היתר בניה חניה

בכתב האישום שהוגש כנגד הנאשמים בתיק עמק 30213/05 נטען כי הנאשמים הינם הבעלים המחזיקים והמשתמשים במקרקעין הידועים כגוש 8018 חלקה 16 מגרש A 2077 בישוב אבן יהודה (להלן "הנכס"), נכס המצוי בשטח ובמרחב הועדה המקומית לתכנון ובניה, "שרונים" (להלן "הועדה). בתאריך 5.4.05 כך ציינה המאשימה ביקר מפקח הבניה מר חסון נסים מטעם הועדה (להלן: "מפקח הבניה") בנכס ומצא כי הנאשמים עצמם ו/או באמצעות אחרים מטעמם ביצעו בנכס עבודות בניה הטעונות היתר כמפורט להלן ללא היתר בניה כנדרש בחוק ו/או בסטיה מהיתר בניה מס' 13037 מיום 1.7.01 באופן ש-(1) מחלקים את החניה לחדרים ע"י בניית מחיצות מבלוקים (2) פתחו פתחים בקיר החניה כשהכנה לחלונות (3) סגרו את החניה ע"י דלת ברזל (להלן"המבנה"). עוד טענה המאשימה כי בתאריך 6.4.05 הוצא צו הפסקה מינהלי עפ"י סעיף 224 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 (להלן "החוק") אשר נמסר לנאשמת 2 בתאריך 7.4.05. בתאריך 10.4.05 ביקר מפקח הבניה מטעם הועדה חסון ניסים בנכס ומצא כי הנאשמים המשיכו בעבודות הבניה למרות ועל אף האיסור שבצו ההפסקה המינהלי בכך שריצפו את רצפת המבנה ועשו טיח למבנה. בתאריך 29.8.05 שב מפקח הבניה וביקר בנכס ומצא כי הנאשמים השלימו את בניית המבנה כך שהחניה הוסבה ליחידת מגורים נפרדת בשטח של כ-30 מ"ר עם מטבחון, מקלחת, חדר שירותים וחדר שינה וזאת ללא היתר כדין. המאשימה יחסה לנאשמים עבירות שענינן ביצוע עבודות בניה ללא היתר כדין ובסטיה מהיתר, שימוש חורג במבנה ללא היתר כדין ואי קיום צו הפסקה מינהלי. הנאשמים כפרו בעובדות המפורטות בכתב האישום. עד התביעה מר חסון ניסים המשמש כמפקח בניה בועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים, הנדסאי במקצועו העיד כי במסגרת תפקידו ביקר במקרקעין שבגוש 8016 חלקה 16 מגרש A 2077 בישוב אבן יהודה בתאריך 5.4.05 הם המקרקעין נשוא כתב האישום ואת ממצאי ביקורו תעד בדו"ח מוצג ת/1. בדוח ת/1 המתעד ביקורו זה במקרקעין נשוא כתב האישום ציין כי במקרקעין האמורים נשוא כתב האישום שהנאשמים הינם בעלי מקרקעין אלו, המחזיקים והמשתמשים בהם מצא בביקור זה כי הנאשמים ביצעו בנכס, הוא המקרקעין נשוא הדיון עבודות בניה ללא היתר בניה כנדרש בחוק ובסטיה מהיתר בניה מספר 13037 מיום 1.7.01 באופן שחלקו את החניה לחדרים ע"י בניית מחיצות מבלוקים, פתחו פתחים בקיר החניה כהכנה לחלונות וסגרו את החניה ע"י דלת ברזל (להלן "המבנה"). עוד ציין המפקח כי ביום ביקורו זה בנכס, ביום 5.4.05 ערך צילומים המתעדים את ממצאיו בנכס ואת המפורט בדוח ת/1 - הם הצילומים ת/2 וכדבריו "הדוח ביקורת זה דוח ביקורת שערכתי ב-5.4.05 במקרקעין שבגוש 8016 חלקה 16 מגרש A 2077 שהם המקרקעין נשוא כתב האישום בישוב אבן יהודה. את