החמרת מצב גזזת

זהו ערעור על החלטת המרכז הארצי לפיצויי נפגעי גזזת, שלא לזמן את המערערת לבדיקה רפואית מחודשת במסגרת בקשתה להחמרת מצב. להלן עובדות המקרה: 1. בתאריך 8.7.04 הגישה המערערת בקשה למרכז הארצי לפיצוי נפגעי גזזת לבדיקה מחדש בגין החמרת מצב. הבקשה הוגשה עפ"י סעיף 5 לחוק פיצויי נפגעי גזזת, התשנ"ד - 1994. 2. המרכז הארצי אישר את קבלת הבקשה ביום 19.9.04. במכתב צויין, כי בקשת ההחמרה והמסמכים המצורפים ייבדקו, ללא נוכחות המערערת, ע"י הועדה הרפואית המחוזית בעניין ההחמרה, ותוצאות הבדיקה ויישלחו למערערת. 3. לועדה הרפואית המחוזית בעניין החמרת מצב - "לא אצה הדרך", בלשון המעטה, ולא טרחה להודיע למערערת את תשובתה. 4. בתאריך 21.4.05 הוגש ערעור זה לביה"ד, לפיו יש לחייב את המשיב לדון בבקשה להחמרת מצב. 5. רק בתאריך 15.5.05 שלחה הועדה "בזריזות רבה" את תשובתה לב"כ המערערת בזו הלשון: "הנדון: בקשת החמרת מצב רפואי - גב' כהן טובה א) בבדיקת בקשת החמרת המצב עולה כי מלנומה ממאירה של אמת היד שמאלית עם גרורות לבלוטות אזוריות, אך אין מחלה זו כלולה בתוספת לחוק. ב) עפ"י הרופאים הפועלים במרכז לא ניתן לכלול במסגרת סרטן הדם (לוקמיה). ( - ) אלי שחר מנהל המרכז" 6. ב"כ המערערת עומד בתביעתו על זכותה של המערערת להיבדק בפני הועדה הרפואית במסגרת החמרת מצב, בעוד שב"כ המשיב מתנגד בנימוק, שמדובר במחלה שאינה כלולה ברשימת המחלות של נפגעי הגזזת ולכן, אין אפילו ראשית ראיה הקושרת את מחלת המלנומה למחלה המופיעה בתוספת לחוק פיצויי נפגעי גזזת, התשנ"ד - 1994. לאור כל האמור לעיל, אני קובעת כדלקמן: 7. החוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד - 1994, והתקנות שהותקנו לפיו- קובעים, כי ניתן להגיש תביעה לגמלה בצירוף מסמכים המוכיחים, כי מבקש הגמלה קיבל טיפול בהקרנה וחלה במחלה המופיעה בתוספת לחוק. בתוספת לחוק ברשימת המחלות, מופיעים סוגי המחלות וביניהם גידולי עור כגון: "מלנומה באזור ראש - צואר בלבד", סרטן הדם (LEUKEMIA). 8. המערערת חלתה במלנומה ממאירה באמת היד השמאלית עם גרורות. לא מדובר באותו סוג סרטן במדויק, או באותו מיקום, היינו, באיזור ראש- צוואר בלבד, כפי שנדרש בתוספת לחוק. ברגע שחלתה המערערת במחלה דומה, אך לא זהה ובמיקום שונה - היא לא רכשה לעצמה את "כרטיס הכניסה" לבדיקה בפני הועדה הרפואית, כבקשתה. 9. בנוסף - ביחס להחמרת מצב בריאות נקבע בתקנה 9 (א) לתקנות לפיצוי נפגעי גזזת (הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגת נכות, הרכבת ועדות וסדרי עבודתן), התשנ"ה - 1995 כדלקמן: "עברו ששה חודשים מיום שנתקבלה החלטת ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים לפי העניין, בעניינו של הנפגע, וחלה החמרה במצב בריאותו כתוצאה מהמחלה בה לקה, רשאי הוא להגיש בקשה לבדיקה מחדש..." על המערערת היה לצרף מסמכים רפואיים המוכיחים, לכאורה, כי חלה החמרה במצב בריאותה, כתוצאה ממחלה המופיעה בתוספת לחוק לפיצויי נפגעי הגזזת. המערערת לא עשתה כן - ומכאן, שלא רכשה לעצמה את "כרטיס הכניסה" לועדה הרפואית במסגרת החמרת מצב בגין מחלה, כאמור, בתוספת לחוק. 10. בנסיבות אלה - אין מנוס, לצערי, אלא לדחות את ערעורה. 11. מן הראוי לציין, כי אין זה סביר בעיני, כי במשך 10 חושים לא טרח מנהל המרכז להשיב על פניית המערערת, במיוחד כאשר מדובר במערערת שחולה במחלה קשה והיה מקום לזרז את מתן התשובה. 12. אין צו להוצאות. הדיון התקיים בפני כדן יחיד. גזזתהחמרת מצב