החזר אגרה בתביעה בסדר דין מקוצר

הבקשה בפני בקשה לדחיית התביעה על הסף מחמת העדר יריבות, לחילופין - למחיקת כותרת התביעה "בסדר דין מקוצר" ולחילופי חילופין - להארכת המועד להגשת בקשת רשות להתגונן. כן, מבוקש להעביר את הדיון בתביעה לבית משפט השלום בנצרת עילית. מדובר בתביעה כספית על סך של 179,567 ₪, לתשלום תמורת שירותי הסעה באמבולנסים שהעניקה התובעת לתושבי העיר נצרת עילית, וזאת, על פי הנטען, בהתאם להסכם התקשרות ארוך שנים עם הנתבעת, אשר מסרבת לעמוד בהסכם תוך התעשרות שלא כדין על חשבונה של התובעת. לתמיכה בטענותיה, התובעת נסמכת, בין היתר, על העובדה כי הנתבעת מימנה את התשלום בגין השירותים נשוא התביעה באמצעות גביית אגרה מהתושבים, במסגרת הארנונה העירונית, בהתאם לחוק עזר לנצרת עילית (שירות אמבולנס), התש"ס - 2000 (להלן: "חוק העזר"). הנתבעת מבססת את בקשתה על הטענה של העדר יריבות, בכך שמעולם לא היה לה כל הסכם ו/או סיכום עם התובעת. לעניין האגרה החודשית שנגבתה מהתושבים לצורך אספקת שירותי האמבולנסים, הנתבעת טוענת כי אכן אגרה זו נגבתה במשך השנים, באופן המקנה לתושבים, במקרים הקבועים בחוק העזר, זכות לקבלת החזרים מאת הנתבעת לאחר קבלת שירותי האמבולנסים ובכפוף להצגת קבלה מתאימה. ברם, אין בכך כדי להקים התחייבות כלשהי של הנתבעת כלפי התובעת, שכן חובת התשלום חלה על התושב, ללא קשר לזכותו לקבלת החזר כלשהו מאת הנתבעת בהתאם לחוק העזר ואין בכך כדי להקים חובת תשלום על הנתבעת או לבסס יריבות כלשהי בין התובעת לנתבעת. בקשתה החלופית של הנתבעת למחיקת כותרת נסמכת על העדר קיומו של הסכם ו/או התחייבות מטעם הנתבעת באופן השולל קיומה של ראיה בכתב לקיומה של התחייבות כאמור וכפועל יוצא פוסל את כשירותה של התביעה לבירור בסדר דין מקוצר. עוד טוענת הנתבעת, כי העתירה לסעד מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט אף היא פוסלת את כשירותה של התביעה לבירור בסדר דין מקוצר. בשולי בקשתה הנתבעת עותרת להעברת הדיון בתביעה מבית משפט השלום בעפולה לבית משפט השלום בנצרת עילית, מחמת חוסר סמכות מקומית. בתגובתה של התובעת לבקשה, היא מפנה לכתב התביעה, לרבות האסמכתאות הרבות שצורפו לו, מהן משתקפת העובדה כי במהלך השנים הנתבעת העבירה לה, ולקודמתה, חברת שירותי גד אמבולנסים בע"מ, תשלום עבור שירותי ההסעה באמבולנסים שהן סיפקו לתושביה, כנגד חשבוניות. כן, מפנה התובעת לדברי עוזר ראש העיר, מר יעקב גולברג, המתועדים בפרוטוקול ישיבת העירייה מיום 26.2.12, ומהם משתקף ההסדר שהיה קיים בין הצדדים לאורך השנים. אסמכתאות אלו, יש בהן, על פי הנטען, כדי לסתור את טענות הנתבעת בעניין העדר יריבות בין הצדדים. כן, יש בכוחן של אסמכתאות אלו כדי לשמש בסיס ראייתי להכשרת התביעה לבירור בסדר דין מקוצר. התובעת