היתר בניה חשמל

מבוא ביום 9.6.11 פנתה המערערת לבית המשפט קמא- בית משפט לענינים מקומיים בקרית ביאליק- בבקשה לאישור שלושה צווי הפסקה מינהליים שהוציא מהנדס הוועדה המקומית ביום 11.5.11 (תיקים בע"א 13564-06-11, 13590-06-11 ו-13603-06-11) בקשר לשלושה עמודי חשמל אותם מקימה המשיבה כחלק מהקמת קו הולכה עילי של רשת החשמל הארצית. בית המשפט קמא (כב' הש' לובנה שלאעטה חלאילה) דחה את הבקשה תוך הפניית ביקורת כלפי הדרך בה פעלה המערערת. המערערת בנימוקי הערעור שהוגשו רק ביום הדיון טוענת כי למשיבה אין היתר בניה כדין להקמת העמודים ולכן יש לטענתה לבטל את ההחלטה ולאשר את צווי ההפסקה המינהליים. רקע והליכים קודמים עמודי החשמל שהעבודות להקמתם עומדת לדיון הוקמו כחלק מעבודות הקמת קו מתח גבוה העובר גם בתחום כביש 70 ומחלף סומך. על פי הוראת סעיף 145(ו) לחוק התכנון והבניההתשכ"ה-1965 ותקנות התכנון והבניה (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל), התשנ"ח-1998, לצורך הקמת מתקן להקמת חשמל נדרשת הרשאה ממתכנן המחוז של משרד הפנים אשר "תבוא במקום היתר בניה". מתכנן המחוז ולאחר מכן מתכננת המחוז שהחליפה אותו נתנו לחברת החשמל הרשאה לביצוע העבודות (התוכניות הרלבנטיות-תוכניות עבודה 295090א 295090ב). ביום 30.3.11 הוציא מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית אתא צווי הפסקה מינהליים בקשר לעבודות הקמת 7 עמודים (תיק בב"נ 13894-04-11), משהגישה המשיבה בקשה לביטול צווי ההפסקה הסתבר בדיון מיום 2.5.11 כי המחלוקת שבין הצדדים היא באשר לתוקפה של ההרשאה שניתנה ע"י מתכננת המחוז ולכן הושג הסדר דיוני בין הצדדים, על מנת לאפשר למערערת לפנות בעתירה מינהלית לבירור המחלוקת בטרם תוכרע הבקשה לביטול צווי ההפסקה המינהליים, (ר' נספח 7 לתשובת המשיבה). בין לבין ביום 11.5.11 הוציא שוב מהנדס הוועדה המקומית צווי הפסקה מינהליים לגבי 3 מתוך העמודים הנ"ל, צווי הפסקה לגביהם מתייחס ערעור זה. ביום 15.5.11 הגישה המערערת עתירה מינהלית (עת"מ 25607-05-11) ובה ביקשה שייקבע כי ההרשאות שניתנו ע"י מתכננת המחוז בטלות ומכאן שאין בידי חברת חשמל היתר בניה כדין להקמת העמודים, (נספח 3 לתשובת המשיבה). בהתעלם מהעתירה המינהלית ותוך אי איזכור קיומה- פנתה המערערת ביום 9.6.11 לבית המשפט קמא בבקשה לאישור צווי ההפסקה המינהליים. ביום 25.7.11 ניתן פסק דין בעתירה המינהלית ולפיו נדחתה העתירה (כב' הש' יעל וילנר) עם הקביעה כי אין מקום להתערב בהחלטות מתכננת המחוז. משמע- ההרשאות שניתנו לביצוע העבודות תקפות, יודגש כבר עתה כי פסק הדין שניתן בעתירה המינהלית הפך חלוט, שכן המערערת נכון להיום לא הגישה ערעור ולא טוענת כי בכוונתה לערער על האמור בו. לאחר קבלת תגובות הצדדים בכתב דחה בית המשפט קמא ביום 8.9.11 את הבקשות לאישור צווי ההפסקה המינהליים. דיון המערערת אינה חולקת לצורך הדיון בערעור על קביעת בית המשפט לענינים מינהליים ולפיה ההרשאות שניתנו ע"י מתכננת המחוז ניתנו כדין, אלא שלטענתה כחלק מאותן הרשאות נקבע כי ההרשאה מותנית בתנאי- אישורו של היועץ הנופי לתוכניות העבודה ומשלא קויים התנאי, אין לטענתה הרשאה תקפה ואין היתר בניה כדין. עיון במכתבה של מתכננת המחוז מיום 9.8.11 (נספח 11 לתשובת המשיבה) שהוצג בפני בית משפט קמא ואשר היווה את הבסיס להחלטה לדחיית הבקשות, מראה כי