היתר בניה ריצוף

1. כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירה של ביצוע עבודות במקרקעין ללא היתר - עבירה לפי סעיפים 145 ו- 204 (א) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. 2. העובדות שבבסיס כתב האישום הן כלהלן: הנאשם הוא המשתמש ומי שאחראי לביצוע העבודות במקרקעין שבגוש 4341 חלק מחלקות 12, 13, 22 ו- 23 ברמלה (להלן: "החלקות"). בתאריך 10.3.02 או בסמוך לכך, ביקר פקח מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה (להלן: "הועדה"), ומצא כי הנאשם ביצע עבודות בניה טעונות היתר, ללא היתר כדין. העבודות שבוצעו הן - הקמת מבנה חד-קומתי, בשטח כולל של כ- 90 מ"ר. מצב הבניה בזמן גילויה - קירות בלוקים וגג בטון. 3. התביעה העידה שני עדים: אבי חלף, מפקח בניה בועדה (להלן: "המפקח") ומשה לורברבום, סגן מהנדס העיר (להלן: "המהנדס"). חלף סיפר בעדותו שבמהלך סיור שהתקיים ב- 10.3.02, הוא גילה בניה חדשה בחלקות שנמצאות מול כלא איילון. בעקבות גילוי זה הוצא צו הפסקה מנהלי. המפקח צילם את אשר ראו עיניו - ת/1 והצו שהוצא, הוגש אף הוא לתיק בית המשפט - ת/2. המפקח שב וביקר במקום ב- 11.3.02, ושב וצילם את אשר ראו עיניו - ת/3. בעקבות ביקור זה הוצא צו הריסה נוסף - ת/4. ב- 5.9.02 הוצא צו הריסה נוסף - ת/5, וזאת לאחר שביקר במקום המהנדס. ועוד צו הריסה הוצא ב- 21.10.02 - ת/6, שוב לאחר ביקור המהנדס. המפקח ביקר במקום גם ב- 24.10.02, ב- 27.10.02, ב- 2.1.03, והוא תיעד את אשר ראו עיני בתמונות - ת/7 - ת/12. המפקח מציין, שצו ההפסקה ת/2 אשר הודבק על המבנה הוסר שעות ספורות לאחר שהודבק, ולאחר מכן, נמשכו עבודות הבניה, כפי המתועד בתמונה ת/3. עוד מציין המפקח, שבביקור הראשון שלו במקום, היה שלד הבנין לא מטויח ובשלבים הבאים כבר טויח המבנה, ונוספו חלונות ודלתות. עוד הוא ראה שבמקום התבצעו עבודות צנרת, צבע וחשמל. בחקירה הנגדית הוא מאשר שאיש לא ראה את הנאשם מבצע את עבודות הבניה. עוד הוא מאשר, שכאשר הגיע הנאשם למשרדי הועדה, וכתב בקשה למתן היתר בניה - ת/14, נאמר לו במקום מה עליו לעשות, דהיינו: שאין למבנה היתר בניה וכי צריך להוציא היתר בניה. כאשר הוא מופנה על ידי הסניגור לתוכנו של ת/14, שם כתב הנאשם: "הנדון: מבנה לא חוקי או שיפוץ" - הוא משיב ואומר, שאין הוא יודע מדוע מתייחס הנאשם במסמך זה לבניה או שיפוץ. אגב, התייחסות כזו של הנאשם יש גם בגוף המסמך, בסעיף 2 הימנו. 4. המהנדס מציין שבמקרה דנן כמו בכל מקרה אחר, לאחר שהמפקח גילה בניה בלתי חוקית, הוא ניגש למקום על מנת לראות את הדברים במו עיניו. הוא מאשר שערך את התצהיר מיום 10.3.02 - ת/15, בעקבות ביקור שערך באותו יום. לדבריו, כאשר הוא הגיע לשטח, הוא ראה שם מבנה שנמצא בעיצומו של הליך בניה, אשר כלל יציקת בטונים, כגון: גרם מדרגות חיצוני. זה המקום לציין, שאת גרם המדרגות אכן ניתן לראות בחלק מהתמונות שהוצגו באמצעותו של המפקח, כגון: ת/9 ו- ת/11. מתוך התמונות ברור, שמדובר בשלבים של יציקת גרם המדרגות, ובשלב של יציקת השיפוע ובטרם יציקת המדרגות עצמן. המהנדס מפנה בחקירתו הראשית לעבודות הטפסנות שנראות בתמונות שהוגשו לתיק בית המשפט ולעבודות הטיח שמראות על התקדמות במהלך הבניה. עוד הוא מתייחס לכך, שצו ההפסקה שהודבק ב- 11.3.02, הוסר מספר שעות לאחר ההדבקה, וזאת לצורך המשך ביצוע עבודות