היתר בניה ממכולות

הנאשמת הורשעה ביום 15.7.07 לאחר שמיעת ראיות בעבירות כתב האישום שבתיק עמק 7887/04 שעניינן ביצוע עבודות ושימוש במקרקעין ללא היתר עבירות לפי סעיפים 145 ו- 204 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה- 1965 (להלן "החוק") בכך שהקימה מבנים מפח ומכולות בשטח כולל של כ- 242 מ"ר (להלן "עבודות הבניה") כל זאת ללא היתר במקרקעין נשוא כתב האישום. ב"כ המאשימה בטיעוניה לעונש ציינה הדברים הבאים: "מדובר בהקמת מבנים מפח עם מכולות בשטח כולל של כ-242 מטר. מדובר במבנים ששימשו כדי לאחסן במקום פועלים וציוד של הנאשמת. במהלך המשפט מאז שנת 2004 מעת לעת הוסרו המבנים אך גם כיום נשארו במקום כפי שעלה מעדות בפרוטוקול יש משטח בטון ושאריות של סככה, כך שלמעשה בגדול המבנים מהפח והמכולות מרביתם הוסרו, אך יש צורך להוציא צו סילוק לגבי כל שנותר במקום. לפיכך אנו נבקש מאחר שמדובר במבנים שהוסרו מעת לעת רק לאחר שהוגש כתב האישום, להטיל קנס הולם ומרתיע וכן שיוצא צו הריסה לגבי יתרת המבנים שטרם נהרסו, שביצועו יהיה מיידי וכך גם אני מבקשת להורות שאם הנאשמת לא תבצע את צו ההריסה עד תום וזאת מבלי לפגוע בחובתה של הנאשמת לבצע את צו ההריסה, כי אז יורה בית המשפט שהועדה המקומית תוכל לבצע את ההריסה אך הוצ' ההריסה יחולו על הנאשמת". ב"כ הנאשמת ביקש להקל בעונשה של הנאשמת בציינו כדלקמן: "כל הבניה האסורה למעט סרח עודף אחד נהרסה. ההריסה לא בוצעה בעקבות נקיטת הליכים פליליים, באתר היו עוד מכולות וכלי בניה גדולים שמטבע הדברים היו אמורים לשמש פרוייקט בניה גדול מאוד והנאשמת טרחה לפנות אותם מהשטח, במקום היו בהיתר עשרות רבות של מכולות ששימשו לאחסון של חומרי וכלי בניה, והמכולות כולן פונו וכך גם המבנים והמכולות נשוא כתב האישום הנוכחי וכל מה שנעשה, כל פעולות ההריסה והפינוי הם לא תולדה בעקבות הגשת כתב האישום. לטעמינו נהרסה כל הבניה נשוא הדיון וכך גם סולקו כל המכולות. כן מבקש להקל בגובה הקנס." כפי שנפסק לא אחת - חוק התכנון והבניה דורש התחלת עבודה הבאה במסגרת עבודות הטעונות היתר רק לאחר שאותה עבודה חוסה תחת היתר כדין במשמעות החוק. ברור הוא כי ללא היתר בניה כדין לעבודות בניה הטעונות היתר אין מקום להתחלת בניה וללא היתר לשימוש בבניה ובמקרקעין הטעונים היתר שכזה אין מקום להתחלת בניה ו/או לשימוש בה וזאת ידעו הנאשמים היטב. יחד עם זאת אני מתחשבת לקולא בכך שאין לנאשמת הרשעות קודמות, המבנים נשוא כתב האישום, כפי שנטען, סולקו אלא שעדיין נותרו במקום נשוא האישום משטח בטון וחלק ממבנה סככה שלא סולקו ועל הנאשמת להשלים את הריסתם וסילוקם מהמקרקעין נשוא כתב האישום דבר שוודאי יעשה על ידה. בנסיבות אלו ולאחר ששקלתי הנסיבות כולן אני מורה בזאת כדלקמן: 1. מוצא צו הריסה וצו סילוק לגבי יתרת הבניה נשוא כתב האישום שטרם נהרסה. אם הנאשמת לא תבצע את צו ההריסה וצו הסילוק מיד כי אז רשאית הוועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה לבצע את ההריסה והסילוק והוצאות ההריסה יחולו על הנאשמת. 2. אני דנה הנאשמת לתשלום קנס בסך של 15,000 ₪. הקנס ישולם ב- 5 תשלומים שווים ורצופים כשהראשון לא יאוחר מיום 1.1.08 ובכל 1 לחודש שלאחר מכן. אי תשלום שיעור אחד משיעורי הקנס מעמיד את כל הקנס לפירעון מיידי. זכות ערעור תוך 45 יום מהיום בניההיתר בניה