איזון משאבים אקטואר

1.הצדדים הגישו מספר תביעות ביניהם, ביום 18.4.99 חתמו על הסכם גירושין וממון, אשר אושר וקיבל תוקף של פסק דין. 2.ביום 16.3.00 תוקן הסכם הממון, ופסק דין זה, נדרש עקב המחלוקת שקמה בין הצדדים לפרשנות הראויה והמעשית לאיזון הזכויות שבין הצדדים אשר טרם גמלו בעת חתימתם על שני ההסכמים. (הסכם הגירושין והממון מיום 18.4.99 יכונה להלן "ההסכם הראשון" ואילו הנספח מיום 16.3.00 יכונה "התוספת להסכם הראשון"). 3.הסעיפים אשר יהוו את תוצאות ההכרעה בפסק דין זה יצוטטו להלן: בהסכם הראשון-סעיף 12 תחת הפרק "איזון משאבים" "12. א. הצדדים מסכימים כי יערך איזון בין הזכויות של הבעל ובין הזכויות של האשה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות: חשבונות בנקים, קופות גמל, קרנות השתלמות, תגמולים, ביטוחים, זכויות סוציאליות שנצברו במקום העבודה וכל זכות אחרת שהינה כספית ו/או שוות-כסף), אשר התגבשו במהלך התקופה הרלבנטית, שהינה התקופה שממועד הנישואין, דהיינו: 23/9/82, ועד למועד מתן ההודעה (להלן: "תקופת האיזון"). ב. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הצדדים מסכימים כי יערך איזון בין כל הזכויות שנצברו ע"י הבעל ובין כל הזכויות שנצברו ע"י האשה, בהתייחס לתקופה הרלבנטית, גם בכל הנוגע למענקי הפרישה והפיצויים וכן בנוגע לתשלומי פנסיה/קצבה ו/או כל תשלום פרישה אחר, היינו: הכוונה לכל הזכויות שיקבל מי מהצדדים בעת פרישתו ממקום עבודתו, שהתגבשו במהלך תקופת האיזון האמורה לעיל. ג. למען הסר ספק, מוסכם כי כל הזכויות שצבר מי מהצדדים בתקופה שקדמה לתקופת האיזון ולאחריה תהיינה שייכות לו בלבד. ד. מוסכם,כי סכום האיזון שישולם בגין החישוב המפורט לעיל יקבע בהתאם לחישוב שיערך ע"י אקטואר, שיקבע בהסכמת הצדדים,או בא כוחם, ובהעדר הסכמה יקבע ע"י בית המשפט ושכרו של האקטואר ישולם ע"י הצדדים בחלקים שוויים ביניהם. ה. היה והזכויות ו/או חלק מהן לא תהיינה נזילות במועד מתן ההודעה, אזי תימסרנה הוראות בלתי חוזרות בכתב, שתחתמנה ע"י כל אחד מהצדדים, ותופנינה לכל מקום בו קיימות זכויות בלתי נזילות כלשהן של מי מהצדדים, ולפי ההוראות הללו, יקבע כי במועד הפדיון של כל זכות וזכות, יחולק הסכום שנצבר בתקופת האיזון בין הצדדים, וישולם ישירות לכ"א מהם, בחלקים שוויים ביניהם. ו. (ובכתב יד בהמשך לסעיף קטן זה: "מוסכם כי כל צד ימסור למשנהו - תוך 10 ימים ממועד אישורו של הסכם זה פירוט מלא של כל זכויותיו מכל מין וסוג שהוא, אצל כל גוף אדם או מוסד, ובצירוף כל המסמכים הנוגעים לזכויות ובתצהירי אימות" ). 4.בנספח להסכם, בפרוטוקול ולענייננו, (מיום 16.3.00 - מועד אישור נספח זה, ט.ס), הצהיר בא כוחו של הבעל-אז: "נבקש שבמסגרת אישור ההסכם יבוטל צו המניעה וצו העיקול אשר הוצא במסגרת ניהול ההליך בתיק העיקרי, לגבי קרן השתלמות "כנרת" על שם הבעל, וזאת בלבד, כאשר לגבי שאר הצווים שהוצאו נעתור בהתאם להוראות ההסכם בהסכמה". מאחר וההסכם הראשון הוגדר כהסכם שלום בית ולחילופין גירושין, ובמתן הודעה של צד למשנהו יקומו הסדרי הגירושין לרבות הממון, ציינו הצדדים בנספח להסכם כי האשה שיגרה הודעה בכתב לבעל, ביום 15.10.99 (הואיל רביעי לנספח, ט.ס), ובנספח זה הוכנסו שינויים, לרבות בענייני ממון, וכמפורט שם. 5.ולענייננו, בסעיף 6 לאמור: "6. להסדר איזון הזכויות הקבוע בסעיף 12 להסכם הגירושין יתווסף ס"ק ז' הבא:- "12. ז' מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה לעיל ובכפוף להסדר המפורט בסעיף 16 להסכם הגירושין, מוסכם כי ביחס לאיזון הזכויות שנצברו ע"י הבעל בפוליסות ביטוח החיים בחברת הביטוח, האיזון יעשה עפ"י ערך הפדיון של הפוליסות נכון ליום מתן ההודעה (בהתאם להוראת סעיף 6 להסכם הגירושין) והבעל זכאי לפדות הזכויות הללו לאלתר". ועוד הוסכם כי מאחר והבעל אמור היה לכסות חובות בחשבונות הצדדים וכן את חוב המשכנתא אשר רבץ בעת ההיא על הדירה, הרי שהאשה ויתרה על חלקה בזכויות אשר נצברו על שמו של הבעל בקרן ההשתלמות "כנרת" (וראה סעיף 7 לנספח להסכם). 