העבודה - אין חולק כי העבודה בפעול המשיכה גם לאחר שהסתיים חודש העבודה הראשון שלגביו התייחס החוזה. יתרה מכך, לפי ניסוח החוזה נראה שהכוונה היתה שהוא יימשך יותר מחודש (הזכות לביטוח מנהלים אמורה להתחיל לאחר חמישה חודשי עבודה; בנסיבות מסויימות ניתן לפטר בהתראה של חודש מראש, וכיוצ"ב). משהנתבע הכין נוסח חדש של חוזה שנועד לחתימה כחודשיים לאחר תחילת העבודה, והעבודה אכן נמשכה בפועל, אנו סבורים שלפחות לצרכי פשרה נכון לראות את זכויותיה של התובעת החל מיום 1/5/05, ככאלה שנקבעות לפי החוזה השני, אף אם הוא לא נחתם. מכל מקום, ההבדלים בין החישוב על פי ההסכם הראשון לבין החישוב על פי ההסכם השני - אינם משמעותיים. 4. בענין יתרת שכר העבודה והחזר ההוצאות - אין חולק שהתובעת זכאית ליתרת שכר עבודה ולהחזר חלק מהוצאות הנסיעה והטלפון. הנתבע לא שילם לה גם את הסכומים שהוא לא חלק עליהם בטענה שהתובעת לא יצרה עמו קשר ובטענה שהיא הותירה אצלה ציוד שלו (טענות שהוכחשו על ידי התובעת). חישוביה של התובעת מתבססים על הטבלאות שצרפה לכתב התביעה. אין מדובר בטענה חדשה שנולדה רק לצורך המשפט. מהדואר האלקטרוני שהתובעת שלחה לנתבע במהלך העבודה מתברר שכבר אז היו לה טענות זהות, כך שהתובעת עקבית בטענותיה. ענין אי-יצירת הקשר - לא אמור להיות עילה לאי-תשלום. ענין הציוד שנותר, כביכול, אצל התובעת היה יכול אולי לקבל חיזוק מהמסמכים שהצדדים הסכימו שהנתבע יגיש (לבקשתו), אלא שהנתבע נמנע מלהגיש מסמכים כלשהם, כך שדווקא גרסת התובעת מקבלת חיזוק. הוא הדין בענין התחשיבים. הנתבע היה זכאי להגיש מסמכים שסותרים את תחשיבי התובעת (והוא נתן להניח כי יש לו אפשרות לעשות כך) אלא שהוא נמנע מהגשת מסמכים, כך שגם תחשיבי התובעת מקבלים חיזוק. 5. בענין תלושי המשכורת - הנתבע (שהודה בקיומם של יחסי עובד-מעביד) לא הראה שיש לו הגנה כלשהי כנגד התביעה למתן תלושי משכורת. 6. בענין תמורת הודעה מוקדמת - מהדואר האלקטרוני מיום 23/5/05 ניתן לראות שהתובעת אכן התפטרה בלא מתן הודעה מוקדמת, אלא שנראה לנו שנוכח אי-קבלת המגיע לה, כאמור בפניותיה הקודמות - לא יהיה נכון לראות אותה כמי שהיתה חייבת לתת הודעה מוקדמת (ראו סעיף 10(1) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001). מכל מקום, התוצאה המרבית של אי-מתן הודעה מוקדמת היתה יכולה להיות קיזוז של שכר 3 ימים, ולא מעבר לכך. 7. בענין פיצוי הלנה - אף שההגנה של הנתבע קלושה, ייתכן שאילו היתה התובענה נשמעת לגופה, היה הנתבע מצליח לשכנע שהוא לא שילם את יתרת שכרה של התובעת בגלל מחלוקת כנה (על חלק מהשכר הנתבע) או בגלל שהוא סבר בכנות שהתובעת היא זו שאמורה ליצור עמו קשר לשם קבלת השכר או בגלל שהוא סבר בכנות שהתובעת היתה צריכה לתת לו הודעה מוקדמת ארוכה יותר והוא זכאי לקזז חלק מהשכר כנגד אי-מתן הודעה מוקדמת. לפיכך, אנו סבורים כי גם אילו היתה התובענה נדונה לגופה, היתה לנו סמכות להפחית את פיצוי ההלנה, אלא שאין אנו בטוחים שהיינו מפעילים את סמכותנו זו במידה רבה. מכל מקום, לצרכי פסיקה לפשרה, ניתן על ידינו משקל ממשי לאפשרות שפיצוי ההלנה היה מופחת במידה משמעותית. = 2 = הפסיקה לפשרה 8. על סמך השיקולים האמורים לעיל, אנו סבורים שנכון לחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך נטו של 5,000 ₪. אם הסכום האמור לא ישולם עד יום 30/9/06 - יישא הסכום ריבית פיגורים בשיעור של 3% לכל חודש (ושיעור יחסי מתאים לגבי חלק מחודש). ריבית הפיגורים תחושב החל מיום 1/10/06 ועד התשלום בפועל. 9. בנוסף לאמור לעיל, על הנתבע למסור לתובעת תלושי משכורת לחודשים מרץ, אפריל ומאי 2005. 10. כל אחד מהצדדים זכאי לערער על פסק דין זה, בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 ימים מיום שפסק הדין יומצא לו. הודעה מוקדמת