הטיח, כפי שרואים ב-ת/3. הוא מפנה גם ל-ת/16, תמונה שבה רואים מבחוץ את מה שנמצא בתוך המבנה - טפסנות ועמודים שמחזיקים את הטפסנות, ולטענת המהנדס הדבר משמש לצורך יציקת תקרה. לדברי המהנדס, הוא אמנם לא ראה את יציקת התקרה בפועל, אבל עמודי הברזל שתומכים בטפסנות שנראית מבעד לחלון ב-ת /16 משמשים לצורך יציקת התקרה. מכאן מסקנתו, שבוצעו עבודות במבנה - הן בתוך המבנה והן מחוצה לו. המהנדס מאשר גם שערך את התצהיר ת/17, לצורך הוצאת צו הריסה מנהלי, בעקבות ביקור נוסף שערך במקום, ב- 26.8.02, ולדבריו, באותו ביקור הוא ראה התקדמות בביצוע עבודות הבניה: הטיח הושלם, הפיגומים הוסרו, חלק מהמשקופים בוצעו, ועם זאת, העבודות טרם הסתיימו והמבנה טרם אוכלס. בשולי החקירה הראשית, הוא שולל את האפשרות, שמדובר רק בשיפוץ של מבנה, שכן, לדבריו הבניה בוצעה לא רק בתוך המבנה אלא גם מחוץ למבנה, תוך יציקת חדר מדרגות חיצוני, ותוך הנחת צנרת וריצוף כפי המקובל בבנין חדש. בחקירה הנגדית מאשר המהנדס שהוא לא נכנס אל תוך הבית פנימה, וכי לא ראה גם את תקרת הבית, אבל הוא שב וטוען, שבתוך הבית נראו עמודים במרווחים שמתאימים לתפיסת טפסנות. בהמשך החקירה הנגדית הוא מאשר, שהוא לא ראה את עבודות הבניה מתבצעות בפועל, אבל הוא טוען, שלאחר שהודבק צו ההפסקה, הקיר טויח, וההנחה שלו - ובצדק - שהעבודות לא בוצעו על ידי "גמדים קטנים". בהמשך החקירה הנגדית, התקשה תחילה המהנדס לזהות את אחד הבתים שבו בוצעה הריסה של בית שנבנה ללא היתר בניה, אבל הוא זיהה את המיקום, ולא זו אף זו, אלא שהוא טוען שבתמונה אשר הוצגה בפניו נ/1, נראה בית אחד, וזאת להבדיל, מתמונה של אותו מקום שנמצאת בתיק שלו, ושבה נראים שני בתים. דהיינו: גם אם התקשה המהנדס תחילה לזהות בתמונה אשר הוצגה בפניו נ/1 את הבית שנהרס, הרי, מתברר בהמשך דבריו, שלקושי הזה יש סיבה: אותו בית שנהרס כלל לא נראה בנ/1. בהמשך לתשובה זו, הוגשה תמונה נוספת על ידי המאשימה, היא ת/18 - אותה תמונה שמונחת היתה בתיקו של המהנדס, ובה נראים שני הבתים, בית א' ובית ב'. לא ניתן איפוא לומר, שהמהנדס איננו בקיא בפרטי המקום, כפי שמבקש הסניגור שנקבע. 5. מעדויותיהם של עדי התביעה ומהתמונות שהוגשו לתיק בית המשפט, מתבקשת המסקנה, שאכן בוצעו עבודות בניה על ידי הנאשם, וזאת מבלי שיהא בידיו היתר בניה. עבודות אלה בוצעו לא רק בתוך הבית פנימה, אלא גם בנוגע לצידו החיצוני של הבנין, לרבות טיוחו של הבנין, ולרבות יציקת המדרגות החיצוניות. 6. הנאשם בעדותו טוען שאין המדובר במבנה חדש, אלא שהוא התגורר במבנה זה מאז נולד וגם אחיו נולדו בבית זה. לדבריו, לאחר שאביו נפטר ב- 18.1.02, הוא החליט לשפץ את הבית, שנראה ממש רע. לתיק בית המשפט הוגשו תמונות שצולמו על ידי אחיו של הנאשם, שאף העיד מטעמו בתיק זה, ומהן אכן עולה, שהמבנה שנראה בתמונות מצבו בכי רע. בהמשך הדברים, הוא אומר, שהוא עשה עבודות שיפוץ בתוך הבית פנימה: ריצוף, אינסטלציה, סתימת חורים, וכן עשה עבודות טיח בחוץ. בהמשך חקירתו הראשית, הוא טוען, שהוא רק ביצע שיפוצים בבית, וכך גם אמר לדבריו למפקח, כאשר הוא הגיע למשרדי הועדה וכתב את המסמך ת/14. בחקירה הנגדית מוצגות בפניו התמונה שצורפה לצו ההפסקה - ת/5 וכן התמונה ת/7. בתמונה שצורפה לת/5 נראית דלת שעליה הודבק הצו ומועד הצילום הוא 24.10.02, ת/7 היא מאותו יום ואף מאותה