אי תשלום פרמיה

1. לפני בקשת הנתבעת למתן רשות להתגונן שהוגשה במסגרת תובענה בהליך של סדר דין מקוצר. רקע עובדתי: 2. התובעת, היא המשיבה, הינה אלמנתו של המנוח לב בריטסבסקי ז"ל, 3. המבקשת היא תאגיד רשום העוסק בעסקי ביטוח, לרבות ביטוחי חיים ובריאות. המבקשת התקשרה עם ארגון נכי תאונות עבודה (להלן: "הארגון") בפוליסת ביטוח חיים קבוצתית לחברי הארגון שמספרה 18395367 (להלן: "הפוליסה"). כאמור בפוליסה, "בעל הפוליסה" הוא הארגון וה"מבוטח" הוא החברים בתאגיד הכלולים ברשימה שהעביר בעל הפוליסה - הארגון. המנוח נכלל ברשימת המבוטחים ובוטח אצל המבקשת בפוליסה, כאשר הפרמיה עבור הפוליסה בסך 38 ₪ שולמה למבקשת ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי, באמצעות ניכוי סכום הפרמיה מקצבת נכות מעבודה שקיבל המנוח. 4. ביום 1.6.07, כארבעה חודשים עובר למועד פטירת המנוח, הופסקו תשלומי הפרמיה עבור המנוח למבקשת, מחמת בחירתו של המנוח לקבל מאת המוסד לביטוח לאומי קצבת נכות כללית על פני קצבת נכות מעבודה, דבר שגרר הפסקת תשלום קצבת נכות מעבודה. לאור הפסקת תשלום הפרמיה, החל מיום 1.6.07, נגרע שמו של המנוח מרשימת המבוטחים בפוליסה אצל המבקשת. 5. ביום 17.9.07 שלח פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי מכתב למנוח בו הודיע לו כי "כנכה תאונת עבודה היית מבוטח בביטוח חיים הדדי בחברת הביטוח "הראל", ושלמת פרמיה חודשית שנוכתה מקצבת נכות מעבודה. עקב הפסקת תשלום קצבת הנכות הופסק גם תשלום הפרמיה ישירות לחברת הביטוח. אם הנך מעוניין להסדיר את המשך הביטוח, נא לפנות לסוכן הביטוח...". (קיימת מחלוקת בין הצדדים לגבי קבלת המכתב בידי המנוח, שכן לטענת המשיבה, המנוח שהה אותה עת באנגליה). 6. בדיון שהתקיים ביום 16.12.12 הגיעו הצדדים להסכמה, לפיה תינתן החלטה בבקשה על בסיס סיכומי הצדדים וכן הבקשות, התגובות והתשובות שהוגשו במסגרת התיק, לרבות במסגרת הבקשה למחיקת כותרת. בהתאם לכך, הגישו הצדדים סיכומים בכתב בבקשת הרשות להתגונן. עיקר טענות המבקשת: 7. דין התביעה להידחות לנוכח העובדה כי הפוליסה הופסקה ביחס למנוח החל מיום 1.6.07, עקב אי-תשלום פרמיה וגריעתו מהפוליסה הקבוצתית. מעת שהופסקו תשלומי הפרמיה של המנוח עבור הפוליסה, ביום 1.6.07, ושמו נגרע מרשימת המבוטחים בפוליסה, פג תוקפה של הפוליסה קודם למועד הפטירה ולא קמה מכוחה כל זכאות לתשלום תגמולי הביטוח. 8. במשך ארבעה חודשים, עד למועד פטירת המנוח, ביום 11.10.07, לא התקבלה אצל המבקשת כל הודעה או פניה מטעם המנוח על רצונו להמשיך את הפוליסה, על אף שהמנוח ידע או היה צריך לדעת כי מיום 1.6.07 לא מנוכים מקצבתו דמי הביטוח עבור הפוליסה, בין היתר, לאור הודעת המוסד לביטוח לאומי למנוח מיום 17.9.07. 9. המבקשת כמבטחת אינה שולטת בהצטרפותם או גריעתם של המבוטחים בביטוח קבוצתי מרשימת המבוטחים, והשליטה בכך נתונה לארגון בו חברים המבוטחים, הוא בעל הפוליסה. לפיכך, אין זה מחובתה של המבקשת להודיע למבוטח על גריעתו מפוליסה קבוצתית וחובה זו מוטלת על בעל הפוליסה (ת.א. 025296-01 אמזלג נ' סהר, מיום 11.5.04). 10. למבקשת הגנה לכאורה מפני התביעה המצדיקה בירור משפטי ומן הדין ליתן לה רשות להתגונן. עיקר טענות המשיבה: 11. הן על פי הדין, חוק חוזה ביטוח, והן על פי הוראות הפוליסה, היה על המבקשת לשלוח למנוח או למשיבה, בהיותה מוטב בפוליסה, התראה על אי תשלום פרמיה ולאפשר למי מהם לשלם פרמיה שבפיגור, ומכל מקום המבקשת לא היתה רשאית לבטל את הפוליסה ללא משלוח התראה כאמור. 12. על המבקשת היה לשלוח התראה למנוח גם לאור האמור בסעיף 6 (ד) לפוליסה הקובע: "לא שולמה הפרמיה עבור מבוטח במועד תודיע החברה על ביטול הפוליסה בגין אותו מבוטח, בהתאם לאמור ב - "חוק חוזה ביטוח, התשמ"א -1981" ועל פי המועדים הקבועים בחוק". גם לאור האמור בסעיף 5 לפוליסה על המבקשת היה לפנות בכתב למבוטח ולהודיע לו על זכותו להמשכיות הביטוח. 