החזר אגרה מחיקה מחוסר מעש

לפני בקשת המבקש לפוטרו מתשלום אגרה, בטענה שהתובענה שהגיש בתיק זה, זהה לתובענה שהוגשה בת"א 701/09, פרט להוספת עובדות אשר התרחשו לאחר הגשת התביעה. 1. לטענת המבקש, בהליך הקודם אשר נמחק בשל נסיבות מצערות בהן נפטר התובע, שולמה אגרה אשר לא הוחזרה ולפיכך מתבקשת העברת האגרה מהתיק בהליך הקודם, להליך הנוכחי. חיוב באגרה, לטענת התובע, כמוהו ככפל אגרה. 2. המשיבות, מתנגדות לבקשה. לטענת המשיבה 1, הבקשה הינה חסרת בסיס חוקי, שכן אינה באה בגדרם של התנאים הקבועים בתקנות בית המשפט (אגרות) נתשס"ז-2007 (להלן: "התקנות"). כמו כן, בנסיבות העניין לא הייתה למבקש וליורשי העזבון, זכאות להחזר האגרה עקב מחיקת התביעה, שכן מחיקת התביעה נעשתה על ידי בית המשפט ו"ההליך לא בוטל או נמחק בידי מגישו", כאמור בתקנה 6(ב)(1) לתקנות. לטענת המשיבה 2, בקשת המבקש נעדרת תצהיר המפרט פרטים בדבר מצבו הכלכלי של המבקש והגשת התביעה הקודמת אשר נמחקה, הסבה למשיבה הוצאות ניכרות וביטול זמן. 3. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה, אני מוצאת לנכון לדחותה. אכן בקשת המבקש, אינה נכנסת לגדרן של הוראות התקנות שעניינן פטור מאגרה או החזר אגרה. הוראות תקנה 14 שעניינה פטור מתשלום אגרה, מכוונות לבעל דין מעוט יכולת, שאין באפשרותו לשאת בתשלום האגרה מחמת קושי כלכלי, ואילו בבקשת המבקש לא נטען לחוסר יכולת כלכלית ותצהירו של המבקש, נעדר פירוט בעניין רכושו ומקורות הכנסותיו בששת החודשים האחרונים. 4. כמו כן התובענה אשר הוגשה בתיק 701/09, נמחקה על פי החלטת בית המשפט, לאחר שניתנה לב"כ התובע האפשרות להראות מי עשויים להיות חליפיו של התובע ז"ל ולאחר שלא נמסרו הודעה ותצהיר בעניין, אשר היו עשויים לאפשר ליורשים להמשיך בהליכים . משכך, הרי שבקשת המבקש אף אינה עונה על הוראות סעיף 6(ב)(1) לתקנות, קרי ביטול או מחיקת ההליך בידי מגישו, לפני שהסתיימה ישיבת קדם המשפט השלישית. 5. על ההבחנה בין מחיקת התביעה מחוסר מעש לבין מחיקתה מחמת אי תשלום אגרה, עמד בית המשפט בעא (ת"א) 2603/05 קופת חולים הכללית נ' מדינת ישראל - הנהלת בתי המשפט (פורסם במאגרים משפטיים): "הנה כי כן, מחיקה מחוסר מעש נעשית לאחר שהתובענה שנרשמה במזכירות, קיבלה מספר תיק, כתב התביעה נשלח לנתבע ואף נשלחה הודעה לבעלי הדין בדבר הכוונה למחוק התובענה מחמת חוסר מעש. אין עסקינן, איפוא, בשלב ראשוני בו התביעה כלל לא התקבלה לרישום מחמת חוסר אגרה, אלא בשלב מתקדם יותר בו כבר נעשו פעולות מינהלתיות שונות על ידי המזכירות המחייבות בתשלום אגרת מינימום שאיננה ניתנת להשבה. ... השבת אגרה מלאה גם במקרה של מחיקת תובענה מחוסר מעש תעודד בעלי דין להגיש הליכים אינספור ולבקש מחיקתם בשלב כלשהו, ללא תשלום אגרה, כאילו לא ארע דבר הגם שהמערכת המינהלתית, כמו גם הנתבע, הוטרחו שלא לצורך". לאור האמור, אני דוחה את בקשת המבקש לפטור מאגרה. על המבקש לשאת בתשלום האגרה, תוך 14 יום, שאם לא כן תמחק התובענה. למעקב המזכירות. חוסר מעשהחזר אגרת בית משפטאגרה