היתר בניה מרתף

בפתח הדבר אומר, כי נוכח חזרתה של המאשימה מחלק מן האישומים שבכתב האישום, אני מזכה את הנאשם מן העבירות שיוחסו לו בכתב האישום, ככל שהדבר נוגע לשינויים הפנימיים (סעיף 2 (ג) לכתב האישום) וכן מביצוע עבירה של עיסוק ללא רישיון בעסק טעון רישוי, עבירה לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968. עוד מצאתי כי יש לזכות את הנאשם מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום, ככל שהדבר נובע להוספת פרגולות (סעיף 2 (ג) לכתב האישום). מצאתי כי יש להרשיע את הנאשם ביתר העבירות המיוחסות לו בכתב האישום. כתב האישום כנגד הנאשם הוגש כתב אישום, בעבירות על סעיפים 145 (א), 204 (א)(ב)(ג), 208 ו- 253 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 (להלן: "החוק") וכן בעבירה לפי חוק רישוי עסקים, בה זוכה הנאשם. על פי כתב האישום, הנאשם היה הבעלים ו/או חוכר לדורות ו/או בר רשות ו/או המחזיק ו/או המשתמש בפועל במקרקעין במגרש 22 במושב גילת (להלן: "המקרקעין"). נטען, כי בינואר 2005 או בסמוך לפניו, הנאשם בנה על המקרקעין מבנים, בעצמו או באמצעות אחרים, כמפורט להלן: א. מבנים תת קרקעיים בשטח כולל של כ- 100 מ"ר, כתוספת לבית קיים שנבנה כדין. ב. מרפסת מקורה בפרגולה בשטח של כ- 60 מ"ר בכניסה לבית הקיים. ג. שינויים פנימיים (הנאשם זוכה בגין עריכתם) ושינויים חיצוניים על ידי הוספת פרגולות שנעשו בסטיה מהיתר. סעיפים 3 ו- 4, לכתב האישום עניינם, עבירה על פי חוק רישוי עסקים, בגינה זוכה הנאשם כאמור. על פי סעיף 5 לכתב האישום, לנאשם נמסרו הודעות מטעם המאשימה על העבירות האמורות במועדים שנרשמו. נטען כי עד ליום הגשת כתב האישום, לא הרס הנאשם את המבנים והוא מחזיק ו/או משתמש בהם בפועל. בתשובתו לכתב האישום, הודה הנאשם בסעיף 1 לכתב האישום (הקשר שלו למקרקעין) וכפר ביתר עובדות כתב האישום. ראיות המאשימה מטעם המאשימה העיד מר אלי נפתלי, פקח בוועדה המקומית לתכנון ובניה שמעונים. מר נפתלי העיד כי הוא הנדסאי בנין. הוא העיד כי ביקר לראשונה במקרקעין בתאריך 29/3/06, ואולם, מעדותו עולה, כי הוא ביקר במקום עוד קודם לכן, בשנת 2005, שהרי ת/1 שצולם על ידו, צולם בתאריך 31/1/05, ועל כך העיד העד בהמשך עדותו (עמוד 6 שורות 1-12 לפרוטוקול מיום 28.10.08). באמצעות עד זה, הוגשו ת/1 עד ת/13, תמונות שצילם העד בהזדמנויות שונות. בהמשך עדותו פירט העד את הנצפה בתמונות, כדלקמן: ת/1 היא החזית האחורית של הבית ובו רואים, על פי עדות מר נפתלי, פתח כניסה למבנה תת קרקעי בקיר חיצוני. זהו פתח בקיר חיצוני שממנו נכנסים למבנה תת קרקעי (עמוד 6 שורות 22-23 לפרוטוקול מיום 28.10.08). העד העיד, כי אין היתר לפתח בקיר. ת/2 עוד מסר מר נפתלי כי בת/2 רואים שוב את דלת הכניסה למבנה התת קרקעי, ובת/3 רואים פרגולות שלא מופיעות בהיתר. בת/4 נצפה צילום של חדר תת קרקעי עם דלת מעבר לחדרים נוספים. (עמוד 6 שורות 27-29 לפרוטוקול מיום 28.10.08). העד נשאל אם קיים היתר, והוא העיד כי הדבר לא קיים בהיתר הבנייה. ת/5, עניינו אחסנת עצים ופיגומים אשר המאשימה חזרה בה בכתב האישום בגינה. ת/6 