לא נפל פגם כל שהוא בהחלטת בית משפט קמא ובנסיבות ספציפיות אלו שהוצגה בפני בית משפט עמדתה של מתכננת המחוז לגבי קיום דרישותיה ופסק דין הקובע כי ההרשאה בתוקף, לא היה כל צורך בקיום דיון נוסף מעבר לדיונים שקוימו בפני הערכאות השונות עד מועד מתן ההחלטה ודין הבקשה לאישור צווי ההפסקה המינהליים היה להידחות. מתכננת המחוז מסיימת את מכתבה בקביעה "לפיכך דרישותינו בנושא הנופי מולאו ולא נדרשים תיאומים נוספים", קביעה חד משמעית לפיה לדעת נותנת ההרשאה, קוימו כל הדרישות שהיא דרשה ואזכיר כי אישורו של יועץ נופי, אינו תנאי הקבוע בחוק או בתקנות, אלא הוא תנאי שהוסף ע"י מתכננת המחוז לפי שיקול דעתה ועל פי אותו שיקול דעת היא הגיעה למסקנה כי לא נדרש תיאום נוסף. במכתבה הנ"ל מפרטת מתכננת המחוז 2 עובדות חשובות נוספות: הראשונה-היא מבהירה כי התנאי הקשור בנושא היועץ הנופי, אינו חל בכל מקרה אלא "בתכניות העבודה שבנדון דרשנו כי יעשה תיאום עם מתכנני פרויקט מחלף סומך ויועציו הנופיים. הכוונה היתה לתאום העמודים הנמצאים במחלף סומך בלבד ולא לעמודים שמחוץ למחלף". במהלך הדיון הוצגה מפה ובה תיאור מיקום העמודים (העתקה סרוק כחלק מתיק בב"נ13894-04-11). מעיון במפה הסתבר כי שלושת העמודים לגביהם הוצאו צווי ההפסקה המינהליים מספריהם 40667, 40666 ו-40665 והם לא נמצאים כלל בתחום המחלף, כך שלגביהם ההרשאה אינה מותנית בתנאי כל שהוא ואזכיר כי קיימת קביעה חלוטה של בית המשפט לעניניים מינהליים ולפיה ההשראה תקפה. די בכך להביא לדחיית הערעור (ולמעשה לתהות מדוע הוצאו צווי ההספקה המינהליים מלכתחילה). השנייה- מתכננת המחוז מסבירה כי לשם הדיון בעתירה המינהלית היא בחנה מחדש את ההיבט הנופי הסביבתי "ונתתי בענין החלטה מחודשת מיום 16.6.11 והשארתי על כנן את האישורים שניתנו ולאחר שהשתכנעתי כי גם מבחינה נופית הקו המוצע הוא החלופה העדיפה". קביעה חד משמעית ולפיה למצער נכון ליום 9.8.11 קיימת הרשאה כדין שנבחנו לגביה חלופות שונות והחלופה הקיימת גם מבחינה נופית היא החלופה הראויה. בדיון הסתבר כי למערערת טענות שונות כלפי תוכנו של מכתב זה, שכולן למעשה טענות מתחום המשפט המינהלי. המערערת סבורה כי המכתב מיום 9.8.11 הוצא ע"י מתכננת המחוז לאחר שהוטעתה ע"י חברת חשמל בקשר לאישור, או כי בחוסר סבירות לא בחנה המתכננת את הנושא כראוי לרבות אישור מע"צ, טענות אלו מקומן לא במסגרת הליך זה ולא במקרה הן לא נטענו כלל בפני בית משפט קמא. העלאת טענות אלו בדרך של הרחבת החזית בדיון לפניי-לה מתנגדת המשיבה מצביעה על הבסיס הרעוע של הערעור. בפני בית משפט קמא הוצג פסק הדין של בית המשפט לעניניים מינהליים שלא מתיר ספק באשר לקיומו של היתר בניה כדין לביצוע העבודות ואישור נוסף מטעם מתכננת המחוז- המכתב מיום 9.8.11 לפיו קויימו כל הדרישות שנדרשו על פי ההרשאה וכי "לא נדרשים תיאומים נוספים". בנסיבות אלו מוטב היה לו היתה משלימה המערערת עם הקביעות הברורות ולא מנסה בטיעונים מטיעונים שונים לעכב את ביצוע העבודות. בנסיבות אלא שהוכח כי למשיבה הרשאה כדין לביצוע העבודות לאלתר, אמנע מלהביע עמדה באשר לדרך בה פעלה המערערת לרבות באשר למידע שהיה בפניה ביום 11.5.11 מועד הוצאת הצווים ובמועד הגשת הבקשה לאישורם-9.6.11, נושאים אליהם התייחס בית המשפט קמא בהחלטתו. סיכום לאור האמור לעיל אני דוחה את הערעור. בניההיתר בניהחשמל