היקף חובת גילוי מסמכים

1. מה היקף חובת גילוי המסמכים של המשיבות, בשלב הקשה לאישור התובענה כייצוגית, ביחס לגביית תשלום קבוע של 58 ₪ מתושבי הרחבת המושב? 2. בהמשך לדיון מיום 27.1.14, במסגרתו הבהירו הצדדים את טיעוניהם המפורטים בבקשה לאישור התובענה, בתגובות ובתשובות, הוגשה הבקשה לגילוי המסמכים. במעמד הדיון הוחלט כי יערך ניסיון להצגת מסמכים מטעם המשיבה 1. נערכה פגישה אשר הולידה בקשה זו. כן הוחלט כי הטענות המקדמיות של המשיבות, ביחס להתאמת ההליך לתובענה ייצוגית והעדר עילת תביעה כנגד משיבה 2, יוכרעו בהחלטה שתנתן לגוף הבקשה. החלטה זו לא מנעה מהמשיבות לבסס את התנגדותן לגילוי מסמכים, בעיקר על טענות הסף. 3. לאחר עיון בבקשות ובתגובות, ובהמשך לדיון מיום 27.1.14 אשר דן בבקשה העיקרית, מצאתי כי המסמכים שגילויים מבוקש נוגעים לשאלות הרלוונטיות לאישור התובענה כתובענה ייצוגית והוצגה תשתית ראייתית ראשונית לקיומם של התנאים הקבועים בחוק. אשר לרלוונטיות המסמכים, בפועל לא הציגו המשיבות נימוקים לסתור טענת המבקש בדבר הצורך בגילוי המסמכים, בהיותם נוגעים לשאלות הדרושות בירור לצורך אישור בקשתו. המשיבה 1 טוענת כי המסמכים מתייחסים לעילת התביעה עצמה, אולם אין נימוק מדוע לא דרושים המסמכים לצורך הוכחת התנאים המנויים בסעיף 8(א) לחוק. אף המשיבה 2 אינה מתמודדת כלל עם טיב המסמכים, למעט בעניין מכסות החלב. מאחר ובלב הבקשה מונחת הטענה כי גביית הסכום מתושבי ההרחבה נעשתה בניגוד לדין, בין אם בהיותו מס כפוי, ובין אם תוך הטעיית הצרכנים מכח היות המשיבות עוסק או ספק מים משותף, יש לבחון האם המסמכים שהתבקשו נוגעים לשאלה זו. נוכח טענות ההגנה של המשיבות, ככל שניתן לרדת לסוף דעתן, לפיהן הסכום שנגבה משמש לתחזוקת רשת המים ולא עובר למושב, יש רלוונטיות לכלל המסמכים שהתבקשו. כל המסמכים נוגעים להוכחת עילת התביעה או הפרכת טענות ההגנה ועומדים במבחן הרלוונטיות שהינו ככלל, מבחן רחב. טענות המשיבות במידה רבה יוצרות מעגל שוטה. לטענתן המבקש טוען כעובדות את מסקנותיו ולכן אין לאפשר לו לעיין במסמכים שיש בכוחם, לטענתו, להוכיח טענותיו. אין בידי לקבל את עמדת המשיבות, אשר דרך פעולתן מעידה לכאורה על מדיניות של הסתרה, הטעיה ועירוב טענות עד הפיכת עניין פשוט לסבך טענות אשר לא ברורה הנמקתן ליוזמת הגבייה וייעודה. ככלל, כאשר בעל דין נמנע מלגלות מסמכים הדעת נותנת כי ברשותו מסמכים שגילויים אינו משרת את טענותיו. יחד עם זאת, הכלל הדיוני שהשתרש בפסיקה הינו משחק בקלפים גלויים, וכלל זה יפה בשינויים המחוייבים גם להליך של אישור תובענה כייצוגית. לתגובת המשיבה 2 צורף לראשונה פרוטוקול, לא חתום, שנערך לכאורה ביום 15.7.12 ובו הוחלט: "לחייב