6.בתביעה דנן טוענת האשה כי לאחר גירושי הצדדים, ובשנת 2002 פנתה היא לבעל לצורך עריכת ההתחשבנות כפי שהסכימו הצדדים ביניהם, בפני אקטואר מוסכם. הנתבע לטענתה, הודיע לה כי בשל מצבו הכלכלי לא יוכל לשאת בעליוית האקטואר, סירוב זה לטענתה מונע ממנה לקבל את זכויותיה לאחר איזון, וכמוסכם בהסכם. בתביעתה מציינת התובעת כי חלק מהזכויות אשר היו ע"ש הנתבע, כמו אלה בחברת הביטוח מנורה, חולקו. הסעד לו עותרת היא בתביעה הוא הפעלת האמור בסעיף 12 להסכם הראשון, מינוי אקטואר מטעם בית המשפט אשר יערוך את האיזון לגבי הזכויות הנותרות, וכן להורות כי שכר טרחתו של האקטואר ישולם בחלקים שווים בין הצדדים. ואולם מסיכומי הצדדים אשר הוגשו עולה כי המחלוקת האמיתי ת ביניהם, היא האם קצבת הנכות אותה מקבל הנתבע בפרישתו המוקדמת ועד הגיעו לגיל הפרישה , היא ברת איזון אם לאו. לגרסתה של התובעת היא זכאית למחצית הקצבה בת כ-4000 ₪ לחודש, בעוד שלגרסתו של הנתבע, אין קצבה זו בשל מהותה, לאור הצורך לפיטוריו בשל מצבו הרפואי ותחלואיו-ברת איזון. 7.דיון אין מחלוקת כי הצדדים הסדירו את יחסי הממון ביניהם בהסכמה, והסעיף המנחה על הוראותיו הוא סעיף 12 בהסכם הראשון. כהנחיית על, ולצורך פרשנות הסכמות הצדדים, ינחנו סעיף 5 לחוק יחסי ממון התשל"ג 1973. (להלן: "חוק יחסי ממון") הצדדים אכן הסכימו כי כל שנצבר מיום הנישואין לרבות ביטוחים קרנות השתלמות זכויות סוציאליות, וכל זכות של מי מהם עד למועד הקרע, פנסיה קצבה וכו', יאוזנו, והצד החייב יעביר למשנהו את ההפרש כי שיקבע אקטואר מוסכם -ובאין הסכמה ימונה על ידי בית המשפט. ודוק: בפני בית המשפט לא התנהלה תביעה כספית או כזו שעתר מי מהצדדים לאיזון הזכויות כולל ולרבות הבאת ראיות, כך שמכח סעיף 7 לחוק בית המשפט לענייני משפחה (להלן: "החוק") ימשיך בית המשפט את הביצוע, לא זה המצב בענייננו, וזו גם לא תביעתה של האשה. נחזור לתביעתה - ולסעד המבוקש בה: בסעיף 9 לתביעה עותרת התובעת כדלקמן: "לפיכך, בהעדר הסכמה בין הצדדים, נדרשת התערבותו של בית המשפט. לצורך פיקוח על ביצוע הוראת הסכם הגירושין-בכל הנוגע למינוי אקטואר - בהתאם להוראות סעיף 7......" ובהמשך בסעיף 10, לתביעה: "בנסיבות האמורות לעיל, מבוקש מבית המשפט...להורות על מינוי אקטואר שיערוך את החישוב הנדרש לצורך איזון הזכויות בין הצדדים כמו כן מבוקש מבית המשפט להורות כי שכר הטרחה של האקטואר ישולם על ידי הצדדים בחלקים שוויים ביניהם". כלומר עניינה של תביעה זו הוא אך ורק במינוי אקטואר אשר יערוך את איזון הזכויות הצבורות למועדים הרלוונטיים, ולא כפי שהתמקדו הצדדים בסיכומיהם, אשר אינם יכולים "לרפא" את הלקונה לעניין השאלה אם קצבת הנכות שמקבל הנתבע היא ברת איזון אם לאו, מאחר והתובעת לא עתרה לכך בתביעתה, לא הוכיחה את גרסתה, וכך וכפועל יוצא לא הביא הנתבע את גרסתו, במסמכים וכו'. בל נשכח את מושכלות היסוד,בשיטתנו, כי אין התובעת יכולה "לקבל" את שלא עתרה לו בתביעתה. גם לעניין חיוב שני הצדדים לשאת בחלקים שוויים ביניהם בשכר טרחת האקטואר- אין מקום להיזקק לכך לאחר שניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים לרבות סעיף 12 ד' להסכם הראשון. מכל המפורט עולה, כי הפעלת סמכותי הנדרשת בהליך זה היא מינוי אקטואר מטעם בית המשפט שיפעל בדיוק לפי הסכמות הצדדים המפורטות בסעיף 12 להסכם הראשון, אשר אושר וקיבל תוקף של פסק דין עוד ביום 18.4.99. 8.סוף דבר מתמנה בזאת כאקטואר, לצורך ביצוע הסכמות הצדדים כפי שאושר בהסכם מיום 18.4.99 : על פי עריכת הדו"ח אשר יועבר לב"כ הצדדים, ולאחר שהצדדים ישאו בהוצאותיה, בחלקים שווים ביניהם, יפעלו ב"כ הצדדים, כאמור בהסכם הראשון. בנסיבות העניין, יישא כל צד בהוצאותיו, ואיזון משאביםאקטואריה