טוענת כי עסקינן בתביעה להפרת הסכם וכי אזכור דיני עשיית עושר ולא במשפט נועד אך ורק לתיאור מעשיה של הנתבעת ולא לביסוס הסעד הנתבע. לעניין הטענה בדבר חוסר סמכות מקומית, התובעת טוענת כי לבתי משפט השלום בעפולה ובנצרת עילית סמכות שיפוט מקבילה בהיותם משתייכים לאותו מחוז שיפוט ולפיכך, אין כל מקום להעביר את התביעה לבית משפט השלום בנצרת עילית. בתשובתה לתגובת התובעת, הנתבעת טוענת כי אמנם היא נכנסה בנעלי התושבים ובמקום שישאו בתשלום בעצמם ויקבלו החזר ממנה, היא פעלה לביצוע התשלום באופן ישיר לתובעת. ברם, אין בכך כדי להעיד על קיומו של הסכם מחייב בין הצדדים או ליצור יריבות יש מאין ביניהם. ראיה לכך שהקשר הישיר היה בין התובעת לבין התושבים, הוצאת החשבוניות על שם התושבים עצמם ולא על שם הנתבעת. מכל מקום, הזכות להחזר היא זכות התושבים עצמם וזאת בכפוף להוראות חוק העזר והתנאים הקבועים שם. הנתבעת חוזרת על הטענה בדבר חוסר סמכות מקומית ומציינת כי אין זיקה כלשהי בין התביעה לבית משפט השלום בעפולה ולפיכך יש להעביר את הדיון בתביעה לבית המשפט בנצרת עילית, ולו מטעמי יעילות. דיון והכרעה לא צריך להכביר מילים על כך שהסעד של סילוק תביעה על הסף הינו סעד דרסטי ועל כן השימוש בו צריך להיעשות במשורה. בית המשפט יורה על סילוק תביעה רק כאשר ברור על פניו כי גם אם התובע יצליח להוכיח את כל העובדות שבכתב התביעה, הוא לא יוכל לזכות בסעד המבוקש על ידו. די בכך שקיימת אפשרות, אפילו קלושה, שעל פי העובדות המהוות את עילת התביעה יזכה התובע בסעד שהוא מבקש, כדי שהתביעה לא תסולק בעודה באיבה. לעניין זה ראה: א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה עשירית, עמ' 171. במקרה דנן, התובעת מסתמכת על קיומו של הסכם ו/או סיכום ארוך שנים, לפיו התובעת, או קודמתה, נהגה לספק שירותי הסעה באמבולנסים לתושבים הזכאים בהתאם לחוק העזר והנתבעת היתה משלמת תמורת שירות זה ישירות לתובעת. אין חולק, כי לא קיים הסכם חתום בין הצדדים, המחייב את הנתבעת, בהתאם להוראות הדין. יחד עם זאת, התובעת, מבקשת להסתמך על ההסדר שהשתרש בין הצדדים לאורך השנים, תוך שהיא מצרפת אסמכתאות לקיומו של הסדר זה, לרבות פרוטוקולים של ישיבות העירייה המאששים את קיומו של ההסדר וכן דוחות שהוגשו לעירייה, הודעות זיכוי וכו'. ההכרעה בדבר תוקפו של ההסדר שהיה קיים לאורך השנים בין הצדדים, אם בכלל, לרבות כוחן של האסמכתאות המצורפות לכתב התביעה לחייב את הנתבעת, טעונה בירור עובדתי, שמקומו להיעשות במסגרת התיק העיקרי ולא בשלב מקדמי זה. במסגרת התיק העיקרי, על בית המשפט להכריע בשאלה אם יש בכוחו של ההסדר שהיה קיים עד היום, ככל שיוכח עובדתית, כדי לחייב את הנתבעת להמשיך לשלם לתובעת תמורת השירותים שניתנו לתושבים הזכאים להחזר בהתאם לחוק