היתר בניה שלט

פתי דבר 1. כנגד הנאשם הוגש כתב אישום, המייחס לו הצבת שלט מקונסטרוקצית מתכת וברזנט בשטח של כ - 8 מ"ר, בסמוך למבנה מגורים קיים. 2. בישיבת ההקראה אשר התקיימה בפניי, העלה הסנגור המלומד טענה מקדמית, לפיה יש לבטל את כתב האישום, ככל והצבת שלט, כפי לשון כתב האישום, אינה מגלה עבירה. לטענת הסנגור, בהגדרת בניין בסעיף 1 לחוק התכנון והבניה, אין רמז לכך כי שלט מצריך היתר בניה. 3. עוד טען הסנגור כי חוק העזר לרמת ישי, אשר בתחומה הוצב השלט הנ"ל, גובר על כל חוק אחר, כאשר לפי חוק העזר, שלט טעון רישיון שילוט בלבד. 4. מנגד, טען ב"כ המאשימה כי עסקינן בשלט מקונסטרוקציית מתכת רחבה, במנותק מבית מגורים, אשר מחוברת חיבור קבע לקרקע. 5. הוסיף ב"כ המאשימה כי, הנאשם עצמו סבר כי לשלט זה דרוש היתר, וזאת לאור העובדה כי הגיש למאשימה בקשה לאישור הצבתו, בקשה שנדחתה בסופו של יום. דיון ומסקנות 6. ראשית אציין כי, חקיקת משנה לעולם איננה גוברת על חקיקה ראשית של הכנסת, כאשר חקיקת משנה, צריכה לעלות בקנה אחד עם החקיקה הראשית שמכוחה היא נעשתה. על כן, אין לקבל טענת הסנגור כי חוק עזר לרמת ישי, שהינו חקיקת משנה, שנעשה לפי פקודת העיריות, גובר על חוק התכנון והבניה, ומייתר הוצאת היתר לשלט, במיוחד לאור העובדה כי הסנגור המלומד, לא הצביע על הוראה מהוראות פקודת העיריות, המהווה הוראה ספציפית הגוברת על הוראת סעיף 145 לחוק התכנון והבניה. 7. לגופו של עניין, בטיעוניו בפניי לא הכחיש הנאשם כי הציב את השלט, כאשר אף טענת המאשימה כי עסקינן בשלט עשוי קונסטרוקציית מתכת המחוברת לקרקע באופן קבוע, לא נסתרה. 8. לשון סעיף 145 לחוק התכנון ובניה באה לאמור: "(א) לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי העניין, היתר לכך, ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר: (1) התוויתה של דרך, סלילתה או סגירתה; (2) הקמתו של בניין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבניין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה... (3) כל עבודה אחרת בקרקע ובבניין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או כשימוש הטעונים היתר כדי להבטיח ביצוע כל תכנית". "בניין" הוגדר בסעיף 1 לחוק , וכך נקבע: ""בניין"- כל מבנה , בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, לרבות - (1) כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע; (2) קיר, סוללות עפר, גדר וכיו"ב הגודרים או תוחמים, או מיועדים לגדור, או לתחום, שטח קרקע או חלל...". (ההדגשה שלי א.ד.ש). 9. תחילה אציין כי בענייננו, אין חולק כי עסקינן בשלט העונה על הגדרת בניין, משנטען כי הינו עשוי ממתכת, במימדים גדולים כפי שצוין בכתב האישום, טענה שלא הוכחשה על ידי הנאשם. 10. בהלכה הפסוקה, שינוי פני קרקע דורש קבלת היתר בניה, על פי האמור בתקנה 1 לתקנות. כך ראה ע"פ 31/50 מלצקי נ' היועץ המשפטי לממשלה פד"י (ד) 556, 557. במקרה דנן, אין ספק כי הנאשם שינה את פני הקרקע, וזאת משהציב את השלט הנ"ל, במיוחד ולא נשמעה מפיו של הסנגור, כל טענה לאי הצבתו של השלט. נהפוך הוא, הסנגור לא הכחיש הימצאות שלט זה, ואף לא הכחיש כי הוגשה בגין שלט זה בקשה להיתר. (עמ' 2 ש' 18). 11. יתרה מזאת, בהתאם להלכה הפסוקה, אף מבנה נייד מהווה "בנין" והצבתו עשויה להיות עבודה טעונה היתר (ראה בין השאר המר' 226/59 ביטון נ' הועדה המקומית לבנין ובנין ערים חיפה, פד"י יג' 981, ע"פ 697/85 גולדשטיין נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד, פ"ד מ(4) 57, רע"פ 5086/97 בן חור ואח' נגד עירית תל אביב, פ"ד נ"א (4) 625). הגם שבענייננו אין המדובר במבנה נייד, אם כי בשלט שחובר דרך קבע למקרקעין, אשר על אחת כמה וכמה מצריך הוצאת היתר, במיוחד וטענה כי חובר לקרקע, חיבור של קבע, לא נסתרה על ידי הנאשם. 12. העובדה כי לצורך הצבת השלט דרוש רישיון מאת הרשות המקומית, לפי חוק עזר רמת ישי (מודעות ושלטים), לא פוטרת את הנאשם מהחובה להכשיר את הצבת השלט, ע"י היתר בניה, שהרי מדובר בשלט המחובר חיבור קבע לקרקע, ולכן הוא בבחינת עבודות בניה הטעונות היתר. 13. יוצא אפוא, שלט במימדים כפי שתוארו בכתב האישום, אשר נטען לגביו כי חובר למקרקעין חיבור של קבע, טענה שכאמור לא הוכחשה על ידי הנאשם, אזיי בפנינו שלט הנופל בהגדרת "בניין" לעיל, אשר דרוש היתר כדין לצורך הקמתו, דבר שלא נעשה במקרה עסקינן. סוף דבר 14. לאור האמור, דין טענתו המקדמית של המבקש, לפיה אין כתב האישום מגלה עבירה, להדחות. בניהשלטהיתר בניה