אחריות עובד ציבור לפי פקודת הנזיקין

סעיף 7 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] קובע, כי "עובד ציבורי אחראי לכל עוולה שעשה, ואם ייתבע לדין על כך, ייתבע אישית; אולם, בלי לגרוע מכוחן של הוראות סעיפים 6 ו-8 תהא לעובד הגנה בכל תובענה שאינה על רשלנות, אם המעשה היה בתחום סמכותו כדין או שעשהו בתום לב כסבור שהוא פועל בתחום סמכותו כדין". מכאן, שעובד ציבור עשוי לשאת באחריות אישית לפי פקודת הנזיקין באחד משני מקרים: ראשית, אם העוולה נגרמה על ידו ברשלנות. שנית, אם העוולה נגרמה על ידו כשהוא חורג ביודעין מתחום סמכותו (ראה: י' זמיר הסמכות המינהלית (כרך א', תשנ"ו), 501-503; רע"א 1085/04 מנחם אבן חן נ' הרב משה לנדאו שליט"א, תק-על 2005(2) 1838). עובדי ציבורנזיקין