אינו רלוונטי לכתב האישום. בת/7, כך מוסר נפתלי, מופיעים פרגולות שאינן מופיעות בהיתר ובת/8 שוב נצפים פיגומים שאינם רלוונטיים עוד. גם ת/9 אינו רלוונטי שהרי עניינו שינויים פנימיים, בגינם זוכה הנאשם. הוא הדין לגבי ת/11 עד ת/13 שעניינם אחסנת ציוד בניה בשטח חקלאי. באמצעות מר נפתלי הוגשו ת/14 עד ת/16, שהן הזמנות לנאשם למסירת עדות והודעה על הכנת כתב אישום נגדו. העד העיד, כי הנאשם לא נענה להזמנות וכי הוא פגש את הנאשם רק בשנת 2008 (לאחר הגשת כתב האישום) כאשר הלך לבצע ביקורת נוספת בשטח. מר נפתלי העיד, כי העד הגיש בקשות להיתר ואלה הוגשו וסומנו ת/18 ות/19. על גבי ת/18 סימן העד את הדלת ל"מרתף" ועליה הוא רשם "דלת", כן הוא רשם את המילה "מרתף" ושוב את המילה "דלת". בצבע ורוד סימן העד את ה"מרתף". אעשה עתה פסק זמן בפירוט עדויות התביעה ואומר, כי העד עשה שימוש במילה "מרתף" וב"כ הנאשם טען, כי לא יוחסה לנאשם עבירה של בניית מרתף וכי הגדרת המבנה אינה עונה להגדרת "מרתף" שבחוק התכנון והבניה. מצאתי, כי שימושו של העד במילה "מרתף" מכוונת הייתה לאותו מבנה תת קרקעי אליו מתייחס כתב האישום, בסעיף 2 (א) שבו. מצאתי, וכך אני קובע, כי שימושו של העד במילה "מרתף" היה שימוש גנרי, תוך שהוא מכוון למבנה תת קרקעי. מר נפתלי נשאל לגבי קיומו של היתר לאותו מבנה תת קרקעי והעיד כי קיים היתר רק לחדר שנקרא חדר משחקים וכי למבנה התת קרקעי, ל"מרתף", לא קיים היתר והוא לא חושב בשטחים ובתוכנית עצמה (עמוד 6 שורות 16-19 לפרוטוקול מיום 28.10.08). העד חזר ואמר, כי המרתף אינו מופיע בבקשה להיתר. בהמשך עדותו מסר מר נפתלי, כי קיימות קורות פרגולה שלאחר מכן כוסו בזכוכית. לקורות קיים היתר בניה, אך לזכוכית לא קיים היתר בניה. העד עוד מסר, כי קיימות פרגולות נוספות בכניסה אשר לא רואים אותן בתוכנית והעד רשם בכתב ידו, במקום שבו מצויות הפרגולות, את המילים "פרגולות באזור הכניסה". לגבי כיסוי הפרגולות בזכוכית, העיד העד כי הדבר נעשה הרבה יותר מאוחר והוא אינו יודע מתי, אך בשנת 2006 לא היה כיסוי זכוכית על הפרגולה. הפרגולות בכניסה כן היו, כך העיד מר נפתלי, (עמוד 8 שורות 25-28 לפרוטוקול מיום 28.10.08). בהמשך העיד העד על שינויים פנימיים אליהם לא אתייחס לאור הזיכוי כאמור. בחקירתו הנגדית נשאל העד ארוכות לגבי המפלסים השונים של חלקי המבנה וזאת על מנת להראות, כי אין המדובר במרתף, שהרי המפלס שלו הוא מעל מפלס האפס. מן החקירה הנגדית עולה, כי המבנה התת קרקעי אליו מתייחס כתב האישום, מצוי מתחת למפלס 2.5+ וזהו הגג של המבנה התת קרקעי המצוי מתחת, לאור עבודות פיתוח שנעשו במקום. העד העיד, כי הפיתוח של גג המבנה התת קרקעי, הוא בגובה של 2.5 מטר. העד נשאל אם המבנה התת קרקעי, מצוי מעל פני הקרקע, והוא השיב בשלילה באומרו, כי הגובה של 2.5 + שמופיע בתוכנית, זהו הפיתוח של הגג של המבנה התת קרקעי. (עמוד 11 שורה 26 עד עמוד 12 שורה 6 לפרוטוקול מיום 28.10.08). בהמשך חקירתו הנגדית נשאל העד נפתלי, האם נכון יהיה לומר, כי גובה הגג בתוכנית הוא 2.5 מטר, ותשובת העד הייתה, כי זהו גובה הפיתוח וכי בתוכנית הגגות