דרך מימי הנגב את כל חברי ההרחבה ב- 50 ₪ והחשבון ינוהל במימי הנגב בכרטיס נפרד". אין בפרוטוקול האמור דיון המשקף את תכלית הגבייה, התייעצות ביחס לחוקיותה או נימוקים שעמדו בבסיס עצם הגבייה או סכומה. גם אם לא מדובר בהתנהלות במישור הציבורי, ולשיטת המשיבות ההסכם מול המשיבה 1 מעניק סמכות לדרך גבייה זו, מדובר בעמדה המצדיקה עיון מעמיק במסמכים אשר ישפכו אור על הטענות העובדתיות שהועלו בהליך הבקשה לאישור התובענה. מצאתי כי הונחו היסודות המספיקים בשלב דיוני זה להתמלאות תנאי החוק לאישור התובענה כייצוגית, לרבות הסיכוי לקבלת הבקשה, קיומה של עילה והצדקה לניהול ההליך בדרך דיונית זו. בתשובה נטען כי הגביה האמורה חדלה בינואר 2014, ועובדה זו מחזקת לכאורה את עילת הבקשה. יוער כי לא מצאתי יסוד לעמדת ההסתרה של המשיבות. מדובר בבקשה של תושבי ההרחבה לקבלת הסברים בדבר מקור חיוב כספי שצץ בחשבון המים. נסיבות הבקשה מחייבות, נוכח טיבה וטבעה, שקיפות מלאה. אם אמנם הכל נעשה כדין ובסמכות, והמבקש רואה צל הרים כהרים, לא ברור מקור החשש של המשיבות מהליך הגילוי. גם אם נתפס המבקש לעיתים לעניינים שוליים ונאחז בשמועות, הבסיס הראשוני של דרישתו למידע איתן. אף אם סבורה המשיבה 1 כי אינה מחוייבת באמות מידה של תאגידי מים, וספק בעיני אם פטורה היא מכל ביקורת שיפוטית, שני הגופים מבצעים פעולות בעלות אופי שלטוני ובכובעם זה עליהם לחשוף את המסמכים שנדרשו. 4. אשר על כן, אני מחייב את הנתבעות לגלות בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין, ולאפשר עיון במסמכים הבאים: א. המסמכים שהתבקשו בבקשה הראשונה לגילוי מסמכים, בקשה מס' 1 כאמור בהחלטה מיום 22.8.13. המסמכים שהתבקשו שם בסעיף 1 לבקשה ובסעיף 2, למעט סעיף 2.4 ביחס אליו ניתן להצהיר כמבוקש בסעיף 43.1 לתשובת המבקש. ב. כל המסמכים המבוקשים בסעיף 7 לבקשה, על סעיפיו הקטנים. ביחס למסמכים שאינם ברשות המשיבות, יש לפרט בתצהיר את הנימוק להעדר המסמכים והאם מצויים אצל אדם או גוף אחר. יש להשלים את הליך מתן התצהיר והעיון, עד ליום 1.5.2014. 5. לאחר השלמת הליך גילוי המסמכים, ולמרות האמור בהחלטה מיום 27.1.14, יגיש המבקש סיכומיו עד ליום 1.6.14 והמשיבות עד ליום 1.7.14. היקף הסיכומים, ישאר כפי שנקבע. לאור אופן ההתנהלות הדיונית של המשיבות, אשר מכבידות שלא לצורך על ההליך, אני מחייב כל אחת מהמשיבות, בנפרד, לשלם למבקש הוצאות בסך 2,500 ₪. לאור הטענה לחדילת הגביה, נראה כי הצטמצמה המחלוקת וראוי כי הצדדים ינהלו משא ומתן לצורך הסכמה בדבר אופן סיום ההליך, שכן מדובר בקהילה אשר עליה לבנות יחסי אמון לשנים ארוכות בין תושבי ההרחבה וחברי האגודה השיתופית. גילוי מסמכיםמסמכיםחובת הגילוי