13. על פי סעיף 15 לחוק חוזה ביטוח היה על המבקשת לשלוח למנוח התראה על הפיגור בתשלום הפרמיה והתראה נוספת בחלוף 15 ימים ממועד ההתראה הראשונה, ובמידה והמנוח לא היה נושא בתשלום שבפיגור היתה יכולה לבטל את הפוליסה תוך 21 ימים. 14. בהתאם לסעיף 10 לחוק חוזה ביטוח, כל עוד המבקשת לא המציאה למנוח או למשיבה הודעה כדין בדבר ביטול הפוליסה, הרי שהפוליסה הוסיפה להיות בתוקף, לרבות במועד מקרה הביטוח - פטירת המנוח (ע"א 10611/03 מגדל נ' הארגון למימוש האמנה על ביטחון סוציאלי). 15. המבקשת לא הראתה הגנה כלשהי ולו בדוחק מפני התביעה, ועל כן דין בקשתה למתן רשות להתגונן להידחות. המבקשת מודה בקיום הפוליסה, כי המנוח נמנה על המבוטחים במסגרתה, וכן כי לא הודיעה למנוח על גריעתו ממנה בגין אי תשלום פרמיה ועל ביטולה של הפוליסה או על זכותו להמשיכה. בנסיבות אלה הפוליסה מוסיפה לעמוד בתוקף ואין למבקשת כל הגנה אפשרית. דיון והכרעה: 16. הלכה פסוקה היא, כי בתביעה המוגשת בסדר דין מקוצר יש ליתן לנתבע רשות להתגונן, כל אימת שיש בתצהירו כדי להצביע על הגנה לכאורה, ולו בדוחק, מפני התביעה. בשלב בחינת הבקשה למתן רשות להתגונן בית המשפט אינו בודק את מהימנות הנתבע או את הראיות לגופן, אלא בוחן הראיות על פניהן, והאם הנתבע הצליח להציג הגנה לכאורה להצדקת הבירור המשפטי. בע"א 3300/04 צול ניהול פרויקטים בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, קבע בית המשפט העליון (8.12.09): "בפסיקתו של בית משפט זה מן השנים האחרונות הנטייה היא, ככלל, ליתן רשות להתגונן כל אימת שטענות ההגנה מעלות סוגיות המצדיקות בחינתן בדרך של בירור התובענה לגופה (ראו: ע"א 620/06 סילבר נ' אטלי ([], 18.11.08) (להלן - עניין סילבר); ע"א 2113/06 סלימאן נ' בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ([], 18.6.08) (להלן - עניין סלימאן)). נטייתו זו נובעת, בין השאר, ממעמדה של הזכות להתגונן ..." 17. בענייננו, טענת ההגנה העיקרית של המבקשת, כפי שבאה לידי ביטוי בבקשתה ובתצהיר התומך בה, היא כי הפוליסה, עליה נשענת תביעתה המשיבה, אינה בתוקף נכון למועד קרות האירוע הביטוחי, מחמת אי-תשלום או פיגור בתשלום דמי הביטוח. היה וגרסתה זו תתקבל, לאחר בירור עובדתי ומשפטי, יהא בכך כדי לשמוט את הבסיס עליו מונחת התביעה. טענה נוספת של המבקשת היא כי המבוטח - המנוח, ידע על ביטול הפוליסה, לאור הודעת המוסד לביטוח לאומי מיום 17.9.07, בדבר הפסקת תשלום קצבת הנכות מעבודה. 18. סבורתני, כי די בטענות אלה של המבקשת באשר לפקיעת תוקפה של הפוליסה מחמת אי-תשלום או פיגור בתשלום הפרמיה על ידי המנוח וידיעתו הפוזיטיבית אודות ביטול הפוליסה, כדי להוות הגנה, ולוּׁׁׁ בדוחק, ולהצדיק מתן רשות להגן. כאמור, בשלב מקדמי זה של בקשת רשות להגן כל שעל הנתבע להגיש הוא תצהיר המעלה טענות הגנה המצדיקות בירור התובענה לגופה. גם מי שסיכוייו להצליח בטענותיו מועטים ורחוקים זכאי ליומו בבית המשפט, להבדיל ממי שהגנתו, הגנת בדים (ע"א 9654/02 חב' האחים אלפי נ' בנק לאומי, פ"ד נט (3) 41, 46). אף אם בפי המשיבה טענות עובדתיות, אשר יש בהן להפריך טענתה של המבקשת, הרי שאלה צריכים להתברר במסגרת התיק העיקרי, ולא בשלב זה בו מצוי התיק. ויודגש, אין באמור כדי לקבוע מסמרות לעניין ההליך העיקרי, ואולם די באמור כדי ליתן למבקשת רשות להגן. 19. אשר על כן, אני נעתר לבקשה ונותן למבקשת רשות להתגונן. הגנה תוגש תוך 30 ימים מיום המצאת ההחלטה. המשיבה תישא בהוצאות המבקשת, בגין הליך זה, בסך 2,500 ₪ וזאת תוך 30 ימים מיום המצאת ההחלטה. פרמיה