שעה pm 01:55. הנאשם מאשר שאכן מדובר באותו מבנה, ועם זאת, הוא טוען, שכל מה שהוסף למבנה הוא הדלת שנראית בתמונה. לטענתו, אין תריסים בחלונות, ויצוין, שבתמונה שצורפה לת/5, נראה רק חלק מהדלת, ובת/7 רואים רק חלון אחד. עוד אומר הנאשם, שאין ריצוף בבית, זאת בניגוד לאמירה הקודמת בחקירה הראשית. כאשר הוא מעומת עם הגרסה הראשונה - שבחקירה הראשית - הוא שב וטוען, שהוא לא עשה ריצוף וכי כיבד את מה שנאמר שנה לפני כן בבית המשפט. כוונת הנאשם, להחלטות שניתנו בהסכמה, כאשר הוגשו על ידו שתי בקשות לביטול צו הריסה מנהלי, וניתנה לו ארכה לביצוע צווי הריסה, בכפוף לכך שהוא לא יוסיף לבצע עבודות במקום. חילופי הגרסאות של הנאשם, מלמדות על חוסר המהימנות שלו. 7. כאמור, אחיו של הנאשם, עטיה יוסף, העיד כעד הגנה מטעמו, וסיפר אף הוא, שכל שבוצע הוא עבודות שיפוצים, בשל כך שלא ניתן היה להתגורר בבית. אף הוא טוען, שבבית אין חלונות ואין גם בלטות. הוא מפנה בענין זה לנ/10, תמונה שבה אכן נראה פתח חלון ללא הלבשה עליו, אך לא ניתן לראות, האם יש או אין ריצוף בתוך הבית פנימה. לא ניתן היה להציל מפיו של האב, האם נעשו תוספות בניה בין המועדים השונים שבהם צולמו התמונות על ידי המפקח, שכן, הוא התחמק מליתן תשובה בענין המועד שבו ניתנו צווי ההריסה, אמר שהוא לא מבין את השאלה, ולא זוכר מתי הוצא צו הריסה. 8. כאמור, מתוך עדויות עדי התביעה ניתן ללמוד, שמה שבוצע איננו רק עבודות שיפוצים בתוך הבית פנימה, כפי שטוענים הנאשם ואחיו. למעשה טענה זו של הנאשם נסתרת מפיו הוא, כאשר הוא מודה שביצע גם עבודות של טיח חיצוני, והתמונות אשר הוצגו על ידי המאשימה, מלמדות על כך, שמלכתחילה היו במקום בלוקים חשופים, שעל פני הדברים, לא נראים ככאלה שכבר טויחו בעבר, ואחר כך, נראה המבנה כשהוא מטויח, כך שהבלוקים מכוסים. דהיינו: גם מגרסתו של הנאשם ברור, שאין המדובר בביצוע שינויים פנימיים, כמשמעותו של "שינוי פנימי", על פי הוראת סעיף 145 (א) (2) לחוק, אלא בביצוע עבודות שמשנות את המראה החיצוני של המבנה, אפילו נלך לשיטת הנאשם ונקבע, שמדובר היה במבנה ישן ולא חדש. וכאמור, מתוך התמונות עולה בעליל, שאין המדובר במבנה ישן ששופץ, אלא במבנה חדש שהוקם סמוך לצילום התמונות. אגב, אם נכונה טענת הנאשם בענין הריצוף, וכוונתי לטענה בגרסה השניה, לפיה לא בוצעו עבודות ריצוף, מה פשוט היה יותר מלתעד את הרצפה החשופה בתוך הבנין פנימה, בתמונה שמתנוסס עליה תאריך הצילום - להבדיל מתאריך הפיתוח כמו בתמונות שהוצגו על ידי הנאשם לענין מצבו של המבנה ? הנאשם לא טרח להגיש ראיה פשוטה ונגישה כזו, ועובדה זו פועלת כמובן לחובתו. זאת ועוד, לא רק עבודות הטיח החיצוני הן עבודות שטעונות היתר בניה, אלא גם העבודה של יציקת גרם מדרגות חיצוני. למעשה, לענין זה מסתכמות טענותיו של הנאשם, שכן הוא איננו אומר דבר וחצי דבר לענין גרם המדרגות. 9. במכלול המצטבר של הדברים עליהם עמדתי לעיל, המסקנה היא, שהגרסה המהימנה היא גרסת עדי התביעה ולא גרסת הנאשם ואחיו. המשמעות היא, שהתביעה הרימה את הנטל המוטל עליה והוכיחה מעל לכל ספק סביר, ביצוע העבירה המיוחסת לנאשם. 10. סוף דבר - אני מרשיעה את הנאשם בביצוע עבירה של ביצוע עבודות במקרקעין ללא היתר - עבירה לפי סעיף 145 ו- 204 (א) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. בניההיתר בניהריצוף