ממצאי במקרקעין נשוא כתב האישום ביום הביקור בו פרטתי בדוח. הדוח מוגש ומסומן ת/1 וכך גם ערכתי צילומים באותו מקום ומתעדים את הממצאים שמצאתי מוגשים ומסומנים ת/2 (4 תמונות ). הוסיף מפקח הבניה כי שעה שנוכח לדעת בביקורו בנכס ביום 5.4.05 כי הנאשמים מבצעים עבודות בניה ללא היתר ובסטיה מהיתר מספר 13037 מיום 1.7.01, הכל כמפורט בדוח ת/1 ובתמונות ת/2 שצילם ציין כי יש להוציא צו מיידי להפסקת הבניה הבלתי חוקית בנכס ואכן הוצא צו הפסקה מינהלי אשר נמסר על ידו ביום 7.4.05 לנאשמים באופן שהגיע הוא לבית שבמקרקעין נשוא כתב האישום, נאשמת 2 היתה נוכחת במקום צו ההפסקה המינהלי נמסר לה אלא שסירבה היא לחתום עליו כמפורט בת/3. בהמשך, כך העיד, ביקר שוב במקרקעין נשוא כתב האישום בתאריך 10.4.05 ונוכח לדעת כי הנאשמים אינם מקיימים את האמור בצו ההפסקה המינהלי שנמסר להם עוד ב-7.4.05 וממשיכים בביצוע עבודות הבניה במבנה החניה, שכן אותה עת בוצעו על ידם עבודות ריצוף וטיח דבר שתועד על ידו בתחתית הדוח ת/1 מתחת לפרק ביקור חוזר וכדבריו: "ב-10.4.05 ביקרתי שוב במקרקעין נשוא כתב האישום וציינתי זאת בתחתית הדוח ת/1 ונוכחתי שהנאשמים לא מקיימים את צו ההפסקה המנהלי שנמסר להם עוד ב-7.4.05 וממשיכים בעבודות הבניה בחניה, בוצעו אותה עת עבודות ריצוף וטיח ורשמתי זאת בתחתית הדוח ת/1 מתחת לפרק ביקור חוזר".. משנשאל: "מציג לך את התמונות ת/2 ושואל מה רואים בתמונות" השיב: "בתמונוה 1 מת/2 רואים את מבנה החניה שמסומן איקס ורואים שבחניה זו נפתחו חלונות שכן רואים את החלונות במבנה האמור. בתמונה מס' 2 של ת/2 רואים את סגירת החניה בדלת ברזל ורואים שעדיין מתבצעות עבודות כי רואים את חומרי החול והמלט וחומרי הבניה מונחים במקום. בתמונה 3 רואים את מבנה המגורים של הנאשמים. בתמונה 4 רואים את החלון שאני מסמן בתמונה 1 בספרה א' כאשר על החלון הזה מונחת כוס וקופסת סיגריות". מפקח הבניה הוסיף וטען כי ביקר בנכס נשוא כתב האישום פעם נוספת וזאת ביום 29.8.05 תעד ממצאי ביקורו בדוח מוצג ת/4 ואף צילם תמונות במקום נשוא כתב האישום במועד ביקורו זה בנכס הן מוצג ת/5. בדוח ת/4 המתעד ביקור זה מיום 29.8.05 ציין מפקח הבניה כי במועד ביקורו זה בנכס נשוא הדיון מצא כי בשטח החניה נבנתה יחידת מגורים הכוללת שירותים, מטבחון, מקלחת וחדר שינה בשטח כולל של כ-30 מ"ר ללא היתר בניה כדין ובסטיה מהיתר מספר 13057 מיום 1.7.01 ואף תעד זאת כאמור בתמונות שצילם במועד ביקורו זה - מוצג ת/5. משנשאל: "ש. מה רואים בתמונות ת/5 שצילמת בביקורך במקום נשוא כתב האישום ביום 29.8.05", השיב: "בתמונה 1 של ת/5 רואים שיש שירותים, יש כיור וזה בתמונות שצילמתי לתוך המבנה נשוא כתב האישום דהיינו אותה חניה שהפכה ליחידת מגורים נפרדת בשטח של כ-30 מ"ר עם מטבחון, מקלחת, חדר