החזר אגרה סדר דין מהיר

כללי: 1. בפני בקשה לסילוק התביעה שכנגד על הסף. 2. הליך זה נפתח בהגשת תביעה בסדר דין מהיר על סך 9,799 ₪, של א.א. שירותים שיקום נזקי שריפות בע"מ (להלן:"שירותים") נגד ליאלאוי שוקרי (להלן: "שוקרי"). לטענת שירותים, היא ביצעה בחנותו של שוקרי עבודה של שיקום לאחר ארוע של הצפה מיום9.7.01. התביעה הוגשה על אי תשלום התמורה בגין העבודה שנעשתה. 3. שוקרי הגיש כתב הגנה וכן תביעה שכנגד על סך 41,583 ₪. לטענתו אין עליו חובה לשלם לשירותים בגין עבודות השיקום שביצעה ועל כן יש לדחות את התביעה. בנוסף טוען שוקרי, ששירותים גרמו לנזקים לסחורה בחנותו, עקב עבודות השיקום ועל כן הוגשה התביעה שכנגד. 4. בשלב מאוחר יותר שוקרי הגיש כתב תביעה שכנגד מתוקן, על סך 57,109 ₪. בכתב תביעה זה הוספו שני נתבעים שכנגד. הנתבעת הראשונה שהוספה היא אריה חברה ישראלית לביטוח בע"מ (להלן:"אריה") שהינה המגישה של בקשה זו. אריה הנה המבטחת של החנות של שוקרי. שוקרי טוען כי על אריה לשלם לו תגמולי ביטוח בעבור נזקיו עקב ההצפה. הנתבע השני שהוסף הוא מר זאהר מחפוז (להלן: "מחפוז"). לטענת שוקרי על מחפוז לשלם לו את ערך נזקיו בגין ההצפה, עקב מחדליו כסוכן ביטוח. 5. אריה טוענת שיש לסלק את התביעה שכנגד נגד על הסף משני טעמים: א.התישנות; ב.חוסר סמכות. זאת בהעדר זכות להגיש נגדה תביעה שכנגד במסגרת הליך זה. דיון: 6. אין מקום לסלק את התביעה על הסף מחמת התישנות. בעניין זה הצדדים העלו טענות שונות שיש לבררן עובדתית. 7. עם זאת אני מקבל את טענת אריה, שיש לסלק את התביעה שכנגד על הסף, מחמת העדר זכות להגישה במסגרת הליך זה. 8. תקנה 214ה' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, קובעת: "214ה. תביעה שכנגד (א) נתבע בתובענה בסדר דין מהיר רשאי, עם הגשת כתב ההגנה, להגיש תביעה-שכנגד, שאינה כוללת בעלי דין שאינם עדיין בעלי דין בתובענה האמורה, ואשר נתקיים בה אחד מאלה: (1) אילו היתה מוגשת כתביעה נפרדת היתה מהווה תובענה בסדר דין מהיר; (2) נושאה ונושא התובענה הוא אחד או שהן נובעות מאותן הנסיבות, יהיה סכום התביעה-שכנגד או שווי נושאה, אשר יהיה. (ב) על תביעה שכנגד המוגשת לפי תקנה זו יחולו הוראות פרק זה, ותקנות 54 עד 56 ו-59 לא יחולו עליה. (ג) לא יהיה בהגשת תביעה שכנגד כדי לשנות את מועד הדיון בתובענה או מועדים אחרים הקבועים בפרק זה, אלא אם כן הדבר הכרחי בנסיבות הענין". 9. תביעה בסדר דין מהיר נועדה להיות הליך מהיר ויעיל, לצורך בירור תביעת בסכום נמוך יחסית, של עד 50,000 ₪. לצורך כך מחוקק המשנה קבע סדרי דין מיוחדים, בהם הגביל את בעלי הדין בהרחבת מסגרת הדיון בתביעה העיקרית (להבדיל מהודעה לצדדים שלישיים). הדיון בתביעה העיקרית יכול להתנהל אך ורק בין התובעים לנתבעים. הנתבעים אינם יכולים לצרף לתביעה העיקרית צדדים נוספים, בדרך של תביעה שכנגד, שאינם בעלי דין בתביעה העיקרית שהוגשה. 10. לפיכך צודקת אריה, שלא ניתן לצרף אותה, כמו גם את מחפוז, כנתבעת שכנגד. 11. שוקרי טען, שבהחלטת כבוד הרשמת מיום 29.6.04, ניתנה לו רשות לצרף את אריה ואת מחפוז כנתבעים בתביעה שכנגד. נראה לי שאין הדבר כך. כבוד הרשמת איפשרה לשוקרי לשקול לצרף אותם כאמור. זאת לעומת רשות מפורשת שכב' הרשמת נתנה לשוקרי, להגיש הודעה לצד שלישי. מאחר והתקנות אינן מאפשרות לצרף את אריה ואת מחפוז כנתבעים שכנגד, אין לאפשר לשוקרי לעשות זאת, גם אם כב' הרשמת ציינה כי הוא יכול לשקול הליך זה. 12. התוצאה היא שבית המשפט לא ידון בתביעה שכנגד, נגד אריה ונגד מחפוז, במסגרת הליך זה, שהינו תביעה בסדר דין מהיר. 13. במצב זה נשאלת השאלה האם יש מקום כי בית המשפט יורה על העברת התובענה למסלול דיון רגיל, על-פי סמכותו כאמור בתקנה 214יב. זאת על מנת לאפשר את הגשת התביעה שכנגד, כפי שהוגשה. דבר זה לא התבקש ע"י שוקרי, ולא הועלה על ידו בתגובתו לבקשה דנן. למרות זאת שקלתי שאלה זו והגעתי למסקנה שהתשובה שלילית. 14. בראיה נקודתית, של תיק זה בלבד, יתכן ויש מקום להעביר את התובענה למסלול דיון רגיל, על מנת שכל הצדדים הקשורים לעניין יצורפו להליך וכל השאלות השנויות במחלוקת יתבררו בהליך אחד, דבר יעיל על פניו. עם זאת נראה לי שיש שני שיקולים נגדיים המכריעים נגד העברה למסלול דיון רגיל. 15. השיקול הראשון הוא, שיש בהעברת התובענה למסלול של דיון רגיל פגיעה דיונית בשירותים. שירותים ביצעה עבודות שיקום בחנותו של שוקרי, לאחר ארוע של הצפה. שירותים בחרה להגיש את תביעתה נגד שוקרי בלבד ובחרה לעשות זאת במסלול של סדר דין מהיר, על מנת לקבל הכרעה מהירה של בית המשפט. שירותים העלתה מסכת עובדתית יחסית מצומצמת שבהחלט ניתן להכריע בה במסלול של סדר דין מהיר. אמנם לשוקרי יש זכות להגיש במסגרת זו הודעה לצדדים שלישיים, אך הודעה כזו אינה מרחיבה את מסגרת הדיון של התביעה העיקרית, ואין בה בכדי לפגוע בבירור ההליך במסלול של סדר דין מהיר. העברת התובענה למסלול של דיון רגיל, תגרום במקרה זה להרחבת מסגרת הדיון בתביעה העיקרית (הן ביחס לצדדים נוספים, הן ביחס לעילות תביעה נוספות והן ביחס לסעדים נוספים). יהיה בכך משום הארכת הדיון וסירבולו, ובכך תסוכל האפשרות להכרעה מהירה בהליך של סדר דין מהיר. 16. השיקול השני, כנגד העברת התובענה למסלול של דיון רגיל, הינו שיקול של מדיניות משפטית בראיה הכוללת. מחוקק המשנה קבע מסלול של סדר דין מהיר, על מנת ליעל את מערכת המשפט באופן כללי ולאפשר בירור קצר יחסית, של תביעות בסכום מוגבל, הטומנות בחובן מערכת עובדתית פשוטה. בית המשפט צריך לנקוט משנה זהירות, לפני שתובענה מועברת למסלול דיון רגיל, על מנת שלא לסכל מטרה זו. אמנם בית המשפט מוסמך לעשות זאת במקרים מתאימים, אם התביעה או התביעה שכנגד אינם מתאימים למסלול של סדר דין מהיר, אך לא זה המקרה. 17. אין בהחלטה זו פגיעה דיונית בשוקרי. ככל שהדבר נוגע לתביעה של שירותים נגדו, הוא יוכל לתבוע השתתפות ו/או שיפוי ו/או פיצוי מצדדים שלישיים. ככל שהדבר נוגע לתביעתו לתגמולי ביטוח מאריה או לפיצוי ממחפוז, או לכל עניין אחר הקשור לארוע של ההצפה בחנותו, הוא יוכל לנקוט בהליך משפטי נפרד בו יתבע את זכויותיו. 18. אם מדובר בחוסר סמכות לדון בתביעה, לכאורה יש לפעול לפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, הקובע כלהלן: "79. סעד בשל חוסר סמכות (א) מצא בית משפט שאין הוא יכול לדון בענין שלפניו מחמת שאינו בסמכותו המקומית או הענינית, והוא בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר, רשאי הוא להעבירו לבית המשפט או לבית הדין האחר, והלה ידון בו כאילו הובא לפניו מלכתחילה, ורשאי הוא לדון בו מן השלב שאליו הגיע בית המשפט הקודם". 19. לא זה המקרה, כיוון שבית משפט זה הוא המוסמך לדון בתביעה שכנגד, לו הייתה מוגשת מלכתחילה ע"י שוקרי כתביעה עיקרית. 20. המסקנה היא שיש מקום למחוק את התביעה שכנגד, נגד אריה ונגד מחפוז, באופן שמחיקה זו לא תמנע משוקרי להגיש תביעה חדשה נגדם בהליך משפטי נפרד. 21. שוקרי הגיש את התביעה שכנגד מלכתחילה נגד שירותים, כך שממילא היה צריך לשאת באגרת בית המשפט כמתחייב מכך. בכתב התביעה שכנגד המתוקן, שוקרי הוסיף סכום של 15,520 ₪ (מעבר לסכום שהוא תובע משירותים). שוקרי יכול אם כן, בעקבות החלטה זו, לבקש לתקן שוב את כתב התביעה שכנגד, להחזירה לסכום המקורי ולבקש החזר אגרה באופן יחסי. 22. אשר על כן אני מורה כלהלן: אני מוחק את התביעה שכנגד נגד אריה ונגד מחפוז. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. סדר דין מהירהחזר אגרת בית משפטאגרה