היטל השבחה אזור

1. בפניי הליך שהוגש תחת הכותרת "ערעור על החלטת ועדה". 2. ההחלטה נשוא הערעור היא החלטת הועדה המשיבה מיום 3/7/07 "לא לאשר מתן אפשרות להגשת שומה אחרת...". 3. בית משפט השלום מוסמך לדון בערעור על היטל השבחה, אולם סמכות זו מתייחסת אך ורק לערעור על חיוב בהיטל, ועל שמאות מכרעת לגבי היטל השבחה. 4. בהליך שבפניי אין משום ערעור על עצם החבות בהיטל השבחה, ואף אין בו ערעור על שמאות מכרעת של היטל השבחה (שעדיין לא באה לעולם). 5. הערעור שבפניי אינו "ערעור" כלל, אלא הוא בגדר עתירה התוקפת החלטה של הועדה אשר לפיה חלף המועד להגשת שומה נגדית של היטל השבחה (שומה שהגשתה היא תנאי מוקדם למינוי שמאי מכריע). ודוק: המחלוקת היא על החלטת הועדה, ואין בפניי בקשה להאריך את המועד להגשת שומה נגדית. 6. מדובר, אם כן, בעתירה כנגד החלטת רשות מוסמכת, שהיא הועדה מקומית לתכנון ובניה, בענייני תכנון ובניה. לפי פריט 10(א) לתוספת הראשונה לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, תש"ס-2000, עתירה כזו יש להגיש לבית המשפט לעניינים מנהליים שהנושא מצוי בתחום סמכותו המקומית, שהוא (בעת הזו) בית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב. 7. על כן אני מורה על העברת ההליך לבית המשפט המחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, וזאת מכח סעיף 79 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984. ב"כ המבקשת תעקוב אחר ביצוע העברת הדיון ותדאג לשלם הפרש אגרה אם יחול, וכן תגיש לבית המשפט הנעבר עתירה מתוקנת ככל שיהיה בכך צורך מבחינת סדרי הדין החלים שם. 8. למותר לציין כי אם בסופו של התהליך ירצה מי מהצדדים לערעור על שומת השמאי המכריע (לכשתהיה, אם תהיה), יוגש ערעור לבית משפט השלום (בכפוף לכל דין בעת הרלבנטית להגשתו). 9. אין צו להוצאות. היטל השבחה