רואים גם את הפיתוח וגם את הריצוף ואת הכל, ואי אפשר לומר שזה גג. (עמוד 6 שורות 18-23 לפרוטוקול מיום 22/2/09). מר נפתלי נשאל עוד, האם הוא מסכים שעובדתית, למעשה, לא נכון יהיה להגדיר את המבנה כמבנה תת קרקעי, כי הוא נמצא מעל הקרקע, ומר נפתלי השיב בשלילה. (עמוד 7 שורות 15-17 לפרוטוקול 22/2/09). ראיות ההגנה הנאשם בחר שלא להעיד. לא נשמעו גם עדויות אחרות מטעם ההגנה. הוגשו רק התמונות נ/1 ו- נ/2, ללא כל הסבר וללא עדותו של מי שצילם אותם ומצאתי שלא אוכל לתת משקל כלשהו לתמונות אלה, באשר לא אוכל לדעת, מה מסקנה עובדתית ניתן להסיק מהן. דיון והכרעה לאחר שבחנתי את הראיות שהונחו בפניי ושמעתי את סיכומי באי כח הצדדים, מצאתי כי עלה בידי המאשימה להוכיח, מעבר לספק סביר, כי הנאשם בנה בשנת 2005, מבנים תת קרקעיים בשטח כולל של כ- 100 מ"ר כתוספת לבניין קיים שנבנה בהיתר וכן פרגולה בכניסה לבית (סעיף 2(ב) כתב האישום) בשטח של כ- 60 מ"ר. לא עלה בידי המאשימה להוכיח, כי למועד כתב האישום, הנאשם הוסיף פרגולות בסטייה מההיתר (סעיף 2 (ג) לכתב האישום). אתחיל הדיון בנושא הפרגולות ואומר, כי מן הראיות שבפניי עולה כי בשנים 2005 ו- 2006, הן השנים הרלוונטיות לאמור בכתב האישום, לא הוסיף הנאשם פרגולות כנטען בסעיף 2 (ג) בכתב האישום. מעדויות מר נפתלי עולה כי אותן פרגולות נבנו, למעשה, בהיתר, וכי זמן רב לאחר מכן, הן קורו בזכוכית. ראשית, עניין הוספת הזכוכית לא נטען בכתב האישום. שנית, מן העדות עולה, כאמור, כי הזכוכית הוספה במועד מאוחר לכתב האישום. על כן, אני מזכה את הנאשם מן העבירות שמיוחסות לו בכתב האישום, ככל שהדבר נוגע להוספת פרגולות כאמור בסעיף 2 (ג) סיפא לכתב האישום. מעדותו של מר נפתלי עולה בבירור, כי הנאשם בנה מבנה תת קרקעי, אשר הגג שלו הוא במפלס 2.5+ לאחר שבוצעו עבודות פיתוח אשר העלו את מפלס הקרקע במקום לגובה של 2.5+ מטר. (ראה לעניין זה עדותו של מר נפתלי בעמוד 6 שורות 10-12 לפרוטוקול מיום 28/10/08). מר נפתלי סימן על גבי ת/18, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, את מיקומו של המבנה התת קרקעי, ה"מרתף" כפי שכינה אותו מר נפתלי, כמו גם את מיקומה של דלת הכניסה לאותו מבנה תת קרקעי. מר נפתלי גם סימן על גבי ת/18, את הדלת הפנימית אשר מצויה בתוך המבנה התת קרקעי ואשר ממנה יש גישה לחדר המשחקים, המצוי בהמשך הבית. המילים "מרתף", "דלת", ו"דלת", נרשמו על גבי ת/18 בצבע ורוד, וכן סומן המבנה התת קרקעי בשלושה סימני X בצבע ירוק. בתארו את הנצפה בתמונות שהוגשו כראיה, הצביע מר נפתלי על הדלת החיצונית בכניסה למבנה התת קרקעי, על המבנה התת קרקעי עצמו, ועל הדלת הפנימית בתוך הפנימי התת קרקעי, דלת אשר מהווה מעבר לחדרים נוספים שבבית: בת/2 ניתן לראות את הדלת החיצונית, ניתן לראות אותה גם בת/1 כמו גם את המבנה התת קרקעי מבחוץ, בת/4 ניתן לראות את המבנה התת קרקעי מבפנים וגם את הדלת אשר פונה אל החדרים האחרים. די בכך כדי להוכיח מעבר לכל ספק סביר, את קיומו של המבנה התת קרקעי, כמו גם את קיומם של הדלת החיצונית והפנימית. אני דוחה את נסיונו של ב"כ הנאשם לטעון, כי