היטל השבחה בית שמש

גזר דין הנאשמים הורשעו על פי הודאתם בעבירות של ביצוע עבודות ושימוש במקרקעין ללא היתר, ובסטייה מהיתר כמפורט בכתב האשום המתוקן בשנית. הצדדים הגיעו להסדר טיעון, יגזרו על הנאשמים העונשים הבאים: לנאשמת 1 קנס בסך 100,000 ש"ח, לנאשמים 2 ו- 3 קנסות בסך 50,000 ₪ כל אחד, התחיבות להמנע מעבירה וצו להריסת הנכס או התאמתו למצב התכנוני, ככל שיתקבל היתר בניה וכן הטלת היטל השבחה. הכל כמפורט בהסדר טיעון כתוב אותו הגישו. לאחר שנתתי דעתי לעובדות המקרה וטעוני הצדדים, הסדר הטעון נראה לי סביר ואני מאשרו. לפיכך גוזר על הנאשמים את העונשים המוסכמים: נאשמת 1: קנס בסך 100,000 ₪. הקנס יחולק ל 10 תשלומים שווים. תשלום ראשון ישולם עד ליום 15.11.13 ויתר התשלומים עד ל- 15 בכל חודש שלאחר מכן. התחייבות בסך 100,000 ש"ח להימנע מעבירה על חוק התכנון והבניה למשך שלוש שנים מהיום. ההתחייבות תחתם ע"י הנאשם 2 עד ליום 1.11.13, שאם לא כן יאסר הנאשם 2 לעשרה ימים. היטל השבחה בסך 630,000 ₪. הסכום יחולק ל 8 תשלומים שווים. תשלום ראשון ישולם עד ליום 15.11.13 ויתר התשלומים עד ל- 15 בכל חודש שלאחר מכן. היטל ההשבחה יתייחס לתקופה שמיום 1.9.13 ועד 1.3.16. נאשמים 2 ו- 3: קנס בסך 50,000 ₪ או שישה חודשי מאסר תמורתו. הקנס יחולק ל 25 תשלומים שווים. תשלום ראשון ישולם עד ליום 15.11.13 ויתר התשלומים עד ל- 15 בכל חודש שלאחר מכן. התחייבות בסך 50,000 ש"ח להימנע מעבירה על חוק התכנון והבניה למשך שלוש שנים מהיום. ההתחייבות תחתם עד ליום 1.11.13, שאם לא כן יאסרו הנאשמים למשך לעשרה ימים. כל הנאשמים: צו להריסת הבניה המפורטת בסעיפים א1א, א1ב, א1ה, א1יא, א1יג לכתב האישום ואיסור שימוש בה, או התאמתה למצב התכנוני עד ליום 15.6.14. איסור שימוש בכל יתר הבנייה המפורטת בכתב האישום, או התאמת השימוש בה למצב התכנוני עד ליום 15.6.14. מתלה צו איסור שימוש שנתתי ביום 12.8.13 הנוגע לקומה השנייה של המתחם מושא כתב האישום. הצו יכנס לתוקפו ביום 15.6.14, אלא אם כן תינתן החלטה אחרת. תירשם הערת אזהרה אודות צו ההריסה במרשם המקרקעין הנוגע לנכס מושא האישום. לא יבוצע צו ההריסה עד למועד שנקבע, תהיה המאשימה רשאית לבצעו בעצמה והנאשמים יישאו בהוצאותיה. רשמתי לפני הצהרות הצדדים ביחס להסכמות בניהם. הסכמות אלו אומנם חורגות מעניינו של כתב האישום שבפני אך הצדדים בחרו להעלותם במסגרת נימוקים להסדר. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 45 יום. היטל השבחה