העזר - ישירות. זאת, על אף העדר קיומו של הסכם בכתב, חתום ומאושר על ידי הגורמים המוסמכים אצל הנתבעת. אין ספק, כי אין בהוראות חוק העזר לבדן כדי לזכות את התובעת בסעד המבוקש, וכי הזכות להחזר בהתאם לחוק העזר היא של התושבים עצמם. בנוסף לחוק העזר, התובעת נסמכת בתביעתה על ההסדר הנטען, ולפיכך, יש לבחון את ההסדר הנ"ל, הן עובדתית והן משפטית, ורק לאחר מכן לקבוע אם כוחו יפה לזכות את התובעת בסעדים המבוקשים בתביעה. כאמור, מלאכה זו ראוי שתיעשה במסגרת התיק העיקרי. נוכח האמור, לא מצאתי מקום להורות על דחיית התביעה כנגד הנתבעת על הסף בהעדר יריבות. לעניין הטענה למחיקת כותרת התביעה "בסדר דין מקוצר", עיון בנספחים שצורפו לכתב התביעה אינו מלמד על קיומה של התחייבות כלשהי מטעם הנתבעת לביצוע התשלומים הנתבעים. שמה של התובעת אינו מוזכר בפרוטוקולים, שממילא אינם יכולים לשמש ראיה בכתב לקיומה של ההתחייבות הנטענת. גם הדוחות המצורפים, אשר נושאים את שמות התושבים שקיבלו כביכול את השירות, אין בהם כדי להוות ראיה כאמור. החתימות על גבי הדוחות אף הן אין כוחן יפה כדי לשמש ראיה בכתב לקיומה של התחייבות כאמור. למעשה, בחינת כל הנספחים שצורפו לתביעה מגלה כי אין בראיות הנ"ל די כדי להצביע על קיומה של ההתחייבות הנטענה, ולפיכך אין כוחן יפה להכשיר את התביעה לבירור בסדר דין מקוצר. על כן, אני נעתרת לבקשה, ככל שעניינה מחיקת כותרת התביעה "בסדר דין מקוצר". טענת הנתבעת לחוסר סמכות מקומית דינה להידחות על אתר, שכן, בעניין זה, הדין עם התובעת. אכן, על פי הוראות צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם), התש"ך - 1960, לבתי משפט השלום באותו מחוז סמכות שיפוט מקבילה. היות ובתי משפט השלום בעפולה ובנצרת עילית משתייכים למחוז הצפון, אזי לשני בתי משפט אלה, כמו גם לכל בתי המשפט האחרים במחוז הצפון, סמכות שיפוט מקבילה, וזכותו של התובע לבחור לאיזה בית משפט במחוז להגיש את תביעתו. הסמכות הבלעדית להעברת דיון בתביעה מבית משפט אחד למשנהו בתוך אותו מחוז שיפוט נתונה באופן בלעדי לנשיא בתי המשפט באותו מחוז וטענות בדבר העדר זיקה, מאזן נוחות ויעילות מקומן להתברר בבקשה מסוג זה, הגם שבמקרה דנן, בשים לב למרחק הגיאוגרפי הזניח בין עפולה לנצרת עילית, ראוי כי הנתבעת תשקול את צעדיה בכובד ראש בטרם פנייה לבית המשפט בבקשה מסוג זה. סוף דבר סיכומו של דבר, דין הבקשה לדחייה על הסף להידחות. דין הבקשה למחיקת כותרת התביעה "בסדר דין מקוצר" להתקבל. דין הבקשה להעברת הדיון להידחות. לאור סכום התביעה, היא תתברר בסדר דין רגיל. הנתבעת תגיש כתב הגנה מטעמה בתוך 30 ימים ממועד קבלת העתק החלטה זו. בשים לב לתוצאה אליה הגעתי, אינני עושה צו להוצאות. לטיפול ומעקב המזכירות בהתאם. סדר דין מקוצרהחזר אגרת בית משפטאגרה