חלל מסוים בו ניתן לצפות בחתך 3-3 שבת/18, הוא המבנה התת קרקעי ואשר בגינו ניתן היתר בניה. ראשית, לא מצויה בפני כל עדות מטעם הנאשם לעניין זה, שהרי הנאשם בחר, מסיבות השמורות עמו, שלא להעיד. לא רק זאת, כי ב"כ הנאשם אינו רשאי להעיד, כך שעדות בעניין זה לא מצויה בפניי. לא רק זאת, אלא שהעד נפתלי רשם בחתך 3-3 בת/18, כי לגבי אותו חלק מהמבנה "זה לא המרתף, זה מופיע בהיתר". ובצד שמאל באותו החתך הוא רשם "המקום של המרתף" ו- "הגג של המרתף". אשר על כן, אני בא למסקנה, כי הנאשם בנה מבנה תת קרקעי בשטח של 100 מ"ר, עם פתח חיצוני ופתח פנימי, ללא היתר בניה. הגם שאין הדבר דרוש לצורך הרשעתו של הנאשם, לא למותר לציין, כי הנאשם בחר שלא להעיד ובכך חיזק הוא, ובמקרה שבפניי חיזוק של ממש, את ראיות התביעה. אם טענת הנאשם הייתה, כי מיקומו של המבנה התת קרקעי אשר נצפה בתמונות הוא במקום אחר בתוכנית, וכי ניתן לגבי אותו המקום היתר בניה, מה קל היה מאשר להעיד על כך בעצמו ואולי גם להשמיע את עדותו של המהנדס או האדריכל אשר ערך את התוכנית ת/18 אשר בעקבותיה ועל פיה ניתן היתר בניה למבנה שבנה הנאשם. הוא הדין לגבי הפרגולה בכניסה לבית, בשטח של 60 מ"ר. העד נפתלי העיד על קיומה של פרגולה זו, ועל כך שלא ניתן בגינה היתר בניה ולעניין זה אפנה לעמוד 6 שורות 7-12 לפרוטוקול מיום 28/10/08. העד גם רשם על גבי ת/18 במקום שבו, על פי עדותו, מצויות הפרגולות, באיזור הכניסה, את המילים: "פרגולות באיזור הכניסה" בצבע ורוד. העד העיד כי לפרגולות האלה אין היתר בניה, וכן בתוכנית לא ניתן לראות את קיומן של אותן פרגולות, אך העד העיד כי הפרגולות מצויות במקום וניתן אף לצפות בהן בת/7 (עמוד 6 שורה 32 לפרוטוקול מיום 28/10/08). שוב, אין בפנינו עדותו של הנאשם לעניין קיומן או העדרן של הפרגולות, והדבר רק מחזק את עדותו הברורה, המפורטת והאמינה של העד נפתלי באופן המוכיח, מעבר לכל ספק סביר, כי הנאשם בנה פרגולה בשטח של 60 מ"ר בכניסה למבנה, ללא היתר בניה. ת/17 הוא מכתב שכתב העד מר אלי נפתלי לעו"ד ברקאי, ב"כ המאשימה, ובו הוא מתאר את תוצאותיה של ביקורת שהוא ערך במקרקעין ביום 29/3/10, ושם מתוארים, בין היתר, המבנה התת קרקעי בשטח של כ- 100 מ"ר והפרגולה בשטח של כ- 60 מ"ר. מר נפתלי העיד כי מה שכתוב במכתב הוא אשר מצא בביקור ביום 29/3/06. כתב האישום הוגש ביום 23/5/06 ולכן עלה בידי המאשימה להוכיח את האמור בסעיף 6 לכתב האישום, לפיו, עד ליום הגשת כתב האישום, לא הרס הנאשם את המבנים והוא מחזיק ומשתמש בהם בפועל. סוף דבר אני מרשיע את הנאשם בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום, ככל שהדבר נוגע למבנה תת קרקעי בשטח של כ- 100 מ"ר כתוספת לבית קיים שנבנה כדין, ומרפסת מקורה בפרגולה בשטח של כ- 60 מ"ר בכניסה לבית הקיים שנבנה כדין. אני מזכה את הנאשם מן העבירות שבכתב האישום ככל שהדבר נוגע לשינויים פנימיים של הוספת דלתות וחלונות ושינויים חיצוניים על ידי הוספת פרגולות, שנעשו בסטייה מההיתר (סעיף 2 (ג) לכתב האישום) וכן מן העבירה של עיסוק בעסק ללא רישיון לפי חוק רישוי עסקים. בניהמרתףהיתר בניה