שירותים וחדר שינה ללא היתר. ביתר התמונות ת/5 רואים את המחיצות, רואים מגבת שמונחת ופריטים כפי שרואים בתמונות האמורות". לשאלה:"הפתחים שנפתחו במבנה החניה, דלת הברזל שהותקנה במבנה החניה והקמת יחידת המגורים הנפרדת בשטח של כ-30 מ"ר שציינת על כל הפריטים שנמצאים בה, האם יש היתר למבנה מגורים זה כפי שמצאת בביקוריך במבנים נשוא הדיון" השיב :"אין היתר לכל האמור. יש היתר בניה לגבי מבנה חניה בלבד ואילו אין היתר חניה להסבת מבנה החניה האמור ליחידת דיור נפרדת בשטח של כ-30 מ"ר וחלוקתה לחדרים דהיינו לחדר+מטבחון ומקלחת ושירותים וחדר שמשמש לחדר שינה ולסגירת החניה ע"י דלת ברזל ופתיחת החלונות לכל האמור אין היתר". לשאלה: "מציג בפניך תוכנית מאושרת וכן היתר בניה ושואל האם זה ההיתר לחניה וזו התוכנית המאושרת האחרונה לגבי מבנה זה לחניה" השיב :"כן. מדובר בהיתר למבנה חניה בשטח של כ-15 מ"ר בלבד. התוכנית המאושרת וההיתר מוגשים ומסומנים ת/6,ת/7". בחקירתו הנגדית לשאלה:"אם זה ככה אז למה החלטת דווקא ב-5.4.05 לסגור את כל הקצוות ולהגיש את הדוח שלך ת/1 והתמונות שצילמת ת/2 וכביכול משתמע מכך שביום 5.4.05 כל מה שצילמת כאן וכל מה שכתבת נעשו באותו יום ולכן צריכים להוציא צו הפסקה", השיב:"כל מה שמצאתי בביקורי במקום ב-5.4.05 לא נעשה באותו יום אלא זה נעשה על ידכם בשלבים ללא היתר וב-5.4.05 הבנתי שמדובר בתהליך בניה של שינוי מחניה למבנה מגורים ללא היתר ולכן נערך הדוח" ומששוב נשאל בחקירתו הנגדית: "אני חוזר ואומר אותה שאלה וענה לי תשובה ברורה למה החלטת דווקא ב-5.4.05 להגיש את הדוח שלך ואת התמונות שצילמת" השיב: "כי ב-5.4.05 עברתי מהמקום לצורך משהו, וראיתי את הפעולות שנעשות שם, ולכן החלטתי להוציא צו. כשאני אומר פעולות אז אני אומר לך פעולות הבניה שלכם במקום. הפתחים כפי שציינתי במבנה נשוא הדיון נפתחו על ידכם כשנה קודם לכן וציינתי בפניכם בתשובתי הקודמת שראיתי את תהליך הבניה של שינוי מחניה למבנה מגורים ללא היתר כולל חומרי בניה שהיו מונחים במקום נשוא הדיון מחוץ למבנה החניה". לשאלה "האם יש היתר לחניה" השיב מפקח הבניה: "ישנו ההיתר ת/6 עפ"י תוכנית מאושרת ת/7 ויש היתר לחניה בגודל של 15 מ"ר, אבל נכון להיום אין במקום חניה בגודל של 15 מ"ר עפ"י ההיתר אלא יש במקום מה שמצאתי בביקורים שלי שערכתי נשוא הדוחות". לשאלה: "ב-5.4.05 מועד שבו ערכת את ביקורך כמפורט בדוח האם היתה במקום חניה בלבד" השיב "לא" והוסיף: "היתה בניה של בלוקים עם מחיצות בפנים ודלת ברזל שסגרה את החניה". לשאלה: "האם לפי ההיתר אני הייתי צריך לבנות בתוך הקומפלקס הזה שמוקף בקירות מבנה" השיב: "כן, אבל לא בוצע כך. אני ראיתי את זה. אני ראיתי שלא מדובר במבנה של חניה עפ"י ההיתר אלא ראיתי מבנה שבתוכו מחיצות ולא בוצע מילוי לפי ההיתר וגם היום אני מוכן שבית המשפט יצא למקום ויעשה ביקור במקום ויראה שהמקום הוא בדיוק כפי שאני מעיד ולא מדובר בחניה". לשאלה: "שוב אני שואל ב-5.4.05 כשראית חומרי בניה שמונחים במקום" השיב מפקח הבניה: "ראיתי לא רק חומרי בניה אלא גם ראיתי בלוקים במקום ושבונים מחיצות, הכל כפי שתארתי בעדותי והכל במבנה החניה כפי שציינתי". לשאלה: "אני אומר לך שעפ"י ההיתר שלי אני מחוייב לבנות מחיצות בתוך המבנה של החניה" השיב מפקח הבניה: "לא נכון, כי המחיצות שניבנו לא היו לצורך האמור בבקשה להיתר ועפ"י ההיתר אלא לצורך שינוי יעוד של החניה ממבנה של חניה למבנה מגורים, כל זה נבנה ללא היתר". כך גם הוגש ע"י התביעה צו התכנון והבניה (שרונים) התשס"א 2001 המעיד כי הנכס נשוא כתב האישום נמצא בתחומה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים - הוגש מוצג ת/8 וכן הוצג תדפיס מפנקסי הרשות המקומית אבן יהודה המעיד שהנאשמים הם הבעלים המחזיקים והמשתמשים בנכס נשוא כתב האישום- מוצג ת/10. עלי לציין כי מהימנה עלי ללא כל סייג עדותו של עד התביעה, מפקח הבניה מר חסון ניסים. עדותו היתה כנה רצינית אחראית ומדוייקת. נחה דעתי כי זכורים היו לו כל פרטי השתלשלות האירועים נשוא ביקוריו בנכס שבמקרקעין נשוא כתב האישום וניתן לסמוך על עדותו המבוססת ונתמכת בדוחות שכתב ובתמונות שצילם בביקוריו בנכס נשוא כתב האישום. עדותו של מפקח הבניה לא נסתרה למעשה בעדות ו/או בראיה ממשית כלשהי ע"י הנאשמים ו/או מי מהם. כל שציין נאשם 1 בעדותו הם הדברים הבאים:" צריך להיות הודיני בשביל להבין את כל מה שאמר שהבין באותו יום. הראיות שהביא ב"כ מה שאני רוצה לומר שהעד מר חסון מונע ממניעים אישיים. לפי התמונות שרואים פה ב-5.4.05 המאשימה והתמונות שהוגשו כולל התמונות האחרונות מובן לי שמר חסון לא צילם אותם כי חסרות שם 2 תמונות ואני אומר ש-2 התמונות שהיו היו מחזקות את מה שאני אומר שלא יכול להיות באותו יום כל התמונות האלה וגם שאר התמונות, כמובן מבלי להודות בכלום, ולסיום, אני מאוד מצטער אבל גוש 8018 חלקה 16 אין חניה. סיימתי ואין לי מה לומר". נאשמת 2 בחרה שלא להעיד כלל. עדות נאשם 1 היתה כללית, סתמית בלתי מבוססת ואין היא מהימנה עלי כל עיקר. עדות עד התביעה מפקח הבניה, ומוצגי המאשימה שהוגשו במהלך הדיון לא נסתרו בראיה ממשית כלשהי ע"י הנאשמים ופרט לאמירות כלליות וסתמיות כפי שנאמרו ע"י נאשם 1 לא מצאו הנאשמים להביא ולו ראיה ממשית כלשהי בעדויות ו/או במסמכים לביסוס טענה ולו כלשהי מטענות נאשם 1. לסיכום בקבלי גירסת המאשימה שהוכחה בפני ולא נסתרה בראיה ממשית כלשהי ע"י הנאשמים קובעת אני כי הוכחו בפני העובדות המפורטות בכתב האישום ואני מרשיעה הנאשמים בעבירות כתב האישום לפי סעיפי האישום המיוחסים להם